< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 4

2001

November

Editienr.: 18

Sluiting Bondsbureau in verband met Kerst en Oud en Nieuw
In verband met de feestdagen, zal het Bondsbureau gesloten zijn in de periode van maandag 24 december 2001 tot en met dinsdag 1 januari 2002. Vanaf woensdag 2 januari 2002 om 08.30 uur zal het bureau in Amersfoort weer bereikbaar zijn.

Laatste kans: Garands nog beschikbaar!
Op dit moment beschikt onze Associatie nog over een aantal Garandgeweren en wij bieden de bij ons aangesloten verenigingen nog een laatste kans om hiervoor in aanmerking te komen. U kunt hiertoe een aanvraagformulier opvragen bij het Bondsbureau.

Afmeldingen van schutters vóór 2002
Wij maken u er wederom op attent dat alle afmeldingen van leden van uw vereniging (per officieel mutatieformulier) bij voorkeur dit jaar, doch uiterlijk op 10 januari 2002, door ons bondsbureau moeten zijn ontvangen om nog van invloed te kunnen zijn op de rekening contributieafdracht 2002. Voor alle afmeldingen die na 10 januari 2002 op ons bureau binnen komen, wordt uw vereniging de contributieafdracht voor 2002 in rekening gebracht. In verband met de drukte in deze periode, vragen wij u vriendelijk hiermee niet te wachten tot het allerlaatste moment.

Hoewel contante betaling van contributierekeningen in principe niet mogelijk is, maken wij daarop sporadisch een uitzondering. Echter, in verband met de overgang van de Nederlandse gulden naar de euro, zullen wij dit jaar ook niet in sporadische gevallen deze uitzondering maken, en wij verzoeken u derhalve uw contributierekeningen uitsluitend per bank- of giro-overschrijving, gebruik makend van de door ons meegezonden acceptgirokaart, aan ons te voldoen.

Algemene Vergadering 2002
De Algemene Vergadering zal in 2002 wederom plaatsvinden in Zalencentrum De Korf te Leusden. De datum is vastgesteld op zaterdag 6 april 2002, aanvang 10.30 uur. Begin maart 2002 zal de agenda, tezamen met de bijlagen, aan alle bij de KNSA aangesloten leden worden verzonden.

KNSA-Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Voor verenigingen en schutters, aangesloten bij de KNSA, kent de KNSA een WA-verzekering en een Rechts- bijstandverzekering. Beide verzekeringen maken onderdeel uit van het standaard service- en dienstenpakket van de KNSA. Vanaf volgend jaar zal de KNSA facultatief aan verenigingen een Bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering aanbieden. Deze verzekering is bestemd voor bestuurders van verenigingen, die persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer een ander meent schade te hebben geleden door het handelen of nalaten van een bestuurder.

Zoals gezegd, gaat het hier om een facultatieve verzekering en de kosten daarvan worden derhalve niet in de contributieafdracht verwerkt. Gezien echter het collectieve karakter van deze verzekering, zijn wij in staat geweest een verzekering tegen een bijzonder gunstig tarief af te sluiten. Het exacte tarief is nog niet bekend, maar u kunt ervan uitgaan dat de premie nog onder de € 100,00 per jaar, per vereniging zal bedragen, voor een verzekerd bedrag van € 500.000,00 zonder eigen risico. Op korte termijn zullen wij alle KNSA- verenigingen de informatie hierover toezenden.

Ecokit-project
Begin 2000 is een pilot-project voor de implementatie van milieuzorg bij sportverenigingen afgerond. Ook onze Associatie is betrokken geweest bij deze pilot, en inmiddels heeft ook één van onze schietsportverenigingen meegewerkt aan het uittesten van de Ecokit. Bij de sportbonden en accommodatieve verenigingen bleek voldoende draagvlak te bestaan om serieus naar milieu- zorgmaatregelen te kijken. Met accommodatieve verenigingen worden verenigingen bedoeld die een eigen accommodatie hebben of een accommodatie in eigen beheer hebben en verantwoordelijk zijn voor de milieuzorg. Implementeren van milieuzorg binnen verenigingen boekt het snelst resultaten wanneer er vanuit gegaan wordt dat financiële winst gerealiseerd kan worden door het toepassen van snel renderende maatregelen. Hiertoe is de zogenaamde Ecokit ontwikkeld: een milieuzorgpakket dat binnen (schiet)- verenigingen meteen toegepast kan worden.

De Ecokit is een pakket met hardware (concrete besparingsproducten) en software (werkmap "Sportief voor het milieu"en een software-tool om de milieusituatie in kaart te brengen en energie- en milieumaatregelen te identificeren en te kwantificeren).

Inmiddels is de Ecokit klaar om het land in te gaan. Alle (schiet)sportverenigingen met een eigen accommodatie kunnen de Ecokit gebruiken om de milieuzorg binnen de accommodatie te stimuleren. Door zuiniger om te gaan met energie en water kan een vereniging uiteindelijk jaarlijks ongeveer € 700,00 besparen. Alle ecokit- ingrediënten zitten in een speciaal ontworpen ecokit-tas.

Schietverenigingen kunnen de ecokit bestellen door de bijgevoegde bestelkaart in te vullen en op te sturen. Bestellingen dienen vóór het einde van 2002 te geschieden. Daarna kunt u als vereniging aan de slag met de ecokit en zorgen voor een goed energiebeheer binnen uw accommodatie. De toepassing van de Ecokit betekent het ontwikkelen van een traject, waarbij milieuzorg geïmplementeerd wordt bij (schiet)sportverenigingen met een eigen accommodatie, en dit traject ziet er als volgt uit:

 1. De vereniging bestelt door middel van het bestelformulier de Ecokit bij het distributiecentrum (kosten f 125,00 per ecokit).
 2. De vereniging kan een helpdesk inschakelen via een speciaal Ecokit-telefoonnummer (0900-1020202).
 3. De vereniging gaat aan de slag met de Ecokit en maakt zelf een milieuplan.
 4. Uw vereniging ontvangt restitutie van de kosten, namelijk f 75,00 van de f 125,00, voor de Ecokit, indien de vereniging het ingevulde milieuplan opstuurt.
 5. De vereniging schakelt in voorkomende gevallen via de helpdesk een deskundige (kosten f 27,500) in om een milieuplan te maken.
 6. Implementatie van de maatregelen;voor investerings- intensievere maatregelen wordt een aantrekkelijke financieringsconstructie geboden waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de relevante subsidie- regelingen.
 7. Het monitoren van het energiegebruik van de participerende verenigingen, zo mogelijk via Internet.
 8. Het evalueren (en terugkoppelen) van de ervaringen.

De implementatie van milieuzorg wordt dus aangevuld met een actief ondersteuningsaanbod (helpdesk, financiering, uitvoering, publiciteit, en dergelijke). Voor een deel van de benaderde verenigingen zal de wettelijke milieuzorgplicht een sterke motivatie zijn om te participeren in het project.

Overzicht Sportmedische Instellingen
Sinds 2001 zijn er drie nieuwe sportmedische instellingen bij gekomen, te weten:

SMA Gelderse Vallei te Ede en Veenendaal, SMA Trainingsgeneeskunde & Trainingsdiagnostiek te Bergen op Zoom en SMI Sportgeneeskunde Rijnstate te Arnhem.

Voor de volledigheid, treft u als bijlage een compleet overzicht aan van alle Sportmedische Instellingen die op dit moment door de Federatie van Sportmedische instellingen worden erkend.

Legionella
Zoals u wellicht reeds bekend is uit de media of door Overheidsinstanties aan u is bericht, zijn alle (schiet)- sportverenigingen verplicht uiterlijk per 15 oktober 2001 een legionellabeheersplan te implementeren voor hun sportaccommodaties. Deze verplichting is uiteraard alleen van toepassing voor (schiet)sportverenigingen die over een eigen accommodatie beschikken en tevens eigenaar zijn van een collectieve leidingwaterinstallatie, dat wil zeggen een installatie waarbij drinkwater aan derden ter beschikking wordt gesteld. Dat is altijd het geval wanneer bij sportaccommodaties douches aanwezig zijn.

In dat kader worden, in opdracht van het Ministerie van VROM, zes voorlichtingsbijeenkomsten met als titel "Legionella-preventie in leidingwater" georganiseerd. Vragen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde zullen komen, zijn onder andere:

 • Hoe ontstaat legionella en hoe kan legionella worden voorkomen?
 • Aan welke regels moet per 15 oktober 2001 worden voldaan?
 • Wat is een riscico-analyse en een beheersplan?
 • Welke regels gelden er ten aanzien van het ontwerp en het beheer van de waterleidinginstallatie?
 • Waar kan hulp worden gevonden die nodig is bij het voldoen aan de regels en hoeveel gaat dit ongeveer kosten?

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor onder andere beheerders of bestuurders van sportaccommo- daties. Het programma van die voorlichtingsbijeenkomsten ziet er als volgt uit:

13.30 - 13.45 uur

Ontvangst

13.45 - 13.55 uur

Welkom dagvoorzitter

13.55 - 15.00 uur

Toelichting op waterleidingbesluit; Legionella

15.00 - 15.30 uur

Gelegenheid tot het stellen van vragen

15.30 - 16.30 uur

Discussie over de rol gemeente i.v.m. voorlichting overige eigenaren collectieve instanties in de gemeente

16.30 uur

Afsluiting

De bijeenkomsten worden 's middags in zes regio's georganiseerd. Hieronder staat vermeld in welke regio's dat zijn, en op welke data deze bijeenkomsten plaatsvinden. Indien u hieraan wilt deelnemen, kunt u het bijgaande formulier ingevuld terugsturen aan: BMT Management en Marketingadviseurs B.V. Het adres en faxnummer staan vermeld op het formulier. U kunt op het formulier voor wat betreft de data, een eerste en een tweede voorkeur aangeven. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Datum

Locatie27 november 2001

Den Haag

29 november 2001

Rotterdam

4 december 2001

Eindhoven

6 december 2001

Zwolle

11 december 2001

Amsterdam

13 december 2001

Utrecht

Actuele stand van zaken Drank- en Horecawet en (schiet)sportkantines Informatie voor (schiet)- sportverenigingen met een kantine in eigen beheer
In het meerjarenproject "Alcohol in sportkantines" ontwikkelt NOC*NSF Breedtesport een aantal activiteiten die tot doel hebben de gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet voor de sport zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het betreft de volgende activiteiten:

1. Voorlichting over gevolgen van de Drank- en Horecawet voor de (schiet)sport
Provinciale sportraden organiseren, vaak in overleg met gemeenten, met enige regelmaat regionale voorlichtings- bijeenkomsten waarin de belangrijkste gevolgen van de Drank- en Horecawet voor sportverenigingen worden toegelicht. Deze voorlichtingsbijeenkomsten hebben als belangrijk nevendoel de sportverenigingen te informeren over de sportspecifieke opleiding en het sportspecifieke examen Sociale Hygiëne voor leidinggevenden van sportkantines en de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers. Bij Provinciale Sportraden is tevens een helpdeskfunctie ingesteld waar (schiet)sportverenigingen met al hun vragen over de gevolgen van de Drank- en Horecawet terecht kunnen.

2. Model bestuursreglement
Voor het verkrijgen van een nieuwe Drank- en Horeca- vergunning dient volgens de nieuwe Drank- en Horeca- wet, een bestuursreglement te worden voorgelegd. Het reglement waarborgt dat het bestuur van de (schiet)- vereniging zijn verantwoordelijkheid neemt voor verantwoorde alcoholverstrekking binnen de kantine. NOC*NSF heeft in samenspraak met de aangesloten sportbonden (voor de schietsport: de KNSA) en na overleg met de VNG, de Ministeries van VWS en Financiën en de Keuringsdienst van Waren, een model bestuurs- reglement ontwikkeld. Dit model bestuurs- reglement is inmiddels verspreid onder alle sport- verenigingen met een kantine in eigen beheer (8.000 stuks). In dit model bestuursreglement zijn, naast de bepalingen die de Drank- en Horecawet voorschrijft, door NOC*NSF ook bepalingen opgenomen met betrekking tot paracommercialisme. Dit is de reden waarom wij, namens NOC*NSF, ook (schiet)sportverenigingen die geen nieuwe vergunning behoeven, verzoeken om toch een bestuursreglement op te stellen en voor te leggen aan de gemeente.

3. Sportspecifieke training en examen Sociale Hygiëne voor leidinggevenden van (schiet)sport- kantines
Een (schiet)sportvereniging met een kantine in eigen beheer, die alcohol wil verstrekken, dient te beschikken over een geldige Drank- en Horecavergunning. Ook voor de sport geldt, evenals voor de reguliere horeca, dat er twee leidinggevenden (die op de vergunning staan vermeld) dienen te beschikken over een geldige verklaring Sociale Hygiëne. NOC*NSF heeft hiertoe, in samenwerking met de Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH) en de Provinciale Sportraden, een sportspecifieke training Sociale Hygiëne ontwikkeld met een bijbehorend sportspecifiek examen. Dit examen geeft recht op de algemene verklaring Sociale Hygiëne. Deze opleiding heeft voor de cursisten c.q. verenigingen de volgende voordelen:

 • De opleiding is goedkoper dan de reguliere opleiding.
 • Zowel in de training als in het examen gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de praktijk van de sportkantine.
 • De opleiding en het examen worden in de eigen regio (provincie) aangeboden; dus geringe reistijd.
 • Het sportspecifieke examen wordt op zaterdagen aangeboden, zodat vrijwilligers hiervoor geen vrije dag hoeven op te nemen.

Op 24 november aanstaande is de eerstvolgende gelegenheid om in de eigen provincie examen te doen. Met al uw vragen over aanmelding, kosten, cursusmateriaal, enzovoorts: informeer bij de Sportraad in uw provincie. Voor adressen en telefoonnummers: www.iossport.nl. Naar verwachting behoeven niet alle (schiet)sportverenigingen met een kantine in eigen beheer, een nieuwe vergunning, omdat de huidige vergunning nog geldig is. In dat geval hoeven dus niet alle (schiet)sportkantines twee leidinggevenden op te leiden. Daarnaast kan iemand die al beschikt over het diploma/certificaat Cafébedrijf de verklaring Sociale Hygiëne aanvragen bij de SVH.

4. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers
Volgens de nieuwe Drank- en Horecawet moet op momenten dat er alcohol wordt geschonken, altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze eis uit de nieuwe Drank- en Horecawet mag voor de sport ook worden ingevuld door de aanwezigheid van een daartoe gekwalificeerde barvrijwilliger. Hiertoe dient deze bar- vrijwilliger een instructie over verantwoord alcoholgebruik te hebben gevolgd. In het model bestuursreglement "Alcohol in sportkantines" (zie hiervoor bij punt 2) heeft de sportsector uitgesproken dat een dergelijke instructie dient te bestaan uit een voorlichting van minimaal twee uur, gegeven door een terzake deskundige. Hiervoor heeft NOC*NSF in samenwerking met het NIGZ, een model Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) ontwikkeld.

Deze IVA wordt aangeboden via een landelijk opgeleid netwerk van IVA-instructeurs (bij sportbonden, sportraden en instellingen voor verslavingszorg). De instructie kan, bij voldoende deelname, bij de vereniging verzorgd worden. Indien leidinggevenden zelf de IVA willen verzorgen, wordt via sommige sportbonden en sportraden een "train-de-trainers-traject" aangeboden waarin de leidinggevenden worden getraind in het gebruiken van de model IVA. In bovenstaande gevallen wordt voorzien in een deelnemerscertificaat voor barvrijwilligers die de instructie hebben gevolgd. Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat leidinggevenden zonder training, dus geheel zelfstandig, al dan niet gebruik makend van het IVA-materiaal, een instructie verzorgen voor de barvrijwilligers van de eigen vereniging. In dat geval krijgen barvrijwilligers geen certificaat. Het IVA-materiaal voor leidinggevenden bestaat uit de volgende onderdelen: een diskette met kant en klare tekst voor sheets, een handleiding met achtergrondinformatie bij die sheets, en een ondersteunende videofilm bestaande uit drie delen:

Deel 1: Alcohol en de wet
Deel 2: Alcohol…..wat doet het met je?
Deel 3: Verantwoord schenken……..de praktijk!

Voor het aanvragen van een IVA, bestelling van IVA- materialen, vragen over kosten en overige informatie over IVA, kunnen (schiet)sportverenigingen terecht bij eigen bond (KNSA) of Provinciale Sportraad.

5. Leeftijdsgrenzen en schenktijden
In het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn (schiet)sportverenigingen met een kantine in eigen beheer verplicht om de leeftijdsgrenzen en schenktijden goed zichtbaar in de kantine op te hangen. NOC*NSF heeft hiertoe een bordje ontwikkeld. De mogelijkheid bestaat nog steeds om dat bordje aan te vragen. Het wordt u dan gratis toegezonden (maak hiervoor zo veel mogelijk gebruik van het aanvraagformulier uit de map "Alcohol in sportkantines"). Op het bordje kunnen door een vereniging de eigen schenktijden worden ingevuld. Het NIGZ heeft voor het communiceren van de leeftijdsgrenzen, bierviltjes en een poster ontwikkeld. Bij bestelling van het bordje bij NOC*NSF zal een setje van het NIGZ-materiaal automatisch worden meegezonden.