Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 4

Leusden, 18 april 2011   

Hierbij ontvangt u wederom een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor Verenigingen. Deze nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


KNSA verbijsterd na Alphen aan den Rijn

Het bestuur van de KNSA heeft metafschuw en verbijstering kennis genomen van het gruwelijke en tegelijkertijd treurige incident in Alphen aan den Rijn op 9 april jongstleden. Gebleken is inmiddels dat de dader lid was van een schietvereniging in Nederland.

Lees meer


Algemene Vergadering 9 april 2011

Op zaterdag 9 april jongstleden heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden. Deze vergadering is bijgewoond door zon 135 vertegenwoordigers van 90 schietsportverenigingen

Lees meer


Reglement van Beroep KNSA

In zeer nauwe samenwerking met de vorig jaar nieuw benoemde Commissie van Beroep, is een concept Reglement van Beroep opgesteld. Het Reglement van Beroep moet zowel de klagers, de Commissie van Beroep en het KNSA-bestuur meer duidelijkheid geven omtrent de wijze waarop beroep kan worden ingesteld en de taken en bevoegdheden van de Commissie van Beroep.

Lees meer


Huldiging Recordhouders 2010

Na afloop van de Algemene Vergadering zijn op Papendal 46 van de in totaal 108 nieuwe recordhouders van 2010, gehuldigd.

Lees meer


SchietsportTOTAAL 2011

Zoals reeds eerder vermeld, vindt SchietsportTOTAAL dit jaar plaats op 1, 2 en 3 juli 2011 op het Nationaal Sportcentrum Papendal, nabij Arnhem.

Lees meer


Teruggave ecotaks 2009-2010

Met genoegen bericht de KNSA u dat het Ministerie van VWS wederom, en wel voor de periode 2009-2010, sportverenigingen de mogelijkheid biedt om via de landelijke sportbond om teruggave van een deel van de energiebelasting te verzoeken.

Lees meer


Verhuizing Douane Groningen

In Nederland dienen sportschutters voor de in- en uitvoer van vuurwapens een consent van in- of uitvoer aan te vragen. Die consenten moeten worden aangevraagd bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer c.q. Douane Groningen, een onderdeel van de Belastingdienst.

Lees meer


"Sponsor een AED"

De KNSA brengt graag de actie "Sponsor een AED" onder uw aandacht. Met deze actie kunnen sportverenigingen in het bezit van een AED (Automatische Externe Defibrillator) komen, zonder daar zelf hoge kosten voor te maken. Jaarlijks worden in Nederland 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand, waaronder sporters.

Lees meer


Sport Medische Instellingen

Sinds september 2010 hebben weer een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de gegevens van de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend:

Lees meer


Betaling facturen contributieafdracht vanaf 2011 op apart rekeningnummer

Specifiek voor de betaling van de contributieafdracht heeft de KNSA een nieuw bankrekeningnummer ingesteld dat luidt: 94.35.34.534.

Lees meer


Nieuw (extra) mutatieformulier

Wijzigingen in het ledenbestand van een vereniging worden door de secretarissen van de desbetreffende verenigingen aan de KNSA gemeld door middel van een mutatieformulier. Mutaties zijn aanmeldingen van nieuwe schutters, afmeldingen, adreswijzigingen, enzovoorts.

Lees meer


Vacatures

Op dit moment zijn er veel vacatures voor diverse functies van KNSA-bestuurders en -commissieleden. District 3 spant wat dat betreft wel de kroon, met maar liefst vijf openstaande functies.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Verzoeken om toelating

Lees meer


©KNSA