< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 12

2009

Januari

Editienr.: 64

Promotie 5-schots duel luchtpistool:
Als bijlage bij dit bulletin is een brief van de Landelijke Technische Commissie Pistool gevoegd met betrekking tot de promotie van 5-schots duel Luchtpistoolwedstrijden in 2009.


Verlenging collectieve BUMA-regeling voor 2009:
De collectieve regeling die de KNSA voor het kalenderjaar 2008 kon afsluiten met de BUMA is voor het jaar 2009 (van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009) verlengd.

De BUMA is het incasso-instituut van de jaarlijkse afdracht voor auteursrechten van componisten, tekstdichters en uitgevers van muziek die ten gehore wordt gebracht in (sport)kantines.

Derhalve zullen al die verenigingen die zich hiervoor hebben aangemeld in 2008, tevens voor 2009 van deze kortingsregeling gebruik blijven maken; de deelname hieraan loopt automatisch door. Die verenigingen die zich alsnog hiervoor willen opgeven, kunnen dat doen door middel van het (gewijzigde) aanmeldingsformulier dat is te downloaden via de website www.knsa.nl, onder het tabblad LEDENINFORMATIE, en vervolgens klikken op Wet- en Regelgeving, SENA/BUMA.


SchietsportTOTAAL 2009:
Het KNSA-bestuur heeft besloten ook in 2009 wederom het evenement SchietsportTOTAAL te organiseren. Drie dagen lang zal de schietsport in al haar facetten centraal staan, evenals in 2007 en 2008 op het Nationaal Sportcentrum van NOC*NSF "Papendal", nabij Arnhem. De drie dagen zijn: vrijdag, zaterdag en zondag 26, 27 en 28 juni 2009. In ieder geval worden tijdens SchietsportTOTAAL de Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens (Pistool en Geweer) georganiseerd, de Nederlandse Kampioenschappen Zomerbiatlon en zal ook een schietsportbeurs onderdeel uitmaken van het programma. Voorts zullen ook weer verscheidene workshops en symposia worden gehouden. Het eerder zo succesvol verlopen evenement wordt dus voortgezet en inmiddels wordt met verscheidene partijen overleg gevoerd over een verdere uitbreiding van dit evenement voor de schietsport in Nederland. Noteer de data dus vast in uw agenda! Via verscheidene publicaties, zoals op de KNSA-website, in het bondstijdschrift Schietsport en in dit Bestuursbulletin, zal regelmatig aandacht aan SchietsportTOTAAL  2009 worden besteed.


Wijzigingen in Schiet- en Wedstrijdreglement:
Per 16 december 2008 zijn weer een aantal wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement in werking getreden, namelijk:

Deel I - Algemene Bepalingen:
Het KNSA-bestuur heeft besloten de disciplines Field Target te erkennen en dientengevolge in artikel 1.9 van het SWR deel I gewijzigd.

Voorts heeft het KNSA-bestuur, op instigatie van de Dopingautoriteit, een nieuw Dopingreglement voor 2009 vastgesteld, waarvan de dopinglijst die geldt per 1 januari 2009, onderdeel uitmaakt. Dientengevolge is hoofdstuk 21 van het SWR deel I gewijzigd.

Deel II - Luchtgeweer:
Het KNSA-bestuur heeft besloten de artikelen 8.1, 8,2 (deelname aan wedstrijden), 15.6 en 15.7 (voorselectie deelname, limieten en klassering) te wijzigen, de artikelen 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4 (wapens en uitrusting) en 15.8 toe te voegen en de artikelen 13.1 en 13.2 (KNSA-kruizen en -medailles) te laten vervallen.

Deel VI - Pistool:
Het KNSA-bestuur heeft besloten artikel 1.2 (algemeen) van het SWR deel VI te wijzigen, zodat dit niet meer in strijd is met deel I van het SWR.

Deel III - Klein Kaliber Geweer:
Op voorstel van de LTC KKG heeft het KNSA-bestuur besloten een groot aantal artikel in het SWR deel III te wijzigen.

De laatste versies van het Schiet- en Wedstrijdreglement (inclusief deze wijzigingen) zijn terug te vinden op c.q. te downloaden via de website www.knsa.nl, tabblad LEDEN INFORMATIE en vervolgens via Wet- en Regelgeving klikken naar Statuten en Reglementen, waar de laatste versie van het SWR deel I tot en met IX is opgenomen.


Vaststelling afdelingen GKG in District 4 per 01-10-2008:
Met ingang van het nieuwe wedstrijdseizoen 2008/2009, zijn per 1 oktober 2008 een aantal indelingen van Afdelingen gewijzigd c.q. toegevoegd, namelijk:

*    In District 4 zijn de volgende drie Afdelingen voor de discipline Groot Kaliber Geweer vastgesteld:

•    Afdeling “West”
•    Afdeling “Oost”
•    Afdeling “Zuid”

De afdelingsgrenzen zijn dezelfde als die die gehanteerd worden bij Pistool in District 4.    
Voor alle eerder vastgestelde Afdelingen, verwijzen wij naar de publicatie in het voorgaande Bestuursbulletin van juli 2008, nummer 61 en van oktober 2008, nummer 62.


Belangrijkste wijzigingen in nieuwe ISSF Rules 2009:
Eén maal in de vier jaar worden door de International Shooting Sport Federation (ISSF) de reglementen nieuw vastgesteld. Het nieuwe ISSF-reglement 2009 is inmiddels uitgebracht in pocketvorm en is verkrijgbaar via de website: www.issf-sports.org/issfshop.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie treft u hieronder aan. Het volledige ISSF-reglement wordt in de loop van 2009 opgenomen in de aanvulling van het KNSA-vademecum, die automatisch aan de abonnees daarop wordt verzonden.

ALGEMEEN
Alle artikelen die voor alle vier (4) specifieke wapengroep-delen gelijk zijn, zijn verplaatst naar Deel 6 General Technical Rules for all Shooting Discipines.

DEEL 3   ISSF GENERAL REGULATIONS  (Algemeen deel)
3.6.8.1    De maximale grootte van een nationaal team voor Wereldkampioenschappen is vergroot met één persoon, en geldt zowel voor Heren als Dames, in de disciplines Geweer en Pistool. Plaatsvervangers zijn afgeschaft.

3.7.4    Inschrijfgelden zijn gewijzigd in Euro's.

QUOTA REGULATIONS FOR LONDON 2012     
(Quotumplaats-reglement voor Londen 2012)

Dit Quotumplaats-reglement wordt beschikbaar gesteld zodra dat door het IOC is uitgebracht in 2009. Er zijn geen quotumplaatsen beschikbaar in 2009.

DEEL 4  ISSF Eligibility ans Sponsorship Rules
Hierin zijn veel wijzigingen aangebracht.

DEEL 5   ISSF Anti Doping Regulations
Het dopingreglement is uitgebreid.

Deel 6  ISSF TECHNICAL REGULATIONS FOR ALL DISCIPLINES
6.5.2    Schutters en team officials moeten op de dag voorafgaand aan de wedstrijd, niet later dan om 12.00 uur over het schiet-schema worden geinformeerd.

6.14.    NEW CLASSIFICATION RULES    (Nieuw reglement voor klassificeren)

De oude "Count-back Rules" (terugtelling) zijn gewijzigd en er zal nu een Shoot-off plaatsvinden voor alle onderdelen met Finales om te beslissen welke gelijk geëindigde schutters aan de Finales mogen deelnemen.

COUNT BACK RULES  (Reglement voor terugtelling)
Gelijke scores bij kwalifiatie (en eliminatie) zullen nu worden verbroken (artikel 6.14.2):
1e    door het totaal aantal mouche-tienen (Inner Tens);
2e    door de hoogste score van de laatste tien schoten, teruglopend per serie door 10-schoten-series in de volledige score-ring (geen mouche-tienen (Inner Tens) of decimalen);
3e    door het aantal tienen, negens, enzovoorts (in de totaalscore).

SHOOT-OFFS FOR FINALS   (Shoot-offs voor finales)
Al diegenen die met gelijke scores gelijk geëindigd zijn op de laatste plaats(en) in de Finales moeten nu een Shoot-off schieten. Derhalve zullen de VOORLOPIGE resultaten aan het eind van de kwalificatie bekend gemaakt worden, gerangschikt op mouche-tienen (Inner Tens), enzovoorts, conform het voorbeeld "587-56 x", maar met tevens daarop aangegeven diegenen die in aanmerking komen voor deelname aan de shoot-off om tot de Finales te kunnen worden toegelaten. De shoot-off dient zo gepland te zijn dat deze 30 minuten na het einde van de kwalificatie plaatsvindt.

PROTEST TIME  Protest-tijd)
De protest-tijd voor Geweer en Pistool bedraagt nu tien (10) minuten.

AFTER SHOOT-OFF  (Na de shoot-off)
De kwalificatie-resultaten zullen dan worden gepubliceerd, waarbij de mouche-tienen (Inner Tens) en de resultaten van de shoot-off worden getoond. De uitdrukking "QS-off" zal kenbaar gemaakt worden aan diegenen die de shoot-off schieten. (Elk protest tijdens de shoot-off moet onmiddellijk kenbaar worden gemaakt). Daarna kan de startlijst voor de Finales worden gepubliceerd.

AFTER THE FINALS  (Na de finales)
Het resultaat van de Finales zal worden gecombineerd met de resultaten uit de kwalificatie en dit geeft het uiteindelijke resultaat. Dit toont de resultaten met mouche-tienen (Inner Tens) en ook het resultaat van enige shoot-off.

Shoot-offs uit de Finales worden getoond als "S-off". Records en DSQ, DNF, en DNS, enzovoorts, zullen in de opmerkingenkolom staan vermeld, zoals voorheen. Score Notification Forms en Malfunction Score Computation Forms worden ingevoegd op het einde van Deel 6.

DEEL 7      RIFLE RULES  (Geweer-reglementen)
7.5.1.1.11 (Liggend) en 7.5.1.3.14 (Knielend):

Het volgende is hieraan toegevoegd: De rechterhand en/of -arm mag de linkerarm, het schietjasje of de geweerriem niet aanraken. De reden voor deze toevoeging is dat, alhoewel het bekend was dat dit niet was toegestaan, dit niet specifiek was vermeld.

7.5.1.2.10 (Staand):    De rechterhand mag de linkerhand of -arm niet aanraken.

DEEL 8     PISTOL RULES  (Pistool-reglementen)
8.6.1.2    De gereedhouding.
De voormalige omschrijving dat de arm bewegingsloos of stilstaand moet zijn, is onmogelijk en daarom is deze omschrijving gewijzigd in: "De arm mag niet zichtbaar bewegen".

DEEL 9     SHOTGUN RULES (Kleiduiven-reglementen)
9.4.2.7    Perforaties van de loop: uitsluitend op een afstand van 15 cm (terug) gemeten vanaf de monding/het einde van de loop (muzzle).

9.12.2    De laagst geëindigden in de ranking schieten als eersten.

DOCUMENTS (Aparte documenten)
De volgende documenten zijn nu apart opgemaakt en verkrijgbaar bij het ISSF Headquarters:

*    Guidelines for Organization of ISSF World Cups
*    Checklists for Technical Delegates
*    Guidelines for Uniform Equipment Control (Pistol)
*    Guidelines for Uniform Equipment Control (Rifle)
*    Training Guidelines for ISSF Judges' Courses


Sportmedische Instellingen:
Sinds november 2008 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend:

Nieuwe instelling:
SMC Medicort
J.C. Maylaan 6
3526 GV  UTRECHT
tel.: 030-2448447
website: www.medicort.nl

Verhuizing/naamswijziging:
SMC Papendal
Papendallaan 7 (wijziging huisnummer)
6816 VD  ARNHEM

Een compleet overzicht van deze Sportmedische Instellingen en de meest actuele gegevens, zijn te bekijken op de website www.sportgeneeskunde.com of www.sportzorg.nl.


Gegevens nieuw lid:
Hieronder volgen het correspondentie-adres en de beoefende wapengroep van de nieuwe KNSA-vereniging, zoals gepubliceerd in de uitgave januari 2009 van Schietsport.

KKG = Klein Kaliber Geweer

 KNSA-
 nummer
 Naam schietvereniging  Beoefende
 wapengroepen
 8779  Cloveniersgilde St. Bavo
 KKG

   
Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag over 2008 ontvangen alle KNSA-verenigingen bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 2009. Deze verzending zal omstreeks maart 2009 plaatsvinden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.