< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 11

2008

April

Editienr.: 59

Evaluatie Algemene Vergadering 5 april 2008
Op zaterdag 5 april jongstleden heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden, die werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van 86 schietsportverenigingen. 709 verenigingen waren afwezig, waarvan 84 met kennisgeving en 625 verenigingen zonder kennisgeving.

Tijdens de Algemene Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

  • In 2008 waren de volgende bestuurders aftredend:
de heer E.W.J. IJzerman (penningmeester)
de heer H.J. Goosens (bestuurslid)
de heer H.J. Aartsen (voorzitter District 1)

Bovengenoemde personen hebben zich allen herkiesbaar gesteld en door de Algemene Vergadering is besloten deze personen wederom voor een volgende periode van drie jaar te herverkiezen.

  • De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur om de Statuten te wijzigen en wel artikel 34.
  • De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, namelijk artikel 6, lid 8, sub f, zijnde de toevoeging: "voorafgaande aan schietsportactiviteiten geen alcohol te nuttigen".

  • De in de afgelopen periode reeds door het Algemeen Bestuur goedgekeurde wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (in de delen I, II, IV, VI, VII, VIII en IX) werden door de leden bekrachtigd. Deze wijzigingen worden in de eerstvolgende aanvulling van het KNSA-Vademecum opgenomen, die aan de desbetreffende abonnees wordt verzonden en zijn reeds verwerkt in de reglementen, die zijn opgenomen op de KNSA-website www.knsa.nl.

  • De Algemene Vergadering heeft de contributieafdracht en entreegelden voor 2009 vastgesteld door in te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur om de contributieafdracht voor senior-schutters en senior-gezinsschutters voor 2009 met € 2,00 te verhogen. De entreegelden alsmede de contributieafdracht voor juniorschutters worden niet gewijzigd.

In concreto is de contributieafdracht en de entreegelden voor het jaar 2009 als volgt:

Contributieafdracht
* seniorschutter                : € 32,00
* senior-gezinsschutter    : € 27,00
* juniorschutter-A             : € 11,50
* juniorschutter-B             :   € 6,50
* juniorschutter-C             :   € 6,50
* junior-gezinsschutter     :   € 6,50

Doordat de contributieafdracht per seniorschutter € 32,00 wordt, is in 2009 de basisafdracht per vereniging derhalve € 320,00.

Entreegelden
* contributieve schutter    : € 25,00
* juniorschutter                 : gratis


Na afloop van de Algemene Vergadering:
zijn 23 aanwezige van de in totaal 51 recordhouders van het jaar 2007 gehuldigd. Tijdens de huldiging zijn 34 medailles van de in totaal 74 uitgereikt. In totaal werden in 2007 40 records verbeterd ( 23 individuele en 17 teamrecords)


Teruggave ecotaks 2006-2007
Met genoegen kunnen wij berichten dat het Ministerie van VWS wederom, en wel voor de periode 2006-2007 sportverenigingen de mogelijkheid biedt om om teruggave van een deel van de energiebelasting te verzoeken. Het gaat hier om een compensatie van de betaalde Regulerende Energie Belasting (REB), de zogeheten "ecotaks", die de schietvereniging kan aanvragen door tussenkomst van de landelijke sportbond (in dit geval de KNSA).

Vanwege het stijgen van de tarieven, de omvang van de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor dit jaar ter beschikking staande bedrag, zal - evenals voorgaande jaren - geen volledige teruggaaf van de werkelijk door de schietsportvereniging betaalde ecotaks mogelijk zijn. Wel zijn door het Ministerie van VWS maatregelen genomen om te voorkomen dat dit percentage lager zal worden dan 50%.

Wij wijzen er wel op dat niet elke (schiet)sportverenigingen voor deze teruggaveregeling in aanmerking komt en adviseren u met behulp van bijgevoegde informatie te bekijken of uw vereniging hiervoor in aanmerking komt. Indien dit het geval is, ontvangen wij van uw vereniging daartoe gaarne een verzoek, door inzending van het volledig ingevulde opgaveformulier, met daarbij gevoegd een goed leesbare kopie (van het origineel) van de op de naam van de schietvereniging gestelde volledige factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de gebruiksperiode een datum die in 2007 ligt en een begindatum die maximaal 12 maanden aaneengesloten daarvoor ligt.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de bijlagen.

UITERSTE INZENDDATUM:

DE COMPLETE AANVRAAG TOT TERUGGAAF ECOTAKS (volledig ingevuld formulier met volledige bijlagen) DIENT OP

10 JUNI 2008

TE ZIJN INGEDIEND BIJ HET BONDSBUREAU VAN DE KNSA, POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN

Onvolledige inzendingen en inzendingen die wij na deze datum ontvangen, kunnen niet in behandeling genomen worden!!

LET OP:
Die schietverenigingen die reeds hun kopie nota aan het bondsbureau hebben toegezonden, dienen ALSNOG het daarbij behorende AANVRAAGFORMULIER in te vullen en voor bovenstaande datum te verzenden!!! Zonder dit formulier kan de aanvraag niet worden ingediend.Sportmedische Instellingen
Sinds september 2007 hebben twee wijzigingen plaatsgevonden in de Sport Medische Instellingen, namelijk:

Nieuwe instelling:
SMC Tilburg, locatie Willem II Stadion
Goirleseweg 34, 5026 PC TILBURG
tel. 013-5456820, website: www.smc-tilburg.nl
Verhuizing/naamswijziging:

SMA Noord-Limburg te Venlo is verhuisd en heet nu:

SMA-Vitaal
VicCurie, MedischCentrum voor Noord-Limburg
Merseloseweg 130, 5801 CE VENRAY
tel. 0478-522777, website: www.sma-vitaal.nl

Het complete en meest actuele overzicht van de Sportmedische Instellingen is te vinden op de website: www.sportgeneeskunde.com.Sport rookvrij per 1 juli 2008
Zoals reeds aangekondigd in het Bestuursbulletin van december 2007, is inmiddels het definitieve besluit genomen dat vanaf 1 juli 2008 de gehele sportsector, tegelijk met de horeca-, kunst- en cultuursector, rookvrij wordt.

Dat betekent dat roken in alle sportaccommodaties vanaf 1 juli 2008 door de Overheid niet meer wordt toegestaan. Een wel of niet besloten karakter van de vereniging is in deze niet relevant. Het verenigingsgebouw, onafhankelijk van in wiens eigendom dat is, is een "inrichting op het terrein van de sport" en roken is met ingang van 1 juli aanstaande, ingevolge de Tabakswet, niet meer toegestaan.

De werkingssfeer van deze algemene maatregel van bestuur strekt zich dus uit tot alle sportaccommodaties waaronder sportkantines, ongeacht of zij door de overheid gesubsidieerd worden en ongeacht of het om binnen- of buitensport gaat.

Er mag wel gerookt worden in aparte, afsluitbare daarvoor bestemde, aangeduide rookruimten. De controle op het rookverbod is in handen van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). De boetes die worden opgelegd bij het overtreden van deze bepaling zijn hoog.


SchietsportTOTAAL, editie 2008
Nog een paar weken en dan is het zo ver. Dan wordt gehouden SchietsportTOTAAL. Een evenement waarin verschillende reeds eerder georganiseerde activiteiten worden samengevoegd om elkaar te versterken. Nog even ter herinnering: op 20, 21 en 22 juni 2008 zal het Nationaal Sportcentrum van NOC*NSF op Papendal in het teken staan van de schietsport. Voor ieder wat wils. De Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens: een mooi evenement voor deelnemers, maar zeker ook voor publiek; de Nederlandse Kampioenschappen Zomerbiatlon: een nieuwe enerverende discipline die zeker ook voor toeschouwers een bezichtiging meer dan de moeite waard is. De Nederlandse Vijfkampbond en Stichting Skike Nederland verzorgen ieder een, op hun sport gerelateerde, variant op de Zomerbiatlon.

Op zaterdag 21 juni worden voor trainers verscheidene workshops gehouden. De DFTA (Dutch Field Target Association) heeft besloten daaraan mee te werken. Voor degenen die de oude cursus Veiligheidscommissaris hebben gevolgd, wordt een applicatiecursus aangeboden om hun kennis op te frissen c.q. te verruimen. Kortom: ook een workshop Field Target en een applicatiecursus Verenigingsveiligheidsfunctionaris zullen dit jaar onderdeel uitmaken van SchietsportTOTAAL.
En voor wat betreft de educatieve onderdelen wordt SchietsportTOTAAL op zondag 22 juni afgesloten met de cursus Wet wapens en munitie voor verenigingsbestuurders, waarin oud-voorzitter KNSA en huidig Ambassadeur en Juridisch adviseur een college verzorgt over de Wet wapens en munitie en vooral de daarop van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van de schietsport in Nederland. En last but not least wordt tijdens SchietsportTOTAAL op alle drie de dagen een schietsportbeurs georganiseerd, beter bekend als het Schietsport-Informatieweekend (SIW). Tijdens deze beurs zullen verscheidene fabrikanten en verkopers hun producten tentoonstellen aan de bezoekers van deze beurs.

Kortom: een evenement om niet te missen voor bestuurders, trainers, sportschutters en wie dan ook die iets met schietsport te maken heeft dan wel daarin geïnteresseerd is. Kijk op de website www.schietsporttotaal.nl voor alle workshop en meer.Gegevens nieuwe leden
Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgaven maart en april 2008 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKlei = Historische Wapens Kleiduiven; AS = Action Shooting; Kleiduiven; Zomerbiatlon

KNSA
Nr.
Naam
schietvereniging
Beoefende
wapengroepen
1165 SSV De Egmondse Binnenschutters KKG/KKP
8554
Schutterij St. Petrus
LG/KKG
8734 Gilde Sint Cornelius KKG/KKPSecretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2007 is, tezamen met de stukken voor de Algemene Vergadering van 5 april 2008, inmiddels aan alle aangesloten verenigingen verzonden. Het jaarverslag over 2008 ontvangen de KNSA-
verenigingen wederom bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 2009. Deze verzending zal omstreeks maart 2009 plaatsvinden.


Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.