Nieuwsbrief 29

Leusden, 11 juli 2013   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Aanvraag VOG nog vaak onjuist

Voor het aanmelden van nieuwe sportschutters van 16 jaar en ouder is, overeenkomstig de KNSA-reglementen, de overlegging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste. Bij het doel van de aanvraag moet op het formulier worden ingevuld “Lidmaatschap van een schietvereniging”. Vervolgens moet op het aanvraagformulier onder 2.3 het specifieke screeningsprofiel, te weten “85 Lidmaatschap schietvereniging” worden aangekruist. Daarop moet niet ingevuld worden 2.4 het algemene screeningsprofiel, maar dat gaat, zo merkt de ledenadministratie van de KNSA, nog vaak verkeerd.

Als gevolg daarvan wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag afgegeven waarop weliswaar als doel het lidmaatschap van een schietvereniging staat, maar er getoetst is volgens een algemeen screeningsprofiel en dat is niet juist en onvoldoende. Verwarring ontstaat wellicht doordat ook bij het algemeen screeningsprofiel nummer 85 kan worden aangekruist, maar dat is een screeningsprofiel dat bestemd is voor degenen die belast zijn met de zorg voor personen zoals ouderen en gehandicapten.

Met nadruk wijst de KNSA er nogmaals op dat het specifieke screeningsprofiel moet worden aangekruist, zodat ook de juiste toetsing plaatsvindt. Het KNSA-bondsbureau kan anders de aanmeldingen niet in behandeling nemen en zal het mutatieformulier en de VOG retour zenden aan de vereniging, metals gevolg dat het nieuwe lid van de schietvereniging opnieuw een VOG moet aanvragen, met alle financiële consequenties van dien. Het Bestuur en de Directie van de KNSA vragen verenigingsbestuurders hun nieuwe leden erop te wijzen dat het aanvraagformulier op de juiste wijze wordt ingevuld.

Een uitgebreide invulinstructie is vermeld op de KNSA-website www.knsa.nl, tabblad Ledenadministratie > Lidmaatschap > VOG > onder “Hoe werkt de aanvraag van een VOG”: invulinstructie, en tevens in het Downloadcenter.


Leeftijdsgrens alcohol van 16 naar 18 jaar

In onze uitgave nr. 90 van oktober 2012 hebben wij al bericht over het feit dat per 1 januari 2013 een geheel nieuwe Drank- en Horecawet in werking is getreden. Zoals wellicht bekend, heeft  in juli 2012 een aantal Tweede Kamerleden een wetsvoorstel ingediend om deze wet pas per 1 juli 2013 te laten ingaan en om onder andere dan tevens de leeftijdsgrens te verhogen van 16 naar 18 jaar. Dit voorstel is aangenomen maar wijziging van de Drank- en Horecawet was niet eerder mogelijk dan per 1 januari 2014, ervan uitgaande dat ook de Eerste Kamer daarmee zou instemmen.

Inmiddels is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat per 1 januari 2014 de Drank- en Horecawet zal worden gewijzigd en dat dus aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer mag worden verstrekt in sportkantines, supermarkten en horecagelegenheden. Vanuit de overheid zal er in het najaar een publiekscampagne starten om de Nederlandse burger hiervan op de hoogte te stellen. Ook sportkoepel NOC*NSF denkt mee over de inhoud van deze campagne en zal aandacht vragen voor de sportkantine, de barvrijwilliger en de handhaving van deze nieuwe leeftijdsgrens.

In het najaar zal NOC*NSF haar ondersteuningsmaterialen aanpassen aan deze nieuwe leeftijdsgrens en haar leden daarover berichten. Tevens zal NOC*NSF de overheid verzoeken om nieuwe leeftijd- stickers ter beschikking te stellen die in de sportkantine kunnen worden opgeplakt.

Meer informatie over de huidige Drank- en Horecawetgeving (DHW) is te vinden op onze website Ledeninformatie > Wet en Regelgeving > Drank- en Horecawet en op de website van NOC*NSF www.nocnsf.nl/alcoholensport en via www.rijksoverheid.nl.

Zodra de wijziging definitief van kracht is geworden, zal een en ander op onze website worden aangepast.


Opleiding voor verenigingsbestuurders gaat van start

Al enige tijd geleden heeft het bestuur van de KNSA aangekondigd een opleiding te zullen ontwikkelen en aan te bieden voor verenigingsbestuurders. Deze opleiding is een training voor bestuurders van verenigingen, gericht op de ballotage en het monitoren van leden van schietsportverenigingen. Ofschoon slechts een zeer klein gedeelte van de schietincidenten in Nederland door leden van schietverenigingen wordt begaan, heeft de KNSA in overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie en naar aanleiding van het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, besloten een cursus te organiseren die een bijdrage moet leveren aan het verminderen van de risico’s.

Deze training moet verenigingsbestuurders de kennis bijbrengen om op een gestructureerde wijze veiligheidsrisico’s te herkennen en deze risico’s op een juiste manier te benaderen. Uiteindelijk is het streven om met behulp van deze cursus de schietsportbeoefening in Nederland nog veiliger te maken. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft het belang van deze cursus onderschreven en daarvoor ook een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Voorts heeft ook sportkoepel NOC*NSF met het Programma “Naar een veiliger sportklimaat” haar steun hieraan met een subsidiebijdrage toegezegd.

De training is ontwikkeld door het externe opleidingsinstituut RadarAdvies in Amsterdam in samenwerking met de KNSA, en bestaat uit een eendaagse cursus op een zaterdag. In de maanden september, oktober, november en december 2013 zullen zes zaterdagen worden gereserveerd voor het geven van deze cursus waaraan per cursus maximaal 15 bestuurders van verenigingen kunnen deelnemen. De cursus wordt verzorgd door een trainer van het opleidingsinstituut RadarAdvies in samenwerking met een KNSA-docent; die laatste zal ook als gastheer optreden.

De training bestaat voor een deel uit theoretische kennisoverdracht maar ook uit praktijkoefeningen voor het voeren van gesprekken met (potentiële) leden en het uitwisselen van ervaringen met andere verenigingsbestuurders. De data in 2013 zijn als volgt vastgesteld:

 Datum  Locatie
 zaterdag 28 september 2013
 omgeving Assen
 zaterdag 5 oktober 2013  omgeving Eindhoven
 zaterdag 2 november 2013  omgeving Amersfoort
 zaterdag 9 november 2013  omgeving Assen
 zaterdag 30 november 2013  omgeving Amersfoort
 zaterdag 7 december 2013  omgeving Eindhoven


Voor meer informatie over deze opleiding en voor het inschrijven voor deze cursus, zie de KNSA-website, onder Ledeninformatie > Opleidingen > Korte cursussen > Verenigingsbestuurders.


Nationale Sportweek 2014

De datum van de Nationale Sportweek van volgend jaar is inmiddels bekend en deze week is vastgesteld van 19 tot en met 26 april 2014. Op de KNSA-website is onder het tabblad Ledeninformatie > Sportontwikkeling meer informatie over de Nationale Sportweek te vinden; deze pagina zal verder worden uitgebreid zodra er meer informatie bij ons bekend is.


Posttarieven PostNL per 1 augustus 2013 verhoogd

Zoals u wellicht reeds in de media heeft vernomen, worden de posttarieven per 1 augustus 2013 verhoogd. Aangezien wij in een vorige uitgave over de tarieven hebben bericht, geven wij hieronder voor de volledigheid het overzicht van de nieuwe portotarieven voor binnenlandse verzendingen:

 Gewicht
 Postzegelwaarde  Postzegeltarief
 0 - 20 gram  1  € 0,60
 21 - 50 gram  2  € 1,20
 51 - 100 gram  3  € 1,80
 101 - 250 gram  4  € 2,40
 251 - 500 gram  5  € 3,00
 501 - 2000 gram
 6  € 3,60

 


©KNSA