< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 9

2006

December

Editienr.: 51

Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw
Het Bondsbureau in Amersfoort zal wederom tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn gesloten, namelijk van woensdag 27 december 2006 tot en met maandag 1 januari 2007. Op dinsdag 2 januari 2007 zijn de medewerkers van het bureau u vanaf 08.30 uur graag weer van dienst.


Contributieafdracht en entreegelden 2007
Door de Algemene Vergadering van 2006 is besloten de bedragen voor de contributie-afdracht en entreegelden 2007 te handhaven.

Voor de volledigheid hierbij nog een compleet overzicht voor 2007:

Entreegelden
Contributieve schutter € 25,00
Juniorschutter € 0,00

Contributieafdracht
Basisafdracht vereniging € 300,00 (10 senior-leden)
Seniorschutter € 30,00
Senior-gezinsschutter € 25,00
Juniorschutter-A € 11,50
Juniorschutter-B € 6,50
Juniorschutter-C
€ 6,50
Junior-gezinsschutter € 6,50

Voor die verenigingen met minder dan tien (10) hoofdleden wordt de aanvulling tot de basisafdracht van € 300,00 als aparte toeslag op de factuur vermeld.


Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2007
In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2007, herinneren wij u er wederom aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2007, doch niet later dan 10 januari 2007 inons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier. Na 10 januari 2007 wordt door ons de jaarcontributiefactuur opgemaakt die aan alle verenigingen in het begin van het jaar toegezonden wordt.

Wij wijzen u er tevens op dat alleen nadat de jaarfactuur volledig is betaald, wij kunnen overgaan tot de verzending van de schutterslicenties. Het is niet mogelijk dat de contributieafdracht voor schutters die zijn opgenomen in deze jaarfactuur maar die pas na 10 januari aanstaande door een vereniging bij ons worden afgemeld, door ons wordt gerestitueerd.


Datum en locatie Algemene Vergadering 2007
De Algemene Vergadering van de KNSA zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart 2007.

Net als vorig jaar zal deze vergadering plaatsvinden in:

De Houtrust te Hooglanderveen

Over de aanvangstijd en de agenda van de Algemene Vergadering 2007 zult u binnenkort in onze publicaties meer lezen. Evenals in 2006 wordt bij de convocatie voor de Algemene Vergadering gevoegd een aanmeldingsformulier, zodat het aantal leden en personen dat aan de Algemene Vergadering zal deelnemen, bij ons - mede in verband met de logistieke organisatie - bekend is. Na ontvangst van de aanmelding, ontvangen de deelnemers een toegangskaart.

Wij stellen uw aanwezigheid bij de Algemene Vergadering bijzonder op prijs en wilden u nu reeds hierover informeren, zodat u deze datum alvast in uw agenda kunt noteren.


Verklaring Omtrent het Gedrag
Door een aantal verenigingsbestuurders wordt, bij de aanmelding van leden, het bureau verzocht de VOG aan de vereniging terug te zenden.

Helaas kunnen wij aan dergelijke verzoeken niet voldoen. Het is ons niet toegestaan VOG's retour te zenden; deze dienen in het bezit van de KNSA te blijven. Wij adviseren verenigingen derhalve, indien zij deze VOG's ook zelf in hun bezit willen houden, daarvan voordat deze aan het bureau worden verzonden, een kopie te maken.


Vermelding naam en nummer KNSA-verenigingen
Regelmatig ontvangt het bureau correspondentie van (veelal nieuwe) verenigingen zonder dat daarbij de naam van de vereniging en/of het KNSA-aansluitnummer is vermeld. Vaak wordt ondertekend met de naam van een bestuurslid zonder vermelding van die functie, of wordt in het geheel niet ondertekend. In verband met de efficiency en de zorgvuldigheid van de behandeling van de correspondentie, is het van groot belang om altijd de NAAM en het AANSLUITNUMMER van de vereniging te vermelden.


Gewijzigde aanvraagformulieren Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Zoals bekend, biedt de KNSA haar verenigingen aan een facultatieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die inmiddels reeds door een groot aantal verenigingen is afgesloten.

Deze verzekering was destijds afgesloten bij Zürich Verzekeringen, die ons echter in de loop van 2005 heeft bericht dat per 1 januari 2006 de premie aanzienlijk zou worden verhoogd. Dat was voor de KNSA reden om onze tussenpersoon te verzoeken te bezien in hoeverre een andere verzekeraar bereid was deze aansprakelijkheidsverzekering over te nemen. Onze tussenpersoon is daarin geslaagd door verzekeraar Chubb Verzekeringen te Hoofddorp daartoe bereid te vinden. Inmiddels is deze verzekering daar ondergebracht; de premie is niet verhoogd.

De verenigingen die de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten, zijn daarover reeds geruime tijd geleden geïnformeerd. Een aantal andere verenigingen beschikken echter nog over de oude blauwe aanvraagformulieren van Zürich die worden toegezonden voor de aanvraag van deze verzekering.

In verband met de wijziging van verzekeraar, zijn echter ook de aanvraagformulieren en de polisvoorwaarden gewijzigd. Verenigingen die deze verzekering willen aanvragen, kunnen daartoe bij het Bondsbureau het informatiepakket met bijbehorend nieuw aanvraagformulier en polisvoorwaarden opvragen (telefonisch of per e-mail). Het blauwe aanvraagformulier van Zürich wordt dus niet meer geaccepteerd!


Teruggaaf ecotaks aan verenigingen over periode 2004-2005
Het formulier voor teruggave van de ecotaks voor (schiet)sportverenigingen over de periode 2004-2005, is door 119 KNSA-verenigingen aan het Bondsbureau teruggezonden. Dientengevolge is door het Ministerie van VWS aan de KNSA een totaalbedrag van € 71.287,00 uitgekeerd, hetgeen betekent dat de ecotaks daadwerkelijk voor circa 56,2 procent is gecompenseerd. De desbetreffende bedragen zijn inmiddels door de KNSA aan de participerende schietsportverenigingen overgemaakt.

Door het Ministerie van VWS kon op dit moment nog niet worden meegedeeld of ook over de periode 2005-2006 de teruggaveregeling voor ecotaks wederom van kracht zal zijn. Zodra hierover meer bekend is, zal daarover uiteraard wederom worden gepubliceerd.


Gegevens nieuwe leden:
In verband met het grote aantal nieuwe KNSA-leden, dat reeds is gepubliceerd in het bondstijdschrift Schietsport, was het wederom vanwege ruimtegebrek niet mogelijk de complete gegevens van deze nieuwe leden in de september-uitgave van Schietsport te publiceren.

Hieronder volgen derhalve alsnog de beoefende wapengroepen van deze nieuwe verenigingen, zoals die zijn gepubliceerd in de uitgaven november en december 2006 van Schietsport.

KNSA-
nummer
Naam schietvereniging
Beoefende wapengroepen

2900
SV Ockenburgh LG/LP/KKG/KKP/GKG/GKP
3202 SV Blaricum KKG
7027 SV Prins Bernhard - Dichteren LG/LP/KKG/KKP
7060 SV De Heide KLEI
7312 SV Prinses Juliana - Velswijk LG/LP/KKG/KKP
7384 Doetinchemse SV
LG/LP/KKG/KKP
7991 Warnsveldse SV KKG/KKP
8402 SV Si Vis Pacem KKG/KKP/GKG/GKP
8499 SV Task Force I LG/LP/KKG/KKP/GKG/GKP/HWG/HWP
8908 SSV Geuldal KKG/KKP/GKP
8952 Geweerschutterij St. Jacob KKG


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:
In plaats van publicatie in het bondstijdschrift Schietsport, worden adreswijzigingen van verenigingen uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard wordt een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijksopgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2006 wordt in maart 2007 aan alle aangesloten verenigingen verzonden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging.Dit komt ook doordat er Schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.