< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 12

2009

December

Editienr.: 68

Nieuwe teksten KNSA-website
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de website van de KNSA (www.knsa.nl). Zo zijn er weer heel wat pagina's gevuld onder het tabblad LEDENINFORMATIE, onder Wedstrijden en de bijbehorende sub-pagina’s zoals Wedstrijdstructuur. Hier zijn onder andere te vinden een overzicht van alle afdelingen, gerangschikt per district en per discipline en een overzicht van alle gereglementeerde KNSA disciplines. Ook onder Ranking is veel veranderd met ingang van het nieuwe wedstrijdseizoen. Verder zijn ook bij Publicaties teksten en documenten toegevoegd. Regelmatig bekijken dus die KNSA-site!Teruggave ecotaks 2007-2008

Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2007-2008, is door 138 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden. Dientengevolge is door het Ministerie van VWS aan de KNSA een totaalbedrag van € 85.699,00 uitgekeerd, hetgeen betekent dat de ecotaks voor deze periode daadwerkelijk voor circa 52 procent is gecompenseerd.


De desbetreffende bedragen zijn inmiddels op 27 november 2009 door de KNSA aan de deelnemende schietsportverenigingen overgemaakt.


Door het Ministerie van VWS kon op dit moment nog niet worden meegedeeld of ook over de periode 2008-2009 de teruggaveregeling voor ecotaks wederom van kracht zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zal daarover uiteraard wederom worden gepubliceerd in het Bestuursbulletin, het bondstijdschrift Schietsport en/of op de website.SENA-afdracht verhoogd
De SENA heeft voor het seizoen 2009/2010 het tarief voor de collectieve overeenkomst SENA/KNSA met circa € 5,00 per deelnemer verhoogd.


Als gevolg daarvan, bedraagt de SENA-afdracht voor het seizoen 2009/2010 nu € 92,87 per deelnemende KNSA-vereniging. De factuur hiervoor zal zoals gebruikelijk door de KNSA rondom februari/maart 2010 aan de desbetreffende verenigingen worden toegezonden.


Verenigingen die zich alsnog voor deze collectieve regeling willen opgeven, kunnen dat doen met ingang van het seizoen 2010/2011. Meer informatie hierover alsmede het aanmeldingsformulier zijn terug te lezen c.q. te downloaden via www.knsa.nl, tabblad LEDENINFORMATIE, en vervolgens klikken op Wet en Regelgeving/SENA-BUMA.
Vragenlijst accommodaties KNSA-verenigingen

Het verkrijgen van een duidelijker beeld van het aantal schietsportaccommodaties in Nederland en de disciplines die in deze accommodaties beoefend kunnen worden, is één van de doelstellingen zoals die zijn verwoord in het KNSA-meerjarenbeleidsplan 2009-2012. Momenteel beschikt de KNSA niet over al deze gegevens van de bij haar aangesloten verenigingen en teneinde deze gegevens te verzamelen en centraal te registreren, is een vragenlijst opgesteld, die aan alle aangesloten verengingen (en stichtingen) in december is toegezonden.


Voor meer informatie over deze vragenlijst, kan contact worden opgenomen met de heer C.J.R. Kooiman, Coördinator Sportontwikkeling, telefoonnummer 033-4601996 of via e-mail: sportontwikkeling@knsa.nl. De vragenlijst is tevens eventueel digitaal op te vragen via: sportontwikkeling@knsa.nl.
SchietsportTOTAAL 2010
Het KNSA-bestuur heeft besloten om in 2010 wederom het evenement SchietsportTOTAAL te organiseren. Drie dagen lang zal de schietsport in al haar facetten centraal staan, evenals voorgaande jaren op het Nationaal Sportcentrum van NOC*NSF "Papendal", nabij Arnhem. De drie dagen zijn: vrijdag, zaterdag en zondag 2, 3 en 4 juli 2010.


In ieder geval worden tijdens SchietsportTOTAAL georganiseerd de Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens, zowel Luchtgeweer als Luchtpistool (inclusief de nieuwe discipline 10 meter 5-schots Luchtpistool) en de Nederlandse Kampioenschappen Zomerbiatlon. Dit jaar zal een schietsportbeurs wederom onderdeel uitmaken van het programma. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zullen behalve fabrikanten, ook bedrijven en organisaties die zijn gelieerd aan de schietsport, zich op deze beurs presenteren. Voorts zullen ook weer verscheidene workshops en symposia worden gehouden.


Noteer de data dus vast in uw agenda! Via verscheidene publicaties, zoals op de KNSA-website, in het bondstijdschrift Schietsport en in dit Bestuursbulletin, zal regelmatig aandacht aan SchietsportTOTAAL  2010 worden besteed.
Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw
Het Bondsbureau in Leusden zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van vrijdag 25 december 2009 tot en met vrijdag 1 januari 2010. Op maandag 4 januari 2010 zijn de medewerkers van het bureau u vanaf 08.30 uur graag weer van dienst.
Algemene Vergadering KNSA 2010
De Algemene Vergadering van de KNSA zal volgend jaar wederom plaatsvinden op het Nationaal Sportcentrum Papendal, nabij Arnhem, en wel op zaterdag 10 april 2010.


De convocatie daarvoor zal, samen met de agenda en bijbehorende documenten, begin maart 2010 worden verzonden aan alle KNSA-leden en genodigden. Deelname is uitsluitend mogelijk door bestuursleden van verenigingen, dan wel door schutters die door hun contribuerende vereniging daarvoor schriftelijk zijn gemachtigd. Aanmeldingen voor deelname dienen voorts vooraf te worden opgegeven door middel van het bij de vergaderstukken bijgesloten aanmeldingsformulier.
Contributieafdracht en entreegelden 2010
Zoals reeds eerder bericht is door de Algemene Vergadering van 2009 besloten de contributie-afdracht en de entreegelden voor 2010 niet te wijzigen. Deze bedragen derhalve hetzelfde als in 2009.

Voor de volledigheid hierbij een compleet overzicht voor 2010:
 
Entreegelden

Contributieve schutter
 €         25,00
Juniorschutter
 €           0,00

 
Contributieafdracht

Basisafdracht vereniging
 €   320,00 (10 senior-leden)
Seniorschutter
 €     32,00
Senior-gezinsschutter
 €     27,00
Juniorschutter-A
 €     11,50
Juniorschutter-B
 €       6,50
Juniorschutter-C  €       6,50
Junior-gezinsschutter
 €       6,50


Voor die verenigingen met minder dan tien (10) contributieve schutters wordt de aanvulling tot de basisafdracht van € 320,00 als aparte toeslag op de factuur vermeld.
Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2010
In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2010, herinneren wij u er wederom aan datalle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2010, doch niet later dan 10 januari 2010 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier. Na 10 januari 2010 wordt door ons de jaarcontributie-factuur opgemaakt die aan alle verenigingen in het begin van het jaar toegezonden wordt.


Wij wijzen u er tevens op datalleen nadat de jaarfactuur volledig is betaald, wij kunnen overgaan tot de verzending van de schutterslicenties. Het is niet mogelijk dat de contributieafdracht voor schutters die zijn opgenomen in deze jaarfactuur maar die pas na 10 januari aanstaande door een vereniging bij ons worden afgemeld, door ons wordt gerestitueerd.
Betaling facturen contributieafdracht vanaf 2010 op apart rekeningnummer
Specifiek voor de betaling van de contributieafdracht heeft de KNSA een nieuw bankrekeningnummer ingesteld dat luidt: 94.35.34.534.


Met ingang van 1 januari 2010 wordt dit rekeningnummer automatisch vermeld op de facturen en de acceptgirokaarten, zodat de contributiegelden op dat rekeningnummer kunnen worden gestort.


De KNSA verzoekt de (penningmeesters van de) verenigingen die elektronisch bankieren, dit rekeningnummer aan hun administratie toe te voegen en alleen dit rekeningnummer te gebruiken voor de contributieafdracht-facturen, waarop dit nummer ook is vermeld.
Vacaturebank KNSA-bestuurders en -commissieleden
De KNSA is één van de circa 60 landelijke sportbonden in Nederland, aangesloten bij NOC*NSF. Evenals de vele andere sportbonden in Nederland kent ook de KNSA een groot aantal kaderleden. Dat betreft betaalde en onbetaalde kaderleden. De betaalde kaderleden zijn degenen die op het KNSA-bondsbureau in Leusden werkzaam zijn en daarnaast freelance professionals, zoals docenten, verenigingsmentoren, bondscoaches en trainers. Het grootste deel van de kaderleden is echter onbezoldigd en vormt een belangrijk en groot deel van de KNSA-organisatie.

Zoals ook schietverenigingen niet zonder vrijwillig kader kunnen functioneren, geldt dat evenzo voor de KNSA op landelijk en regionaal niveau. Deze personen zijn onmisbaar voor de uitvoering van de service en diensten voor verenigingen en schutters. Het merendeel van deze onbezoldigde kaderleden is actief in Districten en Technische Commissies. De KNSA is geografisch verdeeld in 4 districten en ieder district wordt bestuurd door een Districtsbestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger van een wapengroep. Deze vertegenwoordiger is tevens de voorzitter van de Districts Technische Commissie (DTC), een commissie die voorts wordt bemand door commissieleden. De voorzitters van de DTC vormen gezamenlijk de LTC (Landelijke Technische Commissie) met daaraan toegevoegd een benoemde voorzitter LTC.

Op dit moment is er een groot aantal niet ingevulde functies voor zowel regionale als landelijke besturen. Inmiddels is hiervoor op de KNSA-website een vacaturebank opgenomen. Deze vacaturebank geeft inzicht in de functies en de belangrijkste taken van deze kaderleden van de KNSA. Voor de belangrijkste functies zijn tevens functieprofielen opgesteld. Deze vacatures kunnen per Districtsbestuur en Technische Commissie worden geraadpleegd via het tabblad LEDENINFORMATIE, Vacaturebank.


Belangstellenden voor kunnen hun sollicitatie, voorzien van uw curriculum vitae, richten aan het KNSA-bondsbureau op het e-mailadres: bestuur@knsa.nl. Het Bondsbureau zal ervoor zorgen dat uw sollicitatie wordt doorgezonden naar het desbetreffende districtsbestuur of de commissie.
Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.


Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag.Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.