< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 5

2002

April

Editienr.: 21

Teruggaveregeling ecotaks 2001
Hoewel de definitieve schriftelijke mededeling van de Staatssecretaris van Sport nog niet is ontvangen, heeft het Ministerie van VWS reeds mondeling meegedeeld dat wederom de teruggaveregeling voor ecotaks van kracht zal zijn. Het gaat hier om een regeling waarbij (schiet)- sportverenigingen de energiebelasting op hun rekening voor gas, water en elektra kunnen terugvorderen via de landelijke sportbond, in dit geval de KNSA.

Voor de regeling teruggave ecotaks 2001 geldt het volgende:

De energieheffing in de praktijk
De energieheffing (ecotaks) gaat altijd in combinatie en gelijktijdig met de betaling van de energiekosten. Het begrip "ecotaks" komt slechts sporadisch op de factuur voor. Veel gebruikte omschrijvingen hiervoor zijn:

 • regulerende energiebelasting
 • reg. energiebelasting/reg. energieheffing
 • (wet) REB
 • energieheffing
 • EB-E (= energiebelasting elektra)
 • rijksenergieheffing

De facturering of het verzoek tot betaling kan bij (schiet)sportverenigingen op vier manieren plaatsvinden. Dit hangt af van de eigen situatie van de (schiet)- sportvereniging.

 1. Direct door een op naam van de vereniging gestelde factuur van het energiebedrijf;

 2. Indirect op indicatie van de gemeente en basis van een door de gemeente of gemeentelijke dienst vastgestelde en vastgelegde verdeelsleutel voor energieverbruik.

 3. Een variant op 1; de (schiet)sportvereniging maakt deel uit van een beheers- of exploitatiestichting, die door het energiebedrijf wordt gefactureerd en door deze stichting wordt doorbelast voor de gemaakte energiekosten conform een schriftelijk vastgelegde afspraak.

 4. Ook Stichtingen, indien deze lid zijn van de sport- bond (KNSA), kunnen een verzoek om teruggaaf doen. In dat geval kunnen uiteraard de (schiet)- sportverenigingen die eventueel bij een desbetreffende stichting huren, conform punt 3, geen verzoek om teruggaaf doen.

Het Ministerie heeft bepaald dat alleen bij de sportbond (KNSA) aangesloten (schiet)sportverenigingen en stichtingen die onder deze vier mogelijkheden vallen, in aanmerking komen voor een teruggaafregeling. Van belang voor de bewijsvoering van betaalde ecotaks is dat de (schiet)sportvereniging of stichting, met een eigen verbruiksadres bij het energiebedrijf staat geregistreerd en om die reden de periodieke energienota en de einde-verbruiksjaar-nota direct ontvangt van zowel elektra, gas en water. (NB: over het waterverbruik vindt geen energieheffing plaats).

Indien u valt onder categorie 1 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een goed leesbare kopie van de jaarnota('s) van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 2001 aangeven) of indien de vereniging grootverbruiker is, de (maand)facturen die over een aaneengesloten periode samen een jaar vormen (doorgaans 12 facturen), waarbij de laatste factuur een einddatum in 2001 heeft.

Indien u valt onder categorie 2 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een kopie van de brief van de gemeente waaruit blijkt dat uw vereniging overeenkomstig een overeengekomen verdeelsleutel, een deel van de energiekosten en de daarmee samenhangende ecotaks moet betalen; en voor zover door de gemeente wordt verstrekt, een kopie van de desbetreffende factuur van het energiebedrijf.

Indien u valt onder categorie 3 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de beheer-/ exploitatiestichting waarin u als (mede)gebruiker van de onroerende zaak deelneemt of op andere wijze bij betrokken bent.

 • Een goed leesbare kopie van de jaarnota van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 2001 aangeven). Deze nota moet op naam zijn gesteld van de desbetreffende beheer-/exploitatiestichting en corresponderen met de meegestuurde inschrijving van de Kamer van Koophandel.

 • Een schriftelijke (en gewaarmerkte) overeenkomst waarin is verwoord welk deel van de energielasten en daarmee samenhangende ecotaks voor uw rekening komt (doorbelasting).

Indien u valt onder categorie 4 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een goed leesbare kopie van de jaarnota('s) van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 2001 aangeven) of indien de stichting grootverbruiker is, de (maand)facturen die over een aaneengesloten periode samen een jaar vormen (doorgaans 12 facturen), waarbij de laatste factuur een einddatum in 2001 heeft.

(Let op: (schiet)sportverenigingen en stichtingen met een zogenaamd groot-verbruikcontract krijgen veelal geen eindeverbruik-periode-factuur, maar een (maand)- factuur met het afgenomen vermogen. In dit geval dienen dan evenveel facturen te worden overlegd als er gemoeid zijn met een aaneengesloten periode van 12 maanden (dus maximaal 12 facturen bij maandfacturering)).

Behalve bovengenoemde situaties komt het ook voor dat (schiet)sportverenigingen op contractbasis voor een aantal uur een (ruimte in een) sportaccommodatie of sportcomplex huren voor trainingen en/of wedstrijden. Deze situatie komt niet voor teruggaaf in aanmerking. Enerzijds omdat er geen op naam van de vereniging gestelde factuur is van het energiebedrijf, anderzijds omdat de (schiet)sportvereniging niet de hoofdgebruiker is.

De afhandeling
Deze gegevens, waaruit duidelijk blijkt wat het energieverbruik (elektra en gas) en waterverbruik is geweest, wat de kosten waren en welk bedrag aan energieheffing (ecotaks) is betaald, worden door het Bondsbureau verzameld, geregistreerd en tot slot gedeclareerd bij het Ministerie. Op basis hiervan neemt het Ministerie het besluit tot welk percentage teruggaaf zal plaatsvinden.

Het te verkrijgen bedrag is de inspanning waard. Wij vragen dus aan u alle medewerking. Van ons kunt u dan verwachten dat wij zorgen voor een voorspoedige afhandeling met het Ministerie van VWS. De uiterste inleverdatum van de gegevens is 15 mei 2002. Aan schietsportverenigingen en stichtingen, die nadien de gegevens inleveren kunnen wij niet garanderen dat die in onze opgave aan VWS kunnen worden opgenomen.

Evaluatie Algemene Vergadering 2002
De Algemene Vergadering die op 6 april jl. plaatsvond, is bijgewoond door de vertegenwoordigers van 75 schietsportverenigingen.

Tijdens de Algemene Vergadering:

1. zijn de jaarrekening 2001, de begroting 2002 en de nota "Dichter bij de schutter met een slagvaardiger bestuur" goedgekeurd;

2. zijn de drie aftredende bestuursleden, namelijk:

 • de heer EK. Greven
 • de heer A.H. Brood

beiden herkozen voor een volgende periode.

3. zijn de contributie-afdracht en entreegelden voor 2002 gehandhaafd als volgt:

Contributie-afdracht:

€ 230,00

basisafdracht per vereniging (1 t/m 10 hoofdleden)

€ 23,00

per hoofdlid (vanaf 11e hoofdlid)

€ 18,00

per gezinslid

€ 11,50

per juniorlid-A

€ 6,50

per juniorlid-B, -C en -gezinslid

Entreegelden*:

€ 23,00

voor nieuwe schutters (hoofd- c.q. gezinslid)

(* voor juniorschutters wordt geen entreegeld in rekening gebracht).

4. is een nieuwe Tuchtcommissie benoemd voor de komende periode van drie jaar, bestaande uit drie leden, namelijk:

 • de heer Mr C.A.W.M. Fiscalini
 • de heer Mr P.B.A. Swart
 • de heer Prof. Dr. B. Smalhout

5. zijn alle wijzigingsvoorstellen in het Schiet- en Wedstrijdreglement (in deel II Luchtgeweer, deel III Klein Kaliber Geweer, deel VI Pistool en deel VIII Junioren- reglement) door de leden bekrachtigd en zijn de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Deze wijzigingen zullen in de eerstvolgende aanvulling van het KNSA-Vademecum worden gepubliceerd; degenen die een abonnement hebben, ontvangen deze aanvulling automatisch.

6. De 22 aanwezige recordhouders van 2001 zijn, na afloop van de Algemene Vergadering, gehuldigd.

Drank- en Horecawet
'Alcohol in sportkantines'

In het meerjaren project ‘alcohol in sportkantines’ heeft NOC*NSF Breedtesport een aantal activiteiten ontwikkeld dat tot doel heeft de gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet voor de sport zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij geven u hiermee de laatste actuele stand van zaken omtrent de Drank- en Horecawet en sport- kantines. Deze informatie is bestemd voor alle schiet- sportverenigingen met een kantine in eigen beheer.

Zoals u kunt lezen is een van de ontwikkelde producten een kantinebordje met daarop de leeftijdsgrenzen en schenktijden van alcohol. Het in de kantine goed zichtbaar ophangen van leeftijdsgrenzen en schenktijden is verplicht volgens de nieuwe Drank- en Horecawet. Op dit moment hebben ‘slechts’ 2.000 sportverenigingen in Nederland het gratis bordje aangevraagd bij NOC*NSF.

Om er voor te zorgen dat het bordje in zoveel mogelijk sportkantines komt te hangen vragen wij u bijgevoegd aanvraagformulier ingevuld naar NOC*NSF, Breedtesport te sturen, zodat uw vereniging alsnog in het bezit kan komen van het gratis kantinebordje.

Actuele Stand van zaken Drank- en Horecawet en sportkantines
Informatie voor sportverenigingen met een kantine in eigen beheer

In het meerjarenproject ’Alcohol in sportkantines’ heeft NOC*NSF Breedtesport een aantal activiteiten ontwikkeld die tot doel hebben de gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet voor de sport zo soepel mogelijk te laten verlopen. In deze actuele stand van zaken informeren we u over wat sportverenigingen met een kantine in eigen beheer moeten doen en hoe ze dit kunnen organiseren

1. Sportspecifieke training en examen sociale Hygiëne voor leidinggevenden van sportkantines.
Op een nieuwe Drank en Horecavergunning dienen twee leidinggevenden te worden vermeld die in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne. Vanuit het project alcohol in sportkantines wordt 2 keer per jaar een examen Sociale Hygiëne voor leidinggevenden van sportkantines verzorgd. Voorafgaand aan dit examen kan worden deelgenomen aan een sportspecifieke examentraining. In november 2001 hebben 2.620 personen aan het examen Sociale Hygiëne deelgenomen. Daarvan zijn 2.132 personen geslaagd ( = 81.37%). Voor 2002 staan de examens Sociale Hygiëne voor de sport gepland op zaterdag 20 april en zaterdag 23 november. Deelnemers kunnen zich opgeven bij de Provinciale Sportraden. Kijk voor telefoonnummers op www.iossport.nl.

2. Het modelbestuursreglement
Om volgens de nieuwe wet in aanmerking te komen voor een Drank- en Horeca vergunning dient een vereniging een bestuursreglement te kunnen overleggen. Alle sport- verenigingen hebben het NOC*NSF “model-bestuurs- reglement alcohol in sportkantines” ontvangen. Uit de grote hoeveelheid vragen die NOC*NSF hierover ontvangt kan worden afgeleid dat de verenigingen hier druk mee bezig zijn. De meest gestelde vragen gingen over de in het model-bestuursreglement vermelde huisregels en over de verantwoordelijkheden van de verstrekkers.

Huisregels:
De in het model-bestuursreglement zijn voorbeelden van minimale regels. De door de vereniging op te stellen huisregels dienen dan ook een soortgelijke strekking te hebben. Uiteraard staat het een vereniging vrij om hier zelf nog regels aan toe te voegen. De in het model- bestuursreglement genoemde huisregels zijn niet wettelijk verplicht maar een vereniging is wel verplicht huisregels op te stellen. De sport heeft voor de uitvoering van de nieuwe wet een grote mate van eigen verantwoordelijk- heid genomen en gekregen. Belangrijk daarbij is nogmaals te benadrukken dat de gevolgen van de nieuwe wet voor de sport aanzienlijk zijn versoepeld. Over drie jaar wordt de nieuwe Drank- en Horecawet geëvalueerd. Het is dan van belang te kunnen aantonen dat de sport haar verantwoordelijkheid voor verantwoord alcoholgebruik serieus heeft genomen. NOC*NSF streeft daarom in samenwerking met de bonden o.a. naar het op grote schaal vastleggen van bestuursreglementen volgens het ontwikkelde “model-bestuursreglement alcohol in sportkantines”.

Verantwoordelijkheden:
De wet stelt dat de verstrekker van alcohol verantwoordelijk is voor het alcoholgebruik van klanten. In de praktijk komt het niet of nauwelijks voor dat de verstrekker verantwoordelijk wordt gesteld. Maar volgens de letter der wet is het wel mogelijk. Er moet dan ondubbelzinnig sprake zijn van grove nalatigheid. De schenker moet dan bijvoorbeeld bewust iemand dronken gevoerd hebben met de kennis dat die persoon nog als chauffeur aan het verkeer deel zou gaan nemen. Omdat de verstrekker van alcohol verantwoordelijk is moet hij/zij zijn geschoold in

 • De werking vanalcohol en de gevolgen.

 • De wet- en regelgeving in relatie tot alcoholgebruik.

 • Waarden en normen bij alcoholgebruik.

 • Gespreksvaardigheden hoe met lastige situaties om te gaan

Bestuursleden van een vereniging zijn verantwoordelijk voor:

 • Het beschikken over een geldige Drank en Horeca- vergunning: 2 leidinggevenden binnen de vereniging beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne en staan als zodanig op de vergunning vermeld.

 • Het opstellen van een bestuursreglement

 • Het in de kantine voor een ieder zichtbaar ophangen van een bordje met leeftijdsgrenzen en schenktijden.

 • De aanwezigheid van gekwalificeerde personen achter de bar op tijden dat er alcohol wordt geschonken. Een gekwalificeerd iemand is of de leidinggevende in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie over verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

 • Het bijhouden van een inzichtelijke registratie van barvrijwilligers die een instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd en deze te kunnen voorleggen bij controle.

3. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers
Voor het scholen van de barvrijwilligers in verantwoord alcoholgebruik kan de vereniging verschillende routes volgen:

Route 1: De leidinggevende van de vereniging geeft de instructie zelf.
Een leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne en is op basis daarvan bevoegd een instructie over verantwoord alcoholgebruik te verzorgen voor de barvrijwilligers. In een instructie over verantwoord alcoholgebruik dienen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Alcoholwet- en regelgeving

 • Kennis over alcohol en de gevolgen

 • Lastige situaties die je in de sportkantine tegen kan komen.

Ter ondersteuning van de leidinggevende is er via de Provinciale Sportraden en de sportbonden tegen betaling ondersteunend materiaal te verkrijgen. Dit materiaal bevat een docentenhandleiding, een diskette met tekst voor sheets en een video band.

Route 2: De leidinggevende van de vereniging laat zich scholen om in het vervolg zelfstandig de IVA te kunnen verzorgen binnen hun eigen vereniging
De leidinggevende kan zich laten scholen door de sportbond (alleen mogelijk bij KNVB, KNHB en de KNKF), dan wel door externe partijen (provinciale sportraden of preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg). De leidinggevende krijgt bij zijn scholing materiaal voor het verzorgen van een IVA mee. Als de IVA wordt verzorgd door de leidinggevende zijn er voor de vereniging verder geen kosten aan verbonden. Voor de deelnemers zijn certificaten beschikbaar.

Hiertoe dient de lijst van de deelnemers te worden overgelegd aan NOC*NSF, ondertekend door de penningmeester of secretaris van de desbetreffende vereniging.

Route 3: De instructie wordt gegeven door een medewerker van de Provinciale Sportraad, een preventie medewerker uit de verslavingszorg of door de Sportbond (alleen mogelijk bij KNVB en KNHB).
De vereniging betaalt een eigen bijdrage van € 25.00. De overige kosten voor het verzorgen van een instructie worden vergoed vanuit het project alcohol in sportkantines. Het minimum aantal deelnemers per verzorgde IVA is vastgesteld op 15 en het maximum op 50 barvrijwilligers. Barvrijwilligers ontvangen na afloop van de instructie een certificaat.

Wilt u exacte getallen over het aantal gegeven IVA’s binnen uw tak van sport dan kunt u contact opnemen met het IOS, de heer G. van den Houten, E-mail: houten@iossport.nl of telefoonnummer: 026-4834728.

4. Leeftijdgrenzen en schenktijden
In het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn sportverenigingen met een kantine in eigen beheer verplicht om de leeftijdsgrenzen en schenktijden goed zichtbaar in de kantine op te hangen. NOC*NSF heeft hiertoe een bordje ontwikkeld.

De mogelijkheid bestaat nog steeds om dat bordje aan te vragen. Het wordt u dan gratis toegezonden (zie bijgevoegd aanvraagformulier). Op het bordje kunnen door de vereniging de eigen schenktijden worden ingevuld. Het NIGZ heeft voor het communiceren van de leeftijdsgrenzen bierviltjes en een poster ontwikkeld. Bij bestelling van het bordje bij NOC*NSF zal een setje van dit materiaal automatisch gratis worden meegezonden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met NOC*NSF, Breedtesport, tel: 026-4834739.

Bijlage: Aanvraagformulier Kantinebordje

Stand van zaken Ecokit
Zoals u wellicht heeft vernomen, is na een lange aanlooptijd de ecokit gelanceerd. Op 20 november 2001 is de eerste ecokit uitgereikt aan de voorzitter van de voetbalvereniging Woudenberg en aan hardloper Gert Jan Liefers. Al hardlopend heeft Gert Jan Liefers een start gemaakt met de verspreiding van de ecokit. Als een lopend vuurtje verspreidt het ecokitnieuws zich nu door Nederland.

Nog even uw geheugen opfrissen: de ecokit is een sporttas met hulpmiddelen om verenigingen met een eigen accommodatie te stimuleren meer aan milieuzorg te doen. In de uitgave van november 2001 hebben wij u geïnformeerd over de ecokit en de bestellingswijze.

In drie maanden tijd zijn ruim 450 ecokits besteld door sportverenigingen. Hoewel dit een aardig resultaat is, is NOC*NSF van mening dat nog veel meer verenigingen de ecokit moeten gaan gebruiken. De wijze waarop dit moet gebeuren, zal door NOC*NSF met de sportbonden worden besproken in mei van dit jaar en wij zullen u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.