< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 11

2008

Oktober

Editienr.: 62

Nieuwigheden website
Op onze website www.knsa.nl onder het tabblad LEDEN INFORMATIE worden regelmatig nieuwe berichten gepubliceerd, dan wel wordt nieuwe informatie vermeld. In de afgelopen maanden zijn de volgende nieuwe informatiegegevens aan de website toegevoegd:

  • Onder het tabblad LEDEN INFORMATIE, zijn onder CONTACT gegevens opgenomen van de Districten, Landelijke Technische Commissies en Districts Technische Commissies. De namen van deze bestuurders en commissieleden per wapengroep zijn daar opgenomen, alsmede de telefoonnummers en e-mailadressen van deze personen. Op die wijze kunnen de betrokkenen nog sneller worden bereikt dan wel kan informatie rechtstreeks aan hen worden gericht.
  • Per 1 oktober 2008 is een pilot (zeg maar: proefperiode) gestart van een nieuw ontwikkeld systeem, te weten "Ranking". Meer informatie daarover is opgenomen in het bondstijdschrift Schietsport, uitgave oktober van dit jaar, en ook als nieuwsbericht op de website en voorts onder de rubriek "Direct Laden".
  • In dit Bestuursbulletin is een uitgebreide publicatie opgenomen over de wijzigingen in de procedure voor de aanvraag en de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Daarvan is op onze website een nieuwsbericht opgenomen, en ook onder LEDEN INFORMATIE, "Ledenadministratie" en vervolgens "VOG" treft u alle nieuwe informatie en nieuw te downloaden formulieren aan.
  • Verderop in dit Bestuursbulletin zijn een aantal wijzigingen vermeld die zijn doorgevoerd door het Algemeen Bestuur per 9 september 2008 in het Schiet- en Wedstrijdreglement. Deze wijzigingen hebben betrekking op deel I (Algemene Bepalingen), deel VI (Pistool) en deel VII (Historische Wapens). Alle wijzigingen zijn verwerkt in het Schiet- en Wedstrijdreglement zoals dat kan worden gedownload van de website onder LEDEN INFORMATIE, "Wet- en Regelgeving" en vervolgens "Reglementen".



Procedure aanvraag en afgifte VOG gewijzigd
Voor de aanmelding van nieuwe schutters van 16 jaar en ouder, zijn KNSA-verenigingen, conform artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement van de KNSA, verplicht een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen. De afgifte van deze VOG is verbonden aan een screeningsprofiel dat door het Ministerie van Justitie is opgesteld. Dit screeningsprofiel houdt in dat het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) dat deze verklaringen afgeeft, aan de hand van dat screeningsprofiel, beoordeelt of de betrokkene wel of geen verklaring krijgt.


In veel sectoren en beroepsgroepen wordt een VOG vereist. Het Ministerie van Justitie hanteert per sector een eigen profiel. De voorwaarden voor afgifte van een VOG en de daarop van toepassing zijnde procedures zijn neergelegd in beleidsregels. Die beleidsregels zijn inmiddels per 1 juli 2008 gewijzigd. Daar waar voorheen voor de afgifte van een VOG voor leden van schietverenigingen vier (4) jaar werd teruggekeken, wordt nu acht (8) jaar teruggekeken. Kortom: de voorwaarden voor de afgifte van een VOG zijn strenger geworden dan voorheen.
Tevens is voor aanvragen VOG gerelateerd aan de Wet wapens en munitie, dus voor leden van schietverenigingen, een exclusief screeningsprofiel opgesteld. Dat screeningsprofiel dat door het Ministerie van Justitie is opgesteld, luidt als volgt:


"Met aanvragen gerelateerd aan de Wet wapens en munitie wordt bijvoorbeeld een lidmaatschap van een schietvereniging bedoeld. In afwijking tot de reguliere terugkijktermijn van vier jaren, wordt een terugkijktermijn van acht jaren gehanteerd. Bij een lidmaatschap van een schietvereniging is er geen sprake van een werkrelatie. Men wordt in het kader van de uitoefening van een hobby in de gelegenheid gesteld om bij de schietvereniging gebruik te maken van een wapen. Daarbij is van belang dat wapens en munitie een potentieel ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid in de samenleving indien zij in handen komen van personen die onvoldoende betrouwbaar zijn om met wapens en munitie om te gaan. Degene die lid wordt van een schietvereniging komt in een bijzondere positie te verkeren ten opzichte van zijn/haar medeburgers, voor wie immers het algemene wettelijke verbod geldt om wapens of munitie (onder meer) voorhanden te hebben. Die positie brengt met zich mee dat stipte naleving van de (wapen)wettelijke voorschriften wordt verlangd en dat van hem/haar tevens wordt verwacht dat hij/zij zich onthoudt van overtredingen die kunnen worden beschouwd als een (ernstige) aantasting van de rechtsorde.


Derhalve is een groot aantal aspecten van belang voor dit doel. Zo kan het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d., bij oneigenlijk of onjuist gebruik, personen en goederen, en zelfs de volksgezondheid in gevaar brengen (personen). Daarnaast bestaat het in gevaar brengen van het welzijn en de veiligheid van personen, goederen of de volksgezondheid (diensten, goederen en personen)."


In verband met de nieuwe beleidsregels en het exclusieve screeningsprofiel voor aanvragen gerelateerd aan de Wet wapens en munitie, is ook het aanvraagformulier voor de VOG gewijzigd. In tegenstelling tot in het verleden, kan nu wel daar waar op het formulier wordt gevraagd waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief "het lidmaatschap schietvereniging" worden aangekruist bij code 85.


Een voorbeeld van het aanvraagformulier en de wijze waarop dat ingevuld moet worden, is gepubliceerd op en ook te downloaden van de website www.knsa.nl, onder LEDEN INFORMATIE, "Ledenadministratie" en vervolgens "VOG".


De KNSA heeft altijd aangegeven dat de afgifte van een VOG geen volledige zekerheid biedt en heeft schietverenigingen erop gewezen dat deze VOG geen garantie inhoudt voor het verkrijgen van een vuurwapenverlof. Kortom: de Verklaring Omtrent het Gedrag is niet zaligmakend, zo heeft de KNSA altijd bepleit. Met de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels en het daaruit voortvloeiende exclusieve screeningsprofiel voor leden van schietverenigingen, is de Verklaring Omtrent het Gedrag een waardevoller document geworden. De KNSA wijst er wel op dat nog immer de afgifte van een VOG niet gelijk staat aan de afgifte van een vuurwapenverlof. Feit blijft immers dat voor de afgifte van een VOG, het Ministerie van Justitie uitsluitend het Justitieel Documentatieregister raadpleegt en dat dus alleen onherroepelijke veroordelingen bij de beoordeling worden meegewogen. Andere informatie, zoals informatie uit Politieregisters, CRI-informatie en andere relevantie informatie die niet in het Justitieel Documentatieregister is opgenomen, wordt bij de beoordeling van de aanvraag van een VOG niet betrokken.


Het KNSA-bestuur verzoekt verenigingsbestuurders dan ook niet blind te varen op een VOG, maar ook zelf een nauwkeurige ballotage op nieuwe leden uit te voeren en er rekening mee te houden dat, wanneer een VOG wordt afgegeven, nog immer de mogelijkheid bestaat dat een aanvraag van een vuurwapenverlof wordt geweigerd. Bovendien is van belang dat verenigingsbestuurders zich realiseren dat een Verklaring Omtrent het Gedrag een momentopname is. In tegenstelling tot een vuurwapenverlof dat, wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd, kan worden ingetrokken, is dat bij de VOG niet het geval; die kan immers niet worden teruggevraagd of ingetrokken.


Meer informatie over de VOG, zoals de procedure voor het aanvragen daarvan, een digitaal voorbeeld van het aanvraagformulier, is terug te lezen op de KNSA-website onder www.knsa.nl, en vervolgens in het tabblad LEDENINFORMATIE kiezen voor "Ledenadministratie" en vervolgens "VOG".


Wijzigingen in Schiet- en Wedstrijdreglement
Per 9 september 2008 zijn een aantal wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement in werking getreden, namelijk:


DEEL I - ALGEMENE BEPALINGEN:
Het KNSA-bestuur heeft besloten een subtekst (8.6.d) toe te voegen in het SWR deel I met betrekking tot de publicatie van naam en licentienummer van schutters die deelnemen aan KNSA-wedstrijden ten behoeve van uitslagen of andere publicaties.


DEEL VI - PISTOOL:
Het KNSA-bestuur heeft besloten een artikel (4.2 en 4.2.1) toe te voegen in het SWR deel VI met betrekking tot wapens.


DEEL VII - HISTORISCHE WAPENS:
Het KNSA-bestuur heeft besloten de artikelen 2.1.1 en 2.2.11 in het SWR deel VII te laten vervallen en artikel 9.2.6.2 te wijzigen.


De gewijzigde versies van het Schiet- en Wedstrijdreglement zijn terug te vinden c.q. te downloaden via de website www.knsa.nl, tabblad LEDEN INFORMATIE en vervolgens via Wet en Regelgeving naar Statuten en Reglementen, waar de laatste versie van het SWR deel I tot en met IX is opgenomen.


Gewijzigde indeling Afdelingen per 01-10-2008
Met ingang van het nieuwe wedstrijdseizoen 2008/2009, zijn per 1 oktober 2008 een aantal indelingen van Afdelingen gewijzigd c.q. toegevoegd, namelijk:

  • De Afdelingen voor Luchtpistool in District 1 zijn vastgesteld gelijk aan de Afdelingen voor de discipline Luchtgeweer in dit district.
  • In alle vier Districten zijn de Afdelingen voor Luchtgeweer Staand Opgelegd (in de categorie๋n Junioren en Veteranen) vastgesteld gelijk aan de Afdelingen zoals die zijn vastgesteld in de desbetreffende districten voor de discipline Luchtgeweer Staand.

Voor alle eerder vastgestelde Afdelingen, verwijzen wij naar de publicatie in het voorgaande Bestuursbulletin van juli 2008, nummer 61.


Nieuwe medewerkster Ledenadministratie
Met ingang van 1 september 2008 wordt de functie van Medewerker Ledenadministratie op het Bondsbureau vervuld door mevrouw Monique van Hoorn, rechtstreeks bereikbaar via het telefoonnummer 033-4601997 en/of e-mailadres: ledenadministratie@knsa.nl.


Teruggaaf ecotaks aan verenigingen over periode 2006-2007
Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2006-2007 is door 136 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden. Dientengevolge zal naar verwachting in november 2008 door het Ministerie van VWS een teruggave aan de KNSA worden uitgekeerd. De desbetreffende bedragen zullen vervolgens door de KNSA aan de participerende schietsportverenigingen worden overgemaakt.

Door het Ministerie van VWS kan nog worden niet meegedeeld of ook over de periode 2007-2008 de teruggaveregeling voor ecotaks wederom van kracht zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zal daarover uiteraard wederom worden gepubliceerd in het Bestuursbulletin. Naar verwachting zal dit zijn omstreeks april/mei 2009.


Contributieafdracht en entreegelden 2009
Door de Algemene Vergadering van 2008 is besloten de contributie-afdracht voor  senior-schutters met € 2,00 te verhogen. Derhalve bedraagt vanaf 2009 de afdracht voor een senior-schutter € 32,00 en voor een senior-gezinsschutter € 27,00. De basisafdracht per vereniging wijzigt dientengevolge van € 300,00 in € 320,00. De overige contributieafdracht alsmede de entreegelden blijven ongewijzigd.

Voor de volledigheid hierbij een compleet overzicht voor 2009:

Entreegelden

Contributieve schutter
 €   25,00
Juniorschutter  €     0,00

Contributieafdracht

Basisafdracht
vereniging
 €   320,00  10 senior leden

Contributieafdracht

seniorschutter €   32,00
senior-gezinsschutter 
€   27,00
juniorschutter-A
€   11,50
juniorschutter-B 
€     6,50
juniorschutter-C
€     6,50
junior-gezinsschutter
€     6,50


Voor die verenigingen met minder dan tien (10) contributieve schutters wordt de aanvulling tot de basisafdracht van € 320,00 als aparte toeslag op de factuur vermeld.


Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2009

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2009, herinneren wij u er wederom aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur v๓๓r 1 januari 2009, doch niet later dan 10 januari 2009 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier. Na 10 januari 2009 wordt door ons de jaarcontributie-factuur opgemaakt die aan alle verenigingen in het begin van het jaar toegezonden wordt.

Wij wijzen u er tevens op dat alleen nadat de jaarfactuur volledig is betaald, wij kunnen overgaan tot de verzending van de schutterslicenties. Het is niet mogelijk dat de contributieafdracht voor schutters die zijn opgenomen in deze jaarfactuur maar die pas na 10 januari aanstaande door een vereniging bij ons worden afgemeld, door ons wordt gerestitueerd.


Gegevens nieuwe leden

Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgaven juli/augustus en september 2008 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKLE = Historische Wapens Kleiduiven; ACTSH = Action Shooting; KLEI = Kleiduiven; BIAT = Zomerbiatlon; OLS = Limburgse Schuttersbuks

KNSA
Nr.
Naam schietvereniging
Beoefende
wapengroepen
2004 Rolski- en Wintersport-
vereniging (RW) Rottemeren
LG/BIAT
8649 Schutterij en Trommel-
korps St. Sebastianus
LG/OLS
8675 Stichting Veghelse Indoor Schietbaan (VIS) 100 KKG/GKG/HWG
8707
Het Schuttersgilde van St. JorisKKG

 
Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen

In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag over 2008 ontvangen alle KNSA-verenigingen bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 2009. Deze verzending zal omstreeks maart 2009 plaatsvinden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.