< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 1

1998

Maart

Editienr.: 1

Hierbij ontvangt u de eerste versie van het KNSA-bestuurs- informatie-bulletin, bestemd voor alle KNSA-bestuurders, schietsportverenigingen, commissieleden en professionals, met als doel deze personen/instanties uitgebreider te informeren over belangrijke besluiten die zijn genomen door het Bestuur en over andere interessante wetenswaardigheden met betrekking tot de schietsport. Het informatie-bulletin zal regelmatig uitkomen en worden verzonden aan de belanghebbenden.

Gebruik militaire schietbanen
Door de inkrimping van het Defensie-apparaat in Nederland zijn inmiddels al diverse militaire terreinen en dus ook schietbanen gesloten. Het medegebruik van deze banen door burger- schietverenigingen komt dientengevolge eveneens in gevaar. Wanneer vervolgens in Nederland de vigerende normen, voortkomend uit de milieuwetgeving, zouden worden toegepast, komt al het schieten op militaire schietbanen voor burger- schietverenigingen nog meer in gevaar. Immers, de geluidsnorm voor het burger-schieten is de factor nul (0). In het verleden konden de burger-schietverenigingen meelopen in de vergunningen van Defensie, maar toen werd nog geen rekening gehouden met de huidige milieuwetgeving en de Circulaire Schietlawaai. Inmiddels wordt overal in het land aangedrongen op een nieuwe vergunning op de Wet Milieubeheer. Uitgangspunt voor de KNSA is dat gevraagd zal worden om een gedoogbeleid in verband met het maatschappelijk belang dat sportbeoefening heeft en zeker hier waar het gaat om een internationale schietsportdiscipline.

Door de KNSA is overleg gevoerd bij het Ministerie van Defensie inzake het gebruik van militaire schietbanen door burger- schietverenigingen. In het overleg bleek vanuit Defensie een positieve bereidheid om mee te werken aan de oplossing van het probleem dat zich voordoet bij het gebruik van militaire schietbanen, maar deze positieve bereidheid wordt ingekleurd door het Ministerie van VROM aangezien dat Ministerie uiteindelijk de vergunningverlener is. Het Ministerie van VWS zal VROM benaderen om te bezien in hoeverre oplossingen gezocht kunnen worden. In het overleg bleek verder dat Defensie bezig is met de opstelling van een structuur- nota "Militaire schietbanen" en daarin zullen expliciet de noden van de KNSA worden opgenomen, mede op aandrang van het Ministerie van VWS.

In het overleg is nog aangegeven dat er wellicht in de toekomst meer sprake moet zijn van een zelfregulering. Daarmee wordt bedoeld dat wijzelf oplossingen moeten proberen aan te dragen en dat wij er rekening mee moeten houden dat wij in de toekomst strengere eisen aan de schutters die gebruik maken van de militaire schietbanen moeten stellen en dat de naleving van deze eisen ook nadrukkelijker moeten worden gecontroleerd door de KNSA.

Schietsportcentrum "De Wildenberg" te Weert
Onlangs is een bezoek gebracht aan het Schietsportcentrum "De Wildenberg" te Weert. De eigenaar van dit schietsportcentrum wil dit gaan verkopen aan een geïnteresseerde koper die dit terrein voor andere doeleinden wil gaan gebruiken dan als schietsportcentrum. Verkoop zou dan betekenen dat in de gehele Provincie Limburg geen kleiduivenaccommodatie meer beschikbaar zou zijn en dat er in Nederland geen Nederlands Kampioenschap Trap meer verschoten zou kunnen worden. Redenen voor het KNSA-bestuur om met de huidige eigenaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheid dat de KNSA op termijn dit schietsportcentrum zou kunnen kopen. Hierop is door de eigenaar positief gereageerd onder de voorwaarde dat hij nog graag voor enige tijd betrokken blijft bij het centrum en daarmee voor een soepele overgang kan zorgdragen.

Het Hoofdbestuur heeft besloten om de intentie uit te spreken dat de KNSA in overname/aankoop geïnteresseerd is. Eerst moet echter nog nader onderzoek worden verricht in hoeverre de bestemmings- plannen in de omgeving hiervoor belemmering geven, eventuele uitbreiding in de vorm van kogelbanen mogelijk is en ook of een en ander allemaal financieel mogelijk is. Op dit moment is het centrum rendabel.

Nadat deze onderzoeken zijn verricht, zullen hierover achtereen- volgens het Hoofdbestuur en de Algemene Vergadering een uitspraak moeten doen.

Juniorenreglementen
In 1997 is het Juniorenreglement KKG (voorheen: Jeugdreglement KKG) op een aantal punten gewijzigd. In de komende tijd zal moeten worden gewerkt aan het gelijkluidend opstellen van de Junioren- reglementen voor Pistool en Luchtgeweer en aan het integreren van alle Juniorenreglementen in elkaar, zodat uiteindelijk één Juniorenreglement ontstaat.

Abonnementsprijzen "Schietsport" en KNSA-Vademecum
De abonnementsprijs voor het bondstijdschrift "Schietsport" blijft gehandhaafd op

f 35,00. De prijs van het abonnement op het KNSA-Vademecum waarvan de kostprijs circa f 9,50 per abonnee bedraagt en de abonnementsprijs eveneens f 9,50 wordt, gezien het vele werk dat daarvoor verricht moet worden, verhoogd naar f 12,50. Deze nieuwe prijs is inmiddels in het bondstijdschrift "Schietsport" opgenomen.

Centrale registratie klasseringen
Er is een gesprek gevoerd met de ontwerper van het score- wedstrijdprogramma dat inmiddels bij veel verenigingen en LTC's tijdens wedstrijden wordt gehanteerd. Afgesproken is dat indien er een centraal registratie-klasseringssysteem komt, in ieder geval die disciplines die daarin willen meegaan, verplicht zijn voor al hun wedstrijden eenzelfde wedstrijdprogramma te hanteren. Dit zou het bovengenoemde programma kunnen zijn. In dat geval dient er een gelijkluidende klasseringsperiode te worden vastgesteld en er moet dus een koppeling plaatsvinden tussen deze centrale registratie en de ledenadministratie. Er dient daarom goed te worden onderzocht wat voor een programmatuur daarvoor gebruikt gaat worden. Het onderzoek hiernaar wordt voortgezet.

Schuttersaantal
Het schuttersaantal per 1 januari 1998 is ten opzichte van 1 januari 1997 teruggelopen met 453 schutters. Deze ontwikkeling vraagt veel aandacht in de komende tijd, met name op het gebied van stimulering en behoud schietsportdeelname (SBS), maar ook op het gebied van topsport zullen resultaten geboekt moeten worden om de teruggang en ook de instroom van nieuwe leden, die het afgelopen jaar beduidend minder was dan het jaar daarvoor, een halt toe te roepen.

SENA-controleurs op pad
Zoals u bekend, is op 1 juli 1993 de Wet op de Naburige Rechten (WNR) in werking getreden. Dit is een wettelijke vergoeding voor de musici en platenproducenten die wordt geïncasseerd door de SENA (niet te verwarren met de vergoeding die betaald wordt aan BUMA Amstelveen voor de componisten en tekstdichters). Vele schiet- sportverenigingen participeren reeds in de collectieve regeling die via de KNSA met de SENA is afgesloten.

De SENA is het afgelopen jaar gestart met controle-werkzaamheden op landelijke schaal. De SENA-buitendienstmedewerkers controleren of er, bijvoorbeeld door middel van een radio, cd-speler of andere afspeelapparatuur, muziek klinkt in winkels, bedrijven en kantines van sportverenigingen. De landelijke controle-actie is vanzelf- sprekend in eerste instantie opnieuw gericht op juist die bedrijven, winkels en verenigingen die zich destijds niet als muziekgebruiker hebben aangemeld. Ondernemingen die wel muziek laten klinken maar (nog) niet als muziekgebruiker bij SENA geregistreerd staan doen er goed aan, ter vermijding van een hoop rompslomp en onnodige extra kosten, zich als muziekgebruiker aan te melden. Door u uit eigen beweging als muziekgebruiker aan te melden bespaart u zich een bezoek van de SENA-buitendienst en heeft u recht op een korting op de van toepassing zijnde basisvergoeding.

Schietsportverenigingen die nog niet deelnemen in de collectieve SENA-regeling via de KNSA, kunnen zich hiervoor - indien noodzakelijk - alsnog opgeven door middel van het aanmeldings- formulier, dat telefonisch te bestellen is bij het bondsbureau.

Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens 1999
De Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens van volgend jaar vinden plaats van maandag 1 maart tot en met zondag 7 maart 1999 op het Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem.

De organisatiecommissie bestaat uit:

Chairman

: De heer E.W.J. IJzerman

Secretary-General

: De heer S. Duisterhof

Secretary

: Mevrouw A.M. Berkvens

Chief Range Officer

: De heer M. Finkelnberg

Coordinator Shooting Ranges and Scoring Office

: De heer J.F. Speetjens

Medewerkers kunnen zich opgeven bij het bondsbureau.

GK-pistool- en -geweerbaan te Emmen
Het Regionaal Schiet- en Jachtsportcentrum Emmen zal medio mei 1998 beschikken over een terrein van 15 hectare voor de schietsport met daarop :

 • een bunker met 11 schietpunten 10, 12, 25 en 50 meter, met electronische schotwaardering (firma Meyton);

 • 2 skeet-banen;

 • 1 Olympisch trapbaan met double trap, jachttrap en akoestische release;

 • 1 ball-trapbaan;

 • zeer uitgebreid jachtparcours;

 • mogelijkheid voor handboogschieten;

 • kantine;

 • voldoende parkeerruimte;

 • goede bereikbaarheid.

Op het terrein bestaat de mogelijkheid om onmiddellijk een 100-meter-baan met 10/12 schietpunten te realiseren. De Stichting Schiet- en Jachtsportcentrum Emmen beschikt reeds over :

 • een vergunning inzake de Wet Milieubeheer (voorheen: Hinderwetvergunning) voor 365 dagen per jaar, van 09.00 tot 23.00 uur;

 • voldoende grond voor een 100-meter-baan met 10/12 schietpunten, later uit te breiden tot 300 meter;

 • de benodigde twee aarden wallen met voldoende lengte en hoogte.

Het enige dat nog ontbreekt zijn de financiën van de betonwerken ter grootte van in totaal f 120.000,00. Het bestuur van District I en de Stichting roepen geïnteresseerde schutters op door middel van een intekenformulier, zich op te geven om hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen.