< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 8

2005

Oktober

Editienr.: 45

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De KNSA wordt regelmatig benaderd door verenigingsbestuurders over de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bij velen is deze verklaring nog bekend onder de titel Bewijs van goed gedrag, zoals die verklaring jaren geleden werd genoemd. Ofschoon de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag geen volledige zekerheid biedt en schietverenigingen erop worden gewezen dat deze VOG geen garantie inhoudt voor het verkrijgen van een vuurwapenverlof, heeft de KNSA niettemin het Ministerie van Justitie toegezegd een VOG te zullen verlangen van schutters bij verenigingen die vanaf nu lid van de KNSA willen worden. Dat deze VOG nog niet zaligmakend is en op een groot aantal punten nog tekortschiet, houdt verband met het op deze verklaring van toepassing zijnde screeningsprofiel. Dit screeningsprofiel wil zeggen dat voor de beoordeling om die verklaring af te geven slechts vier (4) jaar wordt teruggekeken. Uitzonderingen daarop zijn personen die een zedendelict hebben begaan of tot detentie (gevangenisstraf) zijn veroordeeld. In die situaties wordt in de beoordeling bij zedendelicten geen maximumtermijn gehanteerd, en bij gevangenisstraf wordt de termijn verlengd met de duur van de detentieperiode.

Kortom: de beoordeling voor de afgifte van een VOG is minder stringent dan de beoordeling die plaatsvindt bij de aanvraag van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen.

Bestuurders van schietverenigingen dienen er terdege rekening mee te houden dat aan leden waaraan weliswaar een VOG is afgegeven, een weigering van de aanvraag van een verlof kan volgen voor strafbare feiten die reeds gepleegd zijn vóór de aanvraag van die VOG.

VOG verplicht?

Zoals reeds in de inleiding van dit artikel vermeld, is de overlegging van een VOG voor NIEUWE KNSA-verenigingen verplicht gesteld. Deze verplichting maakt ook onderdeel uit van de ballotage voor die nieuwe verenigingen.

Het bestuur van de KNSA is voornemens die verplichte overlegging van een VOG ook voor de bestaande KNSA-verenigingen in 2006 in te voeren. Daarvoor zal het KNSA-bestuur een voorstel aan de Algemene Vergadering in april volgend jaar indienen. Het KNSA-bestuur adviseert de verenigingen wel nu reeds deze Verklaring Omtrent het Gedrag aan nieuwe leden te vragen en adviseert tevens, bij de aanmelding van die leden, de originele VOG bij het mutatieformulier bij te voegen. In plaats van een Verklaring Omtrent het Gedrag, kan ook worden volstaan met een kopie van een daaraan gelijkgesteld document, zoals een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4 of WM6).

VOG voor luchtdrukverenigingen
Verplichte overlegging van een VOG geldt voor alle, met ingang van 1 augustus 2005, aan te melden verenigingen bij de KNSA. Het uitgangspunt van die VOG is dat geen leden worden aangemeld en dus ook geen personen de beschikking krijgen over een KNSA-licentie, indien deze personen dusdanige strafbare feiten hebben gepleegd dat een Verklaring Omtrent het Gedrag door het Ministerie van Justitie niet wordt afgegeven. Dat uitgangspunt en dat principe geldt ook voor diegenen die gebruik maken van luchtdrukwapens en dus ook voor verenigingen waarbij uitsluitend luchtdrukwapens worden gebruikt. Kortom: de overlegging van een VOG geldt ook voor luchtdruk-schietsportverenigingen.

Reeds bij de KNSA aangesloten schutters
Het is zeer wel denkbaar dat nieuw bij de KNSA aangesloten verenigingen leden aanmelden die reeds bij een andere bij de KNSA aangesloten schietvereniging lid zijn. In dat geval worden die personen als niet-contributieve schutter bij de nieuwe vereniging ingeschreven. Aangezien die in de hoedanigheid van het lidmaatschap bij een reeds bij de KNSA aangesloten schietvereniging, reeds over een KNSA-licentie beschikken is de verplichte overlegging van een VOG niet opportuun. Kortom: voor reeds bij de KNSA aangesloten schutters geldt de verplichting een VOG over te leggen nog niet.

Junioren
Het doel van de afgifte van een VOG is dat uitsluitend nieuwe leden worden aangemeld en over een KNSA-licentie kunnen beschikken, indien zij niet voorkomen in de justitiële registers. Er is geen wettelijk vastgelegde minimumleeftijd voor het gebruik van vuurwapens. Dat betekent dat ook junioren (jonger dan 21 jaar) gebruik kunnen maken van vuurwapens. Bovendien geldt ook bij junioren het uitgangspunt en principe dat geen junioren lid van een schietvereniging kunnen worden indien zij strafbare feiten gepleegd hebben. Gezien echter de procedure voor de aanvraag van een VOG en de daaraan verbonden financiële consequenties (€ 29,50) zal de drempel voor het lidmaatschap van een schietvereniging hoger worden indien de overlegging van een VOG vereist wordt. Bovendien is het te verwachten dat niet alle junioren zonder meer bij schietverenigingen gebruik maken van vuurwapens. Het adagium van schietverenigingen is in zijn algemeenheid dat pas vanaf 16 jaar en ouder, het gebruik van vuurwapens geoorloofd is. Uiteraard geschiedt dat onder begeleiding, met gebruikmaking van een verenigingswapen. Vanuit die gedachte is het gerechtvaardigd een Verklaring Omtrent het Gedrag te verzoeken voor die schutters van 16 jaar en ouder, die nieuw worden aangemeld, alsmede die schutters die in het desbetreffende jaar van aanmelding de 16-jarige leeftijd zullen bereiken. Een Verklaring Omtrent het Gedrag kàn worden aangevraagd vanaf een leeftijd van 12 jaar.

Geldigheid VOG
Overeenkomstig de richtlijnen voor het KNSA-lidmaatschap, dienen leden van nieuwe KNSA-verenigingen een recente Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen; in plaats daarvan kan ook een kopie van een daaraan minimaal gelijkgesteld document, zoals een geldig verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, worden overgelegd. Het is niet ondenkbaar dat leden van nieuwe verenigingen reeds in een eerder stadium, op verzoek van de desbetreffende vereniging, die Verklaring Omtrent het Gedrag hebben overgelegd. Dientengevolge kan zo'n verklaring reeds enige jaren oud zijn. Om daarin duidelijkheid te verstrekken, mag de verklaring op het moment van overlegging bij de KNSA niet ouder zijn dan een half jaar (6 maanden) na datum afgifte COVOG. Bovendien dient de originele verklaring te worden overgelegd. Wij adviseren verenigingen daarvan zelf een kopie te behouden.

Verklaring Omtrent het Gedrag voor buitenlanders
Een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie. De aanvraag geschiedt door tussenkomst van het Gemeentebestuur van de woonplaats van betrokkene. Om die aanvraag bij het Gemeentebestuur te kunnen doen, dient de betrokkene te zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de desbetreffende Gemeente (afdeling Burger-/Publiekszaken). Het aanvraagformulier VOG kan worden gedownload vanaf de website van het Ministerie van Justitie, te weten: www.justitie.nl.

Voor personen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken maar wel woonachtig zijn in enige Nederlandse Gemeente, kan dus ook een Verklaring Omtrent het Gedrag worden aangevraagd.

Voor diegenen die niet woonachtig zijn in Nederland geldt voor de personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten, dat zij rechtstreeks een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen indienen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Personen die na oktober 1994 naar het buitenland zijn verhuisd, kunnen zich nog wenden tot de Nederlandse Gemeente waarin zij woonachtig zijn geweest, aangezien na die datum deze Gemeente nog beschikt over hun GBA-gegevens.

Voor diegenen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken en woonachtig zijn in het buitenland en nimmer in Nederland woonachtig zijn geweest, is het niet mogelijk een                            
Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. In dat geval dient de betrokkene een kopie van een aan het VOG gelijkgesteld document, zoals een wapenvergunning, vanuit het land waarin de betrokkene woonachtig is, over te leggen.


Hoe werkt de aanvraag van een VOG?

Potentiële leden van schietverenigingen kunnen een VOG aanvragen bij het Gemeentebestuur van hun woonplaats, bij de Afdeling Burger-/Publiekszaken; althans, ervan uitgaande dat zij daar zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Het aanvraagformulier VOG kan ook worden gedownload vanaf de website van het Ministerie van Justitie (www.justitie.nl). De kosten voor die aanvraag bedragen € 29,50.

Het aanvraagformulier dient door de aanvrager onder
punt 1 te worden ingevuld, en punt 2 op de eerste pagina van het formulier, dient het bestuur van de schietvereniging in te vullen.

Bij het doel van de aanvraag, zoals wordt gevraagd op het formulier, adviseren wij verenigingen "overig" aan te kruisen met als omschrijving "lidmaatschap schietsportvereniging".

Pagina 2 hoeft niet ingevuld te worden.

Vervolgens dient op pagina 3, onder punt 8,  keuze 83 (namelijk het voorhanden hebben van stoffen, objecten, voorwerpen, en dergelijke, die bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor het welzijn van de veiligheid van mensen en/of dieren) aangekruist te worden.

Punt 4 van het formulier op pagina 3 behoeft niet ingevuld te worden, maar wel dient onderaan pagina 3 zowel het verenigingsbestuur, als de aanvrager (potentieel lid), het formulier te ondertekenen.

Pagina 4 wordt door het Gemeentebestuur ingevuld, waarna het formulier ook door het Gemeentebestuur naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het Ministerie van Justitie wordt toegezonden.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de Verklaring Omtrent het Gedrag aan het huisadres van de aanvrager rechtstreeks toegezonden.

 

Certificering KNSA-verenigingen

Met veel enthousiasme en een hoge ambitie is destijds het KNSA-certificeringssysteem geïntroduceerd. Als gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de invoering van dit systeem, zijn er vele vragen gesteld en blijken er veel misverstanden te zijn. Om die onduidelijkheid weg te nemen, hierbij een kort bericht over de stand van zaken:

Het KNSA-certificeringssysteem is bestemd voor reeds bij de KNSA aangesloten schietverenigingen. Het KNSA-certificeringssysteem is niet van toepassing op nieuwe bij de KNSA aan te melden verenigingen. Deze verenigingen worden aan een op zichzelf staande ballotageprocedure onderworpen hetgeen overigens niet wil zeggen dat zij, éénmaal lid zijnde, niet aan het Certificeringssysteem zouden kunnen deelnemen. Het systeem is juist bedoeld om de kwaliteit van de huidige KNSA-verenigingen in de toekomst te vergroten. Bovendien is, in tegenstelling tot de richtlijnen voor het KNSA-lidmaatschap, het Certificeringssysteem vrijblijvend. Dat wil zeggen dat KNSA-verenigingen zich daarvoor vrijelijk kunnen opgeven en het geen verplichting is. Uiteraard streeft het KNSA-bestuur ernaar dat in de toekomst alle KNSA-verenigingen uiteindelijk gecertificeerd zullen zijn.

Als gevolg echter van de inwerkingtreding van de nieuwe Circulaire wapens en munitie per 1 augustus 2005 en de daaraan verbonden extra werkzaamheden, vooral verband houdende met de ballotage van nieuwe verenigingen, is de ontwikkeling van het KNSA-certificeringssysteem vertraagd. De Verenigingsmentoren die een belangrijke taak vervullen bij de uitvoering van het Certificeringssysteem, zijn nog in opleiding en zullen, naar verwachting, deze opleiding eind van dit jaar en begin volgend jaar afsluiten. Naar verwachting, zullen dan begin 2006 de eerste pilots bij die verenigingen die zich daarvoor hebben aangemeld, worden gestart. In de loop van 2006 zal dan, aan de hand van die pilots, eventueel een bijstelling plaatsvinden, waarna het systeem operationeel en openbaar moet worden.

Het doel is tevens om vanaf dat moment op de KNSA-website een eerste intake-module te plaatsen, zodat verenigingen zelf, aan de hand van een eenvoudig programma, kunnen bezien of zij voor deelname aan het Certificeringssysteem in aanmerking komen. Daarover zal de KNSA te zijner tijd uitgebreid publiceren.

De informatie die op dit moment beschikbaar is over het Certificeringssyteem vindt u reeds op de KNSA-website www.knsa.nl, onder de menubalk Bestuur/Beleid, en dan kiezen voor Certificering. Bovendien is nadere informatie over dit systeem opgenomen in het KNSA-meerjarenplan dat eveneens onder Bestuur/Beleid, en vervolgens Beleidsplannen, opvraagbaar is. Alle nieuwe informatie over het KNSA-certificeringssysteem zal tevens op de website, maar ook in het bondstijdschrift Schietsport en in het KNSA-bestuursbulletin worden gepubliceerd.

Het KNSA-certificeringssysteem is geen ISO-certificering. Dat wil zeggen dat de zogenaamde ISO-normen zoals die veelvuldig in het bedrijfsleven worden toegepast, niets van doen hebben met het KNSA-certificeringssysteem. Immers, het bestuur van de KNSA heeft zich nadrukkelijk tot doel gesteld verenigingen niet alleen te onderwerpen aan een audit, deel uitmakend van een Kwaliteitszorgsysteem; neen, nadrukkelijk is ervoor gekozen verenigingen de ondersteuning te bieden om uiteindelijk tot het gewenste kwaliteitsniveau te komen. Kortom: het is een eigen certificeringssysteem van de KNSA, volgens de eigen normen die de KNSA daaraan gesteld heeft. Het is wel mogelijk dat in de toekomst het bestuur van de KNSA zal besluiten het systeem voor een accreditatie voor te dragen bij de Raad voor Accreditatie, teneinde een kwaliteitssysteemcertificatie op basis van de ISO-9000-serie te verkrijgen. Dat wil zeggen dat het systeem van de KNSA aan die norm wordt onderworpen en niet de verenigingen die uiteindelijk gecertificeerd worden. Echter, die accreditatie is geen doel op zich, maar een mogelijkheid voor de toekomst om het systeem te toetsen.


 
Gewijzigde adressen Sport Medische Instellingen

Het adres van de Sport Medische Instelling te Vlaardingen, zoals in de uitgave van juli 2004 is gepubliceerd, is gewijzigd als volgt:

SMA TopPoint
Stadhoudersweg 1
3136 BW  VLAARDINGEN
tel. 010-4755332
internet: www.mc-back-up.nl
e-mail: sma@mc-back-up.nl

Voorts zal het adres van de dependance in De Lier per januari 2006 worden gewijzigd in:

Veilingweg 16
2678 LN  DE LIER