< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 7

2004

April

Editienr.: 35

Evaluatie Algemene Vergadering 2004

Op zaterdag 3 april jl. heeft de Algemene Vergadering van de KNSA plaatsgevonden, die werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van 79 schietsportverenigingen. 593 verenigingen waren afwezig, waarvan 108 met kennisgeving en 485 verenigingen, ondanks ons uitdrukkelijk verzoek daartoe, ZONDER kennisgeving.

Tijdens de Algemene Vergadering:

 • zijn de volgende "nieuwe" Bestuursleden gekozen:

Voorzitter

de heer E.K. Greven

Penningmeester

de heer S.M. Klijnhout

Voorzitter District 2

de heer R.B.A. Bollee

Het Algemeen Bestuur bestaat derhalve nu uit de volgende personen:

Voorzitter

de heer E.K. Greven

Secretaris

de heer drs S. Streekstra

Penningmeester

de heer S.M. Klijnhout

Vice-voorzitter/voorzitter District 4

de heer A.H. Peters

Voorzitter District 1

de heer H. Tolsma

Voorzitter District 2

de heer R.B.A. Bollee

Voorzitter District 3

de heer J. van Vliet

Portefeuillehouder Topsport

de heer E.W.J. IJzerman

Portefeuillehouder Breedtesport

de heer H.J. Goosens

 • is de heer Mr P. Hoogeveen door het Algemeen Bestuur onderscheiden met het KNSA Kruis van Verdienste met bijbehorende draagbaton.

 • is de heer Mr P. Hoogeveen door de Algemene Vergadering tot Erelid van de KNSA benoemd

 • heeft de Burgemeester van de Gemeente Waterland de heer Mr P. Hoogeveen uitgereikt de door Hare Majesteit de Koningin toegekende Koninklijke Onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau"

Deze onderscheiding ontving Hoogeveen op grond van zijn grote verdiensten voor de KNSA en de schietsport in zijn algemeen, zowel in Nederland als ook daar buiten en in het bijzonder in Europa, vooral daar waar het de Wet wapens en munitie betreft en dat vooral ook internationaal, gezien zijn rol bij de totstandkoming van de Europese Vuurwapenpas, bestemd voor sportschutters in de Europese Unie. Na een animerende toespraak en het opspelden van de versierselen, werd door de Burgemeester van Waterland het Wilhelmus ingezet; daarna volgde een toast.

Na afloop van de Algemene Vergadering is, ter gelegenheid van het aftreden van Hoogeveen, een receptie georganiseerd waar, behoudens de vele bestuurders van de verenigingen, tevens aanwezig waren mevrouw Erica Terpstra, voorzitter van NOC*NSF, en de uit Noorwegen afkomstige mevrouw Unni Nicolaysen, voorzitter van de European Shooting Confederation (ESC).

 • zijn de jaarrekening 2003 en de begroting voor 2004 goedgekeurd

 • zijn alle wijzigingsvoorstellen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (deel III KKG, deel VI Pistool en deel VII Historische Wapens) door de leden bekrachtigd.

Deze wijzigingen zullen in de eerstvolgende aanvulling van het KNSA-Vademecum worden opgenomen; degenen die een abonnement hierop hebben, ontvangen deze aanvulling wederom automatisch. Degenen die (nog) geen abonnement hierop hebben, kunnen dit bestellen bij het KNSA-artikelendepot. In dat geval verzoeken wij u € 6,50 over te maken op de girorekening met nummer 25.12.181 onder vermelding van artikelnummer 26. U ontvangt dan jaarlijks de aanvulling waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. Beschikt u helemaal niet over een Vademecum, dan kunt u dit bestellen door overmaking van € 30,00 op ditzelfde girorekeningnummer, onder vermelding van artikelnummer 25.

 • zijn de voorgestelde contributieafdracht en entree- gelden voor 2005 goedgekeurd.

De KNSA werd in 2003 geconfronteerd met de plannen om te snoeien in de subsidies van sportbonden. Hoewel het bestuur adequaat heeft gereageerd, door o.a. het niet vervullen van een vacature op het Bondsbureau, zijn de gevolgen van deze subsidiestop voor de KNSA groot. De subsidiekorting is niet met uitsluitend bezuinigingen op te vangen. Indien de korting niet op een andere wijze wordt gecompenseerd, zou dat betekenen dat de service- en dienstverlening aan verenigingen en sportschutters moest worden ingekrompen. De Algemene Vergadering was op 3 april jongstleden van mening dat de service- en dienstverlening minimaal op hetzelfde peil moet blijven.

Derhalve heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur tot een verhoging van de contributieafdracht voor 2005. Het bestuur van de KNSA was wel van mening, en is daarin gesteund door de Algemene Vergadering, dat de afdracht voor juniorschutters niet verhoogd mocht worden. In tegenstelling tot hetgeen vermeld was in de bijlage bij de bescheiden voor de Algemene Vergadering, waarin melding wordt gemaakt van het handhaven van de afdracht voor juniorschutters, maar waarin wel hogere bedragen zijn opgenomen, wordt de contributieafdracht voor junioren dus niet verhoogd.

De Algemene Vergadering heeft voorts ingestemd met het verhogen van de inschrijfgelden voor nieuwe schutters. In concreto zijn de contributieafdracht en de entreegelden voor 2005 als volgt vastgesteld:

Contributieafdracht

seniorschutter

€ 27,00

senior-gezinsschutter

€ 22,00

juniorschutter-A

€ 11,50

juniorschutter-B

€ 6,50

juniorschutter-C

€ 6,50

junior-gezinsschutter

€ 6,50


De basisafdracht per vereniging wordt derhalve: € 270,00

Entreegelden


contributieve schutter

€ 25,00

juniorschutter

gratis

Na afloop van de Algemene Vergadering:

 • zijn 29 aanwezige van de in totaal 68 recordhouders van het jaar 2003 gehuldigd. Tijdens de huldiging zijn 56 medailles van de in totaal 111 uitgereikt. In totaal werden in 2003 62 records verbeterd (41 individuele en 23 teamrecords).

Terminologie ledenadministratie
Regelmatig vernemen wij van verenigingsbestuurders dat de "nieuwe" terminologie met betrekking tot de leden- administratie (voorheen: hoofdlid, hoofdvereniging, gratis lid, gezinslid, juniorlid, enzovoorts) niet geheel duidelijk is. Daarom volgt hieronder nogmaals een overzicht van deze gewijzigde terminologie

Categorieën schutters:
De KNSA onderscheidt twee categorieën schutters, namelijk:

 1. Contributieve schutters

 2. Niet-contributieve schutters

Een contributieve schutter wil zeggen dat u als vereniging contributieafdracht voor die schutter aan de KNSA betaalt. Een niet-contributieve schutter is weliswaar gewoon en volwaardig lid van uw vereniging, maar een andere vereniging draagt zorg voor de contributieafdracht aan de KNSA. Immers, een schutter kan bij meer dan één vereniging lid zijn, maar aan slechts één vereniging wordt door ons contributieafdracht voor deze schutter in rekening gebracht. Wij noemen dat dan de "contribuerende vereniging".

Alle contributieve schutters (met uitzondering van de gezins-schutters) ontvangen het bondstijdschrift "Schiet- sport" en hiervoor dient de contribuerende schiet- vereniging de volledige KNSA-contributie te betalen.

Soorten schutters:
Binnen de twee onderscheiden categorieën schutters kennen wij verschillende soorten schutters. Deze soorten schutters zijn de volgende:

 • Senior-schutters

 • Junior-schutters-A

 • Junior-schutters-B

 • Junior-schutters-C

 • Gezins-schutters (Senior-gezins-schutters c.q. Junior-gezins-schutters)

Senior-schutters zijn die schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 21 jaar of ouder bereiken.

Gezins-schutters zijn die leden uit één gezin waarbinnen reeds een contributieve schutter geregistreerd staat, die het bondstijdschrift ontvangt. Een gezins-schutter ontvangt derhalve geen bondstijdschrift (ook niet wanneer hij/zij contributieve schutter is) en derhalve wordt aan de vereniging € 5,00 minder KNSA-contributie in rekening gebracht.

Junior-schutters-A zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar bereiken.

Junior-schutters-B zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar bereiken.

Junior-schutters-C zijn schutters die in het desbetreffende jaar 14 jaar of jonger zijn.

Munitiestaat, Presentieregister en Schietregisters bij KNSA verkrijgbaar
In eerdere publicaties, waaronder het vorige Bestuurs- bulletin, maakten wij onder het kopje "Politiecontrole" melding van de mogelijkheid om bij ons Bondsbureau exemplaren van een munitiestaat, presentieregister en schietregisters te bestellen. Wij hebben daarin echter niet vermeld hoe deze artikelen besteld kunnen worden, en informeren u derhalve dat ook deze artikelen besteld kunnen worden en wel door overmaking van de desbetreffende bedragen op girorekeningnummer 25.12.181 van het KNSA Artikelendepot te Amersfoort, te weten:

Munitiestaat (3 x 50 vel)

à € 6,50

onder vermelding van artikelnummer 27

Presentieregister (3 x 50 vel)

à € 6,50

onder vermelding van artikelnummer 28

Schietregisters (per 20 stuks)

à € 10,00

onder vermelding van artikelnummer 17

Na ontvangst van uw betaling, wordt de bestelling aan u toegezonden.

Speciaal voor de sportieve kleintjes de Z@ppzomer- spelen
Op zaterdag 29 mei aanstaande organiseren Z@ppelin en NOC*NSF op het sportterrein van het Nationaal Sport- centrum Papendal in Arnhem de Z@ppzomerspelen 2004.

Het evenement is speciaal voor de kinderen van 8 tot 12 jaar (groep 5, 6, 7 en 8). De Z@ppZomerspelen zijn de Olympische Spelen voor de jeugd. De verwachte 800 kinderen zullen samen met Olympische topsporters en kindertelevisiepresentatoren een geweldige dag beleven. Na een echte Olympische opening en een gezamenlijke warming-up op muziek, zullen de kinderen actief kennis maken met verschillende sporten. Ook wordt de Olympic Day Run gehouden, een hardloopwedstrijd (2,5 kilometer) die in ruim honderd landen jaarlijks wordt georganiseerd, om de oprichting van de Olympische Beweging te vieren. Het sportspektakel wordt afgesloten met een geweldige Olympische Quiz. Z@ppelin maakt tijdens de dag, die wordt gepresenteerd door Barbara Barend van Z@ppsport, opnames voor een televisieprogramma over het evenement.

Heeft u binnen de vereniging enthousiaste juniorleden dan kunt u deze per viertal, samen met een volwassen begeleider van de vereniging, aanmelden bij het Bondsbureau. Deelname is gratis!

Aangezien er per bond maar twee teams van vier kinderen mogen deelnemen aan de Z@ppZomerspelen zal er op het Bondsbureau uit alle aanmeldingen een eerlijke loting plaatsvinden. De twee, door het Bondsbureau, ingeschreven teams zullen geselecteerd worden op basis van motivatie en vervolgens uiterlijk 14 mei 2004 van de organisatie bericht thuis krijgen of ze behoren tot de gelukkigen die mee mogen doen.

Voor inschrijving verzoeken wij u het bijgevoegde inschrijfformulier ingevuld te retourneren aan het Bondsbureau op uiterlijk 5 mei aanstaande.

Bijlage: Inschrijfformulier