< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 7

2004

Augustus

Editienr.: 38

Aanmelden van schutters door KNSA-verenigingen
Nog immer blijken sommige KNSA-verenigingen niet op de hoogte te zijn van de verplichting om alle leden (schutters) bij de KNSA aan te melden. Deze verplichting vloeit voort uit het Huishoudelijk Reglement van onze Associatie (artikel 6, lid 2, sub a) en dient te worden nageleefd door elke schietsportvereniging die is toegelaten tot de Associatie.

Verenigingen die niet al hun leden aanmelden, handelen daarmee in strijd met de reglementen van de KNSA, stellen zich ten opzichte van mede-KNSA-verenigingen unfair op en riskeren eventueel een uiteindelijk royement uit de Associatie.

Landelijke Post-/E-mail-competitie Pistool 2004 - 2005
Als bijlage treft u informatie c.q. uitnodiging aan voor de landelijke Post-/E-mail-competitie Pistool 2004-2005.

Sluit ieder risico uit

Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering voor schietsportverenigingen aangesloten bij de KNSA
Reeds eerder berichtten wij u dat het KNSA service- en dienstenpakket is uitgebreid met een facultatieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de bij ons aangesloten schietsportverenigingen. Hiervoor heeft de KNSA via haar assurantietussenpersoon Mandema & Partners, een collectieve overeenkomst gesloten met Zürich Verzekeringen en derhalve kan de KNSA de bij haar aangesloten schietsportverenigingen deze verzekering tegen een zeer gunstig tarief aanbieden.

In uw schietsportvereniging moeten regelmatig besluiten worden genomen over geheel uiteenlopende zaken. U vertegenwoordigt uw vereniging en gaat namens de vereniging (financiële) verplichtingen aan. U bent hiertoe bevoegd door de statuten en/of het reglement en u bestuurt de vereniging, zoals de wet dat stelt, “naar behoren”. Maar toch komt het regelmatig voor dat een bestuurder van een vereniging persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat een ander meent schade te hebben geleden door handelen of nalaten van een bestuurder.

Voor bestuurders van een vereniging geldt - evenals bij andere rechtspersonen - een hoofdelijke aansprakelijkheid en bovendien is dan het privévermogen van de bestuurder in het geding. Hetzelfde geldt voor de commissieleden die belast zijn met het toezicht op de handel en wandel van de bestuurders. Slechts een klein gedeelte van deze aansprakelijkstellingen haalt de publiciteit, omdat zowel de bestuurder als zijn vereniging niet gebaat zijn bij publiciteit.

De mening dat claims tegen bestuurders en toezichthouders bij een normaal bestuurde vereniging zeldzaam zijn is in dit kader geen goed richtsnoer. Veelal ligt de aansprakelijkheid niet in de sfeer van ernstig tekortschieten, maar volgt de aansprakelijkstelling uit een “vermeend” fout handelen of nalaten van de bestuurder/ commissielid waardoor de claimant meent schade te hebben geleden. Dit soort claims komen helaas veelvuldig voor! Onze samenleving is veel claimbewuster geworden. Men tracht maar al te vaak een schuldige aan te wijzen en het verweer tegen dergelijke aanspraken kost veel geld.

De aansprakelijkheid blijft niet beperkt tot deze externe aansprakelijkheid. Bestuurders en commissieleden worden soms ook aansprakelijk gesteld door de vereniging waarvoor zij werken (altijd liefdewerk, oud papier). Meestal omdat de vereniging meent dat de bestuurder de besluiten van de vergadering niet juist heeft uitgevoerd en zich schuldig heeft gemaakt aan “onbehoorlijk” bestuur, waardoor de vereniging schade heeft geleden.

Uw normale aansprakelijkheidsverzekering biedt voor dit soort aanspraken geen dekking. Zoals gezegd bent u als bestuurder met uw privévermogen aansprakelijk voor dit soort schaden. Een verzekering biedt dan uitkomst.

In samenwerking met Mandema & Partners en Zürich Verzekeringen, biedt de KNSA u de mogelijkheid om op zeer eenvoudige wijze een Bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering af te sluiten. Speciaal voor de KNSA is een verkort aanvraagformulier ontwikkeld. De hoeveelheid papierwerk blijft zo tot een minimum beperkt. Het verzekerd bedrag is maximaal € 500.000,00 per aanspraak en tevens per verzekeringsjaar en er is geen eigen risico van toepassing. De premie bedraagt € 75,00 per vereniging per jaar.

Interesse?
Indien u uw schietsporvereniging wilt aanmelden, kunt u het aanvraagformulier en nadere informatie over deze verzekering, aanvragen bij:

Bondsbureau KNSA
Postbus 470
3800 AL AMERSFOORT
tel. 033-4622388

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen door de verzekeraar en, na acceptatie van de aanvraag, ontvangt de vereniging van de KNSA bericht van aanmelding, tezamen het bijbehorende certificaat en de jaarfactuur.