< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 9

2006

April

Editienr.: 48

VOG verplicht!
Door de instemming van de Algemene Vergadering 2006 met de wijziging van artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement van de KNSA, dienen alle KNSA-verenigingen vanaf 8 april 2006 bij elke nieuwe aanmelding van een schutter van 16 jaar en ouder, het mutatieformulier waarmee de aanmelding wordt doorgegeven, te voorzien van een origineel VOG c.q. kopie van het verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Aanmeldingsformulieren van nieuwe schutters, die niet zijn voorzien van dit document, kunnen derhalve NIET in behandeling worden genomen.

Het gaat dus om de aanmelding van NIEUWE schutters. Indien een vereniging een lid aanmeldt dat reeds over de status van schutter beschikt (dus lid is bij een andere KNSA-vereniging) en dus ook reeds in het bezit is van een geldige KNSA-schutterslicentie, dan is de overlegging van een VOG of verlof niet vereist.

Aangezien voor de aanmelding bij de KNSA niet relevant is over welke wapen(s) een schutter beschikt, hoeft slechts de eerste dubbele pagina van het verlof (waaruit de naam van de verlofhouder en de geldigheid blijkt) te worden meegezonden, en niet de bijlage(n) met de vermelding van de soorten wapens. Let op: dus ook de achterzijde, omdat daarop de geldigheid staat vermeld. Het uitsluitend toezenden van een VOG (of kopie verlof) is niet voldoende en wordt niet als nieuwe aanmelding beschouwd. Er dient dus tevens een mutatieformulier ingevuld te worden. Bij voorkeur dienen de documenten aan elkaar geniet te worden.

Zoals reeds gepubliceerd in een vorige uitgave van dit bulletin, is het officiële mutatieformulier gewijzigd. Dit formulier is op enkele punten aangepast ten behoeve van een snellere, efficiëntere en meer complete invoer van gegevens. O.a. wordt hiermee de mogelijkheid gegeven om aan te kruisen of een origineel VOG c.q. een kopie van het Verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen wordt meegezonden, bij elke nieuwe aanmelding van schutters. Dientengevolge is ook de invulinstructie voor het mutatieformulier enigszins aangepast. De instructie wordt bij elke verzending van mutatieformulieren gevoegd maar kan ook los bij het Bondsbureau opgevraagd worden.


Evaluatie Algemene Vergadering 8 april 2006
Op zaterdag 8 april jl. heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden, die werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van 88 schietsportverenigingen. 590 verenigingen waren afwezig, waarvan 74 met kennisgeving en 516 verenigingen zonder kennisgeving.

Tijdens de Algemene Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

  • Vanaf 8 april 2006 dienen alle KNSA-verenigingen de nieuwe aanmeldingen van schutters van 16 jaar en ouder, als bedoeld in artikel 10 (1) van de KNSA-statuten, te voorzien van een ORIGINELE Verklaring Omtrent het Gedrag, waarvan de geldigheid niet ouder is dan een half jaar (6 maanden) of een daaraan minimaal gelijk gesteld document, zoals een kopie van een geldig verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Het overleggen van een origineel VOG geldt dus ook voor schutters die uitsluitend met luchtdrukwapens schieten!
  • De heer J. van Vliet en de heer R.B.A. Bollee, respectievelijk voorzitter van District 3 en voorzitter van District 2, zijn afgetreden.
De heer Van Vliet werd door het Algemeen Bestuur onderscheiden met de hoogste KNSA-onderscheiding, te weten het Kruis van Verdienste met bijbehorende draagbaton. De heer Bollee ontving de KNSA Penning van verdienste met zilveren draagspeld.
  • De heren Van Vliet en Bollee zijn als nieuwe leden van het Algemeen Bestuur opgevolgd door:
mevrouw G.H.M. Lejeune (Voorzitter District 3)
de heer J.M. Mesman (Voorzitter District 2)
  • De in de afgelopen periode reeds aangenomen wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (in de delen I, II, III, V, VI, VII, VIII en toegevoegd deel IX) werden door de leden bekrachtigd. Deze wijzigingen worden in de aanvulling op het KNSA-Vademecum opgenomen, die aan de desbetreffende abonnees wordt verzonden.
  • De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur om de contributieafdracht voor 2007 te handhaven.
In concreto zijn de contributieafdracht en de entreegelden voor het jaar 2007 als volgt:

Contributieafdracht
seniorschutter € 30,00
senior-gezinsschutter
€ 25,00
juniorschutter-A
€ 11,50
juniorschutter-B
€ 6,50
juniorschutter-C
€ 6,50
junior-gezinsschutter
€ 6,50

Doordat de contributieafdracht per seniorschutter € 30,00 is, is de basisafdracht per vereniging derhalve € 300,00.

Entreegelden
contributieve schutter € 25,00
juniorschutter gratis

Na afloop van de Algemene Vergadering:
  • zijn 26 aanwezige van de in totaal 61 recordhouders van het jaar 2005 gehuldigd. Tijdens de huldiging zijn 41 medailles van de in totaal 123 uitgereikt. In totaal werden in 2005 75 records verbeterd (51 individuele en 24 teamrecords)

ARBOWET: Vrijstelling RI&E en plan van aanpak sportverenigingen
Met ingang van 15 maart 2006 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat de uitvoering van een RI&E alsmede het daaruit voortvloeiende plan van aanpak, niet meer verplicht is voor sportverenigingen.

Echter, dat geldt niet voor sportverenigingen waar gebruik gemaakt wordt van gevaarlijke stoffen. Ofschoon de Staatssecretaris het gebruik van gevaarlijke stoffen nog niet nader heeft gedefinieerd, gaan wij er vooralsnog van uit dat daaronder zeker ook vallen de stoffen lood en kruit. Op grond daarvan, kunt u ervan uitgaan dat deze vrijstelling voor schietsportverenigingen niet van toepassing is.

Desondanks benadrukt de WOS (Werkgevers Organisatie in de Sport) dat gezond werken en gezond sporten, in het kader van de veiligheid en de gezondheid van vrijwilligers, maar ook van derden zoals bezoekers en natuurlijk de eigen leden, wel van belang blijft. Niet eens zo zeer omdat de regels dit bepalen, maar meer vanuit het belang c.q. de zorgplicht en de verantwoordelijkheid van de sportvereniging. In dit verband dient het verenigingsbestuur ook zich bewust te zijn van de risico's, wanneer zich een incident voordoet met één van de vrijwilligers, dat de aansprakelijkheidsverzekering in dat geval geen dekking biedt wanneer niet is gehandeld conform de Arbowet.

De RI&E kunnen verenigingen uitvoeren via een online-programma op internet, dat is te vinden op www.werkenindesportvereniging.nl. Het uit die RI&E voortvloeiende plan van aanpak wordt tevens via dat programma opgesteld.


Hogere vrijwilligersvergoeding een feit
Per 1 januari 2006 mogen sportverenigingen hun vrijwilligers een hogere onbelaste vergoeding geven van maximaal € 1.500,00 per jaar. Teneinde de administratieve lasten te verlichten en de flexibiliteit voor de seizoensgebonden activiteiten, zoals dat juist in de sportsector aan de orde is, is het toegestaan per maand € 150,00 te vergoeden. Het maximum blijft wel € 1.500,00 per jaar.

Bij het uitkeren van deze maximale vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers van sportverenigingen de kosten niet te verantwoorden met behulp van bonnetjes en rekeningen. Ook hoeft de vereniging geen loonheffing en premies Werknemersverzekeringen in te houden. Nieuw is tevens dat de voorwaarde dat voor slechts één organisatie vrijwilligerswerk mag worden verricht, per 1 januari jongstleden is verdwenen. Het maximumbedrag van € 1.500,00 per jaar geldt wel voor het gezamenlijk bedrag van de vergoedingen. Gehandhaafd is tevens dat niet boven de € 1.500,00 nog andere onkostenvergoedingen door de desbetreffende organisatie mogen worden verstrekt die wel worden verantwoord. Het maximumbedrag is dus € 1.500,00 voor alle onkosten, zoals reiskosten, enzovoorts.


Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:
In plaats van publicatie van adreswijzigingen van verenigingen in het bondstijdschrift Schietsport, worden deze vanaf nu, uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard is een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2005 zal, tezamen met de stukken voor de Algemene Vergadering van 8 april 2006, in maart aan alle aangesloten verenigingen worden verzonden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er Schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.


Compensatie Ecotaks 2004-2005
Met genoegen kunnen wij berichten dat het Ministerie van VWS wederom, en wel voor de periode 2004-2005 sportverenigingen de mogelijkheid biedt om om teruggave van een deel van de energiebelasting te verzoeken. Het gaat hier om een compensatie van de betaalde Regulerende Energie Belasting (REB), de zogeheten "ecotaks", die de schietvereniging kan aanvragen door tussenkomst van de landelijke sportbond (in dit geval de KNSA).

Vanwege het stijgen van de tarieven, de omvang van de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor 2006 ter beschikking staande bedrag, zal - evenals voorgaande jaren - geen volledige teruggaaf van de werkelijk door de schietsportvereniging betaalde ecotaks mogelijk zijn. Wel zijn door het Ministerie van VWS maatregelen genomen om te voorkomen dat dit percentage lager zal worden dan 50%.

Wij wijzen er wel op dat niet elke (schiet)sportverenigingen voor deze teruggaveregeling in aanmerking komt en adviseren u met behulp van bijgevoegde informatie te bekijken of uw vereniging hiervoor in aanmerking komt. Indien dit het geval is, ontvangen wij van uw vereniging daartoe gaarne een verzoek, door inzending van het volledig ingevulde opgaveformulier, met daarbij gevoegd een goed leesbare kopie (van het origineel) van de op de naam van de schietvereniging gestelde volledige factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de gebruiksperiode een datum die in 2005 ligt en een begindatum die maximaal 12 maanden aaneengesloten daarvoor ligt.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de bijlage.

UITERSTE INZENDDATUM:
DE COMPLETE AANVRAAG TOT TERUGGAAF ECOTAKS (volledig ingevuld formulier met volledige bijlagen) DIENT OP
12 MEI 2006
TE ZIJN INGEDIEND BIJ HET BONDSBUREAU VAN DE KNSA, POSTBUS 470, 3800 AL AMERSFOORT

Onvolledige inzendingen en inzendingen die wij na deze datum ontvangen, kunnen niet in behandeling genomen worden!!

LET OP:
Die schietverenigingen die reeds hun kopie nota aan het bondsbureau hebben toegezonden, dienen ALSNOG het daarbij behorende AANVRAAGFORMULIER in te vullen en voor bovenstaande datum te verzenden!!!