< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 10

2007

Januari

Editienr.: 52

Gegevens nieuwe leden:
In verband met het grote aantal nieuwe KNSA-leden, dat reeds is gepubliceerd in het bondstijdschrift Schietsport, was het wederom vanwege ruimtegebrek niet mogelijk de complete gegevens van deze nieuwe leden in de september-uitgave van Schietsport te publiceren.

Hieronder volgen derhalve alsnog de correspondentie-adressen en de beoefende wapengroepen van deze nieuwe verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgave januari 2007 van Schietsport.

KNSA-
Nr.
Naam schietvereniging Beoefende wapengroepen
2012 SV De Vrijheid – Bleskensgraaf LG/LP/KKG/KKP
2593 MSV Nationale Reservisten Zuid-Holland-noord KKG/KKP/GKG/GKP/HWG/HWP
2730 KKSV Europoort
KLEIDUIVEN
2980
SV Scorpion LG/LP/KKG/KKP/GKG/GKP/HWG/HWP
3648 SV Mijdrecht GKP/KKP/KKG/GKG
4972 KSV De Klonie KLEIDUIVEN
5088
SV Averlo LG/KKG/KKP
5703 De Scherpschutters– Stokkum KKP
5946
SV V.Z.O.D. LG/LP/KKG/KKP
8194 SSV Oranje Agatha KKG
8201 SV Waalwijk KKG/KKP/GKG/GKP


Aanmelding nieuwe schutters
Wellicht ten overvloede, wordt de besturen van verenigingen nog eens gewezen op artikel 9 van het KNSA Huishoudelijk Reglement, waarin is opgenomen dat bij elke nieuwe aanmelding van een schutter van 16 jaar en ouder, het mutatieformulier waarmee de aanmelding wordt doorgegeven, dient te zijn voorzien van een originele Verklaring Omtrent het Gedrag. De afgiftedatum van die VOG mag niet ouder zijn dan een half jaar (zes maanden). Aanmeldingsformulieren van nieuwe schutters, die niet zijn voorzien van die VOG kunnen dus niet in behandeling worden genomen en worden aan het desbetreffende verenigingsbestuur retour gezonden. Ook aanmeldingsformulieren die zijn voorzien van een kopie VOG worden geretourneerd.

In plaats van een originele VOG, kan ook worden volstaan met een daaraan gelijkgesteld document; het KNSA-bestuur heeft bepaalt dat een geldig verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen als zodanig kan worden beschouwd. In dat geval dient wel duidelijk te zijn dat het om een geldig verlof gaat en dat betekent dat ook de achterzijde van het verlof (in kopie) moet worden toegezonden, omdat op die achterzijde de geldigheidsduur is vermeld. Indien de geldigheidsduur bij ontvangst door de KNSA-ledenadministratie is verlopen, kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen en wordt deze dus retour gezonden.

Voor alle duidelijkheid: het gaat dus om de aanmelding van nieuwe schutters. En dat betekent dat indien een vereniging een lid aanmeldt dat reeds over de status van schutter beschikt (dus lid is van een andere KNSA-vereniging en dus ook reeds in het bezit is van een geldige KNSA-schutterslicentie), dan is de overlegging van een VOG of van een kopie wapenverlof niet vereist.

Toezending KNSA-schutterslicenties
Het KNSA-bondsbureau wordt regelmatig benaderd door individuele schutters die niet beschikken over een schutterslicentie. Die licentie is, conform de Circulaire wapens en munitie, noodzakelijk voor het gebruik van verenigingsvuurwapens en voor het aanvragen en/of verlengen van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Het is juist ook daarom dat verenigingsbesturen erop moeten toezien dat hun leden over de KNSA-schutterslicentie beschikken.

Wellicht ten overvloede maken wij verenigingsbesturen erop attent dat na aanmelding van nieuwe schutters, eerst een rekening voor de inschrijfgelden en contributieafdracht naar de desbetreffende vereniging wordt verzonden. Pas wanneer de rekening is voldaan, worden daarna de schutterslicenties aan het verenigingsbestuur toegezonden. Het kan dus zijn, afhankelijk van het tijdstip waarop de betaling is ontvangen, dat enige tijd verstreken is voordat de licentie of licenties worden verzonden aan het verenigingsbestuur. De KNSA vraagt verenigingsbesturen hun leden daarop attent te maken.

Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijksopgenomen in het KNSA-jaarverslag.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging.Dit komt ook doordat er Schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.