< Terug  
   
 

Bestuursbulletin Jaargang 2

1999

April

Editienr.: 5

Gewijzigde SENA-afdracht
Een aantal KNSA-verenigingen maakt sinds één of meer jaren gebruik van de collectieve SENA-regeling. Deze regeling is van toepassing op sportverenigingen die over een niet-verpachte kantine beschikken waar muziek wordt gedraaid. U bent dan wettelijk verplicht voor de uitvoerende artiesten en de producenten van deze muziek te betalen en de incasso van deze betalingen is door de Minister van Justitie in handen gegeven aan de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA).

De SENA kent voor sportkantines een lager tarief dan voor horeca-etablissementen. Door NOC*NSF is voorts een collectieve prijs- en incassoregeling overeen- gekomen, die het sportbonden mogelijk maakt om een collectieve overeenkomst af te sluiten waardoor nog een extra korting op de kosten wordt gegeven. In de afgelopen jaren konden wij u door middel van deze collectieve regeling, aanbieden voor f 96,00 per jaar van deze regeling gebruik te maken.

De SENA heeft echter helaas besloten vanaf 1998 de kosten aanzienlijk te verhogen, namelijk tot f 191,25 per jaar. Afgedwongen is echter, dat deze verhoging in fasen in drie jaar wordt bereikt. Concreet betekent dit dat de SENA-afdracht voor de komende jaren als volgt is vastgesteld:

1998/1999 : f 151,25 minus 20% korting = f 121,00
1999/2000 :
f 171,25 minus 20% korting = f 137,00
2000/2001 :
f 191,25 minus 20% korting = f 153,00

Hygiënecode en sociale hygiëne
Reeds eerder hebben wij u geïnformeerd over de onderwerpen hygiënecode en sociale hygiëne. Als bijlage zenden wij u de uitgewerkte informatie over de laatste stand van zaken aan.

De belangrijkste punten zijn:

  1. Ten aanzien van de Hygiënecode:

    De speciaal voor sportkantines ontwikkelde hygiënecode dient op elke vereniging die etenswaren bereidt of verkoopt (bijvoorbeeld belegde broodjes, snacks e.d.) aanwezig te zijn. Deze NOC*NSF hygiënecode is voor f 75,00 verkrijgbaar bij de OVD, tel. 0318-649999. Het bijbehorende instructiepakket (à f 99,00) is niet verplicht. Wel moet kunnen worden aangetoond dat betrokkenen een instructie hebben gehad. Indien bonden quantumkorting voor de afname van de hygiënecode willen regelen kan dit rechtstreeks met de OVD worden kortgesloten. Let in dit geval wel op de informatie in de bijlage met betrekking tot dit onderwerp.

  2. Ten aanzien van de Sociale Hygiëne (SH):

    Vanaf 1 januari 1996 kunnen sportkantines worden gecontroleerd op het onderwerp SH. Er wordt dan gecontroleerd of de bedrijfsleider beschikt over de Verklaring SH, tenzij hij of zij ook al voor 1 januari 1996 als bedrijfsleider op de vergunning stond. Over een aantal weken zal een voorstel tot wetswijziging van de Drank- en Horecawet in de Kamer worden behandeld die als gevolg kan hebben dat alle op de vergunning vermelde personen als leidinggevenden zullen worden gezien en over de Verklaring SH moeten beschikken. Daarnaast zal tijdens de openingstijden van de kantine altijd iemand aanwezig moeten zijn die in het bezit is van de Verklaring SH. In afwachting van de behandeling van dit voorstel tot wijziging is u geadviseerd vooralsnog geen anderen dan bedrijfsleiders of beheerders te laten opleiden voor de Verklaring SH. NOC*NSF zal proberen bovengenoemd voorstel tot wetswijziging te beïnvloeden. We zullen u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Minimum-afdracht leden
De Koninklijke Nederlandse Schutters Associaties heeft zo'n 750 leden: aangesloten verenigingen. Groot en klein. Allen hebben ze toegang tot het volledige dienstenpakket dat de Associatie haar leden biedt. Of het nu gaat om rechtsbijstand, de verwerking van mutaties, kwartaal- uitdraaien, het maken en verzenden van etiketten, SENA-bemiddeling, milieu-adviezen, juridische advisering, de aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen, promotionele ondersteuning, toegang tot opleidingen, toezending van informatie-bulletins, technische ondersteuning, de toezending van schutterslicenties of de beantwoording van vragen, elke vereniging mag rekenen op de volledige aandacht van onze Associatie. En zo hoort het ook.

Maar helaas is het oude Amerikaanse gezegde "time is money" maar al te waar. Al die diensten die we de verenigingen bieden, kosten geld. Geld dat voor een substantieel deel bijeengebracht wordt met behulp van de afdracht van de bij de leden aangesloten schutters. Zo dragen kleine verenigingen minder en grote verenigingen meer bij. Op zich een goed systeem. Ware het niet dat de Associatie ruim 100 verenigingen kent die wel heel klein zijn. Namelijk kleiner dan 10 schutters. De bijdrage van deze verenigingen in termen van geld staat in geen enkele verhouding tot de kosten die binnen de Associatie gemaakt worden voor deze verenigingen. Immers, ook deze kleine verenigingen hebben toegang tot het volledige dienstenpakket. Daarin zit een discrepantie.

Om te komen tot een meer evenwichtige verdeling stellen wij voor om voor verenigingen een minimum-afdracht in te stellen. Een soort basisafdracht, zoals overigens bij een groot aantal bonden gebruikelijk is. Een startpakket. Iedere aangesloten vereniging betaalt f 450,00 per jaar. Voor dat bedrag heeft de vereniging recht op het volledige pakket aan dienstverlening van de Associatie. Bovendien is in dit pakket de afdracht van maximaal 10 schutters verrekend, ongeacht de status van de schutter (juniorlid, hoofdlid, gezinslid of gratis lid). Entreegelden voor nieuwe schutters zijn niet opgenomen in het basisbedrag. Indien een vereniging meer dan 10 aangesloten schutters heeft, draagt deze vereniging vanaf schutter 10 voor iedere volgende schutter gewoon op basis van zijn/haar status af. Waarbij de regel dat een vereniging verplicht is al haar leden aan te melden onveranderd van kracht blijft.

Een bovenstaande regeling vereist een toevoeging aan het Huishoudelijk Reglement. In de Algemene Vergadering van 27 maart jl. is dit voorstel behandeld en door de leden aangenomen en de regeling zal per 1 januari 2000 in werking treden.

Staande de vergadering is voorts een amendement ingebracht en aangenomen; dit amendement behelst dat het Dagelijks Bestuur verenigingen die als gevolg van deze regeling in grote financiële problemen geraken en dientengevolge in haar bestaan bedreigd worden, financieel tegemoet te komen in de vorm van een subsidiebijdrage. Overigens beschikte het bestuur reeds over deze bevoegdheid, maar ondanks dat is het goed dat de Algemene Vergadering deze mogelijkheid hiermee nog eens onder de aandacht heeft gebracht. In de praktijk betekent het dat verenigingen waarop bovengenoemde situatie van toepassing is, niet kunnen volstaan met uitsluitend een brief waarin wordt verzocht om een subsidiebijdrage, maar volledige inzage in hun financiën moeten geven en ook op enigerlei wijze moeten kunnen aantonen dat zonder deze bijdrage de vereniging ter ziele zal gaan.

Contributie-afdracht en entreegelden 2000
Tijdens de Algemene Vergadering 1999 is vastgesteld de contributie-afdracht voor 2000 te handhaven op
f 45,00 per hoofdlid, f 35,00 per gezinslid, f 22,50 per junior-lid-A, en f 12,50 per junior-lid-B en -C.

Voorts is vastgesteld de entreegelden voor 2000 eveneens te handhaven op f 50,00 voor nieuwe schutters, met uitzondering van junior-schutters waarvoor geen entreegeld in rekening wordt gebracht.

KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement
Tijdens de jongstleden gehouden Algemene Vergadering is bekrachtigd een aantal wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement. Diegenen die beschikken over een KNSA-Vademecum en een abonnement daarop zullen in de loop van dit jaar deze wijzigingen c.q. aanvullingen automatisch ontvangen. Diegenen die nog niet over een Vademecum en een abonnement beschikken, adviseren wij nogmaals dringend dit aan te schaffen.

Wij wijzen u er voorts op dat één van de wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement betreft een toevoeging onder deel I, hoofdstuk 21, het Doping- reglement. Dat betekent dat KNSA-schutters met ingang van 1999 tijdens wedstrijden of trainingen in KNSA- verband gecontroleerd kunnen worden.

Tenslotte is onderdeel van de wijzigingen in het Schiet- en Wedstrijdreglement een nieuw ontworpen Junioren- reglement; een reglement van toepassing op alle schutters tot en met 20 jaar voor de onderdelen Luchtpistool, Luchtgeweer en Klein Kaliber Geweer. Het reglement is opgesteld om eenheid te verschaffen in de afwijkende regelgeving voor junioren en om de drempel voor jongeren om de schietsport te gaan beoefenen en om aan wedstrijden deel te nemen, te verlagen. Nogmaals: al deze wijzigingen ontvangen de abonnee- houders Vademecum volautomatisch.