< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 1

1998

Oktober

Editienr.: 3

Entreegelden en contributieafdracht hoofdlid, gezinslid, juniorlid
Voor alle duidelijkheid, wijzen wij u er op dat de verhoging van de entreegelden (inschrijfgelden) van f 25,00 naar
f 50,00 per schutter, die per 1 mei 1998 is ingegaan, voor zowel hoofdleden als gezinsleden geldt. Een gezinslid is namelijk in feite ook een hoofdlid, maar aangezien een gezinslid samen met een ander hoofdlid op hetzelfde adres woont en zij samen slechts één exemplaar van het bondstijdschrift "Schietsport" ontvangen, is de jaarlijkse contributie-afdracht voor deze personen ook lager dan voor zogenaamde "gewone hoofdleden". De entreegelden voor juniorleden (jeugdleden) zijn in het geheel afgeschaft. Voor gratis leden hoeft ook geen entreegeld te worden afgedragen.

Contributie 1999:

10 Januari 1999 is, zoals gebruikelijk, de peildatum voor de rekening "contributie-afdracht 1999". Dat betekent dat de verenigingen eventuele afmeldingen en aanmeldingen nog tot uiterlijk 10 januari 1999 kunnen indienen om nog van invloed te zijn op de contributie- afdracht 1999. Deze procedure is niet nieuw; mutaties die na 10 januari 1999 worden ontvangen, zijn niet meer van invloed op de rekening "contributie-afdracht 1999" en voor deze leden is dus nog contributie-afdracht voor het desbetreffende jaar verschuldigd. De contributie 1999 is ten opzichte van 1998, conform de besluitvorming van de Algemene Vergadering in maart jl., niet gewijzigd.

De contributie voor 1999 luidt als volgt:

Senior-lid

: f 45,00

Gezins-lid

: f 35,00

Junior-A-lid

: f 22,50

Junior-B-lid

: f 12,50

Junior-C-lid

: f 12,50

Junior-gezinslid

: f 12,50

Schietsport Informatie Weekend (SIW) 1998
Op 13, 14 en 15 november 1998 a.s. wordt wederom het Schietsport Informatie Weekend georganiseerd. Plaats van handeling is ook dit jaar weer de Rijnhal in Arnhem. Het SIW belooft wederom een groot succes te worden en wij roepen u allen op een bezoek te brengen aan deze beurs, waar groothandel, detailhandel en andere organisaties die op enigerlei wijze iets met de schietsport te maken hebben, zich zullen presenteren. De KNSA zal eveneens met een uitgebreide informatie-stand aanwezig zijn en bestuurders en personeel kunnen u ter plekke informeren over het service- en dienstenpakket van de KNSA. Wij attenderen u verder op de november-uitgave van het bondstijdschrift "Schietsport" dat speciaal gewijd zal zijn aan het Schietsport Informatie Weekend en dat dienst doet als een zogenaamd beurs-nummer voor het SIW. Wij hopen u in groten getale te ontmoeten in november in de Rijnhal.

Internet-site KNSA
Wij willen alle Internet-bezitters nogmaals herinneren aan onze website (www.sport-net.nl/knsa), voor het bekijken van o.a. algemene informatie over de KNSA en de schietsport, de onderwerpen/artikelen die maandelijks in "Schietsport" zijn gepubliceerd en een actuele versie van de laatste wedstrijdkalender.

General Assembly UIT/ISSF
Tijdens de General Assembly van de Union Internationale de Tir (UIT) gehouden in juli 1998 te Barcelona, is de naam van de UIT gewijzigd in ISSF, voluit: International Shooting Sports Federation. Deze naamswijziging is enerzijds geschied op verzoek van het IOC en anderzijds om nadrukkelijk het woord "sport" in de naam van de federatie tot uitdrukking te laten komen.

In Barcelona is mevrouw N. Heemskerk-Krol, trainer van onze Kernploeg Kleiduiven Skeet, op onze voordracht door de ISSF gekozen in de Technische Commissie van de ISSF met de portefeuille "Kleiduivenschieten". Wij zijn verheugd over deze verkiezing die ons, naar wij hopen, nog meer dan tot nu toe het geval was, betrokken houdt bij de technische ontwikkelingen en besluiten van de ISSF.

KNSA-Vademecum
Dit jaar is nog een laatste (4e) aanvulling met wijzigingen in het KNSA-Vademecum verschenen (band 1: Statuten/ HHR en S&W-Reglement). In 1999 zijn wij voornemens een geheel nieuwe versie van het Vademecum uit te brengen. Ten behoeve van de actualiteit en in het kader van efficiency en ter voorkoming van misverstanden, zullen de ISSF-reglementen (opgenomen in band 2) vanaf dan in de originele, Engelstalige versie worden opgenomen. Ook nu geldt deze Engelstalige versie bij verschil van mening, altijd als de officieel te raadplegen versie.

Gebruik KNSA-enveloppen en -briefpapier
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat het officiële KNSA-briefpapier en de -enveloppen die voor KNSA- bestuurders verkrijgbaar zijn bij het bondsbureau, uitsluitend gebruikt dienen te worden voor KNSA- aangelegenheden. Dit briefpapier en deze enveloppen zijn dus niet bestemd voor het aankondigen van bijvoorbeeld evenementen of activiteiten van de eigen schiet- vereniging. De kosten voor dit papier en enveloppen worden op het budget van de desbetreffende Landelijke Technische Commissie c.q. het desbetreffende District in mindering gebracht, en deze moeten ervan uit kunnen gaan dat dit bedrag ook werkelijk en uitsluitend de LTC- c.q. het District ten goede komt.

Algemene Maatregel van Bestuur Milieu
Op dit moment dienen vrijwel alle sportclubs te beschikken over een vergunning die is gebaseerd op de Wet milieubeheer (de milieuvergunning), aan te vragen bij de gemeente.

Op 1 oktober 1998 treedt het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer in werking. Voor de overgrote meerderheid van de sportaccommodaties vervalt dan de vergunningplicht op de Wet milieubeheer. Hiervoor in de plaats komt een meldingsplicht. Voor wat de schietsport betreft, is deze meldingsplicht alleen van toepassing voor luchtdruk-accommodaties. Voor de overige schietsportaccommodaties blijft de eerder- genoemde vergunningplicht (milieuvergunning) van kracht.

Luchtdruk-accommodaties die nog niet beschikken over een vergunning op het moment van inwerkingtreding van de AMvB (01-10-1998) of waarvan de gegevens om een andere reden (bijvoorbeeld in het kader van een aanvrage van een bouwvergunning) bij de gemeente bekend zijn, moeten zich binnen 12 weken melden bij de gemeente, derhalve vóór 24 december 1998. De melding is vormvrij en kosteloos. Bij de melding moet de naam, het adres, de aard van de activiteiten en de indeling van de accommodatie van de schietvereniging vermeld worden. Nieuw op te richten luchtdruk-accommodaties moeten zich ten minste vier (4) weken voordat de activiteiten van start gaan bij de gemeente melden.

In de vergunning op de Wet milieubeheer zijn voorschriften opgenomen. Aangezien voor schietsport- accommodaties waar uitsluitend met luchtdrukwapens wordt geschoten, deze vergunningplicht komt te vervallen, is door NOC*NSF een handleiding uitgegeven waarin de voorschriften van het besluit van toepassing op luchtdrukaccommodaties staan vermeld. U kunt deze handleiding kosteloos bij het bondsbureau bestellen.

NOC*NSF-Hygiënecode
Op 14 december 1995 is de nieuwe Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen in werking getreden.

Artikel 30 van deze regeling verplicht de horeca en horeca-achtige bedrijven hun wijze van bereiden en verkopen van hun levensmiddelen dusdanig onder controle te brengen dat de veiligheid hiervan gewaarborgd is. Dit voedselveiligheidssysteem moet gebaseerd zijn op de beginselen van HACCP. Schiet- sportverenigingen met een kantine waar etenswaren bereid of deels bereid worden, zoals belegde broodjes, kroketten, soep, uitsmijters e.d., vallen onder het begrip horeca en dienen dus te voldoen aan bovengenoemde Warenwetregeling.

De voorschriften voor de bereidings- en behandelings- wijzen waardoor aan het HACCP-principe wordt voldaan, zijn door het Bedrijfschap Horeca opgenomen in een Hygiënecode. Deze Hygiënecode met het bijbehorende opleidingenpakket is echter van zo'n omvang dat deze voor de sportvereniging met een kantine vrijwel onwerkbaar is. NOC*NSF heeft inmiddels een Hygiëne- code voor de sportverenigingen ontwikkeld die eenvoudig en duidelijk is. Deze code is goedgekeurd door het Ministerie van VWS. Daarbij is afgesproken dat de bijbehorende opleiding gegeven mag worden door middel van video-instructie.

Het is een wettelijke verplichting voor iedere sport- vereniging met een kantine de NOC*NSF-Hygiënecode te bezitten. Aan deze Hygiënecode kunt u toevoegen een instructiepakket inclusief een video. Dit instructiepakket is niet verplicht maar bij een eventuele controle moet kunnen worden aangetoond dat de betrokkenen instructie hebben genoten, is het niet door het instructiepakket, dan op een andere wijze, bijvoorbeeld een cursus. Indien de Keuringsdienst van Waren constateert dat zulks niet het geval is, of niet gewerkt wordt conform de aanwezige code, dan zal de kantine worden gesloten.

Wij wijzen u erop dat deze NOC*NSF-Hygiënecode slechts verplicht is voor schietsportverenigingen met een kantine in eigen beheer, waar levensmiddelen verkocht worden. Voor kantines die verpacht zijn, is dat de verantwoordelijkheid van de pachter, die de Hygiëne- code van het Bedrijfschap Horeca dient te volgen.

Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS, kan de NOC*NSF-Hygiënecode en het instructiepakket inclusief video voor een speciale introductieprijs aangeschaft worden. De kosten voor de NOC*NSF-Hygiënecode en het zelfinstructie-pakket bedragen f 165,00 exclusief 6% BTW, doch inclusief de verzendkosten. De kosten voor uitsluitend de NOC*NSF-Hygiënecode bedragen f 75,00 exclusief 6% BTW, inclusief de verzendkosten. Met behulp van het bij dit Bestuurs-bulletin gevoegde bestelformulier kunt u deze pakketten zelf bestellen. Het betreft hier een eenmalige aanschaf per sportvereniging. Dit pakket kan worden besteld bij de OVD Groep, Postbus 331, 6710 BH EDE, telefoon 0318-649999 (de heer G. Ebbers), fax. 0318-640646.

Teneinde sluiting van de kantine te voorkomen, adviseren wij u ervoor te zorgen dat u zo spoedig mogelijk in het bezit bent van dit pakket.