< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 12

2009

Oktober

Editienr.: 67

Wijzigingen Schiet- en Wedstrijdreglement per 1 oktober 2009
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergaderingen van 16 juni 2009 en 1 september 2009 besloten een aantal wijzigingen door te voeren in het Schiet- en Wedstrijdreglement, die van kracht worden met ingang van 1 oktober 2009 (van toepassing op het nieuwe wedstrijdseizoen 2009/2010).


Het betreft wijzigingen in:


DEEL I – ALGEMENE BEPALINGEN

Het KNSA-bestuur heeft besloten een nieuw artikel onder 15.17 toe te voegen en het oude artikel 15.17 te wijzigen en om te nummeren naar 15.18.


DEEL II – LUCHTGEWEER

Het KNSA-bestuur heeft besloten de artikelen 4.1.1 en 10.2 te wijzigen.


DEEL VI - PISTOOL

Het KNSA-bestuur heeft besloten een aantal artikelen te wijzigen (3.2.5.1, 6.1, 6.8.1, 6.9.1.3,17.8.1, 18.6.2.1), artikel 6.8.11 te schrappen, artikel 6.8.12 om te nummeren naar 6.8.11, en een aantal artikelen toe te voegen (6.1.1 tot en met 6.1.5) alsmede een geheel nieuwe discipline  (10 meter 5-schots Luchtpistool) toe te voegen onder hoofdstuk 16 en tenslotte het gehele hoofdstuk 19 (Veteranen) te schrappen.


Deze reglementen zijn inmiddels aangepast en vermeld op de website www.knsa.nl.KNSA-reglement Juniorencompetitie gewijzigd per 1 oktober 2009

Als gevolg van de wijziging van artikel 4.1.1 in het SWR deel II, is ook het reglement Juniorencompetitie per 1 oktober 2009 gewijzigd. De laatste versie kan hier worden bekeken.Aanleveren wedstrijduitslagen t.b.v. Ranking

In het afgelopen wedstrijdseizoen 2008/2009 is gestart met een pilot (zeg maar proefperiode) voor het systeem Ranking. Ranking is eenvoudigweg het bijhouden van ranglijsten per discipline, per categorie, van uitslagen op vooraf aangewezen wedstrijden.


In het afgelopen wedstrijdseizoen is die pilot gehouden voor slechts 10 disciplines in bepaalde categorieën. In het komende wedstrijdseizoen (2009/2010) dat per 1 oktober 2009 is gestart, zal deze pilot worden voortgezet, maar dan voor een veel groter aantal disciplines en in die disciplines voor alle categorieën die daarin zijn benoemd. Zo’n 118 ranglijsten in 64 disciplines worden dan bijgehouden en gepubliceerd op de KNSA-website. 


De wedstrijden die voor ranking in aanmerking komen, zijn de Afdelingskampioen-schappen, Districtskampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen, alsmede speciaal voor ranking aangewezen wedstrijden. Veel van die wedstrijden worden georganiseerd door verenigingen en voor de verwerking van de uitslagen in het systeem van ranking, is het essentieel dat die uitslagen in een vast format worden aangeleverd.


Uitslagen die niet in dat format worden aangeleverd, kunnen niet verwerkt worden in de ranking; het is ondoenlijk om uitslagen in dergelijke grote aantallen handmatig te verwerken.


Dat format is verkrijgbaar op het KNSA-bondsbureau en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:   

 • Per schutter moeten in ieder geval de volgende kolommen ingevuld worden:
  • licentienummer
  • achternaam
  • verenigingscode
  • totaalscore

 • Uiteraard moet uit de uitslagenlijst ook duidelijk blijken om welke wedstrijd het gaat, dus onder vermelding van:
  • datum
  • plaats
  • discipline

 • Het bestand moet daarnaast in Microsoft Office Excel (*.xls) opgemaakt zijn.

Indien een wedstrijduitslag niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan die helaas niet worden verwerkt in het systeem van ranking.


Nieuwbouwplannen?
Zoals bekend, kan de KNSA de aangesloten verenigingen die voornemens zijn een schietsportaccommodatie te bouwen of te verbouwen, bijstaan in deze plannen en nader adviseren omtrent de schietsporttechnische en bouwtechnische eisen waaraan de schietbaan zou moeten voldoen.


Bij de KNSA aangesloten verenigingen kunnen in zo’n geval tevens gebruik maken van de activiteiten en diensten van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De SWS kan verenigingen daarbij financieel ondersteunen. Met behulp van SWS zijn inmiddels in Nederland ruim 1.250 sportprojecten gerealiseerd en zijn meer dan 1.550 verenigingen succesvol geholpen met het realiseren van kleedkamers, clubgebouwen, speelvelden, lichtinstallaties, enzovoorts.


Uit onderzoek is gebleken dat verenigingen lang niet altijd zelfstandig in staat zijn om een project financieel en organisatorisch sluitend te krijgen. De SWS biedt verenigingen financiële zekerheid door advies op maat, begeleiding, haalbaarheidsstudies en borgstellingen, met als doel sportverenigingen in staat te stellen sportaccommodaties te realiseren met een financieel betrouwbare en gezonde basis en lage financieringslasten.


De SWS heeft in de loop der jaren in totaal 400 miljoen euro aan investeringen in goede sportaccommodaties tot stand gebracht en heeft hierbij ruim 16 miljoen euro aan besparingen op rentelasten gerealiseerd. Meer informatie over de Stichting Waarborgfonds Sport is te vinden op de website: www.sws.nl.


Sportmedische Instellingen
Sinds mei 2009 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend:


Nieuwe instelling
:
SMA Jessica Gal Sportartsen
(afd. SMC Fysiomed, Auroragebouw)
Stadhouderskade 2
1054 ES  AMSTERDAM
   
Opgeheven instelling:
Sportkliniek MEC
Pascalweg 17
3208 KL  SPIJKENISSE
       
Gewijzigde telefoonnummers instellingen:
SMA Prosano te Terneuzen    0115-677128
SMI Arnhem te Arnhem          026-4432828

Een compleet overzicht van deze Sportmedische Instellingen en de meest actuele gegevens, zijn te bekijken op de website www.sportgeneeskunde.com of www.sportzorg.nl.


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.


Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.