< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 10

2007

Mei

Editienr.: 54

Sluiting Bondsbureau tijdens vakantieperiode:
In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in het vorige Bestuursbulletin, zal het Bondsbureau van de KNSA in Amersfoort, in verband met de vakantieperiode, reeds gesloten zijn op vrijdag 27 juli (in plaats van 30 juli) tot en met vrijdag 3 augustus 2007. Op maandag 6 augustus 2007 is het Bondsbureau weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.

SchietsportTOTAAL:
Nog een paar weken en dan is het zo ver. Dan wordt gehouden de primeur SchietsportTOTAAL. Een evenement waarin verschillende reeds eerder georganiseerde activiteiten worden samengevoegd om elkaar te versterken. Nog even ter herinnering: op 29, 30 juni en 1 juli zal het Nationaal Sportcentrum van NOC*NSF op Papendal in het teken staan van de schietsport. Voor ieder wat wils. De Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens: een mooi evenement voor deelnemers, maar zeker ook voor publiek; de Nederlandse Kampioenschappen Zomerbiatlon: een nieuwe enerverende discipline die zeker ook voor toeschouwers een bezichtiging meer dan de moeite waard is. Voor bestuurders en trainers van schietsportverenigingen worden op zaterdag 30 juni verscheidene workshops gehouden en inmiddels heeft ook de NPSA (Nederlandse Parcours Schutters Associatie) besloten daaraan mee te werken. Kortom: ook een workshop van de NPSA in het parcoursschieten zal onderdeel uitmaken van SchietsportTOTAAL. En voor wat betreft de educatieve onderdelen wordt SchietsportTOTAAL op zondag 1 juli afgesloten met de cursus Wet wapens en munitie, waarin oud-voorzitter KNSA en huidig Ambassadeur en Juridisch adviseur een college verzorgt over de Wet wapens en munitie en vooral de daarop van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van de schietsport in Nederland. En last but not least wordt tijdens SchietsportTOTAAL op alle drie de dagen een schietsportbeurs georganiseerd, beter bekend als het Schietsport-Informatieweekend (SIW). Tijdens deze beurs zullen verscheidene fabrikanten en verkopers hun producten tentoonstellen aan de bezoekers van deze beurs.

Kortom: een evenement om niet te missen voor bestuurders, trainers, sportschutters en wie dan ook die iets met schietsport te maken heeft dan wel daarin geïnteresseerd is. Bij dit Bestuursbulletin is gevoegd een leaflet van SchietsportTOTAAL alsmede een poster van de schietsportbeurs SIW, zodat u dit evenement via bijvoorbeeld het publicatiebord van uw vereniging, nog eens onder de aandacht van uw leden kunt brengen.

Teruggave ecotaks 2005-2006:
Met genoegen kunnen wij berichten dat het Ministerie van VWS wederom, en wel voor de periode 2005-2006 sportverenigingen de mogelijkheid biedt om om teruggave van een deel van de energiebelasting te verzoeken. Het gaat hier om een compensatie van de betaalde Regulerende Energie Belasting (REB), de zogeheten "ecotaks", die de schietvereniging kan aanvragen door tussenkomst van de landelijke sportbond (in dit geval de KNSA).

Vanwege het stijgen van de tarieven, de omvang van de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor dit jaar ter beschikking staande bedrag, zal - evenals voorgaande jaren - geen volledige teruggaaf van de werkelijk door de schietsportvereniging betaalde ecotaks mogelijk zijn. Wel zijn door het Ministerie van VWS maatregelen genomen om te voorkomen dat dit percentage lager zal worden dan 50%.

Wij wijzen er wel op dat niet elke (schiet)sportverenigingen voor deze teruggaveregeling in aanmerking komt en adviseren u met behulp van bijgevoegde informatie te bekijken of uw vereniging hiervoor in aanmerking komt. Indien dit het geval is, ontvangen wij van uw vereniging daartoe gaarne een verzoek, door inzending van het volledig ingevulde opgaveformulier, met daarbij gevoegd een goed leesbare kopie (van het origineel) van de op de naam van de schietvereniging gestelde volledige factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de gebruiksperiode een datum die in 2006 ligt en een begindatum die maximaal 12 maanden aaneengesloten daarvoor ligt.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de bijlage.
UITERSTE INZENDDATUM:
DE COMPLETE AANVRAAG TOT TERUGGAAF ECOTAKS (volledig ingevuld formulier met volledige bijlagen) DIENT OP
15 JUNI 2007
TE ZIJN INGEDIEND BIJ HET BONDSBUREAU VAN DE KNSA, POSTBUS 470, 3800 AL AMERSFOORT
Onvolledige inzendingen en inzendingen die wij na deze datum ontvangen, kunnen niet in behandeling genomen worden!!

LET OP:
Die schietverenigingen die reeds hun kopie nota aan het bondsbureau hebben toegezonden, dienen ALSNOG het daarbij behorende AANVRAAGFORMULIER in te vullen en voor bovenstaande datum te verzenden!!! Zonder dit formulier kan de aanvraag niet worden ingediend.

Gegevens nieuwe leden:
Hieronder volgen de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van de nieuwe KNSA-verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgave mei 2007 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKlei = Historische Wapens Kleiduiven; AS = Action Shooting; Kleiduiven; Zomerbiatlon

 KNSA-
nummer    
 Naam schietvereniging  Beoefende
wapengroepen
 7121  Schuttersgenootschap
Het Goor
Kleiduiven 
 8922 Scherpschuttersvereniging Juliana - Vlijmen
 KKG

 
Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het Bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2006 is, tezamen met de stukken voor de Algemene Vergadering van 31 maart 2007, inmiddels aan alle aangesloten verenigingen verzonden. Het jaarverslag over 2007 ontvangen de KNSA-verenigingen wederom bij de convocatiestukken voor de Algemene Vergadering van 5 april 2008. Deze verzending zal geschieden in maart 2008.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.