Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 43

Leusden, 28 november 2014   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief is de officiële ledenpublicatie, conform artikel 32 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSA. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden.


Uitgifte bondstijdschrift Schietsport in 2015

Het Algemeen Bestuur heeft in het kader van de begroting 2015, besloten om het bondstijdschrift Schietsport vanaf 2015 niet meer 5 keer maar 4 keer uit te brengen.

Lees meer


Teruggave ecotaks 2012/2013

Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2012/2013 is door 135 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden. Dientengevolge is door het Ministerie van VWS een teruggave van in totaal € 106.895,42 aan de KNSA uitgekeerd.

Lees meer


Beëindiging teruggaveregeling energie-belasting per 2016

De Minister van VWS heeft besloten om de teruggaveregeling voor energiebelasting (ecotaks) per 1 januari 2016 te beëindigen. Dat betekent dat in 2015 nog een laatste maal van deze regeling gebruik gemaakt kan worden, namelijk de teruggave van de betaalde energiebelasting voor de verbruiksperiode 2013/2014.

Lees meer


Nieuwe wetgeving allergenen voor sportkantines

Op 13 december 2014 treedt nieuwe allergenenwetgeving in werking. Vanuit Europa is bepaald dat iedereen die eten of drinken aanbiedt, kenbaar moet maken welke allergenen er in het product zitten. Dat moet een positief effect hebben op de voedselveiligheid van consumenten.

Lees meer


Basiscertificering vóór 1 januari 2015

Op dit moment, eind november 2014, zijn ………….. bij de KNSA aangesloten verenigingen gecertificeerd. Dat betekent dat naar schatting ……… verenigingen die gebruik maken van vuurwapens, nog steeds niet zijn gecertificeerd, overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie.

Lees meer


NOC*NSF kwalificeert nu ook schietsport- verenigingen als VSK-verenigingen (Veilig Sportklimaat)

Door de nationale sportkoepel NOC*NSF is in samenwerking met het Ministerie van VWS het programma “Naar een veiliger sportklimaat” opgezet. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF, en heeft de steun van het Ministerie van VWS, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MO-groep.

Lees meer


Informatie inzake nieuwe CRM op KNSA-bondsbureau

Al geruime tijd wordt gewerkt aan een nieuw data-managementsysteem op het KNSA-bondsbureau, oftewel een nieuw systeem customer relationship management (CRM). Naar verwachting zal dat nieuwe CRM-systeem in december 2014 door het bondsbureau in gebruik genomen worden en zullen ook de eerste ledenlijsten en facturen in januari 2015 vanuit dat systeem verwerkt worden.

Lees meer


Datum evenement SchietsportTOTAAL 2015 gewijzigd

Lees meer


Nieuw Dopingreglement KNSA per 2015

Op voordracht van de Nederlandse Dopingautoriteit en NOC*NSF is op 14 oktober 2014 door het KNSA-bestuur een aangepaste versie van het Dopingreglement vastgesteld. Alle Nederlandse sportbonden dienen vanaf 1 januari 2015 deze versie, gebaseerd op de herziene World Anti-Doping Code van 2013, te hanteren.

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie 2015 tot uiterlijk 10-01-2015

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2015, herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2015, doch niet later dan 10 januari 2015 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier.

Lees meer


Facturering 2015

Voor veel collectieve regelingen zoals verzekeringen, ontvangt de KNSA de rekening al begin januari van het desbetreffende jaar of soms zelfs al in december, vooruitlopend op het nieuwe jaar. Daarentegen wordt de contributieafdracht pas medio januari aan verenigingen gefactureerd, zodat de KNSA een aantal kosten min of meer voorschiet.

Lees meer


Tarief Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering per 01-01-2015

In verband met prijsstijgingen van de premie en assurantiebelasting, is de KNSA genoodzaakt het tarief van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2015 te verhogen. Al enige jaren bedraagt het tarief € 75,00 per vereniging per jaar. Het tarief per 1 januari 2015 zal € 82,50 gaan bedragen.

Lees meer


Wetsvoorstel screening vuurwapenverloven

De KNSA heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel van de Minister van Veiligheid en Justitie in verband met “de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit”, aldus het ministerie. De aangekondigde maatregelen zijn op zichzelf niet nieuw.

Lees meer


Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw

Het Bondsbureau in Leusden zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van woensdag 24 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Lees meer


©KNSA