< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 10

2007

December

Editienr.: 57

Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw
Het Bondsbureau zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van maandag 24 december 2007 tot en met dinsdag 1 januari 2008. Op woensdag 2 januari 2008 zijn de medewerkers van het bureau u vanaf 08.30 uur graag weer van dienst.


Post voor Bondsbureau
Nog even ter herinnering: het Bondsbureau is verhuisd van Amersfoort naar Leusden en derhalve is ook het postadres gewijzigd. Nog immer worden poststukken naar het oude postbusadres in Amersfoort toegezonden.

Alle post dient te worden verzonden naar:

Postbus 303, 3830 AJ LEUSDEN

Het komt regelmatig voor dat verenigingen (waarschijnlijk uit de omgeving van Leusden en Amersfoort) hun poststukken in de buiten-brievenbus van het Bondsbureau aan de Landweg te Leusden deponeren. Dat bespaart natuurlijk portokosten, maar het Bondsbureau adviseert dringend geen poststukken in deze brievenbus te deponeren. Immers, de poststukken kunnen beschadigd raken door vandalisme of nog erger: zij kunnen in verkeerde handen vallen, en zeker daar waar het mutatieformulieren met originele VOG's betreft, kan dat voor ernstige consequenties zorgen.

Nogmaals, ter voorkoming van deze ongemakken, vraagt het Bondsbureau u uitsluitend post te verzenden naar het postbus-adres.


Jaarlijkse bijeenkomst leden LTC's, DTC's en Districtsbestuurders
Op 8 september 2007 is een bijeenkomst gehouden voor alle leden va de LTC's, DTC's en Districtsbestuurders van de KNSA. Het KNSA-bestuur heeft inmiddels besloten om jaarlijks op iedere tweede zaterdag van september, deze bijeenkomst te houden. Al naar gelang de actualiteit van dat moment, wordt de inhoud c.q. de thema's voor die bijeenkomst bepaald.

De datum voor de eerstvolgende bijeenkomst is dus:

zaterdag 13 september 2008

De KNSA verzoekt de desbetreffende personen met deze bijeenkomst in hun agenda's jaarlijks rekening te houden op die datum geen KNSA-wedstrijden te organiseren. De inhoud van deze dag en een uitnodiging voor de bijeenkomst van 2008 volgen later.


SENA/BUMA
Zoals u bekend, heeft de KNSA met de Stichting van Naburige Rechten (SENA) een collectieve regeling afgesloten, waardoor de aangesloten schietverenigingen die zich daarvoor hebben aangemeld, korting op deze afdracht ontvangen. Deze rechten zijn van toepassing op verenigingen die een eigen sportkantine exploiteren en daar muziek ten gehore brengen. De rechten voor de SENA zijn bestemd voor de uitvoerende artiest en/of producent van de muziek.

Behoudens de SENA-rechten, zijn verenigingen die een sportkantine exploiteren en daar muziek ten gehore brengen, tevens verplicht rechten te voldoen voor de componisten en/of tekstdichters van de desbetreffende muziek. De incasso van die rechten doet de BUMA. Tot op heden is de KNSA nog niet in staat geweest ook met de BUMA een collectieve regeling af te sluiten. Dat betekent dat voor verenigingen geldt dat zij, anders dan de SENA-rechten, de BUMA-rechten zelfstandig dienen te voldoen. Zodra de KNSA daarover afspraken heeft gemaakt, zullen wij verenigingen daarover via de geëigende kanalen informeren.

Gezien de grote zorgvuldigheid die de KNSA betracht inzake de bescherming van de persoonsgegevens van de aangesloten verenigingen en schutters, heeft de KNSA met de SENA afspraken gemaakt omtrent de aanlevering van gegevens van de KNSA-leden in verband met deze collectieve overeenkomst.

Onlangs bleek echter tot onze grote verbazing, dat onze leden worden benaderd door de BUMA inzake het muziekgebruik. De BUMA deelt in haar schrijven mede dat een zogenaamde match is gemaakt tussen de BUMA- en SENA-bestanden. Kortom: BUMA is door de SENA in het bezit gesteld van de bestanden die hun door de KNSA in vertrouwen zijn verstrekt. De SENA schendt daarmee op grove wijze de door de KNSA met hen gemaakte afspraak.

Uiteraard heeft de KNSA heeft onmiddellijk de SENA en de BUMA per aangetekend schrijven gevorderd om per direct de ten onrechte verstrekte gegevens van KNSA-verenigingen aan de BUMA te vernietigen.


Controle van de echtheid VOG
Zoals bekend, dient bij de aanmelding van alle nieuwe schutters bij het mutatieformulier een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te zijn gevoegd, waarvan de afgiftedatum niet ouder mag zijn dan een half jaar (6 maanden).

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zodat een VOG zeer moeilijk is na te maken. De echtheid van de VOG kan eenvoudig worden vastgesteld. Uiteraard wordt de echtheid door ons bureau gecontroleerd, maar het is van belang dat ook verenigingsbesturen de echtheid controleren om te voorkomen dat er sprake is van een vervalsing.

De echtheid van een VOG kan alleen worden vastgesteld bij een origineel exemplaar en wij geven hieronder een aantal aandachtspunten om die VOG-echtheid vast te kunnen stellen:

  1. Op de VOG is het Justitie-logo in het groot op de achtergrond afgebeeld. Het papier is voorzien van een achtergrondtekst. In het logo verschijnt na kopiëren de tekst “COPY”. Wanneer u een kopie van de originele VOG maakt, ziet u in het logo doorlopend herhaald als achtergrondtekst “COPY” verschijnen. U weet dan dat deze kopie gemaakt is van een originele VOG. Als in plaats van de achtergrondtekst slechts een grijs raster in de vorm van het Justitie-logo verschijnt, betreft dit niet een kopie van een originele VOG.
  2. Het papier is voorzien van een karakteristiek golvend watermerk. Wanneer u het papier tegen het licht houdt, ziet u diagonaal slingerde lijnen verschijnen. Het watermerk is goed te zien. Beveiliging van het papier middels een watermerk is effectief en treft u bijvoorbeeld ook aan in eurobiljetten.
  3. In de lijn aan de onderzijde is een zeer kleine tekst “ministerievanjustitievog” te lezen. Voor alle duidelijkheid dient te worden opgemerkt dat deze tekst in zulke kleine letters is aangebracht, dat u slechts met een sterk vergrotend vergrootglas de letters ziet verschijnen.
  4. Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier op, verder verandert het nummer van kleur. Hier wordt het rode nummer bedoeld dat u aantreft in de rechterbovenhoek van de VOG.

Contributieafdracht en entreegelden 2008
Door de Algemene Vergadering van 2007 is besloten de bedragen voor de contributie-afdracht en entreegelden 2008 te handhaven.

Voor de volledigheid hierbij nog een compleet overzicht voor 2008:

Entreegelden
Contributieve schutter
€ 25,00
Juniorschutter
€ 0,00


Contributieafdracht
Basisafdracht vereniging € 300,00 (10 senior-leden)
Seniorschutter € 30,00
Senior-gezinsschutter € 25,00
Juniorschutter-A
€ 11,50
Juniorschutter-B € 6,50
Juniorschutter-C € 6,50
Junior-gezinsschutter € 6,50

Voor die verenigingen met minder dan tien (10) hoofdleden wordt de aanvulling tot de basisafdracht van € 300,00 als aparte toeslag op de factuur vermeld. Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2008

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2008, herinneren wij u er wederom aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2008, doch niet later dan 10 januari 2008 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier. Na 10 januari 2008 wordt door ons de jaarcontributie-factuur opgemaakt die aan alle verenigingen in het begin van het jaar toegezonden wordt.

Wij wijzen u er tevens op dat alleen nadat de jaarfactuur volledig is betaald, wij kunnen overgaan tot de verzending van de schutterslicenties. Het is niet mogelijk dat de contributieafdracht voor schutters die zijn opgenomen in deze jaarfactuur maar die pas na 10 januari aanstaande door een vereniging bij ons worden afgemeld, door ons wordt gerestitueerd.


Datum en locatie Algemene Vergadering 2008
De Algemene Vergadering van de KNSA zal plaatsvinden op zaterdag 5 april 2008.

Net als vorig jaar zal deze vergadering plaatsvinden in:

De Houtrust te Hooglanderveen

Over de aanvangstijd en de agenda van de Algemene Vergadering 2008 zult u binnenkort in onze publicaties meer lezen. Evenals in 2007 wordt bij de convocatie voor de Algemene Vergadering gevoegd een aanmeldingsformulier, zodat het aantal leden en personen dat aan de Algemene Vergadering zal deelnemen, bij ons - mede in verband met de logistieke organisatie - bekend is. Na ontvangst van de aanmelding, ontvangen de deelnemers een toegangskaart.

Wij stellen uw aanwezigheid bij de Algemene Vergadering bijzonder op prijs en wilden u nu reeds hierover informeren, zodat u deze datum alvast in uw agenda kunt noteren.


Publicatie wedstrijduitslagen
Het komt regelmatig voor dat er wedstrijduitslagen op de uitslagenpagina’s in Schietsport worden gepubliceerd waarbij achteraf (dus na publicatie) blijkt dat deze niet meer actueel zijn. Dit komt vooral voor in het geval van open wedstrijden, omdat deze vaak meerdere keren per jaar in eenzelfde discipline bij dezelfde vereniging worden georganiseerd. Om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen, vragen wij uw medewerking voor het volgende. Wilt u in de toekomst niet vergeten de datum te vermelden op de uitslagenlijsten die u inzendt ter publicatie in Schietsport? Het betreft dan de datum/data waarop de wedstrijd heeft plaatsgevonden.


Teruggaaf ecotaks aan verenigingen over periode 2005-2006
Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2005-2006, is door 152 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden. Dientengevolge is door het Ministerie van VWS aan de KNSA een totaalbedrag van € 105.019,00 uitgekeerd, hetgeen betekent dat de ecotaks voor deze periode daadwerkelijk voor circa 59,3 procent is gecompenseerd.

De desbetreffende bedragen zijn eind november 2007 door de KNSA aan de deelnemende schietsportverenigingen overgemaakt.

Door het Ministerie van VWS kon op dit moment nog niet worden meegedeeld of ook over de periode 2006-2007 de teruggaveregeling voor ecotaks wederom van kracht zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zal daarover uiteraard wederom worden gepubliceerd in het Bestuursbulletin, het bondstijdschrift Schietsport en/of op onze website.


Sport rookvrij vanaf 1 juli 2008
Minister Klink heeft besloten per 1 juli 2008 de hele sportsector tegelijk met de horeca rookvrij te maken. Tussen 2004 en 2006 heeft de sportsector met een grote inspanning ervoor gezorgd dat het aantal sportverenigingen dat rookbeleid voert sterk is toegenomen. Het Ministerie van VWS wil met wetgeving bereiken dat de sportsector volledig rookvrij wordt.

De afspraken die in het kader van de zelfregulering in 2004 zijn gemaakt en de daaropvolgende campagne ''Rookafspraken. Da's wel zo sportief'', hebben ervoor gezorgd dat het aantal sportverenigingen dat rookafspraken heeft en kenbaar maakt, is gestegen van 38% naar 66% (uit: rapportage Roken en rookbeleid in de sport, meting 2006, Mulierinstituut 2007).

Sinds 1990 is al een deel van de sportsector, namelijk de gemeentelijke sportaccommodaties en de door de overheid gesubsidieerde binnensport-accommodaties, wettelijk rookvrij. Voor niet gesubsidieerde sportaccommodaties gelden deze regels nog niet. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft echter recent twee ontwerpen voor een algemene maatregel van bestuur op basis van de Tabakswet naar de Kamer gestuurd. Indien de huidige ontwerpen definitief worden, zal dit ertoe leiden dat vanaf 1 juli 2008 de gehele sport rookvrij wordt. Roken in sportkantines zal vanaf die datum dan ook niet meer zijn toegestaan, met uitzondering van het roken in aparte afsluitbare rookruimten, waaraan verschillende eisen worden gesteld.

De werkingssfeer van deze algemene maatregel van bestuur strekt zich dus uit tot alle sportaccommodaties waaronder sportkantines, ongeacht of zij door de overheid gesubsidieerd worden en ongeacht of het om binnen- of buitensport gaat.


Gegevens nieuwe leden vanaf 24-09-2007 t/m 03-12-2007:
KNSA-
nummer
Naam schietvereniging Beoefende
wapengroepen
1329 SV Blijf Voor 't Land KKG
2563
SV King Cobra KKG, KKP, GKG, GKP
7562
Vereniging Geweerschutters Gelderse Federatie
St. Hubertus
KKG
8222SV Ons Genoegen IIKKG,GKP, KKP
8551 Flobert-Schutterij WilhelminaKKG
8591Scherpschutterij Sint HubertusKKG
8559Schutterij St. Jacob en St. AnnaKKG, HWG, Limburgse shuttersbuks
8646Schutterij St. Michaël
KKG, Limburgse schuttersbus
8845
Gilde St. AmbrosiusKKG, KKP


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2006 is, tezamen met de stukken voor de Algemene Vergadering van 31 maart 2007, inmiddels aan alle aangesloten verenigingen verzonden. Het jaarverslag over 2007 ontvangen de KNSA-verenigingen wederom bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 5 april 2008. Deze verzending zal geschieden in maart 2008.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.