< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 4

2001

Januari

Editienr.: 13

Teruggave-regeling ecotaks 2000
De volledige teruggave ecotaks over 1999 is inmiddels afgerond en de desbetreffende verenigingen zullen dit bedrag binnenkort op hun rekening ontvangen.

Voor de verbruiksperiode 2000 wordt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur wederom een bedrag ter beschikking gesteld aan de sportbonden. Om als schietvereniging een beroep te kunnen doen op deze teruggaveregeling zal dezelfde procedure worden gevolgd als voor de teruggaaf over 1999. Wij verwijzen u hiervoor naar het Bestuurs-informatiebulletin van oktober 2000 waarin deze procedure uitgebreid staat beschreven. De uiterste inzenddatum aan ons bureau van de jaarnota('s) van het energiebedrijf (eind van de verbruiksperiode moet een datum in 2000 aangeven) is vastgesteld op 15 april 2001. Indien u niet meer beschikt over deze informatie of meer inlichtingen hierover wenst, kunt u telefonisch contact opnemen met het Bondsbureau te Amersfoort.

Actie SPORTKAS 2001
Wederom kunnen verenigingen zich opgeven voor de door NOC*NSF in samenwerking met de regionale dagbladen en Lotto, georganiseerde Actie Sportkas voor clubs. Alle KNSA-verenigingen ontvangen de desbetreffende bestelkaart.

Drank- en Horecawetgeving
Wij hebben u in het bestuursbulletin uitgave oktober 2000, uitgebreid geïnformeerd over de nieuw Drank- en Horecawet die per 1 november 2000 van kracht is geworden. Daarin stond vermeld dat het bestuur van een (schietsport)vereniging een bestuursreglement moet opstellen. Eveneens staat vermeld dat een model van dat bestuursreglement eind 2000 beschikbaar zou zijn. Helaas is dat model op dit moment nog niet beschikbaar en naar verwachting zal dit begin februari gereed zijn. Wij zullen dat reglement met een toelichting aan alle bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen toezenden.

Paracommercialisme
In het bestuursbulleting uitgave juli 2000 is uitgebreid ingegaan op het onderwerp Paracommercialisme. Onder andere werd daarin melding gemaakt van de eenzijdige opzegging door het Bedrijfschap Horeca van de overeenkomsten die 27 sportbonden, waaronder de KNSA, hebben gesloten met het Bedrijfschap Horeca. In deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop verenigingen hun kantine mogen exploiteren; op grond daarvan zijn de leden van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden gehouden zich te onthouden van commerciële horeca-activiteiten. Als uitvloeisel van de nieuwe Drank- en Horecawet worden in het model- bestuursreglement hierover bepalingen opgenomen waaraan sportverenigingen zijn gehouden, zodat gemeenten de sportverenigingen geen nadere voorschriften kunnen opleggen. Meer informatie daarover ontvangt u bij verzending begin februari van het model- bestuursreglement.