Nieuwsbrieven archiefNieuwsbrief 21

Leusden, 20 december 2012   

Hierbij ontvangt u een uitgave van de digitale Nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt een aantal maal per jaar verstuurd naar alle aangesloten verenigingen en is bedoeld om alle verenigingsbesturen te informeren. Deze nieuwsbrief zal op termijn het papieren Bestuurs-informatiebulletin vervangen. Per vereniging sturen wij één nieuwsbrief naar het in onze administratie geregistreerde e-mailadres. Wij verzoeken u als ontvanger hiervan deze nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw bestuursleden. Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door een e-mailbericht te sturen naar ledenadministratie@knsa.nl. U zult dan worden uitgeschreven en geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen.


Gewijzigde wetgeving

Per 1 januari 2013 worden een aantal wetten c.q. regelingen die voor schietsportverenigingen van belang zijn, gewijzigd, te weten:

Lees meer


Zonder respect geen sport

Veel sportbonden en de bij hun aangesloten verenigingen hebben de afgelopen periode heel bewust stilgestaan bij het overlijden van voetbalgrensrechter Richard Nieuwenhuizen.

Lees meer


Selectiesysteem Nederlandse Kampioenschappen

Overeenkomstig het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I (Algemene Bepalingen) hoofdstuk 15, kunnen jaarlijks limieten worden vastgesteld voor deelname aan Nederlandse Kampioenschappen.

Lees meer


Uitslagen ranking-wedstrijden online!

Onlangs is de KNSA gestart met een pilot voor het publiceren van de uitslagen van de “verplichte” wedstrijden die gelden voor de Ranking (AK, DK, LKK of NK).

Lees meer


Wijziging in BUMA-tarief en in SENA-facturering

De collectieve BUMA-regeling die de KNSA heeft afgesloten voor haar leden (verenigingen) waardoor een korting wordt gegeven aan die verenigingen voor de BUMA-afdracht, is door BUMA voor het jaar 2013 aangepast.

Lees meer


Deel 2: Nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) per 01-01-2013

Zoals reeds gemeld in de voorgaande uitgave van deze ledenpublicatie, gaat per 1 januari 2013 de nieuwe Drank- en Horecawet in en worden met name de regels voor de verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 16 strenger.

Lees meer


Nieuwe SportRI&E beschikbaar

De Werkgevers in de Sport, bekend als de WOS, heeft samen met de vakbonden een nieuwe branche-RI&E samengesteld die inmiddels beschikbaar is.

Lees meer


Dopinglijst 2013

Onlangs heeft WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) de nieuwe dopinglijst gepubliceerd zoals die per 1 januari 2013 van kracht zal worden.

Lees meer


Verhoging contributieafdracht en entreegelden 2013

Zoals reeds eerder bericht, is door de Algemene Vergadering van 2013 besloten de contributieafdracht en de entreegelden voor 2013 te verhogen.

Lees meer


Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2013

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2012, herinneren wij u er aan datalle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2013,

Lees meer


Binnenschietbanen in het Activiteitenbesluit

Iedere schietinrichting in Nederland is al sinds jaar en dag verplicht om een Milieuvergunning (voorheen genaamd: Hinderwetvergunning) te hebben. Sinds 2010 is deze vergunning gewijzigd in een Omgevingsvergunning.

Lees meer


Mutaties KNSA-verenigingen

Vervallen leden, nieuwe leden, verzoeken om toelating.

Lees meer


©KNSA