< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 5

2002

Juli

Editienr.: 23

Bondsbureau gesloten in week 32
In verband met de vakantieperiode en de geringe drukte in die tijd op het Bondsbureau, zal het Bondsbureau te Amersfoort in de periode van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus 2002 wederom gesloten zijn. Op maandag 12 augustus zijn onze medewerkers u wederom gaarne van dienst; het bureau is dan weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.

KNSA-disciplines
Het is algemeen bekend dat het klimaat voor de beoefening van schietsport in Nederland niet positief is. Het zal voorts eenieder niet zijn ontgaan dat dat klimaat er in de afgelopen tijd zeker niet beter op is geworden. Het bestuur van de KNSA constateert een toename van de beoefening van allerhande vormen van schieten, niet zijnde door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines. U moet daarbij denken aan disciplines als Dynamic Service Rifle, het schieten met hagelgeweren op binnenbanen, het schieten op voorwerpen niet behorend binnen de KNSA Action Shooting discipline-voorwerpen, en allerlei andere vormen van zogenaamde fun-shooting- onderdelen. Deze disciplines komen niet voort uit de nationale en internationale schietsporttraditie, dus wat in het algemeen onder schietsport wordt verstaan en zijn soms ook een uitvloeisel uit militaire en politieoefeningen. Deze vormen van schieten zijn veelal slecht gereglementeerd en onvoldoende gericht op veiligheid. Zo is de trekkerdruk niet aan een minimum verbonden, zijn de afstanden niet bekend, is het ricochetgevaar onvoldoende beteugeld, enzovoorts. Het bestuur van de KNSA is in zijn algemeenheid terughoudend met het invoeren van nieuwe disciplines. Er zijn reeds 77 disciplines door de KNSA gereglementeerd. Belangrijker is echter dat het bestuur van de KNSA van mening is dat het invoeren van dergelijke vormen van schieten zeker niet zal bijdragen aan een verbetering van het klimaat voor schietsportbeoefening in Nederland; sterker nog, de verwachting is dat als gevolg daarvan een verslechtering optreedt.

Behoudens bovengenoemde overwegingen zijn nog meer argumenten van toepassing om dergelijke vormen van schietsport niet te beoefenen of op zijn minst daarin terughoudend te zijn. Zo wijzen wij schietverenigingen en sportschutters erop dat de door de KNSA voor verenigingen en hun leden afgesloten aansprakelijkheids- verzekering vanzelfsprekend uitsluitend dekking biedt voor schietsportactiviteiten, zijnde door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines. Het is voorts van belang te onderzoeken in hoeverre andere vormen van schieten wel in overeenstemming zijn met de vergunning op de Wet Milieubeheer, die voor de desbetreffende accommodatie is afgegeven.

Resumerend roepen wij verenigingsbesturen op terughoudend te zijn met het accepteren van dergelijke vormen van schietsport en de KNSA terzijde te staan in de voortdurende strijd die geleverd moet worden om de schietsport in Nederland te behouden en wij denken dat het mogelijk moet zijn leden van schietsportverenigingen te enthousiasmeren voor de reeds 77 door de KNSA gereglementeerde disciplines.

Ecokit
In opdracht van NOC*NSF is door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) de Ecokit ontwikkeld. De Ecokit is een pakket met energiebesparende producten en informatiemateriaal waarmee verenigingen aanzienlijk kunnen besparen op de energienota; in sommige gevallen kan die besparing oplopen tot 20 procent per jaar.

Als bijlage treft u daarover nadere informatie aan, alsmede een bestelformulier voor het bestellen van de Ecokit.

Stand van zaken Districtsherindeling
Zoals bekend heeft op 6 april jl. de Algemene Vergadering ingestemd met de door het bestuur van de KNSA voorgestelde nota "Dichter bij de schutter met een slagvaardiger bestuur". Dat betekent dat per 1 januari 2003 het aantal districten van negen (9) wordt teruggebracht naar vier (4).

De nieuwe districtsindeling per 1 januari 2003 luidt dan als volgt:

District I

: Groningen, Friesland, Overijssel en Noordoostpolder

District II

: Gelderland, Utrecht, Flevoland en ’t Gooi

District III

: Noord-Holland en Zuid-Holland

District IV

: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Binnen de nieuwe districtsgrenzen zullen, al naar gelang het aantal beoefenaren in een bepaalde discipline, Afdelingen worden vastgesteld. Wij hebben daarover reeds vorige maand alle besturen van schietsport- verenigingen geïnformeerd en tevens gevraagd ons inzicht in de beoefenaren van disciplines te geven door middel van een toegezonden enquête. Inmiddels zijn, in overeenstemming met eerdergenoemde nota, door het Hoofdbestuur de criteria voor deze Afdelingen vastgesteld. Deze criteria zijn nodig om districtsbesturen richtgetallen te geven voor de indiening van voorstellen bij het Hoofdbestuur van de KNSA in verband met de vorming van Afdelingen. Deze voorstellen dienen uiterlijk 1 oktober aanstaande bij het Hoofdbestuur te worden ingediend. Op die wijze is het bestuur van de KNSA in staat, zo ver als mogelijk is, de vaststelling van Afdelingen uniform te laten plaatsvinden en recht te doen aan het aantal beoefenaren in bepaalde disciplines en vooral recht te doen aan het streven zoals verwoord in de titel van de nota "dichter bij de schutter".

De genoemde criteria zijn als volgt:

  1. Het minimale aantal schietverenigingen dat de desbetreffende discipline beoefent waarvoor de Afdeling wordt vastgesteld, bedraagt 25 verenigingen.

  2. Het minimale aantal sportschutters dat de desbetreffende discipline beoefent waarvoor de Afdeling wordt vastgesteld, bedraagt 250 sportschutters.

  3. In het geografische gebied dat als Afdeling binnen enig District wordt vastgesteld, dient minimaal één (1) accommodatie aanwezig te zijn waar de desbetreffende discipline waarvoor de Afdeling wordt vastgesteld, kan worden beoefend.

  4. Het territoriale gebied dat als Afdeling wordt vastgesteld, mag niet de grens van een ander District overschrijden. Hiermee worden niet de huidige maar de nieuwe districtsgrenzen bedoeld.

Bovengenoemde criteria zijn richtgetallen waarvan gemotiveerd door de desbetreffende districtsbesturen mag worden afgeweken in hun voorstel. Nadat in september door het Hoofdbestuur, op voorstel van de districtsbesturen, de Afdelingen zijn vastgesteld, zullen die Afdelingen in de loop van oktober 2002 aan alle KNSA-verenigingen en -sportschutters bekend gemaakt worden door middel van het bondstijdschrift "Schietsport" en het Bestuurs-informatiebulletin. In verband ook met de vorming van de nieuwe Districten, zullen de districts- besturen in de periode november/december van dit jaar Districtsledenvergaderingen houden. In die Districtsleden- vergaderingen zal in ieder geval het nieuwe districtsbestuur dat per 1 januari 2003 in werking treedt, moeten worden gekozen. De voorzitter zal als ad-interim worden gekozen omdat deze in de Algemene Vergadering van 2003 definitief moet worden benoemd. In diezelfde Algemene Vergadering zullen aan de leden voorstellen voor wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden voorgelegd, die verband houden met de vorming van het Algemeen Bestuur van de KNSA. Het bestuur van de KNSA gaat ervan uit op ieders medewerking te kunnen rekenen, zodat de herindeling van de districten met als doel een beter activiteitenaanbod te kunnen bieden, alsmede de reorganisatie van het bestuur van de KNSA, goed zal verlopen.