< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 7

2004

Januari

Editienr.: 33

Nieuw mutatieformulier ledenadministratie
Eind vorig jaar is het officiële mutatieformulier gewijzigd. Dit formulier is op enkele punten aangepast ten behoeve van een snellere en efficiëntere invoer. Dientengevolge is ook de invulinstructie voor het mutatieformulier enigszins aangepast. De instructie kan bij het Bondsbureau opgevraagd worden.

Tabakswet (nog) niet van toepassing op schiet- verenigingen
Per 1 januari jl. is in werking getreden de nieuwe Tabakswet. In de laatste maanden van 2003 heeft, in verband met de invoering van die Tabakswet door de sportsector en het verantwoordelijke Ministerie, overleg plaatsgevonden. Dit overleg heeft er toe geleid dat het Ministerie van VWS en de sportsector vertegenwoordigd door NOC*NSF, zijn overeengekomen dat de sportsector een traject van zelfregulering zal starten. Die zelfregulering is erop gericht dat alle sportverenigingen, dus ook schietsportverenigingen, komen tot een rookbeleid. Het einddoel daarvan moet zijn een rookvrije sport. Een rookvrije sport wil zeggen dat bij sport- verenigingen niet-rokers op geen enkele wijze hinder ondervinden van rokers. Wij adviseren schietsport- verenigingen derhalve reeds nu een aanvang te maken om een rookbeleid c.q. een reglement voor rokers en niet-rokers op te stellen. U moet daarbij onder andere denken aan het vaststellen van rookvrije tijdstippen, bijvoorbeeld tijdens jeugdwedstrijden en jeugdactiviteiten. Het traject van zelfregulering zal eind 2005 worden gemeten en afhankelijk van die resultaten, zal het Ministerie van VWS bepalen of het nodig is nieuwe regelgeving vast te stellen. De KNSA- verenigingen worden daarvan op de hoogte gesteld.

RHC wil scoren over de rug van schietverenigingen
In de afgelopen weken is er regelmatig publicitaire aandacht geweest voor het persbericht van de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) waarin deze pleit voor een strengere wetgeving voor schietverenigingen. De KNSA heeft in niet mis te verstane bewoordingen bezwaar gemaakt tegen deze opvatting. Om die reden is een persbericht uitgebracht en is door de voorzitter van de KNSA een brief geschreven aan het Secretariaat van de Raad van Hoofdcommissarissen. Het persbericht treft u hieronder aan; de brief aan de Raad van Hoofd- commissarissen kunt u integraal teruglezen op de KNSA-website www.knsa.nl.

PERSBERICHT
RHC WIL SCOREN OVER DE RUG VAN SCHIETSPORTVERENIGINGEN

De Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) schrijft in zijn persbericht van 23 december 2003 dat de wetgeving voor schietverenigingen strenger moet; een persbericht dat is gepubliceerd zonder overleg met de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en zelfs zonder de KNSA van dit persbericht in kennis te stellen.

 • De RHC suggereert dat schietverenigingen verzamelplaatsen voor criminelen zijn. Waarom anders deze strengere regels en waarom anders deze publiciteit? Niets is echter minder waar. Criminelen worden geen lid van schietverenigingen. De berichtgeving van de RHC is suggestief en tendentieus en niet op feiten gebaseerd. Het wel of niet toelaten van personen bij schietverenigingen geschiedt met grote zorgvuldigheid en de KNSA verwerpt de suggestie van de RHC als zou een ieder bij een schietvereniging maar in en uit kunnen lopen.

 • De RHC schrijft dat zij twee schietverenigingen heeft gesloten. De RHC wil echter niet zeggen welke verenigingen. Dat is ook begrijpelijk want er zijn geen schietverenigingen door de politie gesloten; zij kan dat immers niet. De politie kan hoogstens de vuurwapenverloven intrekken.

 • Toen de KNSA kennisnam van een website waarop een militante organisatie een groep uit de Nederlandse samenleving opriep lid te worden van een schietvereniging om zich zo doende in het gebruik van vuurwapens te bekwamen en de KNSA bij de Nederlandse regering pleitte om in te grijpen, gaven de daarvoor bevoegde Overheidsinstanties "niet thuis". Deze kwestie werd, zo werd ons gemeld, laag geëvalueerd.

 • De KNSA pleit al sinds jaar en dag voor het aan haar beschikbaar stellen van de informatie uit het justitieel documentatieregister, zodat schiet- verenigingen zelf nog beter kunnen bepalen of personen al of niet worden toegelaten. Daarvoor zijn niet alleen antecedenten maar vooral ook andere factoren van belang, zoals de achtergrond van de betrokkene, psychische en persoonlijke situatie en de motivatie en drijfveer van de desbetreffende persoon om de schietsport te gaan beoefenen. Juist ook die factoren zijn van belang om het al of niet toelaten van personen bij schietverenigingen te beoordelen.

 • Het voorstel van de RHC om te pleiten voor uitbreiding van de bevoegdheid voor het doorzoeken van auto's en koffers van sportschutters is een schande. De politie beschikt over die bevoegdheid, als er een misdrijf is gepleegd met wapens. Het maakt onderdeel uit van de hetze die de politie tegen sportschutters voert om er zonder meer vanuit te gaan dat iedere sportschutter die zich naar een schietvereniging begeeft tot een risicogroep zou behoren.

 • De KNSA zendt heden een reactie aan de RHC (afschrift bijgesloten).

Amersfoort, 8 januari 2004

Programma Algemene Vergadering 2004
Zoals reeds in de vorige uitgave van het Bestuursbulletin is aangekondigd, wordt de Algemene Vergadering gehouden op zaterdag 3 april 2004 en in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet in het Activiteitencentrum De Korf te Leusden, maar in de Houtrust te Hooglanderveen. In verband met het aftreden van de huidige voorzitter van de KNSA, Mr P. Hoogeveen, zijn het programma en de tijdstippen enigszins anders dan voorgaande jaren. Wij geven u hieronder het programma-overzicht van deze dag, dat luidt als volgt:

13.00 uur

Aanvang Algemene Vergadering

15.00 uur

Einde Algemene Vergadering

15.00 uur

Recorduitreiking

16.00 uur

Receptie afscheid Mr P. Hoogeveen

18.00 uur

Einde receptie

Sport Medische Instellingen
Met ingang van 1 januari 2004 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in het overzicht van de Sportmedische Instellingen:

 • Nieuwe SMI:
  SMC Maartenskliniek, Stadion de Goffert, Hengstdal 3, 6522 JV NIJMEGEN, tel. 024-3786544

 • SMA Regio Nijmegen, Valerianuslaan 48, 6642 BW BEUNINGEN:
  bestaat niet meer

 • De dependances worden niet meer op de adreslijst genoemd. Het kan dus zijn dat een instelling meerdere werkplekken of locaties heeft.

De complete lijst en meest actuele gegeven kunt u ook bekijken op de website van de Federatie van Sport Medische Instellingen: www.sportgeneeskunde.com.

RECTIFICATIE PUBLICATIE IN SCHIETSPORT-UITGAVE JANUARI 2004 INZAKE WIJZIGING ISSF-REGLEMENT per 01-01-2004In de Schietsport-uitgave januari 2004 is een artikel gepubliceerd behelzende een wijziging in de ISSF- reglementen Pistool en Geweer, zoals die in november 2003 door de ISSF bekend zijn gemaakt en per 1 januari 2004 in werking treden.

Deze door ons geplaatste versie is echter in december 2003 wederom door de ISSF vervangen door een nieuwe versie. De eerste versie van deze wijziging had door ons dus nimmer gepubliceerd mogen worden en wij betreuren deze gang van zaken zeer. Echter, de ISSF heeft ons hierover niet (tijdig) geïnformeerd.

Hieronder treft u de laatste in december jl. gewijzigde versie van de ISSF-reglementen aan, tezamen met een Nederlandse vertaling daarvan. U kunt deze versie tevens terugvinden op de ISSF-internetsite www.issf-shooting.org. Wij zullen van de opgenomen wijziging c.q. toevoeging en de vertaling tevens een publicatie op onze website www.knsa.nl doen.

Rule AMENDMENTSin force as from 01.01.2004

Article

AmendmentValid for all disciplines

Side blinders attached to the hat, cap, shooting glasses, or to a head band, not exceeding 40 mm deep* are permitted. These blinders must not extend further forward than to a line from the center of the forehead.
* Note: "40 mm deep" means the vertical dimension of the blinder, e.g. 20 mm above and 20 mm below the side-piece of glasses
Vertaalde versie:


Zijoogkleppen bevestigd aan het hoofddeksel, de pet, schietbril of hoofdband, niet hoger dan 40 mm*, zijn toegestaan. Kijkend naar het profiel, mogen deze oog-kleppen niet vóór het voorhoofd uitsteken.
* Opmerking: "40 mm hoog" houdt in de verticale afmeting van de oogklep, bijvoorbeeld 20 mm boven en 20 mm onder het zij-gedeelte van de brilValid for all disciplines

If attached to a hat or cap the lowest point of the blinder must not be lower than if the blinder was attached to shooting glasses or to a head band.
Vertaalde versie:


Indien bevestigd aan een hoofddeksel of pet, mag het laagste punt van de oogklep niet lager zijn dan wanneer de oogklep zou zijn bevestigd aan een schietbril of aan een hoofdband.Valid for all disciplines

A piece to cover the non aiming eye not larger than 30 mm wide is permitted.
Vertaalde versie:


Materiaal dat het niet-richtend oog afdekt, niet breder dan 30 mm, is toegestaan.