< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 9

2006

Oktober

Editienr.: 50

Wacht met betalen totdat u de rekening heeft!
Regelmatig ontvangt het Bondsbureau betalingen van verenigingen voor de contributieafdracht nog voordat de rekening aan een vereniging is verzonden. In dat geval is bij de betaling het factuurnummer niet vermeld en bovendien is de kans groot dat er een ander bedrag is overgemaakt. Als gevolg daarvan is het zeer omslachtig te achterhalen van welke debiteur de betaling afkomstig is. Het bespoedigt ook niet de verzending van de KNSA-licenties aangezien die licenties pas worden aangemaakt nadat de factuur is opgemaakt en verzonden. Wij verzoeken daarom de verenigingsbesturen niet eerder de factuur te betalen dan nadat de rekening is ontvangen, en bij die betaling het factuurnummer te vermelden.


Eremetaal
Met ingang van 1 oktober 2006 is in het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I een groot aantal wijzigingen aangebracht.

Eén van die wijzigingen is de verstrekking van het eremetaal. In concreto betekent dat dat er bij Afdelings-, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen voor korpsen c.q. teams geen individuele medailles aan de korps- c.q. teamleden worden verstrekt maar één Legmedaille voor de eerste, tweede en derde plaats in de desbetreffende kampioenschappen per discipline, per categorie. Deze Legmedaille is bestemd voor de vereniging waarvoor het betrokken korps c.q. team. uitkomt.

Met betrekking tot Nederlandse Kampioenschappen die in klassen worden verschoten, geldt dezelfde regeling voor wat betreft de Legmedailles voor korpsen c.q. teams, met dien verstande dat voor de aanvraag van eremetaal voor een Nederlands Kampioenschap in categorieën en de aanvraag van eremetaal voor een landelijke klassekampioenschap, aparte formulieren zijn ontwikkeld. U kunt al deze formulieren ook digitaal van ons ontvangen; u kunt die aanvragen op het e-mailadres: info@knsa.nl. Uiteraard kunnen wij deze formulieren op uw verzoek ook per post toezenden.

Wij vragen u wel, ter voorkoming ook van misverstanden, vanaf nu voor het aanvragen van eremetaal, uitsluitend nog deze formulieren te gebruiken. Teneinde ook verenigingen en schutters over deze wijzigingen in de reglementen te informeren, zal in één van de eerstvolgende uitgaven van Schietsport een artikel worden gewijd aan het KNSA-eremetaal.


Wijzigingen  Schiet- en Wedstrijdreglement per 1 oktober 2006
De overige, reeds door de Algemene Vergadering bekrachtigde, wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement per 1 oktober 2006, zijn inmiddels opgenomen in het KNSA-SWR, dat is te bekijken en te downloaden via de website: www.knsa.nl. Deze wijzigingen zijn reeds opgenomen in de nieuwe aanvulling op het KNSA-vademecum, die binnenkort aan alle abonnees wordt verzonden.

 
Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen
In plaats van publicatie van adreswijzigingen van verenigingen in het bondstijdschrift Schietsport, worden deze vanaf nu, uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard is een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2006 wordt in maart 2007 aan alle aangesloten verenigingen verzonden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er Schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.


Sport Medische Instellingen
In het overzicht van de Sportmedische instellingen die op dit moment door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend, hebben sinds januari 2006 de volgende wijzigingen plaatsgevonden:

 • SMA Oostelijk Zuid-Limburg is opgeheven
 • Nieuwe instelling:
  SMA Elkerliek, Wesselmanlaan 25, 6707 HA te Helmond, tel. 0492-595966
 • Nieuwe instelling:
  SMA Geerestein, Geeresteinselaan 26, 3931 JC te Woudenberg, tel. 033-2861983
 • Nieuw telefoonnummer SGA UMC Utrecht: 030-2508831
 • Nieuw adres Sportgeneeskunde Isala klinieken:
  Isala klinieken, locatie Weezenlanden, Groot Weezenland 20, 8011 JW te Zwolle. Telefoonnummer is ongewijzigd
 • Met ingang van 9 oktober 2006 wijzigt het SMA Den Bosch zijn naam in Sportmedisch Centrum JBZ. Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Carolus.

Voor het complete overzicht met de meest actuele gegevens, verwijzen wij naar de website: www.sportgeneeskunde.com. Het overzicht is tevens op te vragen bij het secretariaat van het Bondsbureau van de KNSA, telefoonnummer 033-4601998.


Bondsbureau gesloten
Het Bondsbureau in Amersfoort zal wederom zijn gesloten in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar, namelijk van woensdag 27 december 2006 tot en met maandag 1 januari 2007. Op dinsdag 2 januari 2007 is het Bondsbureau weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.