< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 10

2007

April

Editienr.: 53

Certificeringssysteem
Teneinde het Certificeringssysteem van de KNSA te ontwikkelen, is destijds een pilot gestart bij een aantal verenigingen. Inmiddels is de pilot met deze verenigingen afgesloten en is het Certificeringssysteem door het KNSA-bestuur vastgesteld. Dat betekent dat alle bij de KNSA aangesloten verenigingen hieraan vanaf nu kunnen deelnemen. Om een aanvraag voor certificering te kunnen indienen, dient wel eerst aan een aantal minimale voorwaarden te worden voldaan. Pas wanneer aan die voorwaarden is voldaan, kunnen verenigingen een aanvraag voor certificering indienen.

Deze minimale voorwaarden zijn vervat in een zogenaamde "intake" die online op de KNSA-website kan worden ingevuld en verzonden. Verenigingen die geïnteresseerd zijn in de certificering kunnen u via onze website www.knsa.nl, en vervolgens door in de menubalk te kiezen voor "Certificering", nadere informatie lezen over de aanvraagprocedure, het reglement dat van toepassing is en de intake kan daar worden afgenomen. Zodra een vereniging voldoet aan alle minimale voorwaarden van de intake, kan de aanvraag online worden verzonden en wordt gelijktijdig automatisch een separate brief voor de vereniging aangemaakt die vervolgens, met bijbehorende bescheiden zoals kopieën van reglementen en vergunningen, aan het Dagelijks Bestuur (p/a Bondsbureau te Amersfoort) dient te worden verzonden om de definitieve aanvraag in te dienen.

Uiteraard wordt niet alleen in dit Bestuursbulletin, maar ook op onze website en door middel van het bondstijdschrift Schietsport, publicatie gedaan over het Certificeringssysteem.

Stappenplan:
Hieronder volgt een stappenplan vanaf het moment van certificeringsaanvraag tot en met de uiteindelijke certificering en periodiek controle.
Stap 1
Indienen aanvraag voor certificering bij de KNSA door vereniging, met gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier
Stap 2
Behandeling van de aanvraag door het KNSA-bondsbureau en beoordeling of de vereniging voldoet aan de minimale eisen voor deelname aan het certificeringssysteem
Stap 3
Bij goedkeuring van de aanvraag, inbehandelingstelling bij één van de Verenigingsmentoren
Stap 4
Eerste bezoek van Verenigingsmentor aan de desbetreffende vereniging en het afnemen van een eerste audit en het opstellen van een analyse
Stap 5
Opstelling van Plan van Aanpak door Verenigingsmentor, teneinde te komen tot certificering van de vereniging
Stap 6
Inzet van Auditor voor het afnemen van eindtoets van de vereniging
Stap 7 Advies en rapportage van Auditor aan Dagelijks Bestuur over de certificering
Stap 8
Besluitvorming Dagelijks Bestuur over certificering
Stap 9
Uitreiking Certificaat en Certificeringsplaquette
Stap10 Periodieke controle binnen maximaal vier jaar


SENA-afdracht
Nog immer worden wij regelmatig benaderd door verenigingsbestuurders die ons vragen stellen over de SENA- en de BUMA-afdracht. Wij geven hieronder nogmaals een korte uitleg over deze instanties; voor meer uitgebreide informatie over SENA en BUMA verwijzen wij u naar het artikel dat hierover werd gepubliceerd in de eerste uitgave van ons Bestuursinformatiebulletin, namelijk dat van maart 1998 en van oktober 2001 (zie de website www.knsa.nl, in menubalk kiezen voor Bestuur/Beleid, en vervolgens voor Bestuursbulletins).

BUMA
Indien uw vereniging beschikt over een eigen accommodatie met een daarbij behorende kantine die niet is verpacht,en u in de kantine van uw accommodatie via de radio of afspeelapparatuur muziek draait, betaalt u daarvoor sinds jaar en dag aan RECHTSTREEKS aan BUMA. Deze betaling is bestemd voor een vergoeding voor componisten en tekstdichters voor hun auteursrecht.

SENA
Op 1 juli 1993 de Wet op de Naburige Rechten (WNR) in werking getreden. Dit is een wettelijke vergoeding voor de musici/artiesten en platenproducenten die wordt geïncasseerd door de SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten).

Er moet dus niet alleen voor de auteurs betaald worden, maar ook voor de uitvoerende artiesten en de producenten van de muziekopnames. De betaling voor deze rechten is een wettelijke verplichting.

In 1998 is NOC*NSF met deze SENA een collectieve prijs- en incassoregeling overeengekomen voor de sportsector en deze aan te bieden aan de verenigingen. Deze collectieve regeling geldt overigens niet voor verpachte sportkantines.

Een en ander heeft ertoe geleid dat de KNSA met SENA een standaard-overeenkomst heeft afgesloten, zodat u, als vereniging, in de gelegenheid wordt gesteld u bij de KNSA aan te melden, waarop de KNSA voor opgave bij de SENA zal zorgdragen. Het voordeel van deze procedure is dat u op betrekkelijk eenvoudige wijze zich kunt aanmelden bij de SENA, uw betaling verricht aan de KNSA, waarna de KNSA voor verdere afhandeling zal zorgdragen. Een ander voordeel van deze collectieve regeling is dat u voor een sterk gereduceerde prijs aan uw betalingsverplichting jegens de SENA kunt voldoen.

Rechtstreekse rekening van SENA ontvangen?

Een groot aantal verenigingen, die reeds deelnemen aan de collectieve SENA-regeling van de KNSA, blijken onlangs toch rechtstreeks van de SENA een rekening te hebben ontvangen, die in de meeste gevallen ook veel hoger is dan het tarief zoals dat met de KNSA is afgesproken. De KNSA adviseert die verenigingen deze rekening NIET te betalen aan de SENA en de SENA in een kort briefje te berichten reeds deel te nemen aan de collectieve SENA-regeling via de KNSA.

Aanvraagformulier SENA-regeling

Het is nog altijd mogelijk voor KNSA-verenigingen deel te nemen aan deze SENA-regeling. Het aanvraagformulier voor deelname aan de collectieve SENA-regeling kunt u aanvragen bij het Bondsbureau (telefoon 033-4622388 of 033-4601998 of via: info@knsa.nl).


Barcode
Sommige verenigingen maken gebruik van de barcode zoals die is vermeld op de KNSA-schutterslicentie. In deze barcode is het KNSA-licentienummer van de desbetreffende schutter opgenomen. Echter, door een vergissing bij de productie van de licenties voor 2007, zijn in diezelfde barcode behoudens het licentienummers, andere tekens opgenomen. In concreto zijn voor de licenties 2007 die zijn verzonden na betaling van de jaarfactuur, de eerste twee tekens /j en de laatste twee tekens eveneens /j. (dus: /j .... licentienummer ..... /j).

Wij adviseren die verenigingen die gebruik maken van deze barcode hun programmatuur voor het lezen van de barcode hierop aan te passen.

Op alle licenties die in 2007 worden verzonden van nieuwe aanmeldingen van verenigingen, zijn deze tekens inmiddels uit de barcode verwijderd.


Ecotaks 2005/2006
Op dit moment is nog geen bericht ontvangen of wederom om een eventuele teruggave van de ecotaks kan worden verzocht over de periode 2005/2006. Zodra daarover iets bekend wordt, worden de KNSA-verenigingen daarover geïnformeerd via de bekende publicaties (website, bondstijdschrift Schiesport en/of het Bestuursinformatiebulletin).


Evaluatie Algemene Vergadering 31 maart 2007
Op zaterdag 31 maart jl. heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden, die werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van 101 schietsportverenigingen. 680 verenigingen waren afwezig, waarvan 74 met kennisgeving en 606 verenigingen zonder kennisgeving. 12 nieuwe KNSA-verenigingen waren op de Algemene Vergadering aanwezig.

Tijdens de Algemene Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:
De heer S.M. Klijnhout, penningmeester van de KNSA, is afgetreden.

De heer Klijnhout werd door het Algemeen Bestuur onderscheiden met de KNSA-legpenning met bijbehorende vergulde zilveren draagspeld.

Algemeen-Bestuurslid, de heer E.W.J. IJzerman, is benoemd tot penningmeester van de KNSA, en zijn functie van AB-lid is overgenomen door de heer N. Gomes.
De in de afgelopen periode reeds aangenomen wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (in de delen I, II, VI, VIII en IX) werden door de leden bekrachtigd. Deze wijzigingen worden in de eerstvolgende aanvulling van het KNSA-Vademecum opgenomen, die aan de desbetreffende abonnees wordt verzonden.
De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur om de contributieafdracht voor 2008 te handhaven.

In concreto zijn de contributieafdracht en de entreegelden voor het jaar 2008 als volgt:

Contributieafdracht
seniorschutter € 30,00
senior/gezinsschutter € 25,00
juniorschutter-A € 11,50
juniorschutter-B € 6,50
juniorschutter-C € 6,50
junior-gezinsschutter € 6,50

Doordat de contributieafdracht per seniorschutter € 30,00 is, is de basisafdracht per vereniging derhalve € 300,00.

Entreegelden
contributieve schutter
€ 25,00
juniorschutter gratis

Na afloop van de Algemene Vergadering:
zijn 32 aanwezige van de in totaal 71 recordhouders van het jaar 2006 gehuldigd. Tijdens de huldiging zijn 48 medailles van de in totaal 106 uitgereikt. In totaal werden in 2006 61 records verbeterd (41 individuele en 20 teamrecords)


Datum Algemene Vergadering 2008
De datum voor de Algemene Vergadering van volgend jaar is inmiddels bekend en deze is vastgestelde op zaterdag 5 april 2008. De locatie zal wederom zijn De Houtrust in Hooglanderveen.


Sluiting Bondsbureau tijdens vakantieperiode:
Het Bondsbureau van de KNSA in Amersfoort zal, in verband met de vakantieperiode, een week gesloten zijn, namelijk van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2007. Op maandag 6 augustus 2007 is het Bondsbureau weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.


Overzicht Districtsbestuurders per april 2007:
Hieronder wederom een geactualiseerd overzicht van de inmiddels door de diverse Districtsledenvergaderingen van 2007 benoemde nieuwe Districtsbestuurders:

DISTRICT 1
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder
Voorzitter: H.J. Aartsen
Secretaris: P. Niezing
Penningmeester: C.J.G. Bakker
DTC-LG: H. Lubbers
DTC-KKG: W. Harteveld
DTC-GKG: L. van der Velde
DTC-P: S. van Slochteren-van Ravensbergen
DTC-HW: B. Lange
DTC-Kleiduiven: G.L. Snaterse

DISTRICT 2
Gelderland, Utrecht, Flevoland en 't Gooi
Voorzitter: J.M. Mesman
Secretaris: J.W. van Roon
Penningmeester: A. Huisman
DTC-LG: J.T.J. Volmeijer
DTC-KKG: G.A. Wolters
DTC-GKG: H.D.A. van Zanten
DTC-P: T.J. van der Wal
DTC-HW: W.M.H. te Poel
DTC-Kleiduiven: M.W. Erhart

DISTRICT 3
Noord-Holland (-/- 't Gooi) en Zuid-Holland
Voorzitter: G.H.M. Lejeune
Secretaris: S.A. Schut-Tol
Penningmeester: R.H.J. van der Weijden
DTC-LG: D. van Loopik
DTC-KKG: E. Boutkan
DTC-GKG: G.B.M. Hulshof
DTC-P: R. Driest6
DTC-HW: G.H.M. Lejeune
DTC-Kleiduiven: J.H.M. Asselman

DISTRICT 4
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
Voorzitter: A.H. Peters
Secretaris: E.J.W. van Berkom
Penningmeester: E.J.W. van Berkom
DTC-LG: P.W. Moeskops
DTC-KKG: E.H.C.H. Arts
DTC-GKG: H.M. van Gelder
DTC-P: A.M. Kunst
DTC-HW: J.F.M. Verstappen
DTC-Kleiduiven: Vacant


Gegevens nieuwe leden:
In verband met het grote aantal nieuwe KNSA-leden, dat reeds is gepubliceerd in het bondstijdschrift Schietsport, was het wederom vanwege ruimtegebrek niet mogelijk de complete gegevens van deze nieuwe leden in de september-uitgave van Schietsport te publiceren.

Hieronder volgen derhalve alsnog de beoefende wapengroepen van deze nieuwe verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgaven februari, maart en april 2007 van Schietsport.

LG = Luchtgeweer; LP = Luchtpistool; KKG = Klein Kaliber Geweer; KKP = Klein Kaliber Pistool; GKG = Groot Kaliber Geweer; GKP = Groot Kaliber Pistool; HWG = Historische Wapens Geweer; HWP = Historische Wapens Pistool; HWK = Historische Wapens Kanon, HWKlei = Historische Wapens Kleiduiven; AS = Action Shooting; Kleiduiven; Zomerbiatlon


KNSA-
nummer
Naam schietvereniging Beoefende
wapengroepen
1750 SV Amstelstad KKG/KKP/GKG
1921 SSV De Vrijheid-Akersloot KKG/KKP
2336SV Panta Rhei
KKG/KKP/GKG/ GKP/ HWG/HWP/ Kleiduiven
2484SV De Korrel – Oud AlblasKKG/KKP
3211DSV Defensie Telematica OrganisatieLG/LP/KKG/KKP/GKG/GKP/HWG/HWP/ HWK/ Kleiduiven
3760Nederlandse Parcours Schutters Associatie
KKG/KKP/GKG/ GKP
3904SSV TyrusKKP
5084SV Haasje-RepjeKleiduiven
7007
SV Het LankheetKKG/KKP/GKG/ GKP/ HWKlei/ Kleiduiven
7025
SV VIOS
LG/LP/KKP
7055 SV Heelweg
KKG
7064
SV LinteloKKG
7184SV Artemis - Eefde
KKG/KKP
7251SV Wildenborch
KKG
7910
BSS De SchuttersvriendenLG/LP/KKG/KKP/ GKG/GKP/HWP
8345
SV TriborghLG/LP/KKG/KKP/ GKG/GKP/HWP
8435
SV Doelbewust - OosteindKKG/KKP/GKP
8454SSV St. AnnaKKG
8470 SV Keep Korrel DoelGKP
8494SSV Sint Joris - Dorst
KKG
9211SV De Domburgse GaaischietersGKG/HWG
9591SV Prinses Juliana - ScherpenisseLG/KKG/KKP


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.