< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 4

2001

April

Editienr.: 15

Contributie-afdracht en entreegelden voor KNSA-verenigingen in 2002
Door de Algemene Vergadering die op zaterdag 7 april jongstleden is gehouden, is de contributieafdracht voor 2002 vastgesteld op € 23.00 voor senior-hoofdleden,        € 18.00 voor senior-gezinsleden, € 11.50 voor juniorleden-A en € 6.50 voor juniorle-den-B, -C en junior-gezinsleden. De entreegelden zijn vastgesteld op € 23.00 per schutter.


Nationale Euro Collecte/Wisselactie
Ter gelegenheid van de introductie van de Euro in januari 2002, participeert NOC*NSF namens de georganiseerde sport in de Nationale Euro Collecte voor sportclubs. Deze collecte is door de stichting Collecteplan geïnitieerd en de opbrengst van de actie komt deels ten goede aan de goede doelen verenigd in de stichting Collecteplan (Hartstich-ting, Kankerbestrijding, etcetera) en deels aan de desbetreffende (schiet)sportvereniging. Mevrouw E. Terpstra heeft zich bereid verklaard als ambassa-drice van de Nationale Euro Collecte te zullen optreden.

Bij de KNSA aangesloten (schiet)sportverenigingen kunnen zich inschrijven voor deze eenmalige actie en hun leden oproepen om begin januari 2002 hun vreemde valuta en guldenmunten bij hun vereniging in te leveren. De schietsportvereniging ontvangt ach-teraf een vergoeding van 50% van de nettowaarde van de verzamelde vreemde valuta; de andere 50% gaat naar het goede doel. Per ingezamelde guldenmunt ontvangt de vereniging bovendien een vergoeding van ongeveer 4 cent. De coördinatie van deze ac-tie is, voorzover dit de inzet van (schiet)sportverenigingen betreft, in handen van NOC*NSF. Om de kosten te drukken, zal deze activiteit worden opgehangen aan de reeds bestaande organisatiestructuur van de Actie SPORTKAS.

Als bijlage treft u de informatiebrochure over deze Nationale Euro Collecte/Wisselactie aan.


Garand-geweren
Door het Ministerie van Defensie is inmiddels een groot aantal Garand-geweren aan de KNSA in bruikleen overgedragen. De bij de KNSA aangesloten schietsportverenigin-gen die destijds hebben aangegeven één of meerdere Garands in bruikleen te willen hebben, hebben onlangs de bruikleenovereenkomst hiervoor ontvangen. Na ontvangst van de benodigde verloven en de voor akkoord getekende bruikleenovereenkomst, zul-len de Garands door ons aan deze schietverenigingen worden overgedragen. Inmiddels zijn aan een aantal schietverenigingen de Garands overgedragen. Schietsportverenigin-gen die ook geïnteresseerd zijn in het in bruikleen nemen van één of meer Garand-geweren, kunnen hiertoe alsnog een verzoek doen bij het bondsbureau te Amersfoort. Het desbetreffende opgaveformulier zal dan aan de vereniging worden toegezonden.


Sport- en Vrijwilligerskrant
Als bijlage treft u het laatste exemplaar aan van de Sport- en Vrijwilligerskrant.


Beeldmateriaal uit KNSA-publicaties
Veel van het beeldmateriaal dat wij in onze publicaties, zoals internet en brochures, gebruiken is auteursrechtelijk beschermd, hetgeen betekent dat dit door verenigin gen en/of schutters niet zonder meer kan worden overgenomen door middel van het fotokopiëren hiervan. Daarmee loopt u namelijk het risico de Auteurswet te overtreden. Indien u gebruik wilt maken van ons beeldmateriaal adviseren wij u vooraf met het Bondsbureau contact op te nemen.