< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 8

2005

April

Editienr.: 43

Evaluatie Algemene Vergadering 2005

Op zaterdag 2 april jl. heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden, die werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van 75 schietsportverenigingen. 598 verenigingen waren afwezig, waarvan 72 met kennisgeving en 526 verenigingen zonderkennisgeving.

Tijdens de Algemene Vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

 • De heer H. Tolsma en de heer drs. S. Streekstra hebben hun bestuursfuncties van respectievelijk voorzitter van District 1 en secretaris van de Associatie, neergelegd en zijn afgetreden. Beide personen werden door het Algemeen Bestuur onderscheiden met de hoogste KNSA-onderscheiding, te weten het Kruis van Verdienste met bijbehorende draagbaton

 • De heren Streekstra en Tolsma zijn opgevolgd door:

  Secretaris de heer mr. W. Roelink
  Voorzitter District 1 de heer H.J. Aartsen

 • De Burgemeester van de Gemeente Driebergen-Rijsenburg heeft aan de heer drs. Sybe Streekstra uitgereikt de door Hare Majesteit de Koningin toegekende Koninklijke Onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau". Deze onderscheiding ontving Streekstra op grond van zijn grote verdiensten voor de KNSA en de schietsport in zijn algemeen. De Burgemeester van Driebergen-Rijsenburg hield een animerende toespraak, waarna hij Streekstra de versierselen opspeldde.


 • De in de afgelopen periode reeds aangenomen wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (in de delen I, III, IV, VI en VI) werden door de leden bekrachtigd. Deze wijzigingen worden in de aanvulling op het KNSA-Vademecum opgenomen, die binnenkort aan de desbetreffende abonnees wordt verzonden.
 • De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur tot een verhoging van de contributieafdracht voor 2006. Het bestuur van de KNSA was wel van mening, en is daarin gesteund door de Algemene Vergadering, dat de afdracht voor juniorschutters wederom niet verhoogd mocht worden. Ook de entreegelden voor nieuwe schutters zijn niet verhoogd.

  In concreto is de contributieafdracht en de entreegelden voor het jaar 2006 als volgt vastgesteld:

  Contributieafdracht
  *
seniorschutter € 30,00
senior-gezinsschutter € 25,00
juniorschutter-A € 11,50
juniorschutter-B € 6,50
juniorschutter-C € 6,50
junior-gezinsschutter € 6,50

Doordat de contributieafdracht per seniorschutter € 30,00 is, wordt de basisafdracht per vereniging derhalve € 300,00.

Entreegelden

contributieve schutter € 25,00
juniorschutter gratis

Na afloop van de Algemene Vergadering:

 • zijn 30 aanwezige van de in totaal 61 recordhouders van het jaar 2004 gehuldigd. Tijdens de huldiging zijn 39 medailles van de in totaal 80 uitgereikt. In totaal werden in 2005 51 records verbeterd (36 individuele en 15 teamrecords).

Regelgeving gebruik ijzer- c.q. staalhagel

Voor het merendeel van de Nederlandse kleiduivenschutters is het gebruik van loodhagel bij het kleiduivenschieten verboden (met ingang van 8 december 2004). Inmiddels zijn ook de ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van alternatieven voor loodhagel onderzocht. Het meest voor de hand liggende alternatief is ijzer- c.q. staalhagel. De ervaring van kleiduivenschutters leert dat bij de Skeet-onderdelen het gebruik van staalhagel niet of nauwelijks problemen oplevert; althans, niet wat onze interne Nederlandse competities en Kampioenschappen betreft. Dat ligt anders bij de Trap- en Kleiduivenparcours-onderdelen. Immers, de eigenschappen van ijzerhagel zijn anders dan die van lood en om die reden heeft het KNSA-bestuur, op voorstel van de "technici", inmiddels de reglementen zodanig aangepast dat een grotere hagelkorrel bij de Trap- en Kleiduivenparcours-disciplines is toegestaan. Op die wijze kunnen vergelijkbare prestaties worden geleverd met staalhagel als daarvóór het geval was bij het gebruik van loodhagel.

In concreto is bij het gebruik van staalhagel in genoemde disciplines een hagelkorrel van maximaal 3 mm (hagelnummer 5) toegestaan. De toevoeging in het Schiet- en Wedstrijdreglement, deel V, artikel 1.4 is als volgt:

"In afwijking van de ISSF- en FITASC-reglementen, is in alle in deel V van het SWR genoemde kleiduivendisciplines, met uitzondering van de discipline Skeet, het toegestaan ijzerhagelpatronen te gebruiken met een gewicht van maximaal 28 gram en een kogelkorrelgrootte van maximaal 3 mm (tolerantie maximaal 0,1 mm)."

Sportmedische Instellingen

Wederom hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden in het overzicht van de Sportmedische Instellingen die door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend. Daarnaast hebben veel instellingen inmiddels een website-adres; de website-adressen zijn opgenomen onder de straatnaam. Voor het complete actuele overzicht verwijzen wij u naar de website www.sportgeneeskunde.com.

Teruggaveregeling ecotaks 2004

Het Ministerie van VWS heeft ons medegedeeld dat ook over de periode 2004 de teruggaveregeling voor ecotaks van kracht zal zijn. Als bijlage bij dit bulletin treft u de nadere informatie hierover aan, tezamen met het aanvraagformulier.

Wij wijzen wel op de deadline voor ontnvangst van dit formulier, namelijk 10 mei 2005.