< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 13

2010

April

Editienr.: 70

Evaluatie Algemene Vergadering 10 april 2010
Op zaterdag 10 april jongstleden heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden, die werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van 109 schietsportverenigingen. 681 verenigingen waren afwezig, waarvan 93 met kennisgeving en 588 verenigingen zonder kennisgeving.

Tijdens de Algemene Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

 • In 2010 waren de volgende bestuurders aftredend:
De heer E.K. Greven    Voorzitter                   
De heer Mr. W. Roelink    Secretaris                     
De heer N. Gomes        Lid                       
De heren Greven, Roelink en Gomes hebben zich allen herkiesbaar gesteld en door de Algemene Vergadering is besloten deze personen wederom voor een volgende periode van drie jaar te herverkiezen.
 • De Commissie van Beroep, bestaande uit de heren De Groot, Klijnhout en Streekstra, was in 2010 aftredend. Op voorstel van het Algemeen Bestuur is door de Algemene Vergadering een nieuwe Commissie van Beroep benoemd, bestaande uit:

  De heer Prof. Dr. D. van der Plas
  De heer Mr. C. von Meyenfeldt
  De heer Mr. R.J. Bloemendaal
  De heer Mr. H. van Dijk
  De heer Drs. A.L. van Raalten
 • De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur om de Statuten te wijzigen en wel artikel 27.1 en 36.1.
 • De in de afgelopen periode reeds door het Algemeen Bestuur goedgekeurde wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (in de delen I, II, V, VI en IX) werden door de leden bekrachtigd. Deze wijzigingen zijn reeds verwerkt in de reglementen, zoals opgenomen op de KNSA-website www.knsa.nl en zullen tevens in de eerstvolgende aanvulling van het KNSA-Vademecum worden opgenomen
 • De Algemene Vergadering heeft de contributieafdracht en entreegelden voor 2011 vastgesteld door in te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur om de contributieafdracht en de entreegelden te handhaven.


De contributieafdracht en de entreegelden zijn ook in 2011 als volgt:

Contributieafdracht     

 seniorschutter  €  32,00
 senior-gezinsschutter  €  27,00
 juniorschutter-A  €  11,50
 juniorschutter-B  €    6,50
 juniorschutter-C  €    6,50
 junior-gezinsschutter  €    6,50
 De basisafdracht per vereniging bedraagt  € 320,00

Entreegelden

 contributieve schutter
 € 25,00
 juniorschutter  gratis

 Na afloop van de Algemene Vergadering:

 • is de heer R.H. van Amerongen onderscheiden met de KNSA-speld in zilver voor het voor de 25e maal behalen van het Vaardigheidskruis.

 • zijn 28 aanwezige (van de in totaal 58 recordhouders van het jaar 2009 gehuldigd. Tijdens de huldiging zijn 54 medailles van de in totaal 90 uitgereikt. In totaal werden 56 records verbeterd (39 individuele en 17 teamrecords)


Nieuw KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement Deel V (Kleiduiven)
Met ingang van 9 februari 2010 is het Schiet- en Wedstrijdreglement Deel V (Kleiduiven) geheel vervangen door een nieuwe versie. Dit nieuwe reglement is vermeld op de website www.knsa.nl, onder het blauwe tabblad LEDENINFORMATIE en vervolgens via Wet en Regelgeving → Statuten en Reglementen → “Deel V – Kleiduiven”.Gewijzigd overzicht KNSA-disciplines:
Vanwege diverse wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, zoals o.a. de nieuw toegevoegde KNSA-disciplines 5-schots Luchtpistool en Sporting Skeet en Sporting Trap, is ook het totaal-overzicht KNSA-disciplines aangepast; de laatste versie daarvan is vermeld op de website www.knsa.nl, onder het blauwe tabblad LEDENINFORMATIE en vervolgnes via Wedstrijden → Wedstrijdstructuur → Disciplines → “totaal-overzicht KNSA-disciplines”.


Verzoek e-mailadres KNSA-verenigingen t.b.v. digitale Nieuwsbrief
In de loop van dit jaar zal aan alle verenigingen de mogelijkheid worden geboden om een digitale Nieuwsbrief te ontvangen. Deze digitale Nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid aan alle bij de KNSA aangesloten schietverenigingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een vooraf door de vereniging opgegeven e-mailadres. Het is niet mogelijk om per vereniging meerdere e-mailadressen op te geven. De ontvanger van de Nieuwsbrief – in de meeste gevallen de secretaris van de desbetreffende vereniging – kan uiteraard de Nieuwsbrief naar zijn of haar collega- verenigingsbestuurders doorsturen.

Tevens zal de Nieuwsbrief op de KNSA-website www.knsa.nl worden gepubliceerd. Als bijlage treft u een formulier aan dat u, wanneer u de Nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt gebruiken om uw e-mailadres aan ons door te geven. Dit e-mailadres wordt opgenomen in de Ledenadministratie bij uw vereniging, en kan zo nodig worden gewijzigd. Het formulier is eventueel digitaal bij ons op te vragen via: bestuur@knsa.nl en is tevens te downloaden via de KNSA-website onder Downloadcenter.

Wij hopen dat zoveel mogelijk verenigingen van deze mogelijkheid gebruik maken, zodat op een snelle, efficiënte manier, belangrijke berichten aan u kunnen worden verzonden.

SchietsportTOTAAL 2010
Zoals reeds eerder vermeld, vindt SchietsportTOTAAL dit jaar plaats op 2, 3 en 4 juli 2010 op het Nationaal Sportcentrum Papendal, nabij Arnhem. Alle informatie over dit evenement is te vinden op de speciale site van SchietsportTOTAAL, die te bereiken is via de knsa-site www.knsa.nl.


Teruggave ecotaks 2008-2009:
Met genoegen kunnen wij berichten dat het Ministerie van VWS wederom, en wel voor de periode 2008-2009 sportverenigingen de mogelijkheid biedt om via de landelijke sportbond om teruggave van een deel van de energiebelasting te verzoeken. Het gaat hier om een compensatie van de betaalde Regulerende Energie Belasting (REB), de zogeheten "ecotaks", die de schietvereniging kan aanvragen door tussenkomst van de landelijke sportbond (in dit geval de KNSA).

Vanwege het stijgen van de tarieven, de omvang van de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor dit jaar ter beschikking staande bedrag, zal - evenals voorgaande jaren - geen volledige teruggaaf van de werkelijk door de schietsportvereniging betaalde ecotaks mogelijk zijn. Wel zijn door het Ministerie van VWS maatregelen genomen om te voorkomen dat dit percentage lager zal worden dan 50%.

Wij wijzen er wel op dat niet elke (schiet)sportverenigingen voor deze teruggaveregeling in aanmerking komt en adviseren u met behulp van bijgevoegde informatie te bekijken of uw vereniging hiervoor in aanmerking komt. Indien dit het geval is, ontvangen wij van uw vereniging daartoe gaarne een verzoek, door inzending van het volledig ingevulde opgaveformulier, met daarbij gevoegd een goed leesbare kopie (van het origineel) van de op de naam van de schietvereniging gestelde volledige factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de gebruiksperiode een datum die in 2009 ligt en een begindatum die maximaal 12 maanden aaneengesloten daarvoor ligt.

Meer uitgebreide informatie is te vinden in de bijlage.

UITERSTE INZENDDATUM:

DE COMPLETE AANVRAAG TOT TERUGGAAF ECOTAKS
(volledig ingevuld formulier met volledige bijlagen)
DIENT TE ZIJN INGEDIEND OP:

1 JUNI 2010

bij:
Bondsbureau KNSA
Postbus 303
3830 AJ  LEUSDEN

BIJ VOORKEUR TE VERZENDEN PER E-MAIL AAN:

boekhouding@knsa.nl
 
Onvolledige inzendingen en inzendingen die wij na deze datum ontvangen, kunnen niet in behandeling genomen worden!!

LET OP:
Die schietverenigingen die reeds hun kopie nota aan het Bondsbureau hebben toegezonden, dienen ALSNOG het daarbij behorende AANVRAAGFORMULIER in te vullen en voor bovenstaande datum te verzenden!!! Zonder dit formulier kan de aanvraag niet worden ingediend.

 

Aanvullende vragenlijst ecotaks 2009-2010
In verband met een mogelijke wijziging in de toekomst van de teruggaveregeling ecotaks voor sportverenigingen, wordt hiervoor momenteel door het Ministerie van VWS een onderzoek gedaan. Om meer inzicht te verkrijgen is een Aanvullende vragenlijst ontwikkeld en deze vragenlijst is hierbij gevoegd.

De vragenlijst is zo eenvoudig mogelijk gehouden, en verenigingen die het formulier voor teruggave ecotaks 2008/2009 aan het bondsbureau verzenden, worden verzocht daarbij tevens deze ingevulde vragenlijst te voegen. De KNSA zal ervoor zorgen dat deze worden verzameld en bij het Ministerie van VWS terechtkomen.

Over de teruggaveregeling 2009/2010 wordt u uiteraard te zijner tijd nader geïnformeerd.


Extra controles van VWA in sportkantines!
De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) zal in mei, juni en vlak na de zomervakantie extra controles in sportkantines uitvoeren op handhaving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol. De controles zullen vooral gericht zijn op evenementen (feesten), toernooien maar ook op wedstrijddagen. Zorg dat uw barvrijwilligers scherp zijn op de handhaving van de leeftijdsgrenzen. Barvrijwilligers dienen bij twijfel over de leeftijd altijd naar een legitimatiebewijs te vragen. Geen legitimatie is geen verkoop.


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag 2010 wordt bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 2011 alle KNSA-verenigingen verzonden onmstreeks maart 2011 plaatsvinden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.

BIJLAGEN: