< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 11

2008

Juni

Editienr.: 60

SchietsportTOTAAl editie 2008
Nog een paar weken en dan is het zo ver. Dan wordt gehouden de tweede editie van SchietsportTOTAAL. Een evenement waarin verschillende reeds eerder georganiseerde activiteiten worden samengevoegd om elkaar te versterken. Nog even ter herinnering: op 20, 21 en 22 juni zal het Nationaal Sportcentrum van NOC*NSF op Papendal in het teken staan van de schietsport. Voor ieder wat wils. De Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens: een mooi evenement voor deelnemers, maar zeker ook voor publiek; de Nederlandse Kampioenschappen Zomerbiatlon: een enerverende discipline die zeker ook voor toeschouwers een bezichtiging meer dan de moeite waard is.

Nieuw tijdens de tweede editie van SchietsportTOTAAL is een demonstratie van de nieuwe rage, of beter gezegd, nieuwe sporttak Skike, een soort langlaufen op luchtbandjes, en in dit geval gecombineerd in een biatlon-vorm. Op het biatlonterrein van Papendal wordt op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur een demonstratie-wedstrijd gehouden waarbij de deelnemers over een parcours van één (1) kilometer, een totale afstand van zes (6) kilometer afleggen, die wordt onderbroken door twee (2) schietmomenten zowel liggend als staand. Er wordt gebruik gemaakt van de biatlonschijven met een luchtgeweer.

Diezelfde zaterdag, maar dan in de ochtend, wordt door de Nederlandse Vijfkampbond eveneens een biatlon georganiseerd. Deze biatlon bestaat uit hardlopen en schieten, maar in tegenstelling tot de Zomerbiatlon en de Biatlon van Skike, wordt hierbij gebruik gemaakt van een luchtpistool. Iedereen die hiermee wil kennismaken, kan zich voor de wedstrijd inschrijven.

Voor bestuurders en trainers van schietsportverenigingen worden op zaterdag 21 juni verscheidene workshops gehouden. Voor wat betreft de educatieve onderdelen wordt SchietsportTOTAAL op zondag 22 juni afgesloten met de cursus Wet wapens en munitie, waarin oud-voorzitter KNSA en huidig Ambassadeur en Juridisch adviseur wederom een college verzorgt over de Wet wapens en munitie en vooral de daarop van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van de schietsport in Nederland.

En last but not least wordt tijdens SchietsportTOTAAL op alle drie de dagen een schietsportbeurs georganiseerd, beter bekend als het Schietsport-Informatieweekend (SIW). Tijdens deze beurs zullen verscheidene fabrikanten en verkopers hun producten tentoonstellen aan de bezoekers van deze beurs.

Kortom: een evenement om niet te missen voor bestuurders, trainers, sportschutters en wie dan ook die iets met schietsport te maken heeft dan wel daarin geïnteresseerd is. Bij dit Bestuursbulletin is gevoegd een  poster van de schietsportbeurs SIW, zodat u dit evenement via bijvoorbeeld het publicatiebord van uw vereniging, nog eens onder de aandacht van uw leden kunt brengen.


BUMA-regeling
In het Bestuursbulletin van december 2007 werd reeds mededeling gedaan over de ten onrechte verstrekte gegevens van de SENA aan de BUMA, met als gevolg dat veel bij de KNSA aangesloten schietverenigingen door BUMA zijn aangeschreven en veelal ook zijn aangeslagen voor de rechten die moeten worden betaald wanneer muziek ten gehore wordt gebracht in hun sportkantine.

Zoals bekend, worden de auteursrechten van de componisten, tekstdichters en uitgevers van de desbetreffende muziek behartigd door de BUMA en is BUMA het incasso-instituut voor de betaling van die rechten.

De vordering van de KNSA aan BUMA om de ten onrechte verkregen gegevens per direct te vernietigen, heeft geleid tot een versnelde bespreking tussen de KNSA en BUMA teneinde tot een collectieve regeling te komen. Inmiddels is die collectieve regeling tot stand gekomen. In concreto is met de BUMA overeengekomen dat per vereniging die bij de KNSA is aangesloten en die over een kantine beschikt die door de vereniging zelf wordt geëxploiteerd en waar in die kantine muziek ten gehore gebracht wordt, een bedrag van € 130,00 per (kalender)jaar aan rechten wordt voldaan.

De KNSA is er weliswaar niet in geslaagd een tarief te bereiken dat even hoog is als het tarief van de SENA, maar desalniettemin is dit tarief vele malen gunstiger dan de tarieven die verenigingen betalen wanneer zij rechtstreeks door BUMA worden aangeslagen. Voor de meeste verenigingen geldt dat zij een veelvoud van dit tarief nu betalen, dan wel worden gesommeerd om dat te betalen. Vooralsnog is de overeenkomst afgesloten voor één (1) jaar (2008); dat houdt verband met een op stapel staande samenwerking tussen de SENA en de BUMA in de toekomst.

Ofschoon het evident is dat die verenigingen die reeds deelnemen aan de collectieve regeling voor de SENA-rechten, ook verplicht zijn BUMA-rechten te voldoen, is de KNSA van mening dat niet zonder meer al deze verenigingen daarvoor bij de BUMA kunnen worden aangemeld. Derhalve is begin juni van dit jaar aan de desbetreffende verenigingen hierom specifiek om toestemming verzocht.

Wanneer een vereniging besluit niet deel te nemen aan de collectieve regeling voor de BUMA-rechten, wordt zij automatisch ook afgemeld voor de SENA-regeling. Dat betekent overigens ook dat het deze verenigingen wettelijk niet meer is toegestaan om muziek ten gehore te brengen in hun kantine.

Voor verenigingen die nu nog niet aan de regeling SENA deelnemen, geldt dat wanneer zij dat vanaf nu wel gaan doen, dan tevens deelname aan de BUMA-regeling plaatsvindt.

Voor die verenigingen die reeds rechtstreeks door de BUMA zijn benaderd en aangeslagen voor de BUMA-rechten geldt dat zij die als niet verzonden kunnen beschouwen. Indien zij in de komende tijd alsnog rechtstreeks door BUMA wordt benaderd, dan adviseert de KNSA deze aan het Bondsbureau toe te zenden, waarna BUMA zal worden verzocht de verzending daarvan rechtstreeks aan hen stop te zetten.

De KNSA is van mening dat hiermee een passende oplossing is bewerkstelligd en dat binnen haar mogelijkheden, de belangen van de aangesloten verenigingen maximaal zijn behartigd.


WOS-magazine "De club de baas"
De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) start een campagne onder het motto: ‘De club de baas’. Het idee van deze campagne is ontstaan vanuit het brede doel om de verenigingssport in Nederland te ondersteunen in de steeds complexere en zwaardere rol die de maatschappij van haar verwacht. Een belangrijk onderdeel van de campagne is een magazine voor sportverenigingen waarin het belang van goed werkgeverschap centraal staat. Dit gebeurt onder andere door aandacht te besteden aan professionalisering op elk niveau en ‘best-practices’.

Ook de overheid is zich de laatste tijd steeds meer bewust van het belang van de sport voor de samenleving. Denk aan de bestrijding van overgewicht, jeugdbeleid, integratie en de wijkaanpak. De komende jaren zullen de sportverenigingen nadrukkelijk worden geconfronteerd met de gevolgen van deze beleidsverandering van de overheid. Dit blijkt nu al met de komst van de combinatiefuncties binnen sport, onderwijs en cultuur. Sportverenigingen hebben daarnaast nog te maken met een toenemende vraag naar kwaliteit vanuit de sporters en de gebruikelijke ‘oude’ problemen, zoals een tekort aan vrijwilligers.

‘De club de baas’ speelt hierop in en bevestigt het belang van goed werkgeverschap. Het is de overtuiging van de WOS dat de verenigingssport zich, om hieraan te voldoen, verder zal moeten professionaliseren. Hiermee wordt niet alleen bedoeld het betalen van medewerkers. Professionalisering wordt vooral gezien als middel om de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen en de vrijwilligerspositie binnen de sportverenigingen te versterken.

De campagne en het magazine hebben als doel bestuurders van sportverenigingen (voor zover nodig) bewust te maken van het werkgeverschap en hulpmiddelen aan te bieden om hier op een goede manier invulling aan te geven. Veel bestuurders willen namelijk wel, maar weten niet hoe ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Ze zijn niet bekend met de website van de WOS www.werkenindesportvereniging.nl, terwijl hierop verschillende op maat gemaakte modellen en instrumenten voor sportverenigingen staan. In het magazine laat de WOS de bestuurders van sportverenigingen in de vorm van praktijkvoorbeelden kennis maken met de website en de modellen die daarop staan zoals de contractenwijzer, de beloningswijzer, de bestedingswijzer en de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor sportverenigingen.


Overzicht Districtsbestuurders na DLV's 2008:
Hieronder wederom een geactualiseerd overzicht van de inmiddels door de diverse Districtsledenvergaderingen van 2008 benoemde nieuwe Districtsbestuurders:
 
DISTRICT 1
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder
Correspondentie-adres:
Waardeel 9, 9531 EA  BORGER

Voorzitter: H.J. Aartsen, tel. 0599-648525
Secretaris: P. Niezing, tel. 0599-235305
Penningmeester: C.J.G. Bakker
DTC-LG: H.J. Lubbers
DTC-KKG: W. Harteveld, tel. 0595-425804
DTC-GKG: L. van der Velde, tel. 0512-361685
DTC-P: S. van Slochteren-Ravensbergen, tel. 0528-351915
DTC-HW: vacant
DTC-Kleiduiven: G.L. Snaterse, tel. 0598-882102

DISTRICT 2
Gelderland, Utrecht, Flevoland en 't Gooi
Correspondentie-adres:
Arnhemseweg 39, 6991 DK  RHEDEN

Voorzitter: J.M. Mesman, tel. 0344-631682
Secretaris (a.i.): F.L.H. van Bokhoven, tel. 026-3706499
Penningmeester: F.H.B. van Eck, tel. 030-6958256
DTC-LG: J.T.J. Volmeijer, tel. 0481-462245
DTC-KKG: G.A. Wolters, tel. 0570-658527
DTC-GKG: H.D.A. van Zanten, tel. 0342-416528
DTC-P: vacant
DTC-HW: W.M.H. te Poel, tel. 030-2285454
DTC-Kleiduiven: M.W. Erhart, tel. 0344-622517
 
DISTRICT 3
Noord-Holland (-/- 't Gooi) en Zuid-Holland
Correspondentie-adres:
Park Oosterspaarn 60, 2036 MB  HAARLEM

Voorzitter: G.H.M. Lejeune, tel. 033-2588494
Secretaris: S.A. Schut-Tol, tel. 023-5357137
Penningmeester: R.H.J. van der Weijden, tel. 0174-297800
DTC-LG: D. van Loopik, tel. 010-4713175
DTC-KKG: E. Boutkan, tel. 0174-296810
DTC-GKG: G.B.M. Hulshof, tel. 023-5288438
DTC-P: R. Driest, tel. 010-5012376
DTC-HW: G.H.M. Lejeune, tel. 033-2588494
DTC-Kleiduiven: J.H.M. Asselman

DISTRICT 4
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
Correspondentie-adres:
Bijnenhof 6, 5581 TS  WAALRE

Voorzitter: A.H. Peters, tel. 024-6454708
Secretaris: E.J.W. van Berkom, tel. 040-2215310
Penningmeester: E.J.W. van Berkom, tel. 040-2215310
DTC-LG: P.W. Moeskops, tel. 0499-399543
DTC-KKG: E.H.C.H. Arts, tel. 0478-512501
DTC-GKG: vacant
DTC-P: P. van Rhee, tel. 077-4743702
DTC-HW: J.F.M. Verstappen, tel. 077-3829674
DTC-Kleiduiven: vacant

 
Gegevens nieuwe leden:
Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgave mei 2008 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKLE = Historische Wapens Kleiduiven; ACTSH = Action Shooting; KLEI = Kleiduiven; BIAT = Zomerbiatlon; OLS = Limburgse Schuttersbuks

 KNSA
  Nr.
  Naam schietvereniging Beoefende
wapengroepen
1287 
 Schietsportvereniging De  Vrijheid-Bergen  KKG/KKP
3770  Dutch Field Target Association  (DFTA)  LG
8327 Schietclub Willem Tell - Terheijden LG/LP/KKG/KKP/GKG/ GKP
9555 Dutch Bench Rest Shooters Association (DBRSA)GKG


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:

In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag over 2008 ontvangen alle KNSA-verenigingen wederom bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 2009. Deze verzending zal omstreeks maart 2009 plaatsvinden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar het Bondsbureau doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de desbetreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier (schriftelijk) aan het Bondsbureau doorgegeven te worden.