< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 5

2002

November

Editienr.: 25

Datum en locatie Algemene Vergadering 2003
De Algemene Vergadering van de KNSA zal plaatsvinden op zaterdag 5 april 2003. De locatie is wederom het Zalencentrum De Korf te Leusden. De uitnodiging en de agenda met bijlagen worden in maart 2003 naar alle (commissie-)leden en genodigden gezonden.

Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw
Het Bondsbureau in Amersfoort zal wederom zo rond de Kerst en Oud en Nieuw, zijn gesloten van maandag 23 december 2002 tot en met woensdag 1 januari 2003. Op donderdag 2 januari 2003 vanaf 08.30 uur zijn de medewerkers van het bureau u graag weer van dienst.

Indienen mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2003
Zoals reeds gepubliceerd in het bulletin van oktober 2002, verzoek wij u nogmaals alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2003, doch niet later dan 10 januari 2003 bij ons in te dienen, per officieel mutatieformulier. Na 10 januari wordt door ons de jaarcontributiefactuur opgemaakt die aan alle verenigingen toegezonden wordt.

Doping Infolijn
Het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) heeft al geruime tijd een telefonische informatielijn, de Doping Infolijn, waar alle vragen over doping gesteld kunnen worden. Zo kunnen onder meer vragen over het Dopingreglement, de risico's van voedingssupplementen, de dopingcontroleprocedure en wat wel/niet op de dopinglijst staat, hier gesteld worden. De Doping Infolijn is speciaal in het leven geroepen voor een ieder die een vraag heeft over doping.

Het telefoonnummer van de Doping Infolijn is: 0900-201000 en de lijn is elke werkdag tussen 13.00 en 16.00 uur geopend. De kosten zijn € 0,10 per minuut.

Uiteraard worden alle vragen vertrouwelijk beantwoord. Wij vragen u uw leden te informeren over deze Doping Infolijn.

"Indianenverhalen"In het land circuleert een geschrift dat een verslag zou bevatten van een KNSA-hearing in District VI. Daarin wordt een aantal beweringen gedaan die, op zijn zachtst gezegd, op gespannen voet staan met de realiteit. Wij noemen een aantal en geven daarbij kort commentaar.

"Schietbeurtregistratie in de huidige vorm, (boekje) vervalt"

Gezien de kritiek die politie en justitie op het huidige systeem hebben en de wijze waarop sommigen daarmee omgaan, is het zeker niet uitgesloten dat dit vervalt. Over wat daarvoor in de plaats komt en wat dat dan zal zijn, is niets bekend. Het lijkt ons overbodig te verklaren dat de KNSA er voorstander van is het systeem overboord te zetten en de verloven te verstrekken puur op het lidmaatschap van een schietvereniging. Of een dergelijk voorstel onzerzijds wordt gehonoreerd, zal de toekomst leren.

"De schutter moet aantonen waarvoor hij het wapen nodig heeft"

Deze mededeling is juist, maar bevat geen nieuws.

"Voor elk wapen moet apart het aantal schietbeurten gehaald worden"

Dat is niet juist.

"Iedereen moet meedoen aan de competitie binnen de vereniging, anders 'daag' met het verlof"

Het staat een vereniging vrij een clubcompetitie te houden en zelfs om te bepalen dat alle leden daaraan moeten meedoen, maar dat heeft niets met het verlof te maken.

"De buiten de vereniging geschoten wedstrijden zijn in het nieuwe systeem alleen met een team te verschieten, dus niet meer als individu"

Dit is onzin, nog afgezien daarvan dat wij niet goed begrijpen wat bedoeld wordt met 'het nieuwe systeem'.

"Alle wapengroepen worden gelijk getrokken wat betreft het aantal schoten per serie"

Een dergelijk voorstel heeft ons van de zijde van de LTC’s nog niet bereikt en het kan ook om begrijpelijk redenen rustig als uitgesloten worden beschouwd dat dit ooit gebeurt. Wel wordt gestreefd naar een eenduidig systeem voor de klasseringen.

Op de hearing is gesproken over de reorganisatieplannen van de KNSA. Die betreffen de nieuwe indeling van de Districten en Afdelingen. Doel daarvan is kort gezegd, het wedstrijdaanbod dichter bij de schutter te brengen. Die plannen hebben niets te maken met wijziging van de regelgeving op de Wet wapens en munitie. De schrijver van het geschrift had daarmee geen kwaad in de zin, maar heeft een aantal zaken die op de hearing zijn besproken verkeerd geïnterpreteerd en voor zijn bestuur opgeschreven. "Gedienstige" geesten hebben het stuk in handen gekregen en hadden er blijkbaar aardigheid in het te verspreiden. Het effect dat daarmee blijkbaar beoogd werd, bleef niet uit. Onrust onder een aantal schutters. Resumerend willen wij u aanraden het geschrift, als het u mocht bereiken, te verwijzen naar de plek waar het thuis hoort: de prullenbak.