< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 4

2001

December

Editienr.: 19

Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen aangesloten bij de KNSA
In ons vorige informatiebulletin van november 2001 kondigden wij u reeds aan ons service- en dienstenpakket uit te breiden met een facultatieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de bij ons aangesloten schietsportverenigingen. Inmiddels hebben wij hiervoor via onze assurantietussenpersoon Mandema & Partners, een collectieve overeenkomst kunnen sluiten met Zürich Verzekeringen en kunnen wij u deze verzekering tegen een zeer gunstig tarief aanbieden.

Voor wat betreft de Bestuurders-aansprakelijkheids- verzekering informeren wij u als volgt.

In uw vereniging moeten regelmatig besluiten worden genomen over geheel uiteenlopende zaken. U vertegenwoordigt uw vereniging en gaat namens de vereniging (financiële) verplichtingen aan. U bent hiertoe bevoegd door de statuten en/of het reglement en u bestuurt de vereniging, zoals de wet dat stelt, “naar behoren”. Maar toch komt het regelmatig voor dat een bestuurder van een vereniging persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat een ander meent schade te hebben geleden door handelen of nalaten van een bestuurder.

Voor bestuurders van een vereniging geldt – evenals bij andere rechtspersonen - een hoofdelijke aansprakelijkheid en bovendien is dan het privé vermogen van de bestuurder in het geding. Hetzelfde geldt voor de commissieleden die belast zijn met het toezicht op de handel en wandel van de bestuurders. Slechts een klein gedeelte van deze aansprakelijkstellingen haalt de publiciteit, omdat zowel de bestuurder als zijn vereniging niet gebaat zijn bij publiciteit.

De mening dat claims tegen bestuurders en toezichthouders bij een normaal bestuurde vereniging zeldzaam zijn is in dit kader geen goed richtsnoer. Veelal ligt de aansprakelijkheid niet in de sfeer van ernstig tekortschieten, maar volgt de aansprakelijkstelling uit een “vermeend” fout handelen of nalaten van de bestuurder/commisielid waardoor de claimant meent schade te hebben geleden. Dit soort claims komen helaas veelvuldig voor! Onze samenleving is veel claimbewuster geworden. Men tracht maar al te vaak een schuldige aan te wijzen en het verweer tegen dergelijke aanspraken kost veel geld.

De aansprakelijkheid blijft niet beperkt tot deze externe aansprakelijkheid. Bestuurders en commissieleden worden soms ook aansprakelijk gesteld door de vereniging waarvoor zij werken (altijd liefdewerk, oud papier). Meestal omdat de vereniging meent dat de bestuurder de besluiten van de vergadering niet juist heeft uitgevoerd en zich schuldig heeft gemaakt aan “onbehoorlijk” bestuur, waardoor de vereniging schade heeft geleden.

Uw normale aansprakelijkheidsverzekering biedt voor dit soort aanspraken geen dekking. Zoals gezegd bent u als bestuurder met uw privé vermogen aansprakelijk voor dit soort schaden. Een verzekering biedt dan uitkomst.

In samenwerking met Mandema & Partners en Zürich, biedt de KNSA u de mogelijkheid om op zeer eenvoudige wijze een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Speciaal voor de KNSA is een verkort aanvraagformulier ontwikkeld. De hoeveelheid papierwerk blijft zo tot een minimum beperkt. Het verzekerd bedrag is € 500.000,00 en er is geen eigen risico van toepassing. De premie bedraagt, bij voldoende deelname, € 75,00 per vereniging.

Interesse? Stuur dan het bijgesloten aanvraagformulier ingevuld en ondertekend naar het Bondsbureau van de KNSA, Postbus 470, 3800 AL AMERSFOORT.

Voorbeelden van schadegevallen

  • Twee bestuursleden van een vereniging verhuurden in de zomerperiode, buiten medeweten van hun collega-bestuurders, de terreinen voor het geven van een popconcert. De terreinen liepen enorme schade op en daardoor ontstond een financiële strop voor de vereniging. Beide bestuursleden werden door de vereniging voor deze schade aansprakelijk gesteld.

  • De bestuurders van een vereniging kochten een stuk grond voor de uitbreiding van de accommodatie. Zij verzuimden een “schone grond verklaring” te vragen. De grond bleek vervuild en daardoor niet geschikt. De vereniging stelde de bestuurders aansprakelijk voor de geleden schade van 7 ton, zijnde het aankoop- bedrag van de grond.

  • Een bestuurder ging namens de vereniging een verplichting aan die de vereniging niet kon nakomen. Hierdoor leed een derde (de contractspartij) schade en stelde daarvoor de vereniging aansprakelijk. De vereniging op haar beurt hield de bestuurder voor de schade aansprakelijk.

  • Een vereniging organiseerde een openlucht concert ter spekking van de verenigingskas. Het bestuur schakelde daarbij een organisatiebureau in dat ervaring had met het organiseren van dit soort evenementen en vertrouwde dus op een succes. De uitvoeringen vonden plaats in, na achteraf bleek, de natste maand van de eeuw. Met als gevolg, veel te weinig kaartverkoop en dus geen inkomsten. Na twee uitvoeringen en een, vanwege de regen, halverwege afgelasting van de voorstelling heeft het bestuur, in overleg met het organisatiebureau, de zaak stopgezet. De rekeningen van de artiesten, catering e.d. konden niet worden betaald. Derhalve besloot het bestuur na rijp beraad het faillissement van de vereniging aan te vragen. Hoewel het meestal de curator is die met een beschuldigende vinger naar bestuurders of toezichthouders wijst, zag hij in dit geval geen aanleiding om de bestuursleden van dit débacle als schuldigen aan te merken. Maar dat verhinderde sommige crediteuren niet om de bestuurders persoonlijk aan te spreken. Een eerste crediteur startte in 1998 een procedure en in kort geding worden de bestuursleden veroordeeld tot betaling van circa 90.000,00. Hoger beroep werd aangetekend. In augustus 2000 moeten de bestuursleden 110.000,00 betalen. Dit vonnis wordt weer aangevochten. Intussen hebben zich ook andere crediteuren gemeld voor een totaal bedrag van 150.000,00. In een tussenvonnis is aan- gegeven dat zij bewijs moeten leveren dat de bestuurders onrechtmatig hebben gehandeld. Het einde van dit proces is nog niet in zicht. Enig idee hoeveel advocaat- en proceskosten, te betalen uit eigen portemonnee, deze nu al twee jaar durende zaak voor deze goedwillende bestuurders heeft gekost?