< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 4

2001

Oktober

Editienr.: 17

WA-verzekering Jachtparcoursschieten
Op verzoek van één van de bij ons aangesloten Kleiduivenschietsportverenigingen, hebben wij onze assurantietussenpersoon verzocht te onderzoeken in hoeverre ook het Jachtparcoursschieten onder de dekking van de door de KNSA voor haar verenigingen en hun leden afgesloten WA-verzekering valt.

Inmiddels hebben wij daarop een reactie ontvangen, die luidt als volgt.

De polis van de WA-verzekering beoogt dekking te bieden in verband met schietsportactiviteiten die in verenigings- verband worden beoefend. In principe worden onder schietsportactiviteiten gerekend die disciplines die door de KNSA zijn gereglementeerd en/of erkend. Dat betekent dat het Jachtparcoursschieten niet automatisch onder de dekking van de polis valt. Echter, indien de beoefening van deze activiteit met dezelfde zorgvuldigheid wordt betracht als bij de wel door de KNSA gereglementeerde en erkende schietsportactiviteiten, wordt door de verzekeraar ook voor deze activiteiten dekking geboden.

Tot zo ver het door de verzekeraar geformuleerde antwoord. Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat alle bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen bij de beoefening van het Jachtparcoursschieten dezelfde zorgvuldigheid betrachten als bij de door ons gereglementeerde en erkende schietsportdisciplines.

U kunt er dus vanuit gaan dat ook deze activiteiten vanaf nu onder de dekking van de WA-verzekering vallen.

Arbo-check sportorganisaties
Wij ontvingen onlangs van NOC*NSF wederom een aantal exemplaren van de uitgave Arbo-check voor sport- organisaties, en zenden u hierbij nogmaals een exemplaar hiervan.

Sport- en Vrijwilligerskrant NOC*NSF
Als bijlage de laatste uitgave van de Sport- en Vrijwilligerskrant van NOC*NSF.

Vermelding verenigingen op de KNSA-website
Regelmatig worden wij benaderd door schietverenigingen met de vraag waarom hun vereniging niet op de Verenigingenpagina van de KNSA-website www.knsa.nl staat vermeld. Op deze site worden echter alleen die KNSA-verenigingen vermeld die ons hiervoor, door middel van een officieel inschrijfformulier, toestemming hebben gegeven. Dit inschrijfformulier hebben wij op 27 november 2000 aan alle destijds bij ons aangesloten verenigingen toegezonden. Mocht uw vereniging niet (meer) in het bezit zijn van dit formulier, maar wenst u alsnog op onze site vermeld worden, dan kunt u dit formulier telefonisch bij het Bondsbureau in Amersfoort aanvragen. Na ontvangst van dit ingevulde formulier, zullen wij uw vereniging dan op onze site opnemen. Wij zijn van oordeel dat het zogenaamde "linken" zonder toestemming van degene naar wie "gelinkt" wordt, niet gepast is.

Contributie-afdracht en andere bedragen 2001 en 2002
Ter informatie geven wij hieronder een overzicht van de huidige bedragen voor de contributie-afdracht in guldens en de bedragen zoals die door de Algemene Vergadering van 2001 zijn vastgesteld, voor het jaar 2002 in Euro's.


2001

f

2002

Basisafdracht vereniging (1 t/m 10 hoofdleden)

450,00

230.00
Entreegeld per schutter (hoofd- c.q. gezinslid)

50,00

23.00

Entreegeld per juniorlid

GRATIS

GRATIS
Hoofdlid (vanaf 11e hoofdlid)

45,00

23.00

Gezinslid

35,00

18.00

Juniorlid-A

22,50

11.50

Juniorlid-B

12,50

6.50

Juniorlid-C

12,50

6.50

Junior-gezinslid

12,50

6.50

Categorieën schutters:

Hoofdlid

: iedere sportschutter van 21 jaar of ouder

Gezinslid

: een sportschutter woonachtig op eenzelfde adres alwaar een hoofdlid woonachtig is

Juniorlid-A *

: iedere sportschutter van 18 t/m 20 jaar

Juniorlid-B *

: iedere sportschutter van 15 t/m 17 jaar

Juniorlid-C *

: iedere sportschutter jonger dan 15 jaar

Juniorgezinslid *

: gezinslid, jonger dan 21 jaar

* Voor Juniorleden hoeft geen entreegeld betaald te worden.

Gratis lid

: iedere sportschutter die ook lid is van een andere bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging en die daar is geregistreerd in één van de bovenstaande categorieën-. Voor deze leden behoeft geen bondscontributie te worden afgedragen.

BUMA versus SENA
Regelmatig worden bij benaderd door verenigings- bestuurders die ons vragen wat het verschil is tussen de BUMA en de SENA. Derhalve volgt hieronder de tekst van het Informatiebulletin SENA, en verwijzen wij u voorts naar het artikel dat hierover werd gepubliceerd in de eerste uitgave van ons Bestuurs-informatiebulletin, namelijk dat van maart 1998, en van het SENA-informatiebulletin:

Indien uw vereniging beschikt over een eigen accommodatie met een daarbij behorende kantine die niet is verpacht,en u in de kantine van uw accommo- datie via de radio of afspeelapparatuur muziek draait, betaalt u daarvoor sinds jaar en dag aan rechtstreeks aan BUMA. Deze betaling is bestemd voor een vergoeding voor componisten en tekstdichters voor hun auteursrecht.

Op 1 juli 1993 de Wet op de Naburige Rechten (WNR) in werking getreden. Dit is een wettelijke vergoeding voor de musici/artiesten en platenproducenten die wordt geïncasseerd door de SENA (niet te verwarren met de vergoeding die rechtstreeks door verenigingen betaald wordt aan BUMA Amstelveen voor de componisten en tekstdichters).

Er moet dus niet alleen voor de auteurs betaald worden, maar ook voor de uitvoerende artiesten en de producenten van de muziekopnames. De incasso van deze betalingen is door de Minister van Justitie in handen gegeven van de Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten (SENA). De betaling voor deze rechten is een wettelijke verplichting. Meer hierover kunt u lezen in de brochure die u bij het Bondsbureau kunt opvragen.

In 1998 is NOC*NSF met deze SENA een collectieve prijs- en incassoregeling overeengekomen voor de sportsector en deze aan te bieden aan de verenigingen. Deze collectieve regeling geldt overigens niet voor verpachte sportkantines. Een en ander heeft ertoe geleid dat de KNSA met SENA een standaard- overeenkomst heeft afgesloten, zodat u, als vereniging, in de gelegenheid wordt gesteld u bij de KNSA aan te melden, waarop de KNSA voor opgave bij de SENA zal zorgdragen. Het voordeel van deze procedure is dat u op betrekkelijk eenvoudige wijze zich kunt aanmelden bij de SENA, uw betaling verricht aan de KNSA, waarna de KNSA voor verdere afhandeling zal zorgdragen. Een ander voordeel van deze collectieve regeling is dat u voor een sterk gereduceerde prijs aan uw betalingsverplichting jegens de SENA kunt voldoen.

Verenigingen met een niet verpachte sportkantine waar muziek wordt gedraaid, die zich niet bij de SENA aanmelden, hetzij door middel van een collectieve regeling via ons, hetzij rechtstreeks, worden aangeslagen voor het horecatarief, te verhogen met een aantal toeslagen. Indien u zich rechtstreeks aanmeldt bij SENA bedragen de kosten f 191,25 per jaar. Indien u gebruik maakt van de collectieve regeling, ofwel u meldt zich aan via de KNSA, krijgt u op deze f 191,25 20% korting en betaalt u dus slechts f 153,00. De vergoeding is in overleg vastgesteld en gebaseerd op een gemiddelde kantine-oppervlakte van 200 m2.

KNSA-verenigingen die alsnog gebruik wensen te maken van de collectieve SENA-regeling, kunnen daartoe bij het bondsbureau een inschrijfformulier opvragen. U wordt dan opgenomen met ingang van het volgende seizoen en ontvangt vervolgens van ons een factuur. Vanzelf- sprekend bent u niet verplicht u aan te sluiten bij deze regeling. Wij wijzen u er echter wel op dat indien u zich rechtstreeks tot SENA wendt, de kosten hoger zullen zijn, of wanneer u niet deelneemt aan de collectieve regeling dan wel u zich niet rechtstreeks tot SENA wendt, de kosten bij een eventuele controle beduidend hoger zijn.

Het is nog mogelijk om u aan te melden met ingang van het seizoen 2002/2003. Het jaarlijkse betalingsseizoen van de SENA-afdracht loopt van 1 juli tot 1 juli, waardoor nieuwe aanmeldingen zullen ingaan per 1 juli 2002. Uw aanmelding dient dan uiterlijk 30 juli 2002 in ons bezit te zijn. Bij ontvangst van het formulier na 30 juli 2002, wordt de vereniging opgenomen in het seizoen 2003/2004.

Met de BUMA is geen collectieve regeling afgesloten, waardoor bovengenoemde verenigingen deze afdracht zelf aan de BUMA dienen te voldoen.

Kinderopvang bij sportverenigingen
"Sport en kinderopvang" zijn de afgelopen maanden door verschillende organisaties nadrukkelijker aan elkaar gekoppeld. Het Ministerie van VWS heeft ondertussen aan het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang opdracht gegeven om gezamenlijk een plan van aanpak te implementeren, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor sportverenigingen of combinaties van sportverenigingen om op lokaal niveau samenwerkings- verbanden te realiseren.

In eerste instantie zijn een aantal (buiten)sportbonden betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen. Echter, ook de andere sportbonden moeten betrokken raken bij dit project, aangezien het geenszins de bedoeling is het onderwerp sport en kinderopvang exclusief te reserveren voor een beperkt aantal takken van sport.

Als bijlage treft u een informatiebrief aan met betrekking tot dit landelijke project. Indien uw schietsportvereniging zich hiervoor wil aanmelden, kunt u het aanmeldingsformulier verzenden naar het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen in Arnhem. Op het formulier staat vermeld dat dit vóór 1 september 2001 dient te geschieden; dit betreft echter een streefdatum, en wij delen u mede dat het ook nu nog steeds mogelijk is voor sportverenigingen om dit formulier in te zenden.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

www.nisb.nl, kinderopvang of www.uitbreidingkinderopvang.nl, sport en kinderopvang

of contact opnemen met de helpdesk Sport en Kinder- opvang, telefoonnummer 026-4833807.

Teruggaveregeling ecotaks 2000
Wederom hebben 75 schietsportverenigingen hun energiefacturen aan ons doorgestuurd om in aanmerking te kunnen komen voor de teruggaveregeling van de ecotaks over het jaar 2000. Het Ministerie van VWS heeft hiervoor aan onze Associatie inmiddels het totaalbedrag van f 90.182,00 overgemaakt. De desbetreffende verenigingen kunnen het voor hen relevante bedrag voor de ecotaks 2000 op hun bankrekening tegemoet zien vanaf 2 oktober 2001.