< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 6

2003

Mei

Editienr.: 29

Adreswijzigingen schutters via de schietsportvereniging
Adreswijzigingen van schutters die TELEFONISCH worden doorgegeven aan het Bondsbureau kunnen NIET door ons in behandeling genomen worden! De schutter wordt in dat geval verwezen naar zijn of haar schietvereniging. Deze schietvereniging dient de adreswijziging bij ons in per mutatieformulier (zie ook verderop in dit bulletin).

Een uitzondering op het gestelde in de eerste regel kunnen wij maken indien een dergelijke wijziging door ons (schriftelijk) wordt ontvangen:

 1. PER MUTATIEFORMULIER (voorkeur)

 2. Per brief
 3. Per TPG-adreswijzigingskaartje
 4. Per retour gezonden adreswikkel van "Schietsport"

Sluiting Bondsbureau i.v.m. vakantieperiode
In verband met de vakantieperiode is het Bondsbureau van de KNSA te Amersfoort in de week van maandag 4 tot en met vrijdag 8 augustus 2003 (week 32) gesloten zijn. Vanaf maandag 11 augustus zijn de medewerkers op het Bondsbureau weer bereikbaar vanaf 08.30 uur.

Het bureau is eveneens gesloten op de dag na Hemel- vaartsdag, namelijk vrijdag 30 mei aanstaande.

Categorieën en soorten schutters
In vervolg op de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de voorgestelde wijzigingen in onze Statuten en Huishoudelijk Reglement, zijn de benamingen voor schutters met betrekking tot de ledenadministratie gewijzigd. Zo zijn de termen "hoofdlid" en "gratis lid" vervallen en deze termen worden in de toekomst ook niet meer gebruikt. In vele van onze publicaties zijn de termen reeds gewijzigd. In een aantal gevallen is dat nog niet gebeurd, zoals op het mutatieformulier en de ledenlijst. In de komende maanden zal dat alsnog aangepast worden. De wijze waarop u de mutatieformulieren invult, blijft ongewijzigd. Voor alle zekerheid treft u in dit Bestuurs- bulletin de invulinstructie voor het mutatieformulier aan.

Hieronder geven wij u een overzicht van de als gevolg van deze wijzigingen ontstane nieuwe definities, dat u kunt raadplegen voor het correct uitvoeren van uw en onze ledenadministratie en u meer inzicht verschaft in de status van uw schutters.

De KNSA onderscheidt twee categorieën schutters, namelijk:

 1. Contributieve schutters
 2. Niet-contributieve schutters

Een contributieve schutter wil zeggen dat u als vereniging contributieafdracht voor die schutter aan de KNSA betaalt. Een niet-contributieve schutter is weliswaar gewoon en volwaardig lid van uw vereniging, maar een andere vereniging draagt zorg voor de contributieafdracht aan de KNSA. Immers, een schutter kan bij meer dan één vereniging lid zijn, maar aan slechts één vereniging wordt door ons contributieafdracht voor deze schutter in rekening gebracht. Wij noemen dat dan de "contribuerende vereniging".

Alle contributieve schutters (met uitzondering van de gezins-schutters) ontvangen het bondstijdschrift "Schietsport" en hiervoor dient de contribuerende schietvereniging de volledige KNSA-contributie te betalen.

Binnen de twee onderscheiden categorieën schutters kennen wij verschillende soorten schutters. Deze soorten schutters zijn de volgende:

 • Senior-schutters
 • Junior-schutters-A
 • Junior-schutters-B
 • Junior-schutters-C
 • Gezins-schutters (Senior-gezins-schutters c.q. Junior-gezins-schutters)

Senior-schutters zijn die schutters die in het des- betreffende jaar de leeftijd van 21 jaar of ouder bereiken.

Gezins-schutters zijn die leden uit één gezin waarbinnen reeds een contributieve schutter geregistreerd staat, die het bondstijdschrift ontvangt. Een gezins-schutter ontvangt derhalve geen bondstijdschrift (ook niet wanneer hij/zij contributieve schutter is) en derhalve wordt aan de vereniging € 5,00 minder KNSA-contributie in rekening gebracht.

Junior-schutters-A zijn schutters die in het des- betreffende jaar de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar bereiken.

Junior-schutters-B zijn schutters die in het des- betreffende jaar de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar bereiken.

Junior-schutters-C zijn schutters die in het des- betreffende jaar 14 jaar of jonger zijn.

Het zal voor u (en voor ons) even wennen zijn om deze nieuwe termen in de praktijk te gebruiken, maar wij hopen dat bovenstaand overzicht u meer duidelijkheid verschaft. Wij adviseren u dan ook om dit Bestuursbulletin goed te bestuderen en te bewaren, zodat u een en ander bij twijfel nogmaals kunt nalezen.

Gebruiksinstrutie Mutatieformulier KNSA-Leden- administratie
Voor de verwerking van mutaties in het ledenbestand van bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van het officiële door de KNSA uitgegeven mutatieformulier.

Voor het invullen van het mutatieformulier vragen wij uw aandacht voor het volgende:

OUD

NIEUW

Hoofdlid

Senior-schutter

Gezinslid

Gezins-schutter

Jeugdlid-A (18 t/m 20 jaar)

Junior-schutter-A (18 t/m 20 jaar)

Jeugdlid-B (15 t/m 17 jaar)

Junior-schutter-B (15 t/m 17 jaar)

Jeugdlid-C (t/m 14 jaar)

Junior-schutter-C (t/m 14 jaar)

Jeugdgezinslid

Junior-gezins-schutter

Gratis lid (Hoofdlid andere SV)

Niet-contributieve schutter (Contributieve schutter andere - contribuerende - SV)

Los abonnement blad Schietsport

Los abonnement blad Schietsport

 1. Met ingang van 5 april 2003 zijn enkele wijzigingen aangebracht m.b.t. de ledenadministratie; de huidige mutatieformulieren zijn hierop nog niet aangepast. De benamingen zoals vermeld op het oude mutatie- formulier (zie hierboven bij "oud") zijn als volgt gewijzigd (zie hierboven bij "nieuw")

 2. Mutatieformulieren dienen ingediend te worden door de secretaris van de desbetreffende vereniging. Bij ontstentenis van de secretaris, is het toegestaan dat de penningmeester of de voorzitter het mutatie- formulier indient.

 3. Indien het voltallige bestuur van enige schietsport- vereniging wijzigt, dient een kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel te worden bijgevoegd.

 4. Verplichte gegevens voor het aanmelden van nieuwe schutters, die moeten worden ingevuld op het mutatieformulier, zijn de geboortedatum, de achter- naam (voorzien van het volledige voorzetsel of lidwoord, zoals "van", "de", "den", etcetera) en voorletters, het adres inclusief huisnummer, post- code en woonplaats. Indien één of meerdere van deze gegevens ontbreken, kan het mutatieformulier niet in behandeling worden genomen. Voorts verzoeken wij altijd de naam, het KNSA-nummer en de naam van de secretaris van de vereniging bovenaan het mutatieformulier in te vullen.

 5. Na het invullen, dient het blauwe doordrukvel (kopie) door de secretaris van de desbetreffende vereniging achtergehouden te worden.

 6. Als verwerkingsdatum hanteert de KNSA-leden- administratie de datum van ontvangst van het mutatieformulier, tenzij op het mutatieformulier een latere datum is vermeld.

 7. In geval van een mutatie in de bestuurssamenstelling verdient het aanbeveling, behoudens de adres- gegevens, tevens het telefoonnummer van de bestuurder op het mutatieformulier te vermelden.

 8. Bij het aanmelden van een contributieve schutter, die tevens nog lid is van een andere schiet- vereniging, verdient het aanbeveling - in overleg met die andere vereniging - deze mutatie in te dienen, zodat de andere vereniging tegelijkertijd de afmelding per mutatieformulier indient.

 9. Bij wijzigingen in het soort lidmaatschap of bij adreswijzigingen, verzoeken wij u altijd het reeds bekende licentienummer van de desbetreffende schutter op het mutatieformulier te vermelden.

 10. Bij vragen of onduidelijkheden met betrekking tot het invullen van het mutatieformulier, kan de secretaris van de desbetreffende vereniging te allen tijde telefonisch contact opnemen met de KNSA-leden- administratie: 033-4622388.

Het bijhouden van de ledenadministratie is een vitaal onderdeel van ons bureauwerk. Ons streven is gericht op het dagelijks verwerken van de ingekomen mutaties en, behalve in het begin van het jaar, lukt dat redelijk.

De verwerking geschiedt door één man/vrouw. Dat is de tax die wij daarvoor stellen in samenhang met andere noodzakelijke werkzaamheden op het bureau en de totale bezetting. Terzijde: het zou ons - gezien de eisen die aan een moderne sportbond worden gesteld - geen enkele moeite kosten het aantal personeelsleden op het bureau te verdubbelen en daarvoor werk te vinden. Om begrijpelijke reden kan dat echter niet.

De verwerking van de mutaties op de ledenadministratie dient efficiënt te geschieden. Ook dienen de werkzaam- heden van eenvoudige aard te zijn opdat de inschakeling van uitzendkrachten in drukke tijden, of als eens iemand uitvalt of ons op korte termijn gaat verlaten - en dat gebeurt helaas nogal eens - soepel verloopt en het vitale deel van onze administratie, namelijk het ledenbestand, door zo’n evenement niet, of in elk geval zo weinig mogelijk wordt gehinderd.

Deze doelstelling, snelle invoering, eenvoudige en snel aan te leren methode, efficiënte werkwijze, en het zo goed mogelijk up-to-date houden van het ledenbestand door één man/vrouw, kan alleen worden gehaald als wordt gebruik gemaakt van voorgedrukte mutatie- formulieren waarvan - en dat is heel belangrijk - de in te voeren items aan de operator verschijnen in dezelfde volgorde waarin daarnaar op het computerscherm wordt gevraagd.

Nieuwe aanvulling 2003 KNSA-Vademecum
Deze maand zal de nieuwe aanvulling 2003 voor het KNSA Vademecum gereed en klaar voor verzending zijn. Check bij uw penningmeester of het abonnementsgeld voor 2003 à € 6,50 reeds betaald is. Als dit het geval is zal de aanvulling automatisch worden toegezonden en is uw verenigings-Vademecum binnenkort weer helemaal bij de tijd!

Alle belangrijke informatie voor sportverenigingen op sport.nl
Vanaf 25 april 2003 is een nieuw onderdeel toegevoegd op www.sport.nl, de officiële internet-site van NOC*NSF, namelijk het onderdeel Bestuur & Management. Hieronder staat alles wat u als (schiet)sportvereniging moet weten. De informatie is bedoeld voor iedereen die binnen de sport(-vereniging) werkzaam is, vrijwilligers én beroeps- krachten. Met deze site willen NOC*NSF, de NKS en Arko Sports Media een bijdrage leveren aan de verdere versterking en professionalisering van de Nederlandse sport.

De afgelopen periode heeft NOC*NSF samen met de NKS, een schat aan sporttakoverstijgende informatie voor sportverenigingen verzameld. Daarnaast is NOC*NSF een nauwe samenwerking aangegaan met Arko Sports Media, de grootste uitgever van vakpublicaties op sportgebied. Artikelen uit de tijdschriften Sportaccom, Sport Bestuur & Management, Coachen, en uit het Handboek Sport- accommodaties, staan daarom ook op deze site. Evenals het laatste vaknieuws en een agenda van relevante congressen, symposia en studiedagen.

Al deze informatie is gebundeld op één overzichtelijke site waarin u kunt kiezen uit de volgende categorieën:

 • Accommodatie & Beheer
 • Beleid & Organisatie
 • Financiën & Fiscaliteiten
 • Gezondheid
 • Ledenwerving & -behoud
 • Overheid en Sport
 • Sponsoring & Communicatie
 • Waarden & Normen
 • Werk & Sport

Per onderwerp vindt u achtergrondinformatie, de meest gestelde vragen met antwoorden, overzichten van publicaties, artikelen en internet-links voor meer informatie. Ook wordt vermeld waar u als vereniging meer informatie c.q. ondersteuning kunt krijgen inzake het desbetreffende onderwerp.

Vanaf juli 2003 krijgen verenigingen ook de mogelijkheid om via de site vragen in te sturen aan een panel van deskundigen. Wekelijks worden drie vragen beantwoord. Het gaat hierbij om vragen over sporttakoverstijgende onderwerpen. Voor sportspecifieke vragen wordt u doorverwezen naar de desbetreffende sportbond (KNSA).

Ga dus ook eens kijken wat sport.nl uw vereniging te beiden heeft!

Het adres is: www.sport.nl/benm.