< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 7

2004

Maart

Editienr.: 34

Politiecontrole
Op het onder auspiciën van de Raad van Hoofd- commissarissen uitgebrachte rapport naar aanleiding van de grootscheepse politiecontroles bij schietverenigingen eind 2002, is door mij een vernietigend commentaar geleverd. Indien u daarvan wilt kennisnemen, kunt u dat bij het Bondsbureau opvragen.

De verantwoordelijke portefeuillehouder in de Raad van Hoofdcommissarissen wil op deze kritiek niet ingaan. Hij zou dan moeten erkennen dat het rapport en de daarin genoemde "feiten" geen enkele steun bieden voor de in het door hem uitgegeven persbericht gedane beweringen en voorstellen aan de Minister om tot verdere knechting van schietverenigingen over te gaan. Het zou mij echter niet verbazen en ik houd er ernstig rekening mee, dat sommige Hoofdcommissarissen, in de hoop materiaal te kunnen verzamelen ter onderbouwing achteraf van hun zwakke stellingen, in de komend tijd opnieuw controles bij schietverenigingen te houden. U hebt uw zaakjes natuurlijk voor elkaar, maar het is goed om voor u zelf nog even de volgende punten na te gaan:

 1. De verenigingswapens worden uitsluitend uitgegeven door degene op wiens (wier) naam het verenigings- verlof is afgegeven.

 2. Deze ziet toe op het schieten en zorgt ervoor dat het wapen na afloop van de schietoefening weer bij hem terugkeert.

 3. Hij zorgt ervoor dat eventueel niet verschoten munitie wordt ingeleverd, als de betrokken schutter niet over een verlof daarvoor beschikt.

 4. Aan introducés wordt het wapen en de munitie pas op de schietstand ter beschikking gesteld.

 5. Van verkochte of anderszins uitgegeven munitie wordt aantekening gehouden op de munitiestaat, verkrijgbaar bij het Bondsbureau.

 6. Bij elke schietoefening ligt een presentieregister waaruit de aanwezigheid van de schutter blijkt; deze wordt per dag afgesloten. Presentieregisters zijn eveneens bij het Bondsbureau te bestellen.

 7. Het schietregister van een schutter wordt alleen gestempeld als u zich ervan heeft overtuigd dat de schutter heeft geschoten.

 8. Wapens en munitie zijn afzonderlijk opgeborgen, voor zover zij niet voor uitgifte gereed liggen.

 9. U hoeft niet toe te staan dat er controle plaats heeft op de inhoud van tassen en koffers, die schutters bij zich hebben, tenzij openlijk de aanwezigheid van vuurwapens of munitie blijkt; in dat geval kan de ambtenaar verlangen dat de betrokken schutter zijn verlof toont.

 10. U hoeft niet toe te staan dat bij een bestuurlijke controle voertuigen worden onderzocht, noch ook dat personen wordt belet te vertrekken als zij dat willen; regel 9 geldt dan natuurlijk ook ten volle.

Mr P. Hoogeveen,

Voorzitter

Teruggaveregeling Ecotaks 2003
Het Ministerie van VWS heeft ons dit jaar wederom meegedeeld dat ook over de periode 2003 de teruggave- regeling voor ecotaks van kracht zal zijn. Het gaat hier om een regeling waarbij (schiet)sportverenigingen de energiebelasting op hun rekening voor gas en elektra, kunnen terugvorderen via de landelijke sportbond, in dit geval de KNSA. Het Ministerie heeft bepaald dat alleen bij de sportbond (KNSA) aangesloten (schiet)sport- verenigingen en stichtingen die onder deze vier mogelijkheden vallen, in aanmerking komen voor een teruggaaf- regeling. Van belang voor de bewijsvoering van betaalde ecotaks is dat de (schiet)sportvereniging of stichting met een eigen verbruiksadres bij het energiebedrijf staat geregistreerd en om die reden de periodieke energienota en de einde-verbruiksjaar-nota van zowel elektra als gas direct ontvangt.

Vanwege het stijgen van de tarieven, de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor dit jaar ter beschikking staande bedrag, zal - evenals vorig jaar - geen volledige teruggaaf van de werkelijk door de schietsportvereniging betaalde ecotaks meer mogelijk zijn. Tot welk percentage nog wel teruggaaf mogelijk is, hangt af van de omvang van de aanspraak die wordt gedaan op deze regeling. U wordt daarover dus pas later nader geïnformeerd.

Voor de regeling teruggave ecotaks 2003 geldt het volgende:De energieheffing (ecotaks) gaat altijd in combinatie en gelijktijdig met de betaling van de energiekosten. Het begrip "ecotaks" komt slechts sporadisch op de factuur voor.

Veel gebruikte omschrijvingen hiervoor zijn:

 • regulerende energiebelasting
 • reg. energiebelasting/reg. energieheffing
 • (wet) REB
 • energieheffing
 • EB-E (= energiebelasting elektra)
 • rijksenergieheffing

Welke schietsportverenigingen komen in aanmerking voor teruggaaf van betaalde ecotaks:

 • Alleen schietsportverenigingen die zijn aangesloten en als zodanig zijn geregistreerd bij landelijke sportorganisaties of koepelorganisaties, die op hun beurt lid zijn van NOC*NSF (KNSA);

 • Alleen aangesloten schietsportverenigingen die een aan hun geadresseerde en op hun naam gestelde eindafrekening van een energiebedrijf kunnen overleggen (dit is de factuur die het energiebedrijf opmaakt na afloop van de verbruiksperiode waarover de afrekening plaatsvindt)

Welke schietsportverenigingen komen niet in aanmerking voor de teruggaafregeling:

 • Schietsportverenigingen die (periodiek, regelmatig, wekelijks) ruimte huren van derden (gemeenten, gemeentelijke diensten, commerciële aanbieders) voor de schietsportbeoefening (training, wedstrijd) tegen een door deze verhuurder vastgesteld tarief/huursom en die geen aan hun geadresseerde en op hun naam gestelde eindafrekening van een energiebedrijf kunnen overleggen

In toenemende mate stellen gemeentelijke diensten autonoom of op verzoek van de schietsportvereniging of de lokale sportraad, vast dat in de (h)uurtarieven ook een component energieheffing is opgenomen. Behalve dat deze wijze van vaststellen arbitrair is en bijna per gemeente een eigen handelwijze en wijze van berekening wordt gehanteerd, in tegenstelling tot de landelijke tarieven van de energieheffing, voldoet deze opgave niet aan de andere criteria.

Voor welke schietsportverenigingen wordt hiervoor een uitzondering gemaakt:
Veelal is de gemeente of de desbetreffende gemeentelijke dienst het verbruiksadres voor het energiebedrijf en ontvangt daarom per (schiet)sport- complex of (schiet)- sportaccommodatie de desbetreffende energierekening. De energiekosten worden na ontvangst van de daad- werkelijk (hoofd)gebruiker(s) van de onroerende zaak doorberekend (fiscale indicatie voor hoofdgebruik is minimaal 70%), hetzij gebaseerd op de stand van tussenmeters op het sportcomplex, hetzij op basis van een contractueel vastgelegde verdeelsleutel van het energieverbruik en de met dit verbruik samenhangende energiekosten (waaronder de ecotaks).

 • Indien de schietsportvereniging bij haar declaratie aan de landelijke sportorganisatie (KNSA) de bewijzen kan overleggen waaruit blijkt dat zij op deze wijze energiekosten en energiebelasting heeft betaald, komt zij ook voor teruggaaf in aanmerking. Ook in dit geval onder duidelijke overlegging van deugdelijke bewijsvoering van de door haar betaalde ecotaks

 • Deze handelwijze is van overeenkomstige toepassing indien het beheer en de exploitatie van de schiet- sportaccommodatie/het schietsportcomplex in handen is van een (beheers)stichting waarvan één of meerdere schietsportverenigingen deel uitmaken. Veelal is de desbetreffende stichting namelijk niet aangesloten bij een sportorganisatie, maar de gebruikers van het gebouw/sportaccommodatie wel

De facturering of het verzoek tot betaling kan bij (schiet)sportverenigingen dus op vier manieren plaats- vinden. Dit hangt af van de eigen situatie van de (schiet)sportvereniging:

 1. Direct door een op naam van de vereniging gestelde factuur van het energiebedrijf;

 2. Indirect op indicatie van de gemeente en op basis van een door de gemeente of gemeentelijke dienst contractueel vastgestelde en vastgelegde verdeelsleutel voor energieverbruik.

 3. Een variant op 1; de (schiet)sportvereniging maakt deel uit van een beheers- of exploitatiestichting die door het energiebedrijf wordt gefactureerd en die door deze stichting wordt doorbelast voor de gemaakte energiekosten conform een schriftelijk vastgelegde afspraak.

 4. Ook Stichtingen, indien deze lid zijn van de sportbond (KNSA), kunnen een verzoek om teruggaaf doen. In dat geval kunnen uiteraard de (schiet)- sportverenigingen die eventueel bij een desbetreffende stichting huren, conform punt 3, geen verzoek om teruggaaf doen.

Alhoewel er op de factuur van het waterleidingbedrijf sprake is van waterbelasting, valt dit niet onder de noemer van regulerende energiebelasting; deze waterbelasting blijft buiten beschouwing van de teruggaafregeling van betaalde ecotaks. Het is dus niet nodig en ook niet gewenst dat de factuur van het waterleidingbedrijf door de schietvereniging wordt opgestuurd.

Overleggen van documenten:

Indien u valt onder categorie 1 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een goed leesbare kopie van het origineel van de op de naam van de schietsportvereniging gestelde factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de gebruiksperiode een datum die in 2003 ligt
  (= gelijk of later dan 1 januari 2003 en gelijk of eerder dan 31 december 2003) en een begindatum die maximaal 12 maanden aaneengesloten daarvoor ligt

 • Verenigingen die grootverbruiker zijn en een grootverbruikerscontract hebben met het energiebedrijf, ontvangen doorgaans geen eindafrekening, maar krijgen periodiek (meestal maandelijks) een factuur met het afgenomen vermogen. In dat geval dienen de (maand)facturen die gezamenlijk een periode van 12 aaneengesloten maanden vormen (doorgaans 12 facturen), waarbij de laatste factuur een maand in 2003 moet zijn, te worden overgelegd

Indien u valt onder categorie 2 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een kopie van de brief van de Gemeente of de (beheers)Stichting, waaruit blijkt dat de doorberekening van energiekosten is gebaseerd op een contractueel vastgelegde toerekening of verdeelsleutel. Indien een en ander door de gemeente wordt verstrekt, dient tevens een kopie van de desbetreffende factuur van het energiebedrijf te worden overgelegd

Indien u valt onder categorie 3 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de beheer-/ exploitatiestichting waarin u als (mede)gebruiker van de onroerende zaak deelneemt of op andere wijze bij betrokken bent

 • Een goed leesbare kopie van de jaarnota van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 2003 aangeven). Deze nota moet op naam zijn gesteld van de desbetreffende beheer-/exploitatiestichting en corresponderen met de meegestuurde inschrijving van de Kamer van Koophandel

 • Een schriftelijke (en gewaarmerkte) overeenkomst waarin is verwoord welk deel van de energielasten en daarmee samenhangende ecotaks voor uw rekening komt (doorbelasting)

Indien u valt onder categorie 4 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een goed leesbare kopie van de jaarnota('s) van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 2003 aangeven) of indien de stichting grootverbruiker is, de (maand)facturen die over een aaneengesloten periode samen een jaar vormen (doorgaans 12 facturen), waarbij de laatste factuur een einddatum in 2003 heeft

Energiekosten en regulerende energiebelasting ANDERS dan door levering van een energiebedrijf:

 • Soms wordt op kleine schaal energie gebruikt die niet wordt geleverd door een energiebedrijf, maar door gebruik van halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG). In de aanschafprijs van deze energiedragers zit een toeslag ingevolge de Wbm. Deze toeslag is te vergelijken met ecotaks en de betaling ervan komt in beginsel voor teruggaaf in aanmerking. De schietsportvereniging dient hiertoe eveneens de op haar naam gestelde en leesbaar gedateerde factuur van de desbetreffende levering van de leverancier te overleggen, in combinatie met het bewijs van betaling van deze factuur. De factuur dient het aantal liters te vermelden of het aantal kilogrammen. Voor halfzware olie en gasolie is de ecotakstoeslag een vast bedrag per 1.000 liter en voor LPG een vast bedrag per 1.000 kg.

Behalve bovengenoemde situaties komt het ook voor dat (schiet)sportverenigingen op contractbasis voor een aantal uur een (ruimte in een) sportaccommodatie of sportcomplex huren voor trainingen en/of wedstrijden. Deze situatie komt niet voor teruggaaf in aanmerking. Enerzijds omdat er geen op naam van de vereniging gestelde factuur is van het energiebedrijf, anderzijds omdat de (schiet)sportvereniging niet de hoofdgebruiker is.

De afhandeling door het Bondsbureau:

Als bijlage treft u een formulier
aan voor het opgeven van de betaalde ecotaks over 2003. Wij verzoeken u dit overzicht in te vullen, en dit tezamen met de van toepassing zijnde bescheiden, aan ons bureau in Amersfoort toe te zenden.

Deze gegevens, waaruit duidelijk blijkt wat het energieverbruik (elektra en gas) is geweest, wat de kosten waren en welk bedrag aan energieheffing (ecotaks) is betaald, worden door het bondsbureau verzameld, geregistreerd en tot slot gedeclareerd bij het Ministerie. Op basis hiervan neemt het Ministerie het besluit tot welk percentage teruggaaf zal plaatsvinden.

Het te verkrijgen bedrag is de inspanning waard. Wij vragen dus aan u alle medewerking. Van ons kunt u dan verwachten dat wij zorgen voor een voorspoedige afhandeling met het Ministerie van VWS.

De uiterste inleverdatum van de complete gegevens bij het Bondsbureau is gesteld op:

15 mei 2004

Aan schietsportverenigingen en stichtingen, die nadien de gegevens inleveren kunnen wij niet garanderen dat die in onze opgave aan VWS kunnen worden opgenomen.

BIJLAGE: ECOTAKSFORMULIER

Werf nieuwe leden met de KNSA-promotiewagen
Al geruime tijd is voor verenigingen kosteloos beschikbaar de KNSA-promotiewagen, een uitstekend hulpmiddel voor verenigingen ten behoeve van de werving van nieuwe leden. De promotiewagen kunnen verenigingen gebruiken, bijvoorbeeld tijdens sportmarkten, braderieën en andere locale manifestaties waaraan u met uw vereniging kunt deelnemen. In de KNSA-promotiewagen zijn twee 5-meter-banen ingebouwd die uitsluitend geschikt zijn voor het schieten met luchtgeweer. Omwille van voor de hand liggende veiligheidsredenen staan wij niet toe dat er in de KNSA-promotiewagen met luchtpistool geschoten wordt. Behoudens de KNSA-promotiewagen, zijn daarbij beschikbaar de noodzakelijke luchtgeweren en ook brochures die aan belangstellenden kunnen worden uitgegeven. Eventueel kunt u een KNSA-vlag bij ons lenen. Zelf dient u voor deskundige begeleiding, (luchtgeweer)schijven en -munitie (diabolo 4,5 mm) zorg te dragen.

Aangezien de promotiewagen door omstandigheden enige tijd niet beschikbaar is geweest, melden wij u hierbij dat deze inmiddels weer volledig stand-by is en verenigingen kunnen de promotiewagen reserveren bij het Bondsbureau door contact op te nemen met de Medewerker Sportontwikkeling, de heer D. Yelmer, telefoonnummer 033-4601996. Bij het bureau kunt u desgewenst ook de uitleenvoorwaarden, een evaluatieformulier en een afschrift van de huurverklaring voor de promotiewagen opvragen. Wij adviseren u op tijd te reserveren.

Sport Medische Instellingen
Met ingang van 1 februari 2004 heeft de volgende wijziging plaatsgevonden in het overzicht van de Sportmedische Instellingen:

 • Adreswijziging:

SMC Maartenskliniek, Seinweglaan 3, 6532 AE NIJMEGEN

Helaas waren door omissie de dependances van de adreslijst van 1 januari 2004 verwijderd. Hieronder treft u een overzicht aan de van op dit moment bestaande dependances:

 • Dependance SMA Noord-Holland-Noord,
  Oudegracht 287, 1811 CJ ALKMAAR, 072-5200508

 • Dependance SMA Noord-Holland-Noord, Bijlestraat 66, 1721 PW BROEK OP LANGENDIJK, 072-5200508

 • Dependance SMA Noord-Holland-Noord, Vrede en Vrijheid 26, 1785 RM DEN HELDER, 0223-636486

 • Dependance SMA Noord-Holland-Noord,
  Herengracht 12, 1506 DS ZAANDAM, 075-6311844

 • Dependance SMA Toppoint, Lierweg 24-D,
  2678 CW DE LIER, 0174-511126

 • Dependance SMA Twente, Fesevurstraat 7,
  7415 CM DEVENTER, 053-4875206

 • Dependance Sportgeneeskunde Friesland,
  Sportlaan 2, 9203 NW DRACHTEN, 0513-627175

 • Dependance Sportgeneeskunde Friesland, Kalverdijkje 77-C, 8924 JJ LEEUWARDEN, 0513-627175

 • Dependance Sportgeneeskunde Friesland, Stationsstraat 5, 8601 GB SNEEK, 0513-627175

 • Dependance SMA Assen, Boermarkeweg 60,
  7824 AA EMMEN, 0591-691619

 • Dependance SMA Groningen, Havenstraat 5,
  9640 AG VEENDAM, 050-5262070

De complete lijst en meest actuele gegeven kunt u ook bekijken op de website van de Federatie van Sport Medische Instellingen: www.sportgeneeskunde.com.