< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 7

2004

Juli

Editienr.: 37

Nieuw KNSA-Dopingreglement en dopinglijst
In maart 2003 is in Kopenhagen door de internationale sport en internationale overheden "The World Anti Doping Code" vastgesteld. Deze Code is opgesteld door de WADA (World Anti Doping Agency) en is de basis voor het mondiale dopingbeleid. Het uitgangspunt van die Code is dat het dopingbeleid over de hele wereld zo uniform mogelijk moet zijn. De internationale sportorganisaties en de nationale Olympische comités dienen ervoor te zorgen dat de regelgeving omtrent doping in overeenstemming is met die Code en wel vóór aanvang van de Olympische Spelen in augustus 2004 te Athene.

Vanuit de lidmaatschapsvereisten van NOC*NSF, dient ook de KNSA ervoor te zorgen dat haar Dopingreglement in overeenstemming is met die Code. Om die reden heeft het bestuur van de KNSA onlangs, te weten op 12 juni 2004, een nieuw Dopingreglement geaccordeerd; het Dopingreglement is derhalve per 12 juni jongstleden in werking getreden.

Het oude KNSA-Dopingreglement en de dopinglijst, zoals die nog zijn opgenomen in het KNSA-Vademecum (SWR deel I, hoofdstuk 21), komen daarmee te vervallen. In een later stadium zal in de aanvulling van het KNSA-vademecum het nieuwe Dopingreglement (SWR, deel I, hoofdstuk 21) worden opgenomen.

Het nieuwe Dopingreglement en de dopinglijst zijn inmiddels verzonden naar alle belanghebbenden. De dopinglijst treft u tevens aan op de website van het NeCeDo (www.necedo.nl)

Website Sport Blessure Vrij
Op het bekende internetadres sport.nl/sportblessurevrij kan informatie worden teruggevonden met betrekking tot het actieprogramma Sport Blessure Vrij, informatie over sport eb blessures en uiteenlopende informatie over blessurepreventie. De website is in 2002 aangevuld met een trainersforum waar vragen kunnen worden gesteld aan collega trainers. Daarnaast is de zogenaamde Blessureteller geïntroduceerd. Daarmee kunnen verenigingen nagaan hoeveel blessures er per jaar op de vereniging voorkomen.

Eerste Hulp bij Sportongevallen (EHBSO)
Ook op deze website (sport.nl) kunnen nog steeds de zogenaamde EHBSO-kits worden besteld. Dit zijn drie verschillende verbanddozen (verenigingskit, toernooikit en team-kit), speciaal samengesteld voor sportverenigingen.

Ter ondersteuning van de EHBSO-kits is nu ook een handzaam en informatief EHBSO-boekje ontwikkeld. In het boekje wordt beschreven hoe blessures kunnen worden voorkomen en wat er moet gebeuren wanneer zich een ongeval voordoet. Het boekje bestaat uit een algemeen deel en een deel dat ingaat op letsels en dit boekje is te downloaden via www.sport.nl/sportblessurevrij.

Arbo en vrijwilligers
Hoe kunt u de arbo-regels in het vrijwilligerswerk toepassen? Daarover bestaat veel onduidelijkheid. Veel vrijwilligersorganisaties weten dat de Arbeidsomstandig- hedenwet ook op het van toepassing is. Maar wist u ook dat vrijwilligersorganisaties op onderdelen vrijstelling kunnen krijgen? Moeten vrijwilligersorganisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) houden? En zijn deze organisaties verplicht om daarvoor een Arbodienst in te huren? Kortom: de toepassing van de arbo in het vrijwilligerswerk roept veel vragen op.

In samenwerking met de Ministeries van VWS en SZW, heeft CIVIQ (instituut vrijwillige inzet) besloten om een arbokrant voor vrijwilligerwerk uit te brengen. Een handige krant met veel informatie, veel goede voorbeelden en een arbochecklist. Vrijwilligersorganisaties kunnen daarmee direct aan de slag om hun arbeidsrisico's zo veel mogelijk te beperken. De arbokrant wordt verspreid onder (landelijke) vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales.

Als bijlage treft u een exemplaar van deze krant aan.

Drank- en Horecawet
In het najaar van 2003 (151 stuks) en in februari 2004 (545 stuks) zijn een groot aantal sportkantines geïnspecteerd op het naleven van de bepalingen uit de Drank- en Horeca (DHW) waarbij de volgende aspecten als speerpunt waren gedefinieerd:

 • Leeftijdsgrenzen en -aanduidingen

 • Vergunningencontrole

 • Bestuursreglement

 • Aanwezigheid leidinggevende(n)

Door de Voedsel- en Warenautoriteit is een duidelijke verbetering geconstateerd ten opzichte van de controle in 2001 (toen werd een veel kleiner aantal van 47 sportkantines geïnspecteerd, op een deel van de onderwerpen die in 2003 aan de orde zijn gekomen).

Hieronder geven wij nogmaals een overzicht van belangrijke aandachtspunten voor (schiet)sport- verenigingen:

Leeftijdsgrenzen

 • Het is in de Drank- en Horecawet (DHW) verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken aan jongeren van wie niet is vastgesteld dat deze 16 jaar of ouder zijn.

 • In de DHW is daarnaast een verplichting opgenomen om in bedrijven waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, een aanduiding aan te brengen waarop de leeftijdsgrens staat vermeld.

Vergunning

 • Om alcoholhoudende dranken te mogen schenken, is een rechtsgeldige DHW-vergunning verplicht. Deze verplichting geldt ook voor para-commerciële inrichtingen, zoals sportkantines.

Leidinggevende

 • De aanwezigheid van een leidinggevende of tapgeïnstrueerde (barvrijwilliger) is eveneens een vereiste in de Drank- en Horecawet.

Bestuursreglement

 • In de DHW worden para-commerciële instellingen verplicht een bestuursreglement op te stellen om in aanmerking te komen voor een vergunning.

Het bestuursreglement is een voorwaarde voor de vergunningverlening

 • In het bestuursreglement moet het beleid met betrekking tot alcoholverstrekking worden vastgelegd. Verder moet in dit reglement het volgende staan:

* de schenktijden van alcoholhoudende dranken (zie **)

* de wijze waarop tapgeïnstrueerden
(lees: barvrijwilligers) worden opgeleid

* de handhaving van de eigen regels


** in het reglement moet zijn opgenomen op WELKE DAGEN en TIJDSTIPPEN alcohol wordt geschonken.

** deze tijdstippen moeten duidelijke in de lokaliteit (sportkantine) worden aangegeven.

 • Indien de (schiet)sportvereniging beschikt over een Bestuursreglement, is het niet verplicht dat die personen die op de Vergunning staan vermeld, aanwezig zijn als er alcohol geschonken wordt. Sportverenigingen hebben de mogelijkheid de verantwoording neer te leggen bij een tapgeïnstrueerde (barvrijwilliger).

 • (Schiet)sportverenigingen worden wél aangespoord om in de kantine of het clubgebouw een overzicht paraat te hebben waarop de namen van de tapgeïnstrueerden staan vermeld.

Sanctie

 • De sanctie op overtreding van de DHW is een boete.

Wijzigingen Sport Medische Instellingen
Sinds 1 januari 2004 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het u reeds eerder toegezonden overzicht van de Sport Medische Instellingen:

Nieuw
SMA Olympia, Olympiaplein 74-A, 1076 AG AMSTERDAM

Nieuw telefoonnummer
SMA Den Bosch: tel. 073-6996115

Nieuw adres
Dependance SMA Groningen te Veendam: Steenstraat 10, 9646 BA VEENDAM

Zodra er wijzigingen optreden in deze gegevens, zullen deze wederom in dit bulletin worden opgenomen. Voor de meest actuele gegevens verwijzen wij naar de website: http://www.sportgeneeskunde.com