< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 13

2010

Januari

Editienr.: 69

Verzending van post aan KNSA (bondsbureau)
Zoals reeds vaker medegedeeld, is het KNSA-bondsbureau op 5 oktober 2007 verhuisd van Amersfoort naar Leusden. Daardoor is tevens een ander postbus-adres van kracht geworden, namelijk: Postbus 303, 3830 AJ  LEUSDEN.

Regelmatig ontvangen wij echter nog steeds bericht van verenigingen en/of schutters dat zij geen reactie hebben ontvangen op door hen per post verzonden brieven. Bij navraag blijkt dan vaak dat deze zending door hen dan nog naar het oude adres in Amersfoort is verzonden.

Aangezien de doorzendservice met TNT Post inmiddels is beëindigd, wordt deze post niet meer doorgestuurd naar ons huidige adres. Deze poststukken zijn derhalve niet meer te traceren en worden naar alle waarschijnlijkheid door de houders van dat postbusnummer c.q. de nieuwe bewoners van het oude pand, weggegooid. Ook originele VOG’s die met mutatieformulieren worden verzonden, raken op deze wijze zoek en dienen dan nogmaals aangevraagd te worden, met alle (financiële) consequenties van dien.

Daarom hierbij nogmaals een dringend verzoek om ALLE post uitsluitend te verzenden naar: Postbus 303, 3830 AJ  LEUSDEN.

Verder raadt de KNSA schietverenigingen dringend aan om in ieder geval altijd een kopie van de verzonden VOG’s te maken voor het eigen archief, als eventueel bewijs bij een zoekgeraakte zending van het origineel.


Rectificatie bankrekeningnummer Ledenadministratie
In de vorige uitgave van dit bulletin (nummer 67 van december 2009) hebben wij bericht over het nieuwe bankrekeningnummer dat specifiek zal worden gebruikt voor de betalingen van contributieafdracht.

In tegenstelling tot die publicatie, kon de automatische vermelding van dit rekeningnummer op de facturen en acceptgirokaarten echter nog niet per 1 januari 2010 worden gerealiseerd, in verband met de daarvoor nog te verkrijgen toestemming van Currence Services B.V.

Zodra die procedure succesvol is afgerond, zullen de facturen en acceptgirokaarten worden aangepast en zal daarover nogmaals worden gepubliceerd. Tot die tijd kunnen alle betalingen uiteraard gewoon naar het algemene bankrekening van de KNSA worden overgemaakt.


Nieuw aanvraagformulier
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
Het formulier voor de aanvraag van een VOG is onlangs door het Ministerie van Justitie gewijzigd  in een enigszins andere uitvoering. De inhoud van het nieuwe formulier is echter ongewijzigd voor de VOG-aanvraag ten behoeve van het lidmaatschap van een schietsportvereniging.

Sommige Gemeentebesturen accepteren de “oude” versie van dit aanvraagformulier niet meer en retourneren dit derhalve naar de aanvrager, waardoor de procedure herhaald moet worden met het nieuwe formulier.

De huidige en laatste versie van dit formulier is vermeld op de website van de KNSA en kan daar worden gedownload (www.knsa.nl, via het blauwe tabblad LEDENINFORMATIE, vervolgens via Ledenadministratie en dan klikken op VOG) alwaar zowel een voorbeeld-formulier, als ook het originele aanvraagformulier te downloaden zijn.


SENA-factuur rechtstreeks ontvangen?
Een aantal schietverenigingen die deelnemen aan de collectieve regeling van de KNSA voor SENA- en/of BUMA-afdracht, hebben onlangs wederom (ten onrechte) een rechtstreekse factuur ontvangen van de SENA.

Wij adviseren deze verenigingen, zoals ook in voorgaande jaren, (een kopie van) deze factuur naar het KNSA-bondsbureau toe te zenden, waarna de SENA daarover zal worden benaderd met het verzoek een en ander in hun administratie te corrigeren en een creditnota aan de desbetreffende vereniging te zenden.


Wijzigingen in SWR deel I (Algemene Bepalingen) en
deel IX (Zomerbiatlon)

Al enige jaren is de Zomerbiatlon een officiële door de KNSA gereglementeerde discipline. Uit de ervaring die inmiddels is opgedaan met de organisatie van wedstrijden in deze discipline is echter gebleken dat de categorie-indeling zoals die in het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I was vastgesteld en voor alle KNSA-disciplines van toepassing is, onvoldoende tegemoet kwam aan de aard en het karakter van de discipline Zomerbiatlon. Immers, de fysieke inspanning die bij deze discipline, in verband met het hardlopen, moet worden geleverd veroorzaakt grote verschillen al naar gelang de leeftijden van de deelnemers.

Om die reden heeft het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 15 december 2009 besloten om, in afwijking van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, de categorie-indeling voor de discipline Zomerbiatlon aan te passen, zodanig dat bij een leeftijd van 41 jaar en ouder de deelnemer wordt ingedeeld in de categorie Veteranen en dan vervolgens de categorie Veteranen te splitsen in een groep van 41 tot en met 50 jaar en een groep van 51 jaar en ouder, te weten: Veteranen I en Veteranen II.

Voorts is een wijziging aangebracht die vooral betrekking heeft op de frequentie van het aantal schietmomenten. De nieuwe tekst is overeenkomstig de internationale gehanteerde reglementen voor de discipline Zomerbiatlon, zoals die ook in Duitsland grootschalig wordt georganiseerd.

Een bijkomend voordeel van deze wijziging is dat, door een vergroting van het aantal schietmomenten, de schietprestatie meer van invloed is op de uiteindelijke eindscore en dat, door een vergroting van het aantal schietmomenten, de discipline aantrekkelijker is voor de deelnemers en toeschouwers.

Tenslotte is besloten om in de categorie Junioren-D (heren en dames) in plaats van een schietmoment Liggend en een schietmoment Staand, beide schietmomenten Liggend uit te voeren in verband met de lage leeftijd (12 jaar en jonger) van de deelnemers.

Deze reglementen (deel I en deel IX) zijn inmiddels aangepast en vermeld op de website www.knsa.nl.


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag over 2009 ontvangen alle KNSA-verenigingen bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 10 april 2010. Deze verzending zal omstreeks maart 2010 plaatsvinden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.