< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 5

2002

Juni

Editienr.: 22

Bondsbureau gesloten in week 32
In verband met de vakantieperiode en de geringe drukte in die tijd op het Bondsbureau, zal het Bondsbureau te Amersfoort in de periode van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus 2002 wederom gesloten zijn. Op maandag 12 augustus zijn onze medewerkers u wederom gaarne van dienst; het bureau is dan weer normaal bereikbaar vanaf 08.30 uur.

Wijzigingen in de lijst met Sportmedische Instellingen per september 2001
Sinds september 2001 hebben de volgende wijzigingen (vet gedrukt) plaatsgevonden in het overzicht van Sportmedische Instellingen die op dit moment door de Federatie van Sportmedische Instellingen worden erkend:

NAAM

ADRES

TELEFOONNR.


Dependance SMA Regio Noord-Holland Noord Regio Alkmaar

Oudegracht 287, 1181 CJ ALKMAAR

072-5200508

Dependance SMA Regio Noord-Holland Noord Regio Amsterdam

Herengracht 12, 1506 DS ZAANDAM

075-6311844

Sportgeneeskunde Friesland (4 locaties) Regio Friesland

Ds. M.L. Kingweg 7, 8446 KZ HEERENVEEN

0513-627175

SMA Oostelijk Zuid-Limburg Regio Zuid-Limburg

Overloon 2, 6411 TE HEERLEN

045-5732309

SMA Maastricht Regio Zuid-Limburg

Korvetweg 24-26, 6222 NE MAASTRICHT

043-3623751

SGA Laurentius Ziekenhuis Regio Noord-Limburg

Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV ROERMOND

0475-382222

Dependance SMA Nijmegen Regio Nijmegen

2e Oude Heselaan 173, 6542 VE NIJMEGEN

024-3786544

Stichting Waarborgfonds Sport
De Stichting Waarborgfonds Sport biedt sportclubs hulp bij de financiering van (schiet)sport- accommodaties

door drs. Paul Schubert, directeur SWS

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft als doelstelling het bevorderen van de bouw, aanleg, renovatie of aankoop door sportorganisaties van kwalitatief goede sportaccommodaties. Deze doelstelling wordt naderbij gebracht door borg te staan voor de betaling van rente en aflossing door sportorganisaties die leningen aantrekken voor het realiseren of aankopen van sportaccommodaties. De borgstellingen worden afgegeven aan de hierbij betrokken kredietverlenende instellingen. Dat kunnen banken, verzekeringsmaat- schappijen en gemeenten zijn. De borgstellingen verlenen de kredietverschaffers een stuk zekerheid. Hierdoor zijn zij bereid sportorganisaties lage rentepercentages in rekening te brengen. Meer dan eens ontstaat zo een rentevoordeel voor sportorganisaties van omstreeks 1%. Borgstellingen worden slechts verleend indien – ook op langere termijn – een kostendekkende exploitatie van de sportaccommodaties te verwachten valt.

Borgstellingskapitaal
De op 6 november 1980 opgerichte SWS heeft vanuit de Stichting de Nationale Sporttotalisator een borgstellingskapitaal van f 10 miljoen (€ 4,5 miljoen) meegekregen. Dit kapitaal is thans aangegroeid tot een kleine f 16,5 miljoen (€ 7,5 miljoen). Met de grote banken is de afspraak gemaakt dat verplichtingen kunnen worden aangegaan tot een vijfvoud van het beschikbare kapitaal. Op 31 december 2000 stonden er voor f 37,9 miljoen (€ 17,2 miljoen) aan borgstellingen uit.

Kenmerken borgstelling
De borgstelling bedraagt maximaal 50% van het te lenen bedrag tot ten hoogste f 500.000,00 (€ 226.890,00). De looptijd ervan is normaliter 15 jaar. Bij kunstgras tennis- banen is de looptijd meestal 8 à 10 jaar. De borgstelling wordt jaarlijks lineair afgebouwd. Bij versnelde aflossing op de lening loopt de borgstelling naar rato van de extra aflossing terug. Hierdoor wordt het mogelijk om met eertijds vastgelegd kapitaal weer nieuwe borgstellingen te verlenen.

Wie kunnen borgstellingen aanvragen en hoe?
Borgstellingen kunnen worden aangevraagd door koepelorganisaties in de sport, sportbonden die in NOC*NSF vertegenwoordigd zijn en sportverenigingen welke deel uitmaken van een of meer van deze sportbonden. Ook hiermee verbonden rechtspersonen kunnen een beroep op de SWS doen. Veruit de meeste borgstellingen worden aangevraagd door sportverenigingen.

De sportorganisatie, die een borgstelling wenst, dient in beginsel contact op te nemen met het bureau van de SWS. Ook kan de projectadviseur in het desbetreffende rayon worden benaderd. Hierna wordt vanuit het bureau een informatieset toegezonden, waarvan onder meer een aanvraagformulier deel uitmaakt. Vervolgens dient de sportorganisatie (weer) contact op te nemen met de projectadviseur.

Projectadviseurs
De SWS werkt met drie zogenoemde projectadviseurs die allen veel ervaring hebben met de financiering en exploitatie van sportaccommodaties. Zij hebben ieder een eigen rayon. De projectadviseurs bieden sport- verenigingen, die accommodaties willen realiseren of aankopen, hulp bij het opstellen van investeringsplannen, financieringsplannen en meerjaren exploitatieprognoses. Verder staan zij sportverenigingen ten dienste bij het verkrijgen van leningen met gunstige rentepercentages. Ook leggen de projectadviseurs contacten met gemeenten. Veelal wordt het hierdoor mogelijk dat gemeenten investeringssubsidies, gemeentegaranties en goede gebruiksrechten verlenen ten aanzien van de ondergrond van sportaccommodaties. Voor sport- organisaties heeft deze hulp als voordeel dat het wiel niet meer behoeft te worden uitgevonden. De projectadviseurs hebben immers aan de wieg gestaan van vele honderden accommodatieprojecten en kennen alle ins en outs hierbij. Als gevolg van de door de projectadviseurs geboden hulp zijn sportverenigingen in staat om goed onderbouwde aanvragen voor borgstellingen aan de SWS voor te leggen. Er zijn voor sportverenigingen geen kosten verbonden aan de hulp van de projectadviseurs.

De aanvraag
De sportvereniging, die een borgstelling wil verkrijgen, dient hiertoe het ontvangen aanvraagformulier, bij voorkeur in nauw overleg met de projectadviseur, in te vullen. Door middel van het aanvraagformulier wordt de SWS geïnformeerd over de naam en het adres van de secretaris en de persoon die de contacten met de SWS onderhoudt, de ontwikkeling van het ledenbestand gedurende de drie afgelopen seizoenen of jaren, het contributieniveau voor en na de realisering, verbouwing of aankoop van het sportaccommodatieproject en niet te vergeten het “waarom” van het project. De investeringsbegroting, het financieringsplan, de twee meest recente balansen, de verlies en winstrekeningen over de twee meest recente seizoenen of jaren en een meerjaren exploitatieprognose moeten als bijlagen bij het aanvraagformulier worden meegezonden. Verder dienen besluiten van de betrokken gemeenten te worden voorgelegd met betrekking tot de gebruiksrechten van de grond (recht van erfpacht of opstalrecht dan wel langjarige huurovereenkomst), het verlenen van een bouw- en milieu- vergunning, een investeringssubsidie of een gemeentegarantie. Ook de bouwtekeningen, het bestek en de offerte van de bank moeten aan de projectadviseur worden toegezonden. De projectadviseur doet de bouwtekeningen en het bestek op zijn beurt weer toekomen aan het Instituut voor Sportaccommodaties B.V. die een en ander bouwkundig en sportfunctioneel (sporttechnisch) beoordeelt.

Aanvraagprocedure
De betrokken projectadviseur brengt op basis van het ontvangen aanvraagformulier met bijlagen een prae advies uit over de financiële haalbaarheid van het project waarvoor een borgstelling is aangevraagd: het eindrapport. Het eindrapport wordt in de beoordelings- en begeleidingscommissie (BBC) van de SWS aan de orde gesteld. Aan de hand van de aldaar gevoerde discussies wordt een schriftelijk eindadvies van de BBC aan het bestuur opgesteld: het BBC-rapport. Zowel het eind- als het BBC-rapport worden aan het bestuur toegezonden met het verzoek langs schriftelijke weg een besluit te nemen. Dit besluit komt in de regel af binnen 10 dagen nadat beide rapporten aan het bestuur zijn voorgelegd. Voorwaarde is dan wel dat het Instituut voor Sport- accommodaties zich sporttechnisch akkoord heeft verklaard met het project. De sporttechnische akkoordverklaring is niet nodig voor projecten die sporttechnisch door het Instituut voor Sportaccommodaties worden begeleid, dan wel voor projecten die gerealiseerd worden onder keurmerk van NOC*NSF.

Nadat het bestuur besloten heeft de aanvraag te honoreren, wordt tussen de sportorganisatie en de SWS een overeenkomst afgesloten. De SWS verplicht zich op grond van deze overeenkomst de borgstelling daadwerkelijk toe te kennen. De aanvrager heeft krachtens deze overeenkomst onder meer de plicht om jaarlijks, gedurende de looptijd van de borgstelling, zijn financiële jaarstukken (balans en verlies en winstrekening) aan de SWS voor te leggen en de SWS toestemming te vragen om eventueel tot lastenverzwaring over te gaan. Soms worden opschortende voorwaarden verbonden aan de te verlenen borgstelling. Die voorwaarden hebben meestal betrekking op nog op gemeentelijk niveau te nemen besluiten. Vervolgens wordt de akte van borgtocht toegezonden aan de betrokken kredietverlenende instelling. Indien de aanvraag goed is voorbereid, kan doorgaans binnen drie maanden na het eerste contact een besluit door het bestuur van de SWS worden genomen. Het is zelfs wel eens voorgekomen dat het bestuur binnen 10 dagen na aanmelding van een project bij de SWS besloten heeft de aanvraag te honoreren. Met de besluitvorming bij de SWS is derhalve veelal minder tijd gemoeid dan met die op gemeentelijk niveau.

Nazorg
Gedurende de looptijd van de borgstellingen worden de ontvangen financiële jaarstukken van de betrokken sportorganisaties door de SWS gecontroleerd. Hieromtrent worden door de projectadviseurs en een controlefunctionaris zogeheten controlerapporten opgemaakt die aan de sportorganisaties, kredietverlenende instellingen en gemeenten, die garanties hebben verstrekt, worden toegezonden. Zo nodig vindt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen bijsturing plaats van minder goed lopende projecten. Projecten met zeer problematische exploitaties worden uitgebreid financieel-economisch begeleid door de projectadviseurs. Soms wordt in dit kader besloten dat gedurende een aantal jaren de aflossingen worden opgeschort, dit in combinatie met het “bevriezen” van de looptijd van de borgstellingen. In een aantal gevallen kan tot herfinanciering met lagere rentepercentages worden gekomen.

Verleende borgstellingen
Uit het onlangs uitgekomen Jaarverslag 2000 van de SWS blijkt dat in 2000 70 borgstellingsverplichtingen door het bestuur zijn aangegaan. Dit betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de SWS. Het zijn er 3 meer dan het recordaantal van 67 dat in 1999 werd gerealiseerd. Per rayon per tak van sport zijn de in 2000 aangegane borgstellingsverplichtingen als volgt te rubriceren.

Met de in 2000 aangegane verpl


Rayon Noord West

Rayon Noord Oost Midden

Rayon Zuid West

Totaal


atletiek

2

-

1

3

biljarten

-

1

-

1

bridge

1

1

-

2

golf

2

2

1

5

handbal

-

1

-

1

handboogschieten

1

-

2

3

hippische sport

1

1

-

2

hockey

1

5

3

9

honkbal

1

-

-

1

korfbal

3

-

-

3

onderwatersport

1

-

-

1

roeien

-

-

1

1

schietsport

-

1

-

1

tafeltennis

-

1

-

1

tennis

5

12

3

20

turnen

-

-

1

1

voetbal

7

5

2

14

watersport

-

1

-

1

totaal

25

31

14

70

ichtingen is een totaal borgstellingsbedrag gemoeid van f 10.755.750,00 (€ 4.880.747,00). Ook dit betekent een nieuw hoogtepunt in de historie van de SWS. Het vorige “record” dateerde van 1999 toen een borgstellingstotaal van f 10.083.550,00 (€ 4.575.716,00) werd behaald.

De in 2000 aangegane borgstellingsverplichtingen hebben ertoe geleid dat sportorganisaties leningen kunnen aantrekken van in totaal f 27.239.500,00 (€ 12.360.746,00). Hierdoor kunnen door sport- organisaties investeringen in sportaccommodaties worden gedaan van f 47.663.181,00 (€ 21.628.609,00). In 2000 zijn 40 gemeentegaranties in combinatie met borgstellingen van de SWS verstrekt. Ook dit betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de SWS. Het totaal bedrag aan gemeentegaranties heeft in 2000 f 6.695.500,00 (€ 3.038.285,00) belopen.

In de periode 1980 t/m 2000 heeft de SWS 771 borg- stellingen verstrekt voor een totaal bedrag van maximaal bijna f 98 miljoen (€ 44,5 miljoen). Hiermede was het voor sportorganisaties, voornamelijk verenigingen die tot de breedtesport behoren, mogelijk om leningen aan te trekken van ruim f 263,5 miljoen (€ 119,5 miljoen). Een en ander heeft geleid tot investeringen in sportaccom- modaties van f 467,5 miljoen (€ 212 miljoen). Dit maakt duidelijk dat de SWS in een geweldige behoefte voorziet.

Toekomstverwachtingen
Er kan met zekerheid worden aangenomen dat de vraag van de sportwereld naar borgstellingen van de SWS nog verder zal stijgen. Indicatief hiervoor is dat per 1 augustus 2001 wederom 44 borgstellingen zijn verleend voor een bedrag van in totaal f 8.467.656,00 (€ 3.842.454,00). Hiermede zijn sportorganisaties in staat om leningen aan te trekken van f 30.590.840,00 (€ 13.881.517,00). Dit leidt tot investeringen in sport- accommodaties van f 57.152.461,00 (€ 25.934.656,00). Het staat als een paal boven water dat eind 2001 weer mijlpalen zullen worden behaald ten aanzien van het aantal verleende borgstellingen en de daarmee gemoeide bedragen. Indien u tot de financiering van een sport- accommodatie wil overgaan, verdient het aanbeveling om zo snel mogelijk contact met de SWS op te nemen.

Bureau SWS


adres

: Zichtenburglaan 31, 2544 EA Den Haag

tel.

: 070 – 321 66 30

fax

: 070 – 321 63 28

e-mail

: secretariaat@sws.nlProjectadviseurs


Drs. J.A.H. Bams

adres

: Birkveldweg 16, 6336 TA Hulsberg

tel.

: 045 – 405 40 84

fax

: 045 – 405 51 12

e-mail

: jbams@sws.nl

voor het rayon Zuid/West, bestaande uit de provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland;


G.J.M. Oude Vrielink Msm

adres

: Zwarteweg 99, 7532 XL Enschede

tel.

: 053 – 461 71 47

fax

: 053 – 461 71 37

e-mail

: gerardov@sws.nl

voor het rayon Noord/Oost/Midden, bestaande uit de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht;


Ch.C. van der Toorn

adres

: Maria Montessorilaan 1, 1277 CS Huizen (NH)

tel.

: 035 – 525 61 26

fax

: 035 – 523 08 91

e-mail

: charlesvdt@sws.nl

voor het rayon Noord/West, bestaande uit de provincies Friesland, Flevoland, Noord Holland en Zuid Holland.

Arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk
George Evers – TNO Arbeid*
Een groot aantal werkzaamheden in Nederland wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De waardering voor het vrijwilligerswerk is groot, want de algemene opvatting is dat dit werk zeer belangrijk is voor de samenleving. Niet voor niets is 2001 het Internationale Jaar van het Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn actief in zeer uiteenlopende terreinen, zoals in de sport en recreatie, in de religie en levensbeschouwing, de sociale hulpverlening, de gezondheidszorg, de kunst en cultuur, in scholen en in het opbouwwerk, club- en buurthuiswerk. Er worden door vrijwilligers zeer veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd; het kan gaan om bestuurlijke werkzaamheden, kantoorwerk, onderhouds- en schoonmaakwerk, belangenbehartiging, maatschappelijke dienstverlening etc. Hoe groot de groep mensen is die vrijwillig werkzaam is, is alleen bij benadering bekend, het gaat vermoedelijk om ongeveer drie miljoen personen. Het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd door mensen met verschillende achtergronden: werkenden, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden, personen die de huishoudelijke taken uitvoeren.

De vrijwilligersorganisaties
De vrijwilligersorganisaties waar vrijwilligers actief zijn kunnen landelijk werkzaam zijn (al dan niet met plaatselijke afdelingen), maar er zijn ook organisaties die uitsluitend plaatselijk of regionaal hun werkzaamheden uitvoeren. Voorbeelden van de laatste categorie zijn speeltuinverenigingen, buurt- en clubhuiswerk, en sportverenigingen. Vrijwilligerswerk bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die worden uitgevoerd in georganiseerd verband ten behoeve van anderen, een organisatie of de samenleving. Hoewel er geen sprake is van betaalde arbeid, is er doorgaans wel sprake van een zekere gezagsrelatie tussen de opdrachtgever en de vrijwilliger. Daarom heeft de vrijwilligersorganisatie waarbij de vrijwilliger de werkzaamheden uitvoert, de plicht te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Ook de vrijwilliger heeft de medeverantwoordelijkheid om er naar te streven dat de werkzaamheden op een veilige en gezonde manier worden uitgevoerd.