< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 10

2007

Oktober

Editienr.: 56

Verhuizing KNSA-bondsbureau
Inmiddels is het zo ver: het KNSA-bondsbureau is op 5 oktober 2007 verhuisd van Amersfoort naar Leusden (Landweg 235). Het nieuwe postadres luidt als volgt:

Postbus 303
3830 AJ  LEUSDEN

Alle telefoon-, fax- en e-mailnummers zijn ongewijzigd gebleven.

Denkt u eraan om deze wijziging in uw administratie te verwerken en alle correspondentie vanaf nu uitsluitend naar dit nieuwe postbusadres te zenden?


Nationale Sportpas
In november 2005 is door NOC*NSF het initiatief genomen om een Nationale Sportpas in te voeren. De Nationale Sportpas is een ledenpas en voordeelpas in één. Voor sportbonden geldt dat wanneer zij daaraan deelnemen de bij die sportbonden aangesloten sporters automatisch de sportpas ontvangen. Het doel van de sportpas is zoveel mogelijk kortingen op producten en diensten bij deelnemende bedrijven te bedingen. De KNSA neemt niet deel aan deze Nationale Sportpas.

Natuurlijk is de KNSA op de hoogte van de voordelen die die Nationale Sportpas aan de bij haar aangesloten sportschutters kan opleveren. Echter, aan die deelname is verbonden dat de KNSA het totale databestand van alle ruim 40.000 aangesloten sportschutters ter beschikking stelt. Onderdeel van dat databestand zijn dus ook de adresgegevens van de KNSA-sportschutters. Het zal u niet verbazen dat de KNSA grote terughoudendheid betracht met het verstrekken van persoonsgegevens bij de bij haar aangesloten sportschutters. Dat houdt niet alleen verband met de privacybescherming, maar vooral ook met het bezit van vuurwapens.
 
Op dit moment heeft het KNSA-bestuur derhalve besloten dat de voordelen van de Nationale Sportpas niet opwegen tegen eerdergenoemde bezwaren.
 

Overzicht Sportmedische Instellingen
Bijgevoegd is het laatste overzicht van de Sport Medische Instellingen. Een aantal instellingen zijn nieuw of hebben gewijzigde gegevens, waaronder veelal een website-adres.

De meest actuele gegevens zijn te vinden op de website: www.sportgeneeskunde.com.
 

Landelijke Post- en E-mail-competitie Pistool
Tevens is bijgevoegd een uitnodigingsbrief van de LTC Pistool voor deelname aan de Landelijke Post- en E-mail-competitie, bestemd voor alle Pistool-verenigingen.


Gegevens nieuwe leden
Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgaven juli/augustus, september en oktober 2007 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKlei = Historische Wapens Kleiduiven; AS = Action Shooting; Kleiduiven; Zomerbiatlon

 KNSA-
 Nr.
 Naam schietvereniging  Beoefende
 wapengroepen
 8111
 Kanonschutter-vereniging  Het Zuiden
 HW Kanon
 8159 
 Schietsportvereniging 't Schijfke  KLEI
 8205
 Gilde van Wieërter Stadsschötte
 "Sinte Catharina 1480"
 Limburgse
 Schuttersbuks
 8224 Vereniging Brabantse Gildeschutters
 KKG
 8291 
 Schietsportvereniging Wilhelmina (Bavel)     KKG
 8393 Broederschap Sint Sebastianus 
 Limburgse
 Schuttersbuks
 8482 O.L.S. Buksmeesters Limburgse
 Schuttersbuks
 8625 Schutterij De Heide Distel  
 KKG
 8662
 Flobert-Schutterij Prins Hendrik  LG, KKG
    

Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2006 is, tezamen met de stukken voor de Algemene Vergadering van 31 maart 2007, inmiddels aan alle aangesloten verenigingen verzonden. Het jaarverslag over 2007 ontvangen de KNSA-verenigingen wederom bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 5 april 2008. Deze verzending zal geschieden in maart 2008.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.