< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 12

2009

April

Editienr.: 65

Opheffing AFTSC
In een Extraordinary General Assembly op 14 maart 2009 te Neurenberg, is besloten de AFTSC (Association des Fédérations de Tir Sportif de la Communautée Européenne) op te heffen. De Europese belangen op het gebied van wapenwetgeving en milieuzaken worden nu behartigd door de European Shooting Confederation (ESC) die hiervoor inmiddels de ESC Environment Committee en de Guns Legislation Sub Committee heeft aangesteld, die de taken van de AFTSC Environment Committee en Legal Committee hebben overgenomen.


Nieuwe personeelsleden op KNSA-bondsbureau
Met ingang van 1 maart 2009 hebben zich op het Bondsbureau in Leusden twee wisselingen in het personeelsbestand voorgedaan, namelijk in de functies voor Ledenadministratie en Cöordinator Sportontwikkeling.

De functie van Medewerkster Ledenadministratie wordt inmiddels vervuld door Janneke Hulleman; de functie van Coördinator Sportontwikkeling is nog vacant.


Evaluatie Algemene Vergadering 4 april 2009

Op zaterdag 4 april jongstleden heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden, die werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van 83 schietsportverenigingen. 718 verenigingen waren afwezig, waarvan 84 met kennisgeving en 634 verenigingen zonder kennisgeving.

Tijdens de Algemene Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

 • In 2009 waren de volgende bestuurders aftredend:
- De heer A.H. Peters (Vice-voorzitter/voorzitter District 4)
- De heer J.M. Mesman (Voorzitter District 2)
- Mevrouw G.H.M. Lejeune (Voorzitter District 3)
- De heer H.J. Aartsen (Voorzitter District 1)      
De heer Aartsen heeft zich niet herkiesbaar gesteld en als nieuwe voorzitter van District 1 en lid van het Algemeen Bestuur is gekozen de heer G.D. Yspeert, woonachtig in Groningen en lid van de Schietsportvereniging Martini te Groningen. De heer Yspeert neemt de zittingstermijn van de heer Aartsen (officieel eindigend in 2008) over en is derhalve in 2011 aftredend.

De heren Peters en Mesman en mevrouw Lejeune hebben zich wel herkiesbaar gesteld en door de Algemene Vergadering is besloten deze personen wederom voor een volgende periode van drie jaar te herverkiezen.
 • De heer H.J. Aartsen is door het KNSA-bestuur onderscheiden met de KNSA-legpenning met verguld zilveren draagspeld.
 • De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur om de Statuten te wijzigen en wel artikel 37 met betrekking tot het Bondsbureau en de positie van de directeur.
 • De Algemene Vergadering heeft zijn steun verleend aan het opgestelde meerjarenplan 2009-2012 "Kiezen voor de toekomst".       
 • De in de afgelopen periode reeds door het Algemeen Bestuur goedgekeurde wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (in de delen I, II, III, VI, VII en VIII) werden door de leden bekrachtigd. Deze wijzigingen worden in de eerstvolgende aanvulling van het KNSA-Vademecum opgenomen, die aan de desbetreffende abonnees wordt verzonden en zijn reeds verwerkt in de reglementen, zoals opgenomen op de KNSA-website www.knsa.nl.
 • De Algemene Vergadering heeft de contributieafdracht en entreegelden voor 2010 vastgesteld door in te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur om de contributieafdracht en de entreegelden te handhaven.
De contributieafdracht en de entreegelden zijn ook in 2010 als volgt:

Contributieafdracht
seniorschutter
€ 32,00
senior-gezinsschutter € 27,00
juniorschutter-A
€ 11,50
juniorschutter-B
€   6,50
juniorschutter-C
€   6,50
junior-gezinsschutter
€   6,50
De basisafdracht per vereniging bedraagt€ 320,00

Entreegelden
contributieve schutter
€ 25,00
juniorschutter
gratis

 • Tijdens de Algemene Vergadering:
  is Marieke Kalsvel-van der Vlerk door het KNSA-bestuur onderscheiden met de KNSA-speld in goud, vanwege het behalen van de gouden medaille tijdens de Wereldkampioenschappen Historische Wapens in Adelaide, Austrialië in 2008, op het onderdeel Whitworth Origineel.

 • Na afloop van de Algemene Vergadering:
  is Bertus Boutkan onderscheiden met de KNSA-speld in zilver voor het voor de 25e maal behalen van het Vaardigheidskruis.
 • zijn 49 aanwezige (van de in totaal 79) recordhouders van het jaar 2008 gehuldigd. Tijdens de huldiging zijn 67 medailles van de in totaal 107 uitgereikt. In totaal werden 61 records verbeterd (38 individuele en 23 teamrecords)


 
Vijfkampbond
Op 19 maart 2009 is de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen de KNSA en de Nederlandse Vijfkampbond getekend.  Het KNSA-bondsbureau faciliteert  de Vijfkampbond op het gebied van de ledenadministratie, financiële administratie, subsidieaanvragen en directievertegenwoordiging.

Het algemene telefoonnummer voor de Nederlandse Vijfkampbond is: 033-4324552, en het e-mailadres is: info@vijfkamp.nl.


Oude postadres Bondsbureau op mutatieformulieren
Het Bondsbureau ontvangt nog regelmatig post van verenigingsbestuurders op het oude postbusadres in Amersfoort. Aangezien op de oude mutatieformulieren dit adres nog is vermeld, is dat wellicht de reden waarom dit adres nog immer door verenigingen wordt gebruikt.

Dit adres is inmiddels op de nieuw gedrukte mutatieformulieren gewijzigd; de "oude" formulieren zijn nog wel geldig en in omloop.

Het bureau bevindt zich sinds 5 oktober 2007 in Leusden en het adres waar alle post naartoe moet worden gezonden is: Postbus 303, 3830 AJ  LEUSDEN.

TNT Post zendt nu nog alle post van Amersfoort naar Leusden door, maar het is mogelijk dat in de toekomst poststukken niet meer (of te laat) op het bureau aankomen.


Teruggave ecotaks 2007-2008
Met genoegen kunnen wij berichten dat het Ministerie van VWS wederom, en wel voor de periode 2007-2008 sportverenigingen de mogelijkheid biedt om via de landelijke sportbond om teruggave van een deel van de energiebelasting te verzoeken. Het gaat hier om een compensatie van de betaalde Regulerende Energie Belasting (REB), de zogeheten "ecotaks", die de schietvereniging kan aanvragen door tussenkomst van de landelijke sportbond (in dit geval de KNSA).

Vanwege het stijgen van de tarieven, de omvang van de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor dit jaar ter beschikking staande bedrag, zal - evenals voorgaande jaren - geen volledige teruggaaf van de werkelijk door de schietsportvereniging betaalde ecotaks mogelijk zijn. Wel zijn door het Ministerie van VWS maatregelen genomen om te voorkomen dat dit percentage lager zal worden dan 50%.

Wij wijzen er wel op dat niet elke (schiet)sportverenigingen voor deze teruggaveregeling in aanmerking komt en adviseren u met behulp van bijgevoegde informatie te bekijken of uw vereniging hiervoor in aanmerking komt. Indien dit het geval is, ontvangen wij van uw vereniging daartoe gaarne een verzoek, door inzending van het volledig ingevulde opgaveformulier, met daarbij gevoegd een goed leesbare kopie (van het origineel) van de op de naam van de schietvereniging gestelde volledige factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de gebruiksperiode een datum die in 2008 ligt en een begindatum die maximaal 12 maanden aaneengesloten daarvoor ligt.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de bijlage.
 

UITERSTE INZENDDATUM:

DE COMPLETE AANVRAAG TOT TERUGGAAF ECOTAKS
(volledig ingevuld formulier met volledige bijlagen)
DIENT TE ZIJN INGEDIEND OP:

1 JUNI 2009

bij:

Bondsbureau KNSA
Postbus 303
3830 AJ  LEUSDEN

BIJ VOORKEUR TE VERZENDEN PER E-MAIL AAN:
boekhouding@knsa.nl


Onvolledige inzendingen en inzendingen die wij na deze datum ontvangen, kunnen niet in behandeling genomen worden!!

LET OP:

Die schietverenigingen die reeds hun kopie nota aan het bondsbureau hebben toegezonden, dienen ALSNOG het daarbij behorende AANVRAAGFORMULIER in te vullen en voor bovenstaande datum te verzenden!!! Zonder dit formulier kan de aanvraag niet worden ingediend.


Sportmedische Instellingen
Sinds januari 2009 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend:

Adres-/naamswijziging:
Was:   
SGA Maaslandziekenhuis   
Walramstraat 23   
6131 BK  SITTARD   
tel. 046-4575557   

Nieuwe naam, adres en telefoonnummer:
Orbis Medisch Centrum, afd. Sportgeneeskunde
H. van der Hoffplein 1
6162 BG     SITTARD
tel. 088-4595557

Adreswijziging:
Topsupport Medische Gezondheidscentrum
Was:   
Bogardeind2   
5664 EH  GELDROP   

Nieuw adres:
Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX  EINDHOVEN


Een compleet overzicht van deze Sportmedische Instellingen en de meest actuele gegevens, zijn te bekijken op de website www.sportgeneeskunde.com of www.sportzorg.nl.


Gegevens nieuwe leden
Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgaven februari en maart 2009 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKLE = Historische Wapens Kleiduiven; ACTSH = Action Shooting; KLEI = Kleiduiven; BIAT = Zomerbiatlon; OLS = Limburgse Schuttersbuks

 KNSA-
nr
 Naam schietvereniging Beoefende
wapengroepen
1645  SV Nieuw-West  KKG/KKP/GKG/
GKP/HWP
5128  PSOV Twente  LG/LP/KKG/KKP/
GKG/GKP
7890
 SV Gilde St. Sebastianus  KKG
8321 
 Scherpschutterij Wilhelmina  LG/LP/KKG
8552
 SSV Prins Hendrik  KKG
8899 
 SSV De Zwaan
 KKG

  
Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag over 2008 is meegezonden bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 2009. Het jaarverslag over 2009 zal omstreeks maart 2010 bij de stukken voor de AV 2010 aan alle leden worden verzonden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.