< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 5

2002

Oktober

Editienr.: 24

Teruggave ecotaks periode 2001
Een aantal bij ons aangesloten schietsportverenigingen heeft wederom een verzoek om teruggave van de ecotaks over het jaar 2001 bij onze Associatie ingediend; hiervan zijn 86 verzoeken akkoord bevonden, hetgeen resulteerde in een totale teruggave door het Ministerie van VWS aan de KNSA van € 67.290,00 (dat is gemiddeld € 782,00 per schietvereniging). De doorbetaling aan de desbetreffende schietverenigingen heeft in week 39 plaatsgevonden.

EHBSO-kit
Sinds de invoering van de Arbo-wet in 1998 zijn alle sportverenigingen verplicht te zorgen voor veilige omstandigheden voor hun medewerkers en sporters, met andere woorden: verplicht om een Arbo-beleid te voeren.

Om na te gaan of die omstandigheden inderdaad veilig en gezond zijn, moet de sportvereniging een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. De Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, NOC*NSF en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gezamenlijk de "Arbocheck Sportorganisaties" ontwikkeld. Dit is een speciaal op sportorganisaties toegespitste RI&E. Eén van de vereisten uit deze Arbocheck is de aanwezigheid van goede en complete verbanddozen in/bij elke sportaccommodatie.

Het gebrek aan eigentijdse criteria voor goede, op de situatie toegesneden verbanddozen heeft, in antwoord op de bestaande wetgeving, geleid tot nieuwe basisrichtlijnen met ingang van 1 september 2002. Het Oranje Kruis is, als toezichthouder op de EHBO-hulpverlening, met deze nieuwe richtlijnen "Basis Bedrijfsverbandset BHV" tegemoet gekomen aan de vele vragen die leefden in o.a. het bedrijfsleven.

In aanvulling op deze basisrichtlijnen zijn voor sport- verenigingen speciale richtlijnen opgesteld voor de inhoud van sportverbanddozen, zogenaamde EHBSO-kits (Eerste Hulp bij Sport Ongevallen). Er zijn door Sport Blessure Vrij in samenwerking met Koninklijke Utermöhlen, twee verschillende EHBSO-kits ontwikkeld die alle materialen bevatten die voor goede eerste hulpverlening bij sport- ongevallen nodig zijn. Deze kits voldoen aan de richtlijnen Basis Bedrijfsverbandsets BHV en Arbowet en -regelgeving, zoals deze onder nummer VE84-02 door het Oranje Kruis is goedgekeurd. Deze richtlijnen zijn opgesteld door Sport Blessure Vrij (een samenwerkingsverband tussen Stichting Consument en Veiligheid en NOC*NSF) in overleg met het Oranje Kruis en de sportgezondheidszorg (Vereniging voor Sportgeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Nederlands Genootschap voor Sportmassage).

De verenigingskit is bedoeld voor verenigingen. De toernooikit is bedoeld voor verenigingen en andere organisaties die regelmatig sportactiviteiten met veel deelnemers organiseren (gemeenten, scholen, sport- centra, etc.). De toernooikit is uitgebreider dan de verenigingskit en kan dus gelijktijdig door meerdere hulpverleners gebruikt worden. De complete inhoudsopgave van de EHBSO-kits kan worden gedownload op www.sport.nl/sportblessurevrij.

Door het opstellen van eenduidige richtlijnen voor de inhoud van EHBSO-kits is concrete invulling gegeven aan één van de criteria van de Arbo-wet. Deze richtlijnen kunnen sportverenigingen dus helpen bij het uitvoeren van hun Arbo-beleid. Een vereniging kan zelf overgaan tot het samenstellen van één of meerdere verenigings- of toernooikits op basis van de inhoudsopgave. Het is echter per 2 september 2002 ook mogelijk om kant en klare EHBSO-kits te bestellen via www.sport.nl/sportblessurevrij. Meer informatie hierover vindt u in het bijgevoegde bestelformulier.

Contributie-afdracht 2003
Door de Algemene Vergadering van 2002 zijn de bedragen voor de contributieafdracht 2003 gehandhaafd.

Voor de volledigheid hierbij nog een overzicht van de con-tributieafdracht voor 2002 en 2003:

Basisafdracht

: € 230,00 (10 leden)Entreegeld

: € 23,00 (per hoofd- c.q. gezinslid*)

Hoofdlid

: € 23,00

Gezinslid

: € 18,00

Juniorlid-A

: € 11,50

Juniorlid-B

: € 6,50

Juniorlid-C

: € 6,50

Junior-gezinslid

: € 6,50

* met uitzondering van juniorleden; hiervoor behoeft geen entreegeld te worden betaald.

Voor die verenigingen met minder dan tien hoofdleden is de aanvulling tot de basisafdracht van € 230,00 als aparte toeslag op de factuur vermeld.

Indiening mutaties ledenadministratie uiterlijk 10 januari 2003
Ten behoeve van de jaarfactuur contributieafdracht die voor het jaar 2003 aan alle verenigingen wordt verzonden, verzoeken wij u wederom dringend ervoor te zorgen dat het Bondsbureau in het bezit is van alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging (bij voorkeur vóór 1 januari 2003, doch absoluut niet later dan 10 januari 2003). In het bijzonder vragen wij u om alle bij u afgemelde schutters voor het jaar 2003 bij ons af te melden, opdat u hiervoor geen kosten meer in rekening worden gebracht voor dit jaar. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat wij alleen mutaties in behandeling kunnen nemen die per officieel mutatieformulier aan ons worden doorgegeven.

Alle op 10 januari 2003 door ons ontvangen mutaties worden vervolgens door ons verwerkt, waarna de jaarfactuur wordt opgemaakt, die wij in januari aan u zullen verzenden. Na ontvangst van de totale betaling van deze jaarfactuur door uw vereniging, gaan wij over tot verzending van alle desbetreffende schutterslicenties. Het is daarom zowel voor u als voor ons van belang dat deze jaarfactuur en de daarbij behorende ledenlijst zo volledig en correct mogelijk is. Wij rekenen wederom op uw medewerking!

Stand van zaken Herindeling Districten
In onze vorige uitgave van het Bestuursinformatiebulletin heeft u kunnen lezen conform welke criteria de Afdelingen in de nieuw te vormen vier (4) Districten kunnen worden vastgesteld. Overeenkomstig de door de Algemene Vergadering aangenomen nota, dienden vóór 1 oktober jl. de Districtsbesturen een voorstel ter vorming van de Afdelingen per discipline, bij het Hoofdbestuur in te dienen. Drie van de vier Districten, in nieuwe vorm, hebben inmiddels hun voorstellen ingediend en door het Hoofdbestuur zijn de Afdelingen vastgesteld. Naar verwachting zullen ook in de loop van oktober voor het nieuwe District 4 de Afdelingen kunnen worden vastgesteld. Op 8, 9 en 10 november aanstaande zal tijdens het Schietsport Informatie Weekend (SIW) dat in de IJsselhallen in Zwolle plaatsvindt en waar de KNSA wederom acte de présence zal geven, de nieuwe structuur met de bijbehorende Afdelingen van alle Districten worden gepresenteerd. Uiteraard zal dat ook door middel van een Bestuursinformatiebulletin en het bondstijdschrift Schietsport, aan alle verenigingen en sportschutters nadien kenbaar gemaakt worden.

KNSA-disciplines
In de vorige uitgave van het Bestuursinformatiebulletin, te weten juli 2002, is een publicatie gewijd aan de KNSA-disciplines en de daarop van toepassing zijnde door de KNSA voor verenigingen en sportschutters afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. In die publicatie is gemeld dat de aansprakelijkheidsverzekering uiteraard alleen van toepassing is op door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines. Deze publicatie heeft bij sommigen vragen opgeroepen. Deze vragen hielden voornamelijk verband met de door de KNSA erkende disciplines. Voor alle duidelijkheid: de op dit moment door de KNSA erkende disciplines zijn de disciplines die in het verband van de Nederlandse Parcoursschutters Associatie worden beoefend, de disciplines van het Silhouetschieten en tenslotte zijn kort geleden erkend de disciplines vallende onder het Kleiduiven-Jachtparcoursschieten. Het is voorts evident dat ook trainingen of oefeningen, die voortkomen uit de 77 door de KNSA gereglementeerde disciplines, dan wel vormen van schietsportbeoefening die zijn gericht op die KNSA-disciplines, geen enkel probleem vormen in relatie tot de polis van de aansprakelijkheidsverzekering. Uiteraard behoeft dat niet altijd in competitieverband beoefend te worden.

Politiecontrole bij verlofhouders
Al weer vijf jaar geleden is op instigatie van één van de Korpschefs, een massale controle uitgevoerd bij sport- schutters en jagers, in het bezit van een verlof tot het voorhanden hebben van één of meerdere vuurwapens. De KNSA heeft destijds ernstig bezwaar gemaakt tegen deze actie, vooral ook omdat het achterliggende doel daarvan, namelijk het terugdringen van de vuurwapencriminaliteit, allerminst was gediend. Sterker nog: wederom werd hiermee de schietsport, en in het bijzonder de beoefenaren daarvan, gecriminaliseerd. Het resultaat van deze controle was van nul en generlei waarde. Blijkbaar heeft dat de Nederlandse politie er niet van overtuigd dat deze actie zinloos was omdat nu dan, vijf jaar later, er wederom signalen zijn die doen verwachten dat een dergelijke controle weer zal plaatsvinden. Het is maar dat u het weet.

Sluiting Bondsbureau tussen Kerst en Nieuwjaar
Het Bondsbureau te Amersfoort zal wederom tussen Kerst en Nieuwjaar, namelijk van maandag 23 december 2002 tot en met woensdag 1 januari 2003 zijn gesloten. Op donderdag 2 januari 2003 vanaf 08.30 uur zijn onze medewerkers u weer graag van dienst.