< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 2

1999

Januari

Editienr.: 4

Adreswijzigingen schutters
Het bondsbureau ontvangt regelmatig verzoeken van schutters die hun adreswijziging aan de KNSA willen doorgeven. Deze schutters worden door het bureau verwezen naar hun schietvereniging die vervolgens deze wijziging PER MUTATIEFORMULIER bij de KNSA indient. Het bureau neemt geen telefonische adreswijzigingen in behandeling, maar alleen - in uitzonderingsgevallen - schriftelijke wijzigingen per brief, PTT-adreswijzigings- kaartje en/of adreswikkel "Schietsport". Aangezien echter in feite alle wijzigigingen (mutaties) alleen per officieel mutatieformulier kunnen worden doorgegeven, geniet in eerste instantie, ook bij adreswijzigingen, het mutatie- formulier de voorkeur.

Basisafdracht schietverenigingen
Zoals bekrachtigd in de Algemene Vergadering van 1999, zal met ingang van 1 januari 2000, iedere bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging jaarlijks een basisafracht ter grootte van
f 450,00 (contributie voor 10 hoofdleden) aan de KNSA afdragen. Verenigingen met meer dan tien leden, dragen verder de normale contributie-gelden per schutter af voor de overige leden van de vereniging. Voor de volledigheid hierbij nog een overzicht van de bondscontributie voor 2000 (ongewijzigd gebleven ten opzichte van 1999):

Basisafdracht

: f 450,00 (10 leden)Hoofdlid

: f 45,00

Gezinslid

: f 35,00

Juniorlid-A

: f 22,50

Juniorlid-B

: f 12,50

Juniorlid-C

: f 12,50

Junior-gezinslid

: f 12,50

VOORBEELD:

Jaarlijkse bondscontributie voor verenigingen per 01-01-2000:

Totaal 5 hoofdleden

: f 450,00

= f 450,00

Totaal 15 hoofdleden

: f 450,00 + 5 x f 45,00

= f 675,00

Totaal 100 hoofdleden

: f 450,00 + 90 x f 45,00

= f 4.500,00

In feite wijzigt de totale afdracht voor verenigingen met 10 of meer dan 10 leden dus in zijn geheel niet; verenigingen met 10 of minder dan 10 leden dragen allemaal f 450,00 per jaar af.

Kleine verenigingen (minder dan 10 leden) kunnen, in het uitzonderlijk geval wanneer zij in hun bestaansrecht bedreigd worden door de hoogte van deze afdracht, een subsidie aanvragen bij het bestuur van de KNSA. Hiertoe dient de vereniging een schriftelijk verzoek bij het Dagelijks Bestuur in te dienen, waarin duidelijk wordt beschreven de reden waarom aan de betalingsverplichting niet kan worden voldaan, gestaafd met bewijsstukken. Het Bestuur zal vervolgens bezien of de vereniging subsidie kan worden verleend.

Verenigingen die nog leden aanmelden na 1 juli wordt de helft van de bondscontributie in rekening gebracht (niet van de entreegelden).

KNSA Internet-site
Door een technische storing bij onze provider is de Internet-pagina van de KNSA op dit moment niet bereikbaar. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen en wij vragen uw geduld daarvoor.

Arbo-wetgeving vrijwilligersorganisaties
Reeds eerder (bulletin nr. 4) bent u geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe Arbo-wet voor vrijwilligers- organisaties. Zo verplicht deze wet ook om deskundige bijstand (een gecertificeerde Arobdienst) in te huren bij de uitvoering van de RI&E (risico-inventarisatie en risico- evaluatie). In maart 1999 heeft de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek ingediend om vrijwilligersorganisaties vrij te stellen van deze verplichting.

De Staatssecretaris heeft inmiddels dit verzoek ingewilligd. Vrijwilligersorganisaties wordt een tijdelijke vrijstelling verleend van de verplichte deskundige bijstand bij de RI&E door een arbodienst voor een periode van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 november 1999. De Staatssecretaris heeft deze tijdelijke verijstelling gerelateerd aan het "Arbowet-project" van NOV & Partners, gericht op het ontwikkelen van een instrument voor vrijwilligersorganisaties om de RI&E zelf te kunnen uitvoeren en waarin voorlichtingsmateriaal wordt ontwikkeld over arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk. NOV verwacht dit in december 1999 te kunnen presenteren. Afhankelijk van een evaluatie van de resultaten van dit project zal te zijner tijd bekeken worden of de vrijstelling kan worden gecontinueerd.

Sociale Hygiëne en Hygiënecode
Reeds in drie eerdere informatie-bulletins (nummers 2, 3 en 5) bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen in het kader van de Hygiënecode en de Verklaring Sociale Hygiëne voor sportkantines. Hierbij de belangrijkste ontwikkelingen nog eens op een rij:

De NOC*NSF Hygiënecode voor sportkantines

De Warenwet vereist dat er bij het bereiden van etenswaren wordt gewerkt volgens een hygiënecontrole- systeem, het zogenaamde HCAPP-systeem. Dit hygiëne- controlesysteem is uitgewerkt in de hygiënecode voor het Bedrijfschap Horeca. Aangezien deze hygiënecode voor sportkantines veel te uitgebreid is, heeft NOC*NSF in samenwerking met de OVD een hygiënecode voor sportkantines ontwikkeld. Deze is door het Ministerie van VWS goedgekeurd en moet verplicht in elke sportkantine aanwezig zijn. De Keuringsdienst van Waren kan dit controleren. Bij een dergelijke controle moeten verenigingen kunnen aantonen dat alle medewerkers van de kantine instructie hebben genoten en volgens de richtlijnen van de hygiënecode kunnen werken. De NOC*NSF-hygiënecode voor sportkantines kost eenmalig f 75,00 (inclusief verzendkosten en exclusief 6% BTW) en kan worden besteld bij de OVD, telefoonnummer 0318-649999. Om medewerkers te instrueren om volgens de hygiënecode te werken, is er een instructiepakket ontwikkeld. Dit instructiepakket bestaat uit een instructievideo, een instructieboek en een handleiding. Het instructiepakket is niet verplicht, maar is een hulpmiddel om nieuwe medewerkers van de kantine snel te instrueren in het werken volgens de hygiënecode. Het instructiepakket kost f 99,00 (inclusief verzendkosten en exclusief 17,5% BTW). U kunt ook zelf in verenigings- verband de instructie aan de hand van de tekst van de hygiënecode verzorgen.

De Verklaring Sociale Hygiëne

Als gevolg van de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 1996, moet de op de vestigingsvergunning vermelde bedrijfsleider beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne. Voor sportkantines waar na 1 januari 1996 geen wijzigingen op de vergunning zijn geweest, heeft deze wetswijziging geen gevolgen gehad. Voor deze sportkantines is een overgangsregeling van kracht en blijft de oude vergunning geldig. Voor sportkantines waar na 1 januari wel veranderingen zijn geweest, moet de bedrijfsleider wel beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Inmiddels is in behandeling in de Tweede Kamer de nieuwe Drank- en Horecawetgeving. Zekerheid over de uitkomsten hiervan is er nog niet, maar er is wel sprake van een aantal voorstellen die de huidige wetgeving zal wijzigen. Een belangrijk punt in deze voorgestelde wijziging is dat er niet meer wordt gesproken van bedrijfsleider en kantine-beheerder, maar van leiding- gevenden. Alle op de vergunning vermelde personen zijn dan leidinggevenden en moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne. Daarnaast zal tijdens de openingstijden van de kantine altijd iemand aanwezig moeten zijn die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne.

Verenigingen worden momenteel door diverse opleidings- instituten benaderd met een opleidingsaanbod voor de verklaring Sociale Hygiëne. NOC*NSF adviseert verenigingen om in afwachting van de wetswijziging vooralsnog geen anderen dan de leidinggevenden te laten opleiden. NOC*NSF zal bij de behandeling van het wetsvoorstel proberen de verplichting van de Verklaring Sociale Hygiëne voor sportkantines te beïnvloeden.

Uit gegevens van de OVD Groep is gebleken dat van bij de KNSA aangesloten verenigingen tot nu toe 97 verenigingen de hygiënecode hebben aangeschaft.

Wij houden u van de ontwikkelingen, en zeker daar waar het de behandeling in de Tweede Kamer betreft, op de hoogte.

Tot slot

Kort geleden heeft NOC*NSF een enquête laten uitvoeren onder een kleine 100 verenigingen met een kantine in eigen beheer. Een opvallende uitkomst is dat meer dan 50% van de ondervraagde verenigingen Sociale Hygiëne verwart met de Hygiënecode. Voor eventuele vragen over Sociale Hygiëne of over de Hygiënecode kunt u zich wenden tot mevrouw M. de Jong of mevrouw G. op het Veld, telefoonnummer 026-4834721.