< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 6

2003

Juli

Editienr.: 30

KNSA Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Op dit moment hebben 182 aangesloten verenigingen en/of stichtingen via de KNSA een Bestuurders- aansprakelijkheidsverzekering afgesloten tegen het gereduceerde premietarief van € 75,00 per jaar voor een maximaal verzekerd bedrag per aanspraak van
€ 500.000,00 zonder eigen risico.

Heeft uw vereniging (nog) geen Bestuurders- aansprakelijkheidsverzekering afgesloten of heeft u wel een dergelijke verzekering afgesloten, maar tegen een hoger tarief, en wilt u deze verzekering alsnog afsluiten via onze Associatie, dan kunt u hiertoe de relevante informatie en het aanvraagformulier opvragen bij het Bondsbureau te Amersfoort.

Controles op Drank- en Horecawet in sportkantines door VWA/Keuringsdienst van Waren
In het najaar van 2003 zullen de handhavingsteams Drank, Horeca en Tabak van de VWA/Keuringsdienst van Waren sportkantines intensief gaan controleren op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Belangrijke speerpunten tijdens de controles zijn:

 • de controle van de leeftijdsgrenzen voor de verstrekking van alcohol (16 jaar voor zwak alcoholhoudende drank, 18 jaar voor sterke drank);

 • het duidelijk zichtbaar en goed leesbaar aanduiden van de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik;

 • de controle van de vergunning en het bestuurs- reglement voor de verkoop van alcohol;

 • de aanwezigheid van de leidinggevende/ tapgeïnstrueerde op tijden dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

Uiteraard is het mogelijk dat er ook andere bepalingen gecontroleerd worden.

Bij constatering van overtredingen van de Drank- en Horecawet wordt direct opgetreden. De maatregelen variëren van een schriftelijke waarschuwing tot de oplegging van een boete, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Indien alcohol aan jongeren wordt verstrekt volgt direct een boete. De hoogte van de boete wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie en kan variëren van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s. De boete kan uiteindelijk oplopen tot een wettelijk maximum van 11.250 euro (voor rechtspersonen maximaal 45.000 euro).

De Keuringsdienst van Waren houdt toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet en heeft een opsporingsbevoegdheid op basis van de Wet op de economische delicten. De Keuringsdienst van Waren maakt deel uit van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). De VWA heeft twee werkmaatschappijen, te weten de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees.

Inspectie controleur Drank- en Horecawet:

Tijdens een onaangekondigde inspectie worden de bepalingen van de Drank- en Horecawet gecontroleerd. De vergunning en de daaraan gekoppelde eisen komen aan de orde. Uiteraard vormt ook het schenken van alcoholhoudende drank aan kinderen jonger dan 16 jaar (jonger dan 18 jaar – sterk alcoholhoudende drank) een belangrijk onderdeel van de inspectie.

Sancties:

Bij overtreding van de Drank- en Horecawet kunnen de volgende sancties en straffen worden opgelegd:

 • strafrechtelijke vervolging van het bestuur, op basis van de Wet op de economische delicten, hetgeen een boete tot gevolg zal hebben dan wel, na herhaaldelijk overtreden, het stilleggen van de alcoholverkoop

 • de gemeente kan verzocht worden de Drank- en Horecavergunning in te trekken

Leeftijdsgrenzen:

 • Aan jongeren onder de 16 jaar mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt

 • Voor het verkopen van sterke drank (gedistilleerd met 15% alcohol of meer) geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. Let op: in veel gemeenten geldt dat verenigingen of stichtingen geen sterke drank mogen schenken

 • Horecabedrijven die alcoholhoudende drank schenken, zijn verplicht de leeftijd van jongeren die om alcohol vragen vast te stellen aan de hand van een leeftijdsbewijs (paspoort, rijbewijs, brommerbewijs, OV-studentenkaart)

 • De leeftijdsgrenzen gelden ook voor indirecte verstrekking (verkoop aan jongeren via personen die de leeftijd van 16/18 jaar wel hebben bereikt)

 • Het is verplicht de leeftijdsgrenzen te vermelden (advies: op de toegangsdeur, op het terras en in iedere lokaliteit boven de bar)

De vergunning:

 • Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank is een rechtsgeldige vergunning verplicht. Deze vergunning wordt verstrekt door Burgemeester & Wethouders van de gemeente

 • Het terras moet op de vergunning vermeld worden

 • Voor een paracommerciële sportkantine geldt dat er twee leidinggevenden, die in het bezit zijn van een SVH-verklaring Sociale Hygiëne met naam en toenaam vermeld moeten zijn op de Drank- en Horecawetvergunning. Bij commerciële sportkantines moeten alle leidinggevenden op de vergunning staan

 • De gemeente kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de vergunning van een paracommerciële sportkantine

Bestuursreglement:

Voor het verkrijgen van een Drank- en Horecawet- vergunning is een reglement dat het beleid met betrekking tot de alcoholverstrekking vastlegt verplicht.

Verder moet in het reglement staan:

 • tapdagen en -tijdstippen (tevens zichtbaar in de lokaliteit aangeven);

 • de wijze waarop men toeziet op de naleving van de regels;

 • de wijze waarop barvrijwilligers worden geïnstrueerd;

 • lijst met gekwalificeerde personen (barvrijwilligers). Deze lijst moet in de kantine aanwezig zijn.

Bedrijfsinrichting:

Voor het verkrijgen van een Drank- en Horecawet- vergunning moet de horecalokaliteit van de sportkantine voldoen een onder meer de volgende bouwkundige eisen:

 • plafondhoogte ten minste 2,40 m;

 • oppervlakte ten minste 35 m² (tenminste één van de lokaliteiten);

 • in onmiddellijke nabijheid van de lokaliteit twee volledig van elkaar gescheiden;

 • toiletgelegenheden met handenwasgelegenheid;

 • de toiletgelegenheden zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecalocaliteit;

 • mechanische ventilatie (rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht).

Leidinggevenden/personeel:

 • Leidinggevenden dienen te allen tijde:

niet onder curatele te staan en niet ontzet te zijn uit de ouderlijke macht of voogdij;

niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn;

de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt;

te voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag;

te beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

 • Barvrijwilligers die alcoholhoudende dranken schenken, moeten een instructie over verantwoord alcoholgebruik hebben gehad

 • In een sportkantine moet tijdens schenktijden van alcoholhoudende drank een leidinggevende, die in het bezit is van een SVH-verklaring Sociale Hygiëne aanwezig zijn of een barvrijwilliger, die in het bezit van een instructie over verantwoord alcoholgebruik

 • Personeelsleden moeten minimaal 16 jaar zijn (het modelbestuursreglement van het NOC*NSF gaat uit van een leeftijdsgrens van 18 jaar)

Overige bepalingen:

 • Tappen en slijten gaan niet samen in één lokaliteit

 • Verkoop van Alcoholhoudende drank vanuit automaten is verboden

 • Het is verboden personen toe te laten die in kennelijke staat van dronkenschap zijn of die kennelijk onder invloed van andere drugs of medicijnen verkeren

 • De ruimtes waarin goederen worden verkocht, of waar verhuur of dienstverlening plaatsvindt, mogen niet rechtstreeks worden bereikt via een lokaal waarin alcoholhoudende drank aanwezig is. Deze activiteiten mogen ook niet in de horecalokaliteit worden georganiseerd

Als bijlage treft u een informatieblad aan over de "Handhaving van de Drank- en Horecawet".

Voor vragen en meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:

Meldkamer Keuringsdienst van Waren: tel. 0800-0488
Website Keuringsdienst van Waren: keuringsdienstvanwaren.nl