< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 9

2006

Januari

Editienr.: 47

Secretariaatswijzigingen KNSA-verenigingen:

In plaats van publicatie van adreswijzigingen van verenigingen in het bondstijdschrift Schietsport, worden deze vanaf nu, uitsluitend nog gepubliceerd in het bestuursbulletin.

Uiteraard is een volledig overzicht van alle aangesloten schietverenigingen inclusief de adresgegevens daarvan, jaarlijks opgenomen in het KNSA-jaarverslag. Het jaarverslag van 2005 zal, tezamen met de stukken voor de Algemene Vergadering van 8 april 2006, in maart aan alle aangesloten verenigingen worden verzonden.

Het komt regelmatig voor dat schutters hun adreswijzigingen rechtstreeks aan het Bondsbureau melden i.p.v. aan de schietvereniging. Dit komt ook doordat er Schietverenigingen zijn die hun leden voor dit soort mutaties direct naar ons doorverwijzen. Deze wijzigingen dienen echter door de secretaris van de betreffende schietvereniging per officieel KNSA-mutatieformulier aan ons gemeld te worden.


Reglement Zomerbiatlon (Schiet- en Wedstrijdreglement, deel IX )

Per 1 januari 2006 is een nieuw deel IX geïmplementeerd in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, behelzende de reglementen voor de Zomerbiatlon. Dat betekent dat daarmee de Zomerbiatlon een officiële KNSA-discipline is geworden. Dat betekent tevens dat hiervoor, conform de KNSA-reglementen, in ieder geval Nederlandse en Districtskampioenschappen zullen worden georganiseerd.

Dit nieuwe deel IX is gepubliceerd op en te downloaden van onze website www.knsa.nl (Bestuur/Beleid, en vervolgens Statuten en Reglementen).


Nieuw mutatieformulier ledenadministratie

Als gevolg van de nieuwe Circulaire wapens en munitie, is begin 2006 het officiële mutatieformulier gewijzigd. Dit formulier is op enkele punten aangepast ten behoeve van een snellere, efficiëntere en meer complete invoer van gegevens. O.a. wordt hiermee de mogelijkheid gegeven om aan te kruisen of een origineel VOG c.q. een kopie van het Verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen wordt meegezonden. Dientengevolge is ook de invulinstructie voor het mutatieformulier enigszins aangepast. Deze instructie wordt bij elke verzending van mutatieformulieren bijgevoegd maar kan ook bij het Bondsbureau opgevraagd worden.


Cursus Wet wapens en munitie

Op 1 augustus 2005 is in werking getreden de nieuwe Circulaire wapens en munitie (Cwm). De KNSA heeft nadien vele publicaties gewijd aan dit onderwerp en bovendien zijn veel vragen telefonisch beantwoord, alsmede per e-mail op het adres wwm@knsa.nl. Niettemin blijven er nog veel vragen over. Bovendien is niet alleen de nieuwe Circulaire wapens en munitie van toepassing op schietsportverenigingen en sportschutters, maar die Circulaire vindt natuurlijk zijn oorsprong in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de daaruit voortvloeiende Regeling wapens en munitie (Rwm). Er is, zo signaleren wij, veel behoefte aan extra scholing en informatie op dit terrein. In het verleden is er altijd veel belangstelling geweest voor de eendaagse korte cursussen Wet wapens en munitie onder leiding van voormalig KNSA-voorzitter mr. P. Hoogeveen.

De KNSA is voornemens in 2006 wederom drie eendaagse korte cursussen te organiseren, eveneens onder de bezielende leiding van de huidige Ambassadeur en Juridisch adviseur van de KNSA, de heer mr. P. Hoogeveen.

De data en locaties van deze cursussen zijn als volgt:

zaterdag 11 maart 2006: omgeving Noord-Oost-Nederland
zaterdag 25 maart 2006: omgeving Provincie Utrecht
zaterdag 22 april 2006 : omgeving Provincie Noord-Brabant

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 50,00 per persoon. Deze bijdrage is met inbegrip van een lunch en een syllabus, en bovendien ontvangt iedere deelnemer een Certificaat. Voor degenen die belangstelling hebben om aan één van deze drie cursussen deel te nemen, kan het daarvoor bestemde inschrijfformulier worden ingevuld en naar het Bondsbureau worden verzonden. Dit inschrijfformulier is te downloaden via de website www.knsa.nl (zie dit onderwerp) of op te vragen bij het Hoofd Opleidingen van het Bondsbureau, de heer R.H.B. Lövering, telefoonnummer 033-4601991.


Datum en locatie Algemene Vergadering 2006

De Algemene Vergadering van de KNSA zal plaatsvinden op zaterdag 8 april 2006.

Net als vorig jaar zal deze vergadering plaatsvinden in:

De Houtrust te Hooglanderveen

Over de aanvangstijd en de agenda van de Algemene Vergadering 2006 zult u binnenkort in onze publicaties meer lezen. Evenals in 2005 wordt bij de convocatie voor de Algemene Vergadering gevoegd een aanmeldingsformulier, zodat het aantal leden en personen dat aan de Algemene Vergadering zal deelnemen, bij ons - mede in verband met de logistieke organisatie - bekend is. Na ontvangst van de aanmelding, ontvangen de deelnemers een toegangskaart.


Overzicht Sport Medische Instellingen

Bijgevoegd is het laatste overzicht van de Sport Medische Instellingen. Een aantal instellingen zijn nieuw of hebben gewijzigde gegevens, waaronder veelal een website-adres.

De meest actuele gegevens zijn te vinden op de website: www.sportgeneeskunde.com.