< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 3

2000

Oktober

Editienr.: 11

Teruggaafregeling betaalde energieheffing "ecotaks" (toeslag Wet REB) aan KNSA-(schietsport)- verenigingen en -stichtingen, door het Ministerie van VWS
Op 1 januari 1996 is de Wet belasting op milieugrondslag uitgebreid met de (REB) Regulerende Energie Belasting (“ecotaks”). Het gevolg hiervan was dat het verbruik van elektriciteit en gas wordt belast met een heffing. Omdat deze wet niet als doel heeft de belastingopbrengst te vergroten, zijn daarbij een aantal maatregelen in werking getreden om de gestegen energiekosten voor huis- houdens en bedrijven te compenseren; in onze situatie de (schiet)sportverenigingen.

Uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gebleken dat deze maatregelen voor de amateursportverenigingen niet het gewenste effect hebben. In feite komt het er op neer dat tot nu toe betaalde ecotaks niet of nauwelijks wordt gecompenseerd. Om die reden is door het Ministerie van Financiën eind vorig jaar besloten om een bedrag van 30 miljoen beschikbaar te stellen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om alsnog te gaan voorzien in een teruggaafregeling. Over de wijze waarop de (schiet)-sportverenigingen worden gecompenseerd is in de achterliggende maanden van gedachten gewisseld met het Ministerie. Een proefproject met ruim 2.500 sportverenigingen van vier grote sportorganisaties heeft als basis gediend. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs definitief het besluit genomen om de jaarlijkse teruggaaf niet zelf uit te voeren, maar te laten verlopen via de landelijke sport- organisaties (KNSA). Het bondsbureau gaat deze intermediaire rol tussen Ministerie en (schiet)sport- vereniging invullen. De voorwaarde die daar door het Ministerie aan is gesteld, is dat alleen een teruggaaf mogelijk is op basis van de werkelijk door de sport- vereniging betaalde ecotaks. Het Ministerie heeft ons aangegeven welke categorieën sportverenigingen voor teruggaaf in aanmerking komen en wat voor documenten voor de bewijsvoering van betaalde ecotaks acceptabel zijn.

Omdat uit het belastingplan van de 21e eeuw blijkt dat door de zogenaamde “vergroeningsoperatie“ een verhoging van lastendruk blijft bestaan, wil de Rijks- overheid dit moment tevens gebruiken om gegevens te verzamelen over het energie- en waterverbruik van de sportverenigingen. Deze gegevens kunnen een rol gaan spelen bij een nog te ontwikkelen sportspecifiek energie- beleid met als inzet verlaging van het energiegebruik en/of het stimuleren van het gebruik van duurzaam opgewekte energie (zogenaamde groene stroom).

De energieheffing in de praktijk

De energieheffing (ecotaks) gaat altijd in combinatie en gelijktijdig met de betaling van de energiekosten. Het begrip "ecotaks" komt slechts sporadisch op de factuur voor. Veel gebruikte omschrijvingen hiervoor zijn:

 • regulerende energiebelasting
 • reg. energiebelasting/reg. energieheffing
 • (wet) REB
 • energieheffing
 • EB-E (= energiebelasting elektra)
 • rijksenergieheffing

De facturering of het verzoek tot betaling kan bij (schiet)sportverenigingen op vier manieren plaatsvinden. Dit hangt af van de eigen situatie van de (schiet)sport- vereniging.

 1. Direct door een op naam van de vereniging gestelde factuur van het energiebedrijf;

 2. Indirect op indicatie van de gemeente en basis van een door de gemeente of gemeentelijke dienst vastgestelde en vastgelegde verdeelsleutel voor energieverbruik.

 3. Een variant op 1; de (schiet)sportvereniging maakt deel uit van een beheers- of exploitatiestichting, die door het energiebedrijf wordt gefactureerd en door deze stichting wordt doorbelast voor de gemaakte energiekosten conform een schriftelijk vastgelegde afspraak.

 4. Ook Stichtingen, indien deze lid zijn van de sportbond (KNSA), kunnen een verzoek om teruggaaf doen. In dat geval kunnen uiteraard de (schiet)- sportverenigingen die eventueel bij een desbetreffende stichting huren, conform punt 3, geen verzoek om teruggaaf doen.

Het Ministerie heeft bepaald dat alleen bij de sportbond (KNSA) aangesloten (schiet)sportverenigingen en stichtingen die onder deze vier mogelijkheden vallen, in aanmerking komen voor een teruggaafregeling. Van belang voor de bewijsvoering van betaalde ecotaks is dat de (schiet)sportvereniging of stichitng, met een eigen verbruiksadres bij het energiebedrijf staat geregistreerd en om die reden de periodieke energienota en de einde- verbruiksjaar-nota direct ontvangt van zowel elektra, gas en water. (NB: over het waterverbruik vindt geen energieheffing plaats).

Indien u valt onder categorie 1 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een goed leesbare kopie van de jaarnota('s) van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 1999 aangeven) of indien de vereniging grootverbruiker is, de (maand)facturen die over een aaneengesloten periode samen een jaar vormen (doorgaans 12 facturen), waarbij de laatste factuur een einddatum in 1999 heeft.

Indien u valt onder categorie 2 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een kopie van de brief van de gemeente waaruit blijkt dat uw vereniging overeenkomstig een overeengekomen verdeelsleutel, een deel van de energiekosten en de daarmee samenhangende ecotaks moet betalen; en voor zover door de gemeente wordt verstrekt, een kopie van de desbetreffende factuur van het energiebedrijf.

Indien u valt onder categorie 3 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de beheer-/exploitatiestichting waarin u als (mede)gebruiker van de onroerende zaak deelneemt of op andere wijze bij betrokken bent.

 • Een goed leesbare kopie van de jaarnota van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 1999 aangeven). Deze nota moet op naam zijn gesteld van de desbetreffende beheer-/exploitatiestichting en corresponderen met de meegestuurde inschrijving van de Kamer van Koophandel.

 • Een schriftelijke (en gewaarmerkte) overeenkomst waarin is verwoord welk deel van de energielasten en daarmee samenhangende ecotaks voor uw rekening komt (doorbelasting).

Indien u valt onder categorie 4 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:

 • Een goed leesbare kopie van de jaarnota('s) van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 1999 aangeven) of indien de stichting grootverbruiker is, de (maand)facturen die over een aaneengesloten periode samen een jaar vormen (doorgaans 12 facturen), waarbij de laatste factuur een einddatum in 1999 heeft.

(Let op: (schiet)sportverenigingen en stichtingen met een zogenaamd groot-verbruikcontract krijgen veelal geen eindeverbruik-periode-factuur, maar een (maand)- factuur met het afgenomen vermogen. In dit geval dienen dan evenveel facturen te worden overlegd als er gemoeid zijn met een aaneengesloten periode van 12 maanden (dus maximaal 12 facturen bij maandfacturering)).

Behalve bovengenoemde situaties komt het ook voor dat (schiet)sportverenigingen op contractbasis voor een aantal uur een (ruimte in een) sportaccommodatie of sportcomplex huren voor trainingen en/of wedstrijden. Deze situatie komt niet voor teruggaaf in aanmerking. Enerzijds omdat er geen op naam van de vereniging gestelde factuur is van het energiebedrijf, anderzijds omdat de (schiet)-sportvereniging niet de hoofdgebruiker is.

De afhandeling

Deze gegevens, waaruit duidelijk blijkt wat het energie- verbruik (elektra en gas) en waterverbruik is geweest, wat de kosten waren en welk bedrag aan energieheffing (ecotaks) is betaald, worden door het bondsbureau verzameld, geregistreerd en tot slot gedeclareerd bij het Ministerie. Op basis hiervan neemt het Ministerie het besluit tot welk percentage teruggaaf zal plaatsvinden. Wat dit laatste betreft heeft het Ministerie meegedeeld dat voor het jaar 1999 de teruggaaf 100% zal zijn. Voorts overweegt het Ministerie een gedeeltelijke compensatie van betaalde ecotaks met terugwerkende kracht over de jaren 1996 tot en met 1998.

Omdat het niet bij een éénmalige teruggaaf zal blijven, is het voor ons van belang om nu inzicht te krijgen in het aantal verenigingen dat ecotaks betaalt. Vanwege kostenbesparing voor de toekomst is het daarom van belang dat u ook reageert als u niet voor teruggaaf in aanmerking komt!

Tot slot

Door de beschikbare 30 miljoen en de intermediaire rol van het bondsbureau kan zo optimaal mogelijk aan lastenverlichting voor de (schiet)sportvereniging uitvoering worden gegeven. Gelet op het financiële perspectief, is het in uw eigen belang de gevraagde gegevens volledig en zo snel mogelijk op te sturen naar het bondsbureau van de KNSA te Amersfoort. Wij kunnen de declaratie bij VWS pas indienen als wij beschikken over de gegevens van alle verenigingen. Het te verkrijgen bedrag is de inspanning waard. Wij vragen dus aan u alle medewerking. Van ons kunt u dan verwachten dat wij zorgen voor een voorspoedige afhandeling met het Ministerie van VWS. De uiterste inleverdatum van de gegevens is 31 oktober 2000. Aan schietsport- verenigingen en stichtingen, die nadien de gegevens inleveren kunnen wij niet garanderen dat die in onze opgave aan VWS kunnen worden opgenomen.

Sport Medische Instellingen
Per 1 mei jl. zijn er wederom twee nieuwe sportmedische instellingen bijgekomen, namelijk:

Naam

Adres

Telefoonnr.
SGA Medisch Centrum Haaglanden Locatie Antoniushove

B. Banninglaan 1, 2262 BA LEIDSCHENDAM

070-3574235

SGA Laurentius Ziekenhuis

Mgr Driessenstraat 6, 6043 CV ROERMOND

0475-382815

Voor de volledige lijst van alle overige SMI's verwijzen wij u naar de publicatie in het KNSA-Bestuurs-informatie- bulletin, uitgave januari 2000, en de aanvulling in de uitgave juli 2000.

Drank-en Horecawet, sociale hygiëne en sport-
kantines

Informatie voor (schiet)sportverenigingen met een kantine in eigen beheer

Met Ingang van 1 november 2000 zal de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht zijn.

Wat betekent de nieuwe Drank- en Horecawet voor de sport?

 • In plaats van bedrijfsleider en beheerder, spreekt men in de wet voortaan van leidinggevende. Leidinggevenden moeten tenminste 21 jaar zijn, ze moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag en moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

 • Per (schiet)sportvereniging moeten twee leiding- gevenden beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne. Zij moeten als zodanig op de vergunning vermeld staan.

 • Op de tijden dat er in de sportkantine alcohol wordt geschonken, moet er ofwel één van beide leiding- gevenden aanwezig zijn, ofwel een barvrijwilliger die de korte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. Zowel leidinggevenden als barvrijwilligers tellen als gekwalificeerde personen. De vereniging houdt een registratie bij van deze geïnstrueerde barvrijwilligers.

 • Verder moet het bestuur van een (schiet)sport- vereniging een bestuursreglement opstellen, dat verantwoorde alcoholverstrekking waarborgt. Huis- en gedragsregels, schenktijden en de kwalificatie- eisen voor barvrijwilligers maken deel uit van zo’n bestuursreglement. De registratie van geïnstrueerde barvrijwilligers moet men bij het bestuursreglement voegen.

Welke activiteiten ontwikkelt NOC*NSF-Breedtesport om de implementatie van de Drank- en Horecawet voor de sport soepel te laten verlopen?

NOC*NSF ondersteunt de komende drie jaar, in samenwerking met de Interprovinciale Organisatie voor de Sport (IOS) en de Provinciale Sportraden, de bonden en de sportverenigingen bij de implementatie van de gewijzigde Drank- en Horecawet. Centraal daarbij staat de aandacht voor verantwoord alcoholgebruik.

Concreet draagt NOC*NSF zorg voor:

 • Een model bestuursreglement, dat na overleg met het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheids- bescherming Waren en Veterinaire Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tot stand is gekomen. NOC*NSF adviseert (schiet)sport- verenigingen dit model te gebruiken voor hun eigen bestuursreglement. Het model zal, met een handleiding voor de vereniging, aan het einde van dit jaar beschikbaar zijn.

 • Een sportspecifieke training Sociale Hygiëne voor leidinggevenden van sportkantines en een sport- specifiek examen dat recht geeft op de algemene Verklaring Sociale Hygiëne. Beide zullen regionaal en mogelijk lokaal aangeboden worden door de provinciale Sportraden, in samenwerking met SVH, die de examens afneemt. Vanaf februari 2001 worden deze trainingen en examens door het gehele land georganiseerd.

 • Een helpdesk voor alle vragen over de Drank- en Horecawet in relatie tot sportverenigingen.

 • Een model Instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers en een voorstel voor controleer- bare registratie van geïnstrueerde barvrijwilligers en een pool van instructeurs voor het verzorgen van deze instructie. In het voorjaar van 2001 zijn deze elementen beschikbaar.

 • Een informatieve brochure over de gevolgen van de Drank- en Horecawet voor sportverenigingen. In deze brochure komen de meest gestelde vragen over de wet aan de orde. Eind dit jaar is deze brochure gereed en krijgt u automatisch een exemplaar toegezonden.

Let op: laat u niet beïnvloeden door onjuiste berichtgeving!

Via sportbonden, sportverenigingen en sportraden bereiken NOC*NSF talrijke signalen dat er onrust is ontstaan over een recente mailing van de Stichting Horeca Onderwijs uit Breda inzake het voldoen aan de nieuwe eisen van de Drank- en Horecawet. In deze berichtgeving wordt ten onrechte gesteld dat de nieuwe Drank- en Horecawet al met ingang van april van dit jaar van kracht zou zijn. De datum van inwerkingtreding van de Wet is door VWS echter pas gepland op 1 november van dit jaar. Daarnaast geven ze aan dat sportverenigingen niet kunnen wachten op het sportspecifieke aanbod voor het behalen van de Verklaring Sociale Hygiëne dat NOC*NSF momenteel in samenwerking met de sportbonden en sportraden ontwikkelt. In tegenstelling tot hetgeen de Stichting Horeca Onderwijs in haar mailing schrijft, kunnen verenigingen zelf beslissen of ze op dit aanbod wachten.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw sportbond of de Provinciale Sportraad in uw regio.

Contributie-afdracht 2001
Basisafdracht schietsportverenigingen

Zoals bekrachtigd in de Algemene Vergadering van 1999, zal met ingang van 1 januari 2000, iedere bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging jaarlijks een basisafracht ter grootte van f 450,00 (contributie voor 10 hoofdleden) aan de KNSA afdragen. Verenigingen met meer dan tien leden, dragen verder de normale contributie-gelden per schutter af voor de overige leden van de vereniging.

Voor de volledigheid hierbij nog een overzicht van de bondscontributie voor 2001 (ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2000):

Basisafdracht

: f 450,00 (10 leden)Hoofdlid

: f 45,00

Gezinslid

: f 35,00

Juniorlid-A

: f 22,50

Juniorlid-B

: f 12,50

Juniorlid-C

: f 12,50

Junior-gezinslid

: f 12,50

VOORBEELD:

Jaarlijkse bondscontributie voor verenigingen per 01-01-2001:

Totaal 5 hoofdleden : f 450,00

= f 450,00

Totaal 15 hoofdleden : f 450,00 + 5 x ¦ 45,00

= f 675,00

Totaal 100 hoofdleden : f 450,00 + 90 x f 45,00

= f 4.500,00

In feite wijzigt de totale afdracht voor verenigingen met 10 of meer dan 10 leden dus in zijn geheel niet; verenigingen met 10 of minder dan 10 leden dragen allemaal f 450,00 per jaar af.

Verenigingen die nog leden aanmelden na 1 juli van het desbetreffende jaar, wordt de helft van de bonds- contributie in rekening gebracht (niet van de entreegelden).

NOC*NSF Sport- en Vrijwilligerskrant
Wederom als bijlage, te uwer informatie, de laatste uitgave van de NOC*NSF Sport- en Vrijwilligerskrant.