< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 4

2001

April

Editienr.: 14

DRANK- EN HORECAWET EN SPORTKANTINES
Actuele informatie voor (schiet)sportvereningen met een kntine in eigen beheer
In het meerjarenproject "alcohol in sportkantines" heeft NOC*NSF Breedtesport een aantal activiteiten ontwikkeld die tot doel hebben de gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet voor de sport zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het betreft de volgende activiteiten:

1. Voorlichtingsactiviteiten:Sportbonden, Provinciale Sportraden en NOC*NSF bereiken veel vragen over de gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet voor de sport. Teneinde sport- verenigingen op een eenduidige wijze te kunnen voorlichten, treft u de volgende informatie aan:

  • een model Bestuursreglement "Alcohol in sportkantines";

  • een toelichting bij dit model Bestuursreglement;

  • een tweetal brochures "De meest gestelde vragen" en "Alcohol en de wet"

Voor de laatste actuele informatie hierover verwijzen wij u naar de website van

NOC*NSF: www.sport.nl/sportgids naar campagnes en acties".

Zowel deze voorlichtingsmaterialen als het Bestuursreglement met toelichting (zie hierna onder 2) zijn voor alle (schiet)sportverenigingen met kantine in eigen beheer beschikbaar in een handzame opbergmap; wij doen u deze als bijlagen toekomen.

De Provinciale Sportraden zullen over enige tijd voorlichtingsbijeenkomsten organiseren waar verenigingsbesturen aan kunnen deelnemen. U ontvangt daarover van ons nog nadere informatie.

2. Bestuursreglement voor (schiet)verenigingen:
Zoals wij u reeds informeerden in ons Bestuursbulletin van januari 2001, heeft NOC*NSF in overleg met de aangesloten bonden (KNSA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en na overleg met de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Financiën, een Bestuursreglement voor sport- verenigingen ontwikkeld. In dit reglement zijn behalve de bepalingen die de Drank- en Horecawet voorschrijft, ook afspraken met betrekking tot paracommercie opgenomen. Dit om te voorkomen dat gemeenten beperkende voorschriften aan de Drank- en Horecavergunning verbinden om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegen te gaan. Op verscheidene plaatsen in het Bestuursreglement wordt gesproken over sport- verenigingen. De Drank- en Horecawet, artikel 4, handelt echter over rechtspersonen waarop deze situatie van toepassing is, en dat betekent dat ook stichtingen hieronder begrepen zijn. Wij adviseren u derhalve, indien uw rechtsvorm een stichting is, het Bestuursreglement op dat punt aan te passen. Uiteraard moet die stichting dan wel lid van de KNSA zijn.

Het Bestuursreglement is uitgangspunt voor een te sluiten overeenkomst tussen NOC*NSF en de aangesloten bonden (KNSA). De KNSA levert volgens de overeenkomst een uiterste inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle schietsportverenigingen met een kantine in eigen beheer, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk per 1 juli 2001, dit Bestuursreglement vaststellen.

3. Sportspecifieke training en examen Sociale Hygiëne voor leidinggevenden van sportkantines:
NOC*NSF heeft in samenwerking met de Provinciale Sportraden, een sportspecifieke training Sociale Hygiëne ontwikkeld met een bijbehorend sportspecifiek examen. Dit examen geeft recht op de Verklaring Sociale Hygiëne. Zowel in de training als in het examen gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de praktijk van de sportkantine. De opleiding en het examen worden provinciaal en soms regionaal aangeboden vanaf mei 2001. Informeer hiervoor bij de Sportraad in uw Provincie; zie voor adressen en telefoonnummers: www.iossport.nl en/of de bijgesloten opbergmap, onder de toelichting bij het model-Bestuurs- reglement, bijlage 3, pagina 18 (of raadpleeg de project- leider Sociale Hygiëne van NOC*NSF, de heer O. Doosje, telefoonnummer 026-4834742).

4. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA):
Volgens de nieuwe Drank- en Horecawet moet er op momenten dat er in de kantine alcohol wordt geschonken altijd ofwel een leidinggevende (zoals vermeld op de Drank- en Horecavergunning) ofwel een barvrijwilliger die een instructie over verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd, aanwezig zijn. NOC*NSF heeft in samenwerking met het NIGZ een model-instructie ontwikkeld. De instructie kan worden verzorgd door een ter zake deskundige van een sportbond, een Provinciale Sportraad of een regionale instelling voor verslavingszorg. Eventueel kunnen leidinggevenden de IVA binnen hun eigen vereniging verzorgen. Meer informatie kunt u opvragen bij de Sportraad in uw Provincie. De instructie kan, bij voldoende deelname, bij de schietsportvereniging verzorgd worden. Over deze instructie zullen wij u eveneens op een later tijdstip nadere informatie toezenden.